altmarius

cultură şi spiritualitate

Sf Serafim de Sarov.doc


Despre Sf. Serafim de Sarov (prăznuit pe 2 ianuarie şi 19 iulie):
De multe ori semnificaţia iniţială (originară), reală, mistică/magică a miturilor (obiceiurilor populare, ritualurilor magice/religioase etc) s-a pierdut, fiind uitată. A rămas doar forma de manifestare (eventual deformată), în aparenţă golită de conţinut. Doar în aparenţă! Sau a rămas doar amintirea teoretică (ori cunoaşterea livrescă) a semnificaţiei profunde, iar nu trăirea ei practică. Ca în cazul etnografilor şi folcloriştilor. Sau un alt exemplu, cazul lui Mircea Eliade, cunoscător teoretician al şamanismului şi yogăi. Iar nu trăitor al şamanismului, cum era Don Juan Matus, prezentat în lucrările non fiction de antropologie culturală, neortodoxe, ale lui Carlos Castaneda, sau şamanul din „The Way of the Shaman” a lui Michael Harner. Mircea Eliade fiind şi un bun cunoscător teoretic al unor sectoare din yoga, iar nu un trăitor al yogăi, cum era dr. Zerlendi (din povestirea sa non fiction „Secretul doctorului Honigberger” sau Swami Shivananda Sarasvati dintr-o altă povestire neficţională a sa, „Nopţi la Serampore”). Lucru pe care Eliade l-a regretat toată viaţa. Însă destinul său a fost acesta (şi a deschis ochii multora), iar nu acela de a rămâne ucenic al lui Swami Shivananda în coliba/kutiarul sa de la Rishikesh Ashram aflat la Izvoarele Gangelui. Tot astfel, mulţi preoţi de azi, dintre cei corecţi, nu mai ştiu decât teoria simbolurilor liturgice, dar nu au şi trăirea/simţirea lor corespunzătoare. Aşa cum o avea, fiind - Sfântul Serafim de Sarov (1759 - 1833). Care a susţinut că scopul vieţii creştine este trăirea conştientă a prezenţei Duhului Sfânt în fiinţa omului. Fapt pe care l-a demonstrat practic ucenicului său (devenit ulterior celebru) Motovilov. Iar prin Motovilov (care şi-a publicat, în 1903, neobişnuita experienţă) şi nouă tuturor. Redăm în continuare un scurt extras din această scriere capitală pentru lumea modernă. „ Eu (Motovilov) am răspuns: - Totuşi eu nu înţeleg, cum pot să fiu sigur că mă aflu în Duhul lui Dumnezeu? Cum să recunosc eu însumi în mine adevărata Sa arătare? / Părintele Serafim a răspuns: - Eu ţi-am mai spus, iubitorule de Dumnezeu, că aceasta este foarte simplu, şi ţi-am povestit amănunţit cum se află oamenii în Duhul Sfânt şi cum să înţelegem arătarea Lui în noi… ce-ţi mai trebuie frăţiei tale? / Îmi trebuie – am spus eu – să înţeleg bine acest lucru. / Atunci părintele Serafim m-a apucat strâns de umeri şi mi-a zis: - Noi amândoi suntem acum în Duhul lui Dumnezeu. De ce nu te uiţi la mine? / Eu am răspuns: - Nu pot, părinte, să mă uit, fiindcă din ochii tăi se răspândesc nişte fulgere ca de foc. Faţa ta s-a făcut mai luminoasă decât soarele şi mi se vatămă ochii de durere. / Părintele Serafim a zis: - Nu te speria, bucuria mea, şi tu acum eşti tot aşa de luminos ca şi mine. Tu însuţi eşti în deplinătatea Duhului Sfânt, căci altfel n-ai putea să mă vezi pe mine în această stare. Şi, plecându-şi capul spre mine, mi-a spus încet, la ureche: - Dă slavă Domnului Dumnezeu pentru milostivirea Lui cea negrăită către tine. Ai văzut că eu nici nu mi-am făcut semnul crucii măcar, ci numai în inima mea m-am rugat Domnului Dumnezeu şi am zis înăuntrul meu: „Doamne, învredniceşte-l şi pe el să vadă lămurit şi cu ochii trupeşti acea pogorâre a Duhului Tău, de care Tu învredniceşti pe robii Tăi, când binevoieşti să Te arăţi în lumina splendidei Tale slave.” Şi iată, frate, Domnul a împlinit îndată smerita rugăciune a sărmanului Serafim. Cum să nu-I mulţumim pentru acest negrăit dar al Său dat nouă la amândoi? Să ştii, frate, că în acest fel nu arată Domnul Dumnezeu mila Sa nici chiar marilor pustnici. Acest har al lui Dumnezeu a vrut să mângâie inima ta întristată, întocmai ca o mamă iubitoare de fii, prin mijlocirea însăşi a Maicii Domnului. Dar de ce, frăţia ta, nu te uiţi în ochii mei? Priveşte în mod obişnuit şi nu te teme: Domnul este cu noi. / Eu m-am uitat după aceste cuvinte la faţa lui şi m-a cuprins o cucernică groază încă şi mai mare. Închipuiţi-vă că faţa, care vă vorbeşte ar fi în mijlocul soarelui, în cea mai sclipitoare strălucire a razelor sale de amiază. Vedeţi mişcarea buzelor lui, expresia mobilă a ochilor săi, auziţi glasul lui, simţiţi că vă ţine cineva cu mâinile de umeri, şi nu numai că nu vedeţi aceste mâini, dar nu te vezi nici pe tine însuţi, nici faţa lui, ci numai o singură lumină orbitoare, răspândindu-se până departe la mulţi stânjeni împreună şi luminând cu strălucirea sa şi vălul de zăpadă, acoperind poiana şi fulgii de zăpadă, cernindu-ne din văzduh, pe mine şi pe marele stareţ. Este oare posibil să-şi imagineze cineva acea stare în care mă aflam eu atunci? / - Ce simţi acum? – m-a întrebat părintele Serafim. / Mă simt neobişnuit de bine – am spus eu. / - Dar în ce fel bine? Ce anume simţi? / Eu am răspuns: Simt o astfel de linişte şi o pace în sufletul meu încât nu pot să mă exprim în cuvinte. / - Aceasta, iubitorule de Dumnezeu, a reluat părintele Serafim, este acea pace, despre care Domnul le-a spus ucenicilor Săi: „Pacea Mea dau vouă…”…Ce altceva mai simţi? – m-a întrebat părintele Serafim. / - O desfătare neobişnuită – am răspuns eu. / Şi el a continuat: - Aceasta este desfătarea, despre care se vorbeşte în Sfânta Scriptură… Iată, acea desfătare umple acum inimile noastre şi se revarsă în afară prin toate fibrele trupului nostru, producându-ne o negrăită plăcere. De această desfătare inimile noastre parcă se topesc şi noi amândoi suntem plini de o fericire, care nu poate fi exprimată de nici o limbă omenească. Ce altceva mai simţi? / - O bucurie neobişnuită în toată inima. / Şi părintele Serafim a continuat: - Când Duhul lui Dumnezeu Se coboară la om…atunci inima omului se umple de bucurie… Însă oricât de consolatoare ar fi această bucurie pe care o simţi acum în inima ta, totuşi ea nu este nimic faţă de acea bucurie, despre care Domnul a spus… că bucuria aceea „nici ochiul n-a văzut-o, nici urechea n-a auzit-o, nici la inima omului nu s-a suit, bucuria pe care a gătit-o Domnul celor ce-L iubesc pe El.”… Ce mai simţi acum, iubitorule de Dumnezeu? / Eu am răspuns: - O căldură neobişnuită. / Cum căldură, tătucule? Doar ne aflăm în pădure. Acum este iarnă afară şi zăpadă sub picioarele noastre, zăpadă pe noi de-o palmă şi de sus fulgii se cern mereu… Ce fel de căldură poate să fie aici? / Eu am răspuns: - O căldură ca-n baie, când pun apă peste piatra fierbinte şi se înalţă din ea valuri de aburi… / Şi mirosul – m-a întrebat el – este la fel ca cel din baie? / Nu – am răspuns eu – pe pământ nu există nimic asemănător cu această plăcută mireasmă. …/ Şi părintele Serafim, zâmbind plăcut, a zis: - Şi eu însumi, frăţia ta, ştiu întocmai ca şi tine acest lucru, dar te întreb înadins, oare aşa simţi şi tu?
Adevăr curat, frăţia ta! Nici o plăcere a miresmei pământeşti nu poate fi asemănată cu această bună mireasmă, pe care o simţim acum, fiindcă pe noi ne înconjoară în acest moment mireasma cea bună a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. …Iată această Împărăţie a lui Dumnezeu se află acum înăuntrul nostru, iar darul Duhului Sfânt şi din afară ne luminează şi ne încălzeşte şi umplând de multiple miresme văzduhul ce ne înconjoară, desfătează simţurile noastre cu o desfătare mai presus de ceruri, îmbătându-ne inimile noastre cu o bucurie negrăită. Starea noastră actuală este întocmai aceea, despre care zice Apostolul: „Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci adevăr şi pace în Duhul Sfânt.” Credinţa noastră constă „nu în cuvintele înţelepciunii pământeşti nemărginite, ci în arătarea puterii şi a Duhului.” …când Duhul Sfânt binevoieşte să ne viziteze, atunci trebuie să ne eliberăm chiar şi de rugăciune. Sufletul vorbeşte şi se află în grai când face rugăciunea, dar în timpul venirii Sfântului Duh trebuie să se afle în deplină tăcere, să asculte lămurit şi cu convingere toate cuvintele vieţii veşnice, pe care El va binevoi atunci să le vestească. Trebuie să fie în acel moment în deplină trezire şi a sufletului şi a trupului, şi în deplină neprihănire a trupului. …” Apoi sfântul l-a asigurat pe Motovilov că Domnul îi va permite să păstreze amintirea acestei experienţe toată viaţa lui. "Nu s-a făcut aceasta doar pentru tine ca să înţelegi, ci prin tine, pentru toată lumea." „- Iată, frăţia ta, ţi-am spus acum totul şi ţi-am arătat în faptă, ceea ce Domnul şi Maica Domnului au binevoit să-ţi spună şi să-ţi arate prin mine, sărmanul Serafim. Mergi cu pace, Domnul şi Maica Domnului să fie cu tine întotdeauna… / Şi în tot timpul acestei duhovniceşti convorbiri, din momentul când faţa părintelui Serafim s-a iluminat, vedenia aceasta nu s-a sfârşit şi toate cele spuse de la începutul istorisirii şi până acum, mi le-a vorbit, aflându-se în aceeaşi stare. Acea negrăită strălucire de lumină, emanând din el, am văzut-o eu însumi, cu ochii mei, pentru care sunt gata a întări şi cu jurământ.”
În starea respectivă Motovilov a trăit ceea ce se cere în rugăciunea: „Doamne, tuturor toate le fii!” Şi e atât de greu de înţeles (şi chiar de conceput) la modul raţional. A trăit efectiv faptul că „În El trăim, ne mişcăm şi suntem.” (Fapte XVII, 28). A simţit, cum va fi la sfârşitul vremurilor (I Corinteni XV, 24-28): „…ca Dumnezeu să fie toate (totul) în toţi (toate).” Pentru că „Dumnezeu este tot (Tot) în toate, dar nu (este) toate.”. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omiliile sale: „Când păcatul nu va mai fi, evident că Dumnezeu va fi toate în toţi.” Sau Sfântul Grigorie de Nazianz, în scrierea sa „Cuvântul II despre Fiul”: „După înviere, când vom fi toţi în chip dumnezeiesc, toţi încăpând pe singurul Dumnezeu, atunci Dumnezeu va fi nouă toate: şi hrană, şi îmbrăcăminte, şi înţelegere, şi mişcare.”
Sau cum ne desluşeşte Sfântul Grigorie de Nyssa în “Cuvânt despre suflet”: “În locul tuturor de aici – necesare vieţii – aer, loc, timp, mâncare, băutură, acoperământ, soare şi luminare etc, acolo, în Împărăţia Veşnică, fericirea ce ne aşteaptă de nici una din acestea nu are trebuinţă. Căci toate sunt noi şi în locul tuturor, Dumnezeiasca Fire Se va face nouă spre toată trebuinţa vieţii aceleia, pa Sine Însuşi (Dumnezeu), împărtăşindu-Se, potrivit situaţiei fiecăruia. Căci Dumnezeu, celor vrednici li Se va face toate: şi loc, şi casă, şi îmbrăcăminte, şi hrană, şi băutură, şi lumină, şi bogăţie, şi împărăţie, şi slavă, şi fericire, şi toată înţelegerea şi numirea celor ce ne ajută către viaţa cea nouă (dumnezeiască). Astfel, Dumnezeu Se face toate în toţi.”

 

Să ne amintim că părticele din moaştele Sf. Serafim de Sarov (una cu întregul fiinţei Sfântului) se află la:

-Mânăstirea Robaia, comuna Muşeteşti, jud. Argeş (între Câmpulung Muscel şi Domneşti);

-Mănăstirea „Sf. Cuv. Serafim de Sarov” din Iaşi;

-Mânăstirea Putna, jud. Suceava;

-Mânăstirea Lainici, comuna Schela, sat Sâmbotin, jud. Gorj;

-Mănăstirea Brâncoveni, comuna Brâncoveni, jud. Olt (lângă Slatina);

-Biserica “Sf. Mucenici de la Niculiţel” din Constanţa (Bd. Unirii, nr. 100, zona Delfinariu);

-Mânăstirea Mihai Vodă Bucureşti (str. Sapienţei, nr, 4, în apropierea staţiei de metrou Izvor, lângă BCR si SpringTime Izvor);

-Biserica “Sf Vineri – Cartier Pajura” (Str. Băiculeşti, Nr. 27; staţia “Hotel Parc” pe traseul autobuzelor 331, 148, 149 şi capătul liniilor de troleu 65, 86).

 

Iar cei curioşi se pot interesa direct la Sfânt (sic!). Fie să fim curioşi! Şi să urmărim „trăirismul”, iar nu „gândirismul”.

V. fisierele atasate postarii [sub titlu, deasupra imaginilor]

Vizualizări: 351

Comentariu publicat de Bdi pe Decembrie 13, 2009 la 2:00pm
Părticele din moaştele Sf Serafim de Sarov se află la si Mănăstirea Brâncoveni, comuna Brâncoveni, jud. Olt (lângă Slatina).
Comentariu publicat de Bdi pe Mai 19, 2010 la 1:22pm
Pulbere de Lumina
Pulbere de Lumina
presara Cineva din cer
asemeni ninsorii ce ne cuprinde
Lumina devine Cuvantul din noi
ce rosteste in soapta Taina
in care tu si cu mine Suntem.
Lumina in pulbere ne danseaza usor
ninsoarea se aseaza pe mainile noastre
privirile noastre sunt curcubeu
si Cel Care presara Lumina tace.
[Vitorita Dutu]
http://www.metacafe.com/watch/2977069/victorita_dutu_pictura_36/
http://victoritadutu.wordpress.com/
www.vdutu.wordpress.com
Comentariu publicat de Bdi pe Iunie 22, 2010 la 11:11pm
V. si:

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/biserici-din-bucuresti-cu

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/acoperamintul-maicii-domnului

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sarbatoarea-icoanei-facatoare

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/calendar-al-sfintilor-cu

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/biserici-din-romania-cu-ic...

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/biserici-din-romania-cu-mo...

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/izvoare-tamaduitoare-din

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/despre-boala

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sfintii-vindecatori

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-ioan-rusul-mare-vindecator

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/carti-vii

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/pravila-de-rugaciune

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-cuv-parascheva

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-nicolae-6-decembrie

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-ioan-botezatorul

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-mc-dimitrie-izvoritorul-de

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/zeul-cavalerul-trac-sf

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sfantul-mare-mucenic-mina-11

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sfintii-mc-de-la-2

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-francisc-de-assisi-4

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-ciprian-2-octombrie

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-mc-eustatie-plachida-20

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-stelian-ocrotitorul

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-nectarie-taumaturgul-9

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-simon-zilotul-10-mai

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-valentin

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/minuni-ale-sfintei-mucenite

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sfanta-xenia-petrovna-de-la

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-matrona-din-moscova

http://altmarius.ning.com/main/search/search?q=Padre+Pio&page=1

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sff-ioasaf-sau-iosafat-adi...

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/parintele-arsenie-papacioc
Comentariu publicat de Bdi pe Noiembrie 29, 2010 la 3:47pm
Comentariu publicat de Bdi pe Noiembrie 30, 2010 la 1:58pm
O minune in care Dumnezeu a lucrat prin colaborarea dintre Sf Serafim de Sarov si Sf Francisc de Assisi:
Era o femeie care se ruga foarte mult pt a primi har si era catolica. Si se ruga foarte mult Sfantului Francisc sa primeasca Har. Sf Francisc de Assisi este catolic.
Iar intr-o zi, in timpul rugaciuni, a venit Sf. Francisc la ea cu un batranel in dreapta lui, in haina alba si cu spatele putin curbat, si i-a zis:
“La Biserica lui sa mergi si vei dobandi Harul.”
Si ea nu stia cine e batranelul. Si se tot intreba cine este.
Dupa un timp si-a angajat niste muncitori rusi ( ea era din Italia si era bogata) si mergand in camera unuia dintre muncitori a vazut iconita batranelului imbracat in alb la candela .
L-a intrebat pe slujitor si acela i-a zis ca e Sfantul Serafim de Sarov.
Astfel, s-a facut ortodoxa si a trimis minunea la manastirea Sf. Serafim.
Iar Sfantul Fracisc e singurul sfant catolic care a convertit un om la ortodoxie.
Iar acolo [la Biserica Draganescu / pictata de Parintele Boca] este desenat ca sa marturiseasca despre minune si despre adevarata credinta…

V. si:
http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/parintele-arsenie-boca-28?...

http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/sf-francisc-de-assisi-4
Comentariu publicat de Bdi pe Decembrie 17, 2010 la 3:29pm
Comentariu publicat de Bdi pe Ianuarie 3, 2011 la 10:53am

"Era joi", scrie Motovilov. "Ziua era posomorata. Stratul de
zapada masura 20 de centimetri; fulgi uscati si tari cadeau abundent
din cer, atunci cand Sfantul Serafim si-a inceput conversatia cu mine,
pe un camp din apropierea chiliei sale, de cealalta parte a raului
Sarovului, la poalele dealului ce se coboara spre mal. Mi-a spus sa sed
pe buturuga unui copac pe care tocmai il taiase si s-a asezat
inainte-mi.

"Domnul mi-a aratat" spuse marele Staret (batran), "ca in
copilarie ati avut o puternica dorinta de a cunoaste scopul vietii
crestine, si ca ati intrebat, mereu, multe persoane duhovnicesti despre
acesta".

Trebuie sa recunosc ca de la varsta de 12 ani acest gand m-a macinat
continuu. De fapt, am intrebat multi preoti despre el, dar raspunsurile
lor nu m-au satisfacut. Acest lucru nu avea de unde sa fie stiut de
batran.

"Dar nimeni", continua Sfantul Serafim, "nu v-a dat un raspuns
potrivit. Vi s-a spus: "Mergi la biserica, roaga-te lui Dumnezeu,
pazeste poruncile Domnului, fa fapte bune - acesta este scopul vietii
crestine". Unii au fost chiar indignati de faptul ca va macina o
asemenea curiozitate profana si v-au spus: "Nu cerceta lucruri care
te depasesc". Dar nu v-au explicat asa cum ar fi trebuit. Acum umilul
Serafim va va explica care este cu adevarat acest scop".

"Rugaciunea, postul, privegherea si toate celelalte practici crestine,
nu constituie scopul vietii noastre crestine. Desi este adevarat ca ele
slujesc ca mijloace indispensabile in atingerea acestui tel, adevaratul
scop al vietii crestine consta in dobandirea Duhului Sfant al lui
Dumnezeu. Cat despre rugaciune, post, priveghere, pomeni si toate
faptele bune savarsite de dragul lui Hristos, sunt doar mijloace spre a
dobandi Duhul Sfant. Tineti minte vorbele mele, numai faptele bune
savarsite din dragoste pentru Hristos ne aduc roadele Duhului Sfant.
Tot ce nu este savarsit din dragoste pentru Hristos, chiar daca ar fi
ceva bun, nu aduce nici rasplata in viata viitoare, nici harul Domnului
in viata aceasta. De aceea Domnul nostru Iisus Hristos a zis: "Cel ce
nu aduna cu Mine risipeste" (Luca 11:23). Nu ca o fapta buna ar putea
fi numita altfel decat agoniseala, caci chiar daca o fapta nu este
facuta pentru Hristos, este totusi socotita buna. Scriptura spune: "In
orice neam cel care se teme de Dumnezeu si face ce este drept este
primit la El" (Fapte 10:35).

"Precum vedem intr-o alta pilda sfanta, omul care face lucruri drepte
este placut Domnului. Vedem Ingerul Domnului infatisandu-se, la vremea
rugaciunii, lui Cornelie, sutasul cel drept si cu frica lui Dumnezeu,
si graindu-i: "Trimite la Iope si cheama pre Simon, cel ce se
numeste Petru. Acesta iti va spune cuvintele vietii vesnice, prin care
te vei mantui tu si cei ai casei tale". Astfel Domnul intrebuinteaza
toate mijloacele Sale dumnezeiesti pentru a-i darui unui astfel de om,
in schimbul faptelor sale bune, sansa de a nu-si pierde rasplata din
viata ce va sa vina. Dar pana se sfarseste aceasta viata, trebuie sa
punem inceput cu o dreapta credinta in Domnul nostru Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, Care a venit in lume sa mantuiasca pe cei pacatosi
si care, prin dobandirea de catre noi a harului Duhului Sfant, aduce in
inimile noastre Imparatia lui Dumnezeu si ne deschide calea spre
castigarea binecuvantarilor vietii ce va veni. Dar primirea de catre
Dumnezeu a faptelor bune care nu sunt savarsite din dragoste de Hristos
se limiteaza la aceasta: Ziditorul daruieste mijloacele pentru a le
face sa vieze (cf. Evrei 6:1). Sta in puterea omului a le face sa
traiasca sau nu. De aceea Domnul a spus iudeilor: "Daca ati fi orbi
n-ati avea pacat. Dar acum ziceti: noi vedem. De aceea pacatul ramane
asupra voastra" (Ioan 9:41). Daca un om precum Cornelie este placut in
fata Domnului pentru faptele sale bune, desi acestea nu sunt facute de
dragul de Hristos, si apoi crede in Fiul Sau, asemenea fapte ii vor fi
socotite ca fiind facute din dragoste de Hristos. Dar in situatia
contrara, omul nu are nici un drept sa se planga atunci cand binele pe
care l-a facut este nefolositor. Acest lucru nu se petrece niciodata
atunci cand binele este savarsit din dragoste pentru Hristos, intrucat
fapta buna pentru El nu numai ca ne aduce o cununa a dreptatii in lumea
ce va veni, dar si in aceasta viata ne umple cu harul Duhului Sfant.
Mai mult, s-a zis: "Dumnezeu nu da Duhul cu masura" (Ioan 3:34-35).

"Acesta este, iubitorule de Dumnezeu! Dobandirea Duhului Sfant este
adevaratul scop al vietii crestine, in vreme ce rugaciunea, postul,
pomenile si alte fapte bune facute din dragostea de Hristos, sunt doar
mijloace ale dobandirii Duhului Sfant."
http://saraca.orthodoxphotos.com/biblioteca/sf_serafim_dobandirea_d...

 

RUGACIUNEA INTAIA CATRE SFANTUL SERAFIM

O, preaminunate Serafime, mare facator de minuni din Sarov, pentru toti cei ce alearga la tine ajutatorule cel grabnic ascultator, in zilele vietii tale nimeni de la tine sarman n-a iesit ci tuturor placuta le-a fost vederea fetei tale si glasul cel cu buna intampinare a cuvintelor tale. Pe langa acestea si darul tamaduirilor, darul inainte vederii si darul vindecarilor sufletelor celor neputincioase cu imbelsugare in tine s-au aratat. Iar cand te-a chemat pe tine Domnul de la ostenelile cele pamantesti la odihna cea cereasca, niciodata dragostea ta n-a lipsit de la noi si nu este cu putinta a numara minunile tale care s-au inmultit ca stelele cerului caci iata, in toate marginile pamantului te arati oamenilor credinciosi si le daruiesti tamaduiri. Pentru aceasta si noi strigam tie: O, preabunule si blandule Cuvios al lui Dumnezeu, rugatorule cel cu indrazneala pentru noi, care niciodata nu departezi pe cei ce te cheama pe tine, inalta pentru noi binefacatoarea ta rugaciune catre Domnul puterilor ca sa intareasca poporul nostru binecredincios si sa ne daruiasca noua cele de trebuinta in viata aceasta si toate cele de folos pentru mantuirea sufletelor noastre, ca sa ne pazeasca de caderi in pacat si sa ne invete pocainta cea adevarata, ca fara de piedici sa intram in imparatia Cerurilor unde tu acum stralucesti in slava neapusa, si sa cantam cu toti Sfintii, laudand Treimea cea de Viata datatoare, in veci! Amin.

 

RUGACIUNEA A DOUA CATRE SFANTUL SERAFIM

O, preasfinte Cuvioase si de Dumnezeu purtatorule Parinte Serafim, cauta din slava ta cea de sus catre noi cei smeriti si neputinciosi, impovarati cu multe pacate, care cerem de la tine ajutor si mangaiere. Apropie-te de noi cu inima ta cea plina de bunatate si ajuta-ne ca sa pazim fara de prihana poruncile Domnului, sa tinem cu tarie credinta ortodoxa, cu sarguinta sa-I aducem lui Dumnezeu pocainta pentru pacatele noastre in evlavie crestineasca, cu harul bine sa sporim si sa fim vrednici de ajutorul si mijlocirea ta pentru noi inaintea lui Dumnezeu. O, Sfinte al lui Dumnezeu, Serafime, auzi-ne pre noi, cei ce cu credinta si cu dragoste ne rugam tie si nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce avem nevoie de ocrotirea ta. Acum si in ceasulsfarsitului nostru ajuta-ne si apara-ne cu rugaciunile tale de sagetile cele pline de rautate ale diavolului, ca sa nu ne stapaneasca puterea lui ci, cu ajutorul tau, sa ne invrednicim amosteni fericirea lacasurilor Raiului. Caci in tine ne punem astazi nadejdea, Parinte milostive, fii pentru noi cu adevarat calauza spre mantuire si aduna-ne la lumina cea neinserata a vietii vesnice prin mijlocirea ta cea bineplacuta, la Tronul Sfintei Treimi, ca sa slavim si sa cantam impreuna cu toti Sfintii Numele cel vrednic de inchinare, al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, in vecii vecilor. Amin.

 

 

TROPARUL SFANTULUI SERAFIM (GLASUL AL 4-LEA)

Din tinerete L-ai indragit pe Hristos, fericite, si numai Lui, Unul, ai dorit cu inflacarare sa ii slujesti, prin rugaciune neintrerupta in pustie, nevoindu-te cu inima plina de umilinta dobandind iubirea lui Dumnezeu si aratandu-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugam tie: Mantuieste-ne pre noi cu rugaciunile tale, preacuvioase Serafime, Parintele nostru.

 

CONDACUL SFANTULUI SERAFIM (GLASUL AL 2-LEA)

Frumusetea lumii si cele trecatoare lasand, preacuvioase, te-ai salasluit in Manastirea Sarovului si acolo, ingereste vietuind, multora le-ai fost cale spre mantuire. Pentru aceasta si Hristos te-a preaslavit pe tine, Parinte Serafime, imbogatindu-te cu darul tamaduirilor si al minunilor. Drept aceea iti cantam tie: Bucura-te, preacuvioase Serafime, Parintele nostru.Comentariu publicat de Bdi pe Ianuarie 14, 2011 la 5:06pm

Ma Ananda Mayi:

“Cum ţi-ai trăit viaţa, Pitaji? Fiecare răsuflare când nu ne gândim la DUMNEZEU, este irosită. Avem o şansă incredibilă că ne-am născut ca fiinţe umane. Ne putem apropia de DUMNEZEU pentru că suntem fiinţe umane“. Şi celor care stăteau în jurul ei: “Întrebaţi-vă ce faceţi cu timpul vostru. Uităm atât de uşor că nici o zi nu poate fi chemată înapoi. Se sting fără ca noi să observăm. Brusc, suntem bătrâni şi prea obosiţi să mai depunem eforturi. DUMNEZEU nu este munca noastră la bătrâneţe, când nu avem nimic altceva de făcut; El este munca vieţii noastre şi trebuie să ne folosim toată energia pentru aceasta. Cine nu a început, să înceapă astăzi. Acum, imediat“. Se uită încet în jur.

 

Pr Arsenie Papacioc:

"Şi oamenii nu preţuiesc viaţa de libertate. Mai mult, nu preţuiesc suflarea şi răsuflarea, că tot de la Dumnezeu sunt. Nu‑i supărat Dumnezeu pe noi atât de mult pentru păcate, cât este supărat că suntem nepăsători. Asta trebuie propovăduit la toată lumea. Şi vă spun şi eu vouă, acum, tot aşa. Faceţi act de prezenţă la Dumnezeu: „Doamne, Tu m‑ai făcut, Tu mă iei”. Ne‑a creat singuri numai pentru El, nu şi pentru dracul, pentru patimi. Nu ne jucăm cu timpul vieţii noastre. Am avut ocazie să fiu chemat de multe ori la căpătâi de morţi. Că eu, peste cinci ani, împlinesc o sută de ani de viaţă pe acest pământ. Am avut o viaţă trăită cu adevărat: puşcării, viaţă intensă, viaţă care măsura suflarea şi răsuflarea zi de zi, clipă de clipă chiar. Deci te obliga să iei o atitudine. Căci nu puteai să cedezi: era proba de credinţă sau de necredinţă. Nu te jucai. Dar nu m‑am folosit aşa, până în adâncul deliberativ al lucrurilor, ca la căpătâiul morţilor. Ţipete… sentimente omeneşti… muribunzii vedeau draci, aşa cum ştim că vin. Vedeau păcatele aşa cum le‑au făcut, nu cum le‑au spovedit. Și vroiau sa le spovedească, dar nu mai puteau… Înapoi nu se mai putea, căci venise aia, moartea. Moartea nu vine să‑i faci o cafea. Vă daţi seama ce spaimă era, că erau suflete trezite acum, înainte de moarte, şi intrau într‑un necunoscut şi începeau să apară toate aşa cum ni se arată în Scripturile divine. Spune aşa un Sfânt Părinte: „Aş vrea să înţelegeţi: dacă chinurile iadului sunt la nivelul chinurilor din ziua morţii, este destul”. Este groaznic. Şi uite, toţi doreau să mai trăiască o zi. Şi zicem noi, care ne scăldăm în ani: „Ce faci într‑o zi?” Nu într‑o zi, într‑o clipă! Poţi să faci mult! Că Dumnezeu n‑are nevoie de cuvintele noastre, are nevoie de inima noastră. Şi putem să I‑o dăm într‑o clipă."

Comentariu publicat de Bdi pe Februarie 27, 2011 la 8:14pm
Comentariu publicat de Bdi pe Februarie 27, 2011 la 10:10pm

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

203 state 

(ultimul: Cabo Verde)

Numar de steaguri: 265

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 39

1 stat are peste 700,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 50,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA CASA CĂRȚII

https://www.casacartii.ro/editura/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/carti-la-preturi-sub-10-lei/?gclid=Cj0KCQjwiNSLBhCPARIsAKNS4_djLKQgGui6c7fzMD9uu4NJgicnOiTKVowzeBmgz4XYZ6J3j3nj2NYaArV0EALw_wcB

25. DAFFY'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor