altmarius

cultură şi spiritualitate

Duminica Floriilor - Laudele

IMNUL

Cuie, lance, cruce, ucigaşe scule,
Dornice de sânge, crude, nesătule!
Răstignit pe cruce, sus, lângă cetate,
Salvatorul nostru în dureri se zbate;
Sângele ce-l varsă în dureri amare
E menit să spele lumea de-ntinare.

Cruce, de când Domnul e bătut în cuie,
Nicăieri pe lume lemn mai nobil nu e.
Rodul şi sămânţa, minunata floare
Ce-o oferi tu lumii, e Cristos ce moare.
Din unealta morţii ce-ai fost mai-nainte,
Ai ajuns obiectul închinării sfinte.

Arbore al vieţii, lasă să se plece
Ramurile tale, lasă trupul rece
Braţele din cuie să şi le desprindă,
Ca să-mbrăţişeze lumea suferindă,
Lasă-l să coboare, ca să ne audă
Cum ne plângem vina pentru moartea-i crudă.

Cruce glorioasă, tu eşti lemnul care
Porţi pe tine preţul de răscumpărare.
Toată-mpurpurată de preasfântul sânge,
Tu îl ierţi pe cel ce vina şi-o deplânge.
Celui ce-şi trăieşte viaţa în derivă
Tu îi eşti salvarea, cruce milostivă.

Slavă ţie, Tată, care din iubire
Ni l-ai dat pe Fiul preţ de ispăşire
Fiule, mărire! Tu din ascultare
Ai băut paharul patimii amare.
Preamărire ţie, Duhule Preasfinte!
Îţi jurăm, Treime, dragoste fierbinte. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Mulţimea care venise la sărbătoare, striga înaintea Domnului: „Binecuvântat cel care vine în numele Domnului, osana întru cei de sus!”

Psalmul 117 (118)
Glas de bucurie şi de mântuire
Aceasta este piatra pe care aţi dispreţuit-o voi, constructorii, şi care a ajuns piatră unghiulară (Fap 4,11).

1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aron că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul: *
veşnică este îndurarea lui!

5 În strâmtorare am strigat spre Domnul: *
Domnul mi-a răspuns şi m-a scos în larg.
6 Domnul este de partea mea *
şi nu mi-e teamă de nimic: ce poate să-mi facă omul?
7 Domnul este de partea mea, el îmi vine în ajutor *
iar eu mă uit cu dispreţ la duşmanii mei.
8 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în cei puternici.

10 Toate neamurile m-au înconjurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
11 M-au înconjurat, m-au împresurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
12 M-au înconjurat ca roiurile de albine, †
s-au aprins ca un foc de spini: *
în numele Domnului le-am nimicit.
13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad, *
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
14 Domnul este tăria şi lauda mea: *
el este mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă *
se aud în corturile celor drepţi:
16 „Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate, †
dreapta Domnului m-a înălţat, *
dreapta Domnului a făcut lucruri minunate”.

17 Nu voi muri, ci voi trăi *
şi voi istorisi faptele Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, *
dar nu m-a lăsat pradă morţii.
19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii *
ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului.
20 Aceasta este poarta Domnului: *
cei drepţi vor intra printr-însa.
21 Te laud pentru că m-ai ascultat *
şi ai fost salvarea mea.
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii *
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru *
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, *
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.

25 Doamne, mântuieşte-mă, *
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. *
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. *
Alcătuiţi alaiul cu ramuri înverzite până la treptele altarului.
28 Tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te laud; *
Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc.
29 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!

Ant. Mulţimea care venise la sărbătoare, striga înaintea Domnului: „Binecuvântat cel care vine în numele Domnului, osana întru cei de sus!”

Ant. 2 Împreună cu îngerii şi cu cei trei tineri să fim aflaţi credincioşi şi noi, strigând biruitorului asupra morţii: „Osana întru cei de sus!”

Cântarea Dan 3,52-57
Toată făptura să-l laude pe Domnul
Creatorul... e binecuvântat în veci (Rom 1,25).

52 Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, *
şi lăudat şi preamărit în veci!
Binecuvântat este numele sfânt al slavei tale, *
prealăudat şi preamărit în veci.
53 Binecuvântat eşti în lăcaşul gloriei tale sfinte, *
prealăudat şi preamărit în veci.
54 Binecuvântat eşti pe tronul împărăţiei tale, *
prealăudat şi preamărit în veci.

55 Binecuvântat eşti tu, care cercetezi adâncurile, †
care şezi peste heruvimi, *
şi lăudat şi preamărit în veci.
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului *
şi lăudat şi preamărit în veci.
57 Binecuvântaţi-l toate lucrările Domnului, pe Domnul; *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Ant. Împreună cu îngerii şi cu cei trei tineri să fim aflaţi credincioşi şi noi, strigând biruitorului asupra morţii: „Osana întru cei de sus!”

Ant. 3 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului; pace în cer şi mărire întru cei de sus!

Psalmul 150
Lăudaţi-l pe Domnul
Cântaţi cu duhul, cântaţi cu mintea: lăudaţi-l pe Dumnezeu cu sufletul şi cu trupul vostru (Hesychius).

1 Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt, *
lăudaţi-l în firmamentul puterii sale.
2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate, *
lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită.
3 Lăudaţi-l cu sunete de trompetă, *
lăudaţi-l cu chitară şi harpă.
4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri, *
lăudaţi-l cu instrumente de suflat şi coarde.
5 Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare, †
lăudaţi-l cu cimbale de veselie. *
Să-l laude pe Domnul toată suflarea!

Ant. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului; pace în cer şi mărire întru cei de sus!

LECTURA SCURTĂ (Zah 9,9)
Tresaltă de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, fiica Ierusalimului! Iată, regele tău vine la tine; el e drept şi biruitor.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ne-ai răscumpărat, Doamne, * prin sângele tău! Ne-ai răscumpărat.
V. Din toate seminţiile şi limbile şi popoarele şi neamurile, * prin sângele tău! Slavă Tatălui. Ne-ai răscumpărat.

Ant. la Benedictus

Anul A Cu ramuri strălucitoare de palmier să ne plecăm înaintea Domnului care vine; să-i ieşim toţi în cale cu imnuri şi cântări, preamărindu-l şi spunând: Binecuvântat este Domnul!

Anul B Cei care mergeau înainte şi cei care veneau în urmă strigau: Osana! Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului! Binecuvântată să fie împărăţia ce vine, a părintelui nostru David!

Anul C A început toată mulţimea ucenicilor să-l laude cu bucurie pe Dumnezeu, spunând cu glas tare: Binecuvântat cel care vine ca rege în numele Domnului! Pace în cer şi mărire întru cei de sus!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Benedictus

Anul A Cu ramuri strălucitoare de palmier să ne plecăm înaintea Domnului care vine; să-i ieşim toţi în cale cu imnuri şi cântări, preamărindu-l şi spunând: Binecuvântat este Domnul!

Anul B Cei care mergeau înainte şi cei care veneau în urmă strigau: Osana! Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului! Binecuvântată să fie împărăţia ce vine, a părintelui nostru David!

Anul C A început toată mulţimea ucenicilor să-l laude cu bucurie pe Dumnezeu, spunând cu glas tare: Binecuvântat cel care vine ca rege în numele Domnului! Pace în cer şi mărire întru cei de sus!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l adorăm pe Cristos, care, intrând în Ierusalim, a fost aclamat de mulţime ca Rege şi Mesia. Să-i dăm slavă cu bucurie:
Binecuvântat cel care vine în numele Domnului!
Osana, Fiule al lui David şi Rege al veacurilor,
– osana, ţie, care ai triumfat asupra morţii şi a iadului!
Tu, care te-ai suit la Ierusalim spre a pătimi şi a intra astfel în glorie,
– călăuzeşte Biserica ta spre Paştele veşnic!
Tu, care ai făcut din crucea ta pomul vieţii,
– dăruieşte cu îmbelşugare roadele ei celor renăscuţi prin Botez!
Cristoase, mântuitorul nostru, care ai venit să-i mântuieşti pe cei păcătoşi,
– binevoieşte a-i primi în împărăţia ta pe cei care cred, nădăjduiesc şi iubesc!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilinţă în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om şi a îndurat moartea pe cruce: dă-ne harul să învăţăm a-l urma cu răbdare, şi astfel, să ne învrednicim a fi părtaşi de învierea sa. El care, fiind Dumnezeu.

Duminica Floriilor - Ora Medie

IMNUL

E bucurie, e veste bună,
Căci vine Domnul ca să răpună,
Prin suferinţă, luptă şi trudă,
Moartea cea tristă, moartea cea crudă.

Îi iese-n faţă cetatea sfântă,
Ramuri agită, strigă şi cântă,
Umple văzduhul de osanale
Şi îi aşterne haine pe cale.

Ca şi norodul cetăţii sfinte,
Iasă-i creştinii azi înainte;
Toţi la o parte plânsetul lese-l
Şi să-i înalţe cântecul vesel.

Slavă ţi-aducem, Doamne Isuse,
Din ale noastre inimi supuse.
Vesel, ferice, astăzi pământu-i,
Căci cu-ndurare vii să ne mântui.

Până la ceruri cântul străbată.
Cinstea primeşte-o, veşnice Tată.
Ţie, Cristoase, slavă-n vecie,
Duhule Sfinte, slavă şi ţie. Amin.

Ora a treia

Ant. Înainte de sărbătoarea Paştelui, ştiind Isus că i-a venit ceasul, iubindu-i pe ai săi, până la sfârşit i-a iubit.

Ora a şasea

Ant. După cum mă cunoaşte pe mine Tatăl, îl cunosc şi eu pe Tatăl şi viaţa mi-o dau pentru oile mele.

Ora a noua

Ant. Pentru mine a trăi este Cristos şi a muri un câştig. Se cuvine să mă laud în crucea Domnului meu Isus Cristos.

PSALMODIA

Psalmul 22 (23)
Păstorul cel bun
Mielul va fi păstorul lor şi îi va duce la izvoarele apelor vieţii (Ap 7,17).

1 Domnul este păstorul meu, *
nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi, *
mă conduce la ape de odihnă,
3 îmi înviorează sufletul.
Mă călăuzeşte pe cărări drepte, *
de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, †
nu mă tem de nici un rău, *
căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă mângâie.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa duşmanilor mei, †
îmi ungi capul cu untdelemn *
şi paharul meu e plin de se revarsă.
6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele *
şi voi locui în casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Psalmul 75 (76)
Aducere de mulţumire pentru biruinţă
Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului (Mt 24,30).

I

2 Dumnezeu este cunoscut în Iuda, *
mare este numele său în Israel.
3 Cortul său e aşezat în Salem *
şi locuinţa sa în Sion.
4 Acolo el a frânt săgeţile arcului, *
scutul, sabia şi războiul.
5 Prealuminos eşti tu şi admirabil, *
mai mare decât munţi de prăzi!
6 Au fost despuiaţi curajoşii, †
s-au cufundat în somn *
şi toţi cei viteji nu-şi mai găsesc puterea.
7 La ameninţarea ta, Dumnezeul lui Iacob, *
au înlemnit şi carele şi caii.

II

8 Înfricoşător eşti tu: cine va sta în faţa ta, *
când se dezlănţuie mânia ta?
9 Din ceruri ai rostit sentinţa ta; *
pământul se cutremură şi amuţeşte
10 când se ridică Dumnezeu la judecată, *
ca să-i mântuiască pe toţi cei sărmani de pe pământ.
11 Omul lovit de mânia ta te preamăreşte *
şi cei care scapă de mânie îţi fac sărbătoare.
12 Faceţi promisiuni Domnului Dumnezeului vostru şi împliniţi-le, *
toţi cei din jurul lui să-i aducă daruri Celui Înfricoşător,
13 lui, care le ia principilor vlaga *
şi e temut de toţi regii pământului.

Ora a treia

Ant. Înainte de sărbătoarea Paştelui, ştiind Isus că i-a venit ceasul, iubindu-i pe ai săi, până la sfârşit i-a iubit.

LECTURA SCURTĂ (Cf. 2Cor 4,10-11)
Pretutindeni purtăm în trupul nostru moartea lui Isus, ca să se arate şi viaţa lui Isus în trupul nostru. Căci noi, care trăim, suntem mereu daţi la moarte pentru Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.

V. A fost jertfit pentru că el însuşi a voit.
R. Şi n-a deschis gura sa.

Ora a şasea

Ant. După cum mă cunoaşte pe mine Tatăl, îl cunosc şi eu pe Tatăl şi viaţa mi-o dau pentru oile mele.

LECTURA SCURTĂ (1Pt 4,13-14)
Întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, ca să puteţi tresălta de bucurie şi la arătarea gloriei lui. Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, pentru că Duhul măririi şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi.

V. El a purtat suferinţele noastre.
R. Şi a luat asupra sa fărădelegile noastre.

Ora a noua

Ant. Pentru mine a trăi este Cristos şi a muri un câştig. Se cuvine să mă laud în crucea Domnului meu Isus Cristos.

LECTURA SCURTĂ (1Pt 5,10-11)
Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria sa veşnică în Cristos Isus, după ce veţi fi suferit puţin, el însuşi vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere, vă va face neclintiţi. Lui să-i fie puterea în veci. Amin.

V. Să adorăm semnul crucii.
R. Prin care am primit taina mântuirii.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilinţă în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om şi a îndurat moartea pe cruce: dă-ne harul să învăţăm a-l urma cu răbdare, şi astfel, să ne învrednicim a fi părtaşi de învierea sa. El care, fiind Dumnezeu.

Duminica Floriilor - Vesperele II

IMNUL

Iată, taina crucii tuturor apare.
Steag al mântuirii, ţi-aduc închinare.
Cu păcatul nostru pe tine se suie
Ziditorul lumii şi e prins în cuie.

Sub privirea Mamei ce sub cruce plânge,
Din coasta-ţi străpunsă izvorăşte sânge;
Sângele tău, Doamne, dă-ni-l să ne spele
Petele lăsate de păcate grele.

O, copac prea nobil, o, tu, cruce sfântă,
Purpură de sânge falnic te-nveşmântă!
Lemn menit s-atingă membrele divine,
Nu există altul mai de preţ ca tine!

Ca-ntr-un naufragiu, salvatoare bârnă,
Mântuirea lumii doar de tine-atârnă.
Omul poate iarăşi raiul să îl vadă,
Iar infernul pierde ce-a luat ca pradă.

Crucea e altarul jertfei sângeroase,
Victima de jertfă eşti chiar tu, Cristoase;
Dacă tu pieirea o găseşti prin cruce,
Nouă, dimpotrivă, viaţă ne aduce.

Cruce glorioasă, slavă-n veci să-ţi fie,
Tu, izvor de viaţă şi speranţă vie.
Lemn sfinţit prin sânge, lacrimi şi durere,
Dă-ne harul unei convertiri sincere.

Sus, în cer, Treimii slavă fie-n toate;
Ea, prin taina crucii, la liman ne scoate.
Noi sperăm s-ajungem printr-o viaţă bună
Cerul să-l petrecem veşnic împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 El a fost lovit şi umilit, dar Domnul l-a înălţat cu dreapta sa.

Psalmul 109 (110),1-5.7
Mesia - rege şi preot
El trebuie să domnească până ce Dumnezeu îi va pune toţi duşmanii sub picioare (1Cor 15,25).

1 Aşa vorbeşte Domnul către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea *
până voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale”.
2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: *
„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”
3 În ziua puterii tale, †
tu domneşti strălucind de sfinţenie; *
din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: *
„Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec!”
5 Domnul este la dreapta ta, *
el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.
7 Va bea din pârâu pe cale *
şi, de aceea, îşi va înălţa capul.

Ant. El a fost lovit şi umilit, dar Domnul l-a înălţat cu dreapta sa.

Ant. 2 Sângele lui Cristos ne curăţă ca să-i slujim Dumnezeului celui viu.

Psalmul 113 B (115)
Laudă Dumnezeului adevărat
V-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să-i slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat (1Tes 1,9).

1 Nu nouă, Doamne, nu nouă, †
ci numelui tău dă mărire *
pentru bunătatea şi fidelitatea ta.
2 De ce să spună păgânii: *
„Unde este Dumnezeul lor?”
3 Dumnezeul nostru este în ceruri *
şi face tot ce voieşte.

4 Idolii lor sunt argint şi aur, *
lucrarea mâinilor omului.
5 Au gură, dar nu vorbesc; *
au ochi, dar nu pot să vadă;
6 au urechi, dar nu aud; *
au nas, dar nu pot să miroase;
7 au mâini, dar nu pipăie; †
au picioare, dar nu pot să meargă; *
din gâtul lor nu iese nici un sunet.
8 Ca ei vor fi cei care i-au făcut *
şi toţi cei care se încred în ei.

9 Casa lui Israel nădăjduieşte în Domnul: *
el este ajutorul şi scutul lor.
10 Casa lui Aron nădăjduieşte în Domnul: *
el este ajutorul şi scutul lor.
11 Cei ce se tem de Domnul nădăjduiesc în Domnul: *
el este ajutorul şi scutul lor.
12 Domnul îşi aminteşte de noi *
şi ne binecuvântează; va binecuvânta casa lui Israel, *
va binecuvânta casa lui Aron;
13 va binecuvânta pe toţi cei ce se tem de Domnul, *
pe cei mici şi pe cei mari.

14 Domnul să vă facă rodnici *
pe voi şi pe fiii voştri!
15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul, *
care a făcut cerul şi pământul.
16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului, *
pământul însă l-a dăruit fiilor oamenilor.
17 Nu morţii te vor lăuda pe tine, Doamne, *
nici toţi cei ce coboară în împărăţia tăcerii,
18 ci noi, cei vii, îl binecuvântăm pe Domnul *
de acum şi până-n veac.

Ant. Sângele lui Cristos ne curăţă ca să-i slujim Dumnezeului celui viu.

Ant. 3 Cristos a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, morţi fiind pentru păcat, să trăim pentru dreptate.

Cântarea 1Pt 2,21b-24
Pătimirea de bunăvoie a lui Cristos, Fiul lui Dumnezeu

21b Cristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă exemplu, *
ca să mergeţi pe urmele sale.
22 El nu a săvârşit păcat *
şi nici nu s-a găsit înşelăciune în gura lui.
23 Insultat fiind, nu a răspuns la insultă, †
chinuit fiind, nu ameninţa, *
ci s-a dat pe sine în mâna celui care judecă cu dreptate.
24 El însuşi a purtat păcatele noastre în trupul său, *
pe lemnul crucii,
pentru ca noi, murind pentru păcat, să trăim pentru dreptate; *
prin rănile lui aţi fost vindecaţi.

Ant. Cristos a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, morţi fiind pentru păcat, să trăim pentru dreptate.

LECTURA SCURTĂ (Fap 13,26-30a)
Fraţilor, nouă ne-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. De fapt, cei care locuiesc în Ierusalim şi conducătorii lor nu l-au recunoscut pe Isus, dar, judecându-l, au împlinit cuvintele profeţilor, care se citesc în fiecare sâmbătă. Deşi nu au găsit în el nici un motiv de condamnare la moarte, i-au cerut lui Pilat să-l ucidă. După ce au împlinit toate câte erau scrise despre el, l-au dat jos de pe lemn şi l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ne închinăm ţie, Cristoase, * şi te binecuvântăm! Ne închinăm.
V. Căci prin crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea. * Şi te binecuvântăm! Slavă Tatălui. Ne închinăm.

Ant. la Magnificat

Anul A Scris este: Voi lovi păstorul şi se vor risipi oile turmei. Însă, după învierea mea, voi merge înaintea voastră în Galileea; acolo mă veţi vedea, spune Domnul.

Anul B Bucură-te, Regele nostru, Fiul lui David, Răscumpărătorul lumii! Despre tine au vestit profeţii că vei veni să ne mântuieşti.

Anul C Vă zic vouă că ceea ce este scris trebuie să se împlinească în mine: Cu cei nelegiuiţi a fost socotit. Cu adevărat, cele ce sunt despre mine se împlinesc.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Magnificat

Anul A Scris este: Voi lovi păstorul şi se vor risipi oile turmei. Însă, după învierea mea, voi merge înaintea voastră în Galileea; acolo mă veţi vedea, spune Domnul.

Anul B Bucură-te, Regele nostru, Fiul lui David, Răscumpărătorul lumii! Despre tine au vestit profeţii că vei veni să ne mântuieşti.

Anul C Vă zic vouă că ceea ce este scris trebuie să se împlinească în mine: Cu cei nelegiuiţi a fost socotit. Cu adevărat, cele ce sunt despre mine se împlinesc.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l implorăm cu umilinţă pe Mântuitorul neamului omenesc, care a urcat la Ierusalim spre a pătimi şi a intra astfel în glorie:
Sfinţeşte, Doamne, poporul pe care l-ai răscumpărat cu sângele tău!
Isuse, răscumpărătorul nostru, dă-ne harul să intrăm mai adânc în pătimirea ta prin pocăinţă,
– ca să dobândim mărirea învierii!
Dă-ne harul să ne bucurăm de ocrotirea Mamei tale, mângâietoarea mâhniţilor,
– şi învaţă-ne să-i întărim pe cei întristaţi cu alinarea pe care şi noi o primim de la tine!
Priveşte la aceia care, din pricina răutăţii noastre, se poticnesc pe cale:
– vino în ajutorul lor, iar pe noi adu-ne pe calea cea bună, pentru ca dreptatea şi iubirea să fie biruitoare!
Tu, care te-ai smerit făcându-te ascultător până la moarte, şi încă moartea pe cruce,
– dă slujitorilor tăi harul de a fi ascultători şi răbdători!
Binevoieşte a-i face pe cei răposaţi asemenea cu trupul măririi tale
– şi fă-ne şi pe noi părtaşi cândva de fericirea lor!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilinţă în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om şi a îndurat moartea pe cruce: dă-ne harul să învăţăm a-l urma cu răbdare, şi astfel, să ne învrednicim a fi părtaşi de învierea sa. El care, fiind Dumnezeu.

Vizualizări: 43

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor