altmarius

cultură şi spiritualitate

Miercuri din Săptămâna Sfântă - Laudele

IMNUL

Cuie, lance, cruce, ucigaşe scule,
Dornice de sânge, crude, nesătule!
Răstignit pe cruce, sus, lângă cetate,
Salvatorul nostru în dureri se zbate;
Sângele ce-l varsă în dureri amare
E menit să spele lumea de-ntinare.

Cruce, de când Domnul e bătut în cuie,
Nicăieri pe lume lemn mai nobil nu e.
Rodul şi sămânţa, minunata floare
Ce-o oferi tu lumii, e Cristos ce moare.
Din unealta morţii ce-ai fost mai-nainte,
Ai ajuns obiectul închinării sfinte.

Arbore al vieţii, lasă să se plece
Ramurile tale, lasă trupul rece
Braţele din cuie să şi le desprindă,
Ca să-mbrăţişeze lumea suferindă,
Lasă-l să coboare, ca să ne audă
Cum ne plângem vina pentru moartea-i crudă.

Cruce glorioasă, tu eşti lemnul care
Porţi pe tine preţul de răscumpărare.
Toată-mpurpurată de preasfântul sânge,
Tu îl ierţi pe cel ce vina şi-o deplânge.
Celui ce-şi trăieşte viaţa în derivă
Tu îi eşti salvarea, cruce milostivă.

Slavă ţie, Tată, care din iubire
Ni l-ai dat pe Fiul preţ de ispăşire
Fiule, mărire! Tu din ascultare
Ai băut paharul patimii amare.
Preamărire ţie, Duhule Preasfinte!
Îţi jurăm, Treime, dragoste fierbinte. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 În ziua strâmtorării mele l-am căutat pe Dumnezeu, spre el am întins mâinile mele.

Psalmul 76 (77)
Amintirea faptelor lui Dumnezeu
Suntem apăsaţi de necazuri din toate părţile, dar nu suntem striviţi (2Cor 4,8).

2 Îmi îndrept glasul spre Domnul şi strig, †
îmi îndrept glasul spre Dumnezeu *
şi el îşi pleacă urechea spre mine.
3 În ziua încercării mele l-am căutat pe Dumnezeu, †
mi-am ridicat mâinile mele toată noaptea şi n-am obosit; *
sufletul meu refuză orice mângâiere.
4 Îmi aduc aminte de Dumnezeu şi gem, *
mă frământ şi duhul mi se sfârşeşte!

5 Ai ţinut deschise pleoapele ochilor mei, *
sunt tulburat şi nu pot să vorbesc.
6 M-am gândit la zilele de demult, *
la anii veacurilor de odinioară.
7 Noaptea îmi revine un cântec în inimă, *
mă gândesc la el şi sufletul meu se întreabă:

8 Oare Domnul ne va respinge pentru vecie, *
nu va mai fi niciodată binevoitor faţă de noi?
9 Oare a încetat pentru totdeauna îndurarea lui, *
s-a sfârşit cuvântul lui din neam în neam?
10 A uitat oare Dumnezeu milostivirea *
ori şi-a închis iubirea sa în mânie?

11 Şi am zis: „Aceasta este rana mea: *
dreapta Celui Preaînalt a slăbit!”
12 Îmi voi aminti faptele Domnului *
şi îmi voi aminti de la capăt minunile lui.
13 Mă voi gândi la toate lucrările tale, *
voi medita la toate faptele tale minunate.

14 Dumnezeule, calea ta este sfântă! *
Care dumnezeu este atât de mare ca Dumnezeul nostru?
15 Tu eşti Dumnezeul care faci minuni, *
tu ţi-ai arătat puterea printre popoare.
16 Cu puterea ta ai eliberat poporul tău, *
pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif.

17 Te-au văzut apele, Dumnezeule, †
te-au văzut apele şi s-au tulburat *
şi adâncurile s-au mişcat.
18 Norii au revărsat ape, †
cerurile au dat drumul la tunete *
şi săgeţile tale au ţâşnit în toate direcţiile.
19 Glasul tunetului tău se rostogolea în vârtej †
şi fulgerele tale luminau lumea; *
pământul s-a tulburat şi s-a cutremurat.

20 În mare este calea ta, †
şi cărările tale în ape multe, *
şi urmele tale nu se cunosc.
21 Ai călăuzit poporul tău ca pe o turmă, *
cu mâna lui Moise şi a lui Aron.

Ant. În ziua strâmtorării mele l-am căutat pe Dumnezeu, spre el am întins mâinile mele.

Ant. 2 Dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu Cristos.

Cântarea 1Sam 2,1-10
Dumnezeu e bucuria celor smeriţi
I-a dat jos de pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei smeriţi; pe cei flămânzi i-a umplut cu daruri (Lc 1,52-53).

1 Inima mea se bucură în Domnul *
şi mi-am înălţat fruntea în Dumnezeul meu;
mi s-a deschis gura larg împotriva duşmanilor mei, *
căci m-am bucurat de mântuirea ta.

2 Nimeni nu este sfânt ca Domnul †
şi nu este altul în afară de tine, *
nu este stâncă precum Dumnezeul nostru.
3 Nu înmulţiţi vorbele de mândrie, *
să nu mai iasă cuvinte de îngâmfare din gura voastră.
Căci Domnul este Dumnezeu atotştiutor, *
şi toate faptele de el sunt cântărite.

4 Arcul celor puternici s-a sfărâmat, *
iar cei slabi s-au încins cu putere.
5 Cei sătui s-au robit pentru pâine, *
iar cei flămânzi nu mai îndură foame.
Chiar cea sterilă a născut de multe ori, *
iar cea cu mulţi copii a devenit neputincioasă.

6 Domnul nimiceşte şi tot el dă viaţă, *
el trimite în locuinţa morţilor şi tot el scoate de acolo.
7 Domnul face sărac şi tot el îmbogăţeşte, *
el înjoseşte şi tot el înalţă.
8 Domnul ridică din ţărână pe cel sărman *
şi din gunoi pe cel lipsit,
ca să-i aşeze alături de cei mari *
şi să le dea ca moştenire un tron de glorie;
căci ai Domnului sunt stâlpii pământului *
şi el a aşezat lumea deasupra lor.

9 El păzeşte picioarele credincioşilor săi, †
iar cei nelegiuiţi vor amuţi în beznă, *
căci omul nu învinge prin propria forţă.
10 Domnul îi va zdrobi pe vrăşmaşi, *
el va tuna din cer asupra lor.
Domnul va judeca marginile pământului, †
îi va da regelui său putere *
şi va înălţa fruntea unsului său.

Ant. Dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu Cristos.

Ant. 3 Cristos Isus a fost făcut de Dumnezeu, pentru noi, înţelepciunea şi dreptatea şi sfinţirea şi răscumpărarea.

Psalmul 96 (97)
Gloria lui Dumnezeu
Acest psalm se referă la Mântuitorul lumii şi la cre- dinţa tuturor neamurilor în el (sf. Atanasiu).

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul, *
toate insulele să tresalte de veselie.
2 Norii şi negura îl înconjoară, *
dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său.
3 Focul merge înaintea lui *
şi îi mistuie pe potrivnicii săi de jur împrejur.
4 Fulgerele sale luminează lumea: *
pământul le vede şi se cutremură.
5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, *
înaintea stăpânului a tot pământul.
6 Cerurile vestesc dreptatea lui *
şi toate popoarele îi văd mărirea.

7 Să fie făcuţi de ruşine toţi cei care slujesc la chipuri cioplite, †
cei care se laudă cu idolii. *
Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii.
8 Sionul aude şi se bucură †
şi fiicele lui Iuda tresaltă de bucurie *
pentru judecăţile tale, Doamne.
9 Căci tu, Doamne, eşti Cel Preaînalt peste tot pământul *
şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii.

10 Voi, care-l iubiţi pe Domnul, urâţi răul! †
El păzeşte sufletele credincioşilor săi, *
îi va elibera din mâna păcătoşilor.
11 Pentru cel drept a răsărit lumina, *
şi pentru cei cu inima curată, bucuria.
12 Bucuraţi-vă, voi drepţilor, în Domnul *
şi preamăriţi memoria sfinţeniei sale.

Ant. Cristos Isus a fost făcut de Dumnezeu, pentru noi, înţelepciunea şi dreptatea şi sfinţirea şi răscumpărarea.

LECTURA SCURTĂ (Is 50,5-7)
Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi. Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, obrajii spre a fi pălmuiţi şi faţa nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau şi mă scuipau. Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor, de aceea nu m-au doborât ocările. De aceea le-am oferit o faţă ca de cremene şi ştiu că nu voi rămâne de ruşine.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ne-ai răscumpărat, Doamne, * prin sângele tău! Ne-ai răscumpărat.
V. Din toate seminţiile şi limbile şi popoarele şi neamurile, * prin sângele tău! Slavă Tatălui. Ne-ai răscumpărat.

Ant. la Benedictus Sângele lui Cristos, care, prin Sfântul Duh, s-a oferit pe sine însuşi fără prihană lui Dumnezeu, să spele conştiinţa noastră de faptele morţii, ca să slujim Dumnezeului celui viu.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Sângele lui Cristos, care, prin Sfântul Duh, s-a oferit pe sine însuşi fără prihană lui Dumnezeu, să spele conştiinţa noastră de faptele morţii, ca să slujim Dumnezeului celui viu.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l implorăm pe Cristos, Mântuitorul, care ne-a răscumpărat prin moartea şi învierea sa:
Doamne, îndură-te de noi!
Tu, care te-ai suit la Ierusalim spre a pătimi şi a intra astfel în glorie,
– călăuzeşte Biserica ta la sărbătoarea Paştelui veşnic!
Tu, care ai voit să fii înălţat pe cruce şi străpuns de suliţa ostaşului,
– vindecă rănile noastre!
Tu, care ai făcut din cruce pomul vieţii,
– dăruieşte roadele ei celor renăscuţi prin Botez!
Tu, care atârnând pe cruce, l-ai iertat pe tâlharul cuprins de căinţă,
– iartă-ne şi pe noi, păcătoşii!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ai voit ca Fiul tău să îndure pentru noi moartea pe cruce, spre a ne elibera de puterea vrăjmaşului, te rugăm, dă-ne nouă, slujitorilor tăi, să dobândim harul învierii. Prin Domnul.

Miercuri din Săptămâna Sfântă - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Cu credinţa care ne-a venit de sus,
Cu speranţa-n viaţa fără de apus,
Prin cântări s-aducem lui Isus Cristos
Al iubirii noastre preaumil prinos.

La această oră sfântă şi de har,
Salvatorul nostru urcă pe Calvar;
Crucea grea în spate resemnat purtând,
Este dus la jertfă ca un miel plăpând.

Răstignit pe lemnul nemiloasei cruci,
Mântuire, Doamne, lumii îi aduci.
Preţiosul sânge pentru noi vărsat
Să ne spele orice vină şi păcat.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor,
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Înainte de sărbătoarea Paştelui, ştiind Isus că i-a venit ceasul, iubindu-i pe ai săi, până la sfârşit i-a iubit.

Ora a şasea

Să-ndreptăm iar gândul nostru spre Isus,
La această oră când pe cruce-i pus.
Chinuit de sete-n agonia grea,
Băutură-amară i se dă să bea.

O, Isuse, Doamne, Salvator divin,
Fă-ne s-avem parte şi noi de-al tău chin.
Foame, sete mare, chin mistuitor,
Pentru cele sfinte dă-ne tuturor.

Împietrirea noastră, Doamne, s-o înmoi,
Revărsând pe Duhul tău cel Sfânt în noi.
Potoleşte focul patimii fierbinţi
Şi alungă bezna răului din minţi.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. După cum mă cunoaşte pe mine Tatăl, îl cunosc şi eu pe Tatăl şi viaţa mi-o dau pentru oile mele.

Ora a noua

La această oră, gândul iar ne duce
La Cristos ce moare răstignit pe cruce.
Se consumă astfel dureroasa dramă
Sub privirea celei care-i este Mamă.

De la tine, Doamne, toţi iertare-aşteaptă;
Ştim că şi tâlharul cel din partea dreaptă
S-a căit pe cruce de păcate-n fine
Şi-a putut să intre-n Paradis cu tine.

Când tu mori pe cruce, însăşi moartea moare
Şi-şi ascunde faţa strălucitul soare.
Din această moarte viaţă să ne vină
Şi din întuneric să primim lumină.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Pentru mine a trăi este Cristos şi a muri un câştig. Se cuvine să mă laud în crucea Domnului meu Isus Cristos.

PSALMODIA

Psalmul 118 (119),57-64
VIII (Heth)

57 Am zis: partea mea, Doamne, *
este să păzesc cuvintele tale.
58 Am căutat faţa ta din toată inima, *
arată-ţi îndurarea faţă de mine după cuvântul tău.
59 Am cercetat cărările mele *
şi mi-am întors paşii după învăţăturile tale.
60 Mă grăbesc şi nu vreau să întârzii *
să păzesc poruncile tale.
61 Laţurile celor răi m-au înconjurat, *
dar eu nu uit de legea ta.
62 În miez de noapte mă scol ca să te laud *
pentru judecăţile tale drepte.
63 Sunt prieten cu cei care se tem de tine *
şi cu cei care păzesc învăţăturile tale.
64 Plin este pământul, Doamne, de îndurarea ta, *
învaţă-mă îndreptările tale!

Psalmul 54 (55),2-15.17-24
Prietenul perfid
Isus a început a se înfiora şi a se nelinişti (Mc 14,33).

I

2 Pleacă-ţi urechea, Dumnezeule, la rugăciunea mea, †
nu te ascunde de la cererea mea; *
3 ia aminte la mine şi răspunde-mi,
umblu agitat în mâhnirea mea †
şi sunt cuprins de tulburare, *
4 la glasul duşmanului, la strigătul celui rău.
Căci revarsă asupra mea blesteme *
şi mă persecută cu furie.
5 Inima mea se zbate înlăuntrul meu *
şi groaza morţii a căzut peste mine.
6 Teamă şi cutremur au venit peste mine *
şi m-a cuprins teroarea.
7 Şi am spus: „Cine îmi va da aripi ca de porumbel, *
ca să zbor şi să-mi găsesc adăpost?
8 Iată, mă îndepărtez în fugă *
şi rămân în pustiu.
9 Îl aştept pe acela care să mă salveze *
dinaintea vântului furtunii şi a vijeliei”.
10 Împrăştie-i, Doamne, încurcă-le limbile! *
Căci am văzut în cetate violenţă şi dezbinare.
11 Zi şi noapte o înconjoară peste ziduri, †
fărădelege, viclenie şi necaz în mijlocul ei, *
12 şi n-au lipsit din pieţele ei înşelăciunea şi silnicia.

II

13 Căci dacă un duşman m-ar fi insultat, *
l-aş fi suportat; dacă cel care mă urăşte †
s-ar fi ridicat cu orgoliu asupra mea, *
poate m-aş fi ascuns de el.
14 Dar eşti tu, om asemenea mie, *
prietenul meu şi omul meu de încredere
15 cu care mă înţelegeam aşa de bine *
şi mergeam cu însufleţire spre casa lui Dumnezeu!
17 Iar eu strig către Dumnezeu *
şi Domnul mă va mântui.
18 Seara, dimineaţa şi la amiază eu gem şi suspin *
şi el îmi aude glasul.
19 El răscumpără sufletul meu în pace †
de cei care vin asupra mea, *
căci s-au înmulţit cei care sunt împotriva mea.
20 Dumnezeu va asculta şi-i va umili, *
el, care este dinainte de veacuri.

Căci nu este în ei îndreptare *
şi nu se tem de Dumnezeu.
21 Fiecare îşi întinde mâna împotriva aliaţilor săi, *
profanează legământul său.
22 Cuvintele lui sunt alunecoase ca untul, *
dar în inima lui este luptă;
vorbele lui sunt mai unsuroase decât untdelemnul, *
dar ele sunt săbii scoase din teacă.
23 Încredinţează Domnului grijile tale †
şi el te va hrăni, *
nu-l va lăsa niciodată pe cel drept să se clatine.
24 Iar tu, Dumnezeule, vei face ca ei să coboare *
în prăpastia pierzării: oamenii vărsători de sânge şi cei vicleni †
nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor. *
Dar eu, Doamne, îmi pun încrederea în tine.

Ora a treia

Ant. Înainte de sărbătoarea Paştelui, ştiind Isus că i-a venit ceasul, iubindu-i pe ai săi, până la sfârşit i-a iubit.

LECTURA SCURTĂ (1Tim 2,4-6)
Dumnezeu, mântuitorul nostru, vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului. Căci unul este Dumnezeu şi unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: omul Cristos Isus care s-a dat pe sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi. Aceasta este mărturia adusă la timpul stabilit.

V. A fost jertfit pentru că el însuşi a voit.
R. Şi n-a deschis gura sa.

Ora a şasea

Ant. După cum mă cunoaşte pe mine Tatăl, îl cunosc şi eu pe Tatăl şi viaţa mi-o dau pentru oile mele.

LECTURA SCURTĂ (Rom 15,3)
Cristos nu s-a complăcut în sine, ci, după cum este scris: Insultele celor care te insultă au căzut asupra mea. V. El a purtat suferinţele noastre. R. Şi a luat asupra sa fărădelegile noastre.

Ora a noua

Ant. Pentru mine a trăi este Cristos şi a muri un câştig. Se cuvine să mă laud în crucea Domnului meu Isus Cristos.

LECTURA SCURTĂ (Evr 9,28)
Cristos, după ce s-a jertfit o dată ca să ia asupra sa păcatele celor mulţi, se va arăta a doua oară, fără păcat, pentru a mântui pe cei care îl aşteaptă.

V. Să adorăm semnul crucii.
R. Prin care am primit taina mântuirii.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ai voit ca Fiul tău să îndure pentru noi moartea pe cruce, spre a ne elibera de puterea vrăjmaşului, te rugăm, dă-ne nouă, slujitorilor tăi, să dobândim harul învierii. Prin Domnul.

Miercuri din Săptămâna Sfântă - Vesperele

IMNUL

Iată, taina crucii tuturor apare.
Steag al mântuirii, ţi-aduc închinare.
Cu păcatul nostru pe tine se suie
Ziditorul lumii şi e prins în cuie.

Sub privirea Mamei ce sub cruce plânge,
Din coasta-ţi străpunsă izvorăşte sânge;
Sângele tău, Doamne, dă-ni-l să ne spele
Petele lăsate de păcate grele.

O, copac prea nobil, o, tu, cruce sfântă,
Purpură de sânge falnic te-nveşmântă!
Lemn menit s-atingă membrele divine,
Nu există altul mai de preţ ca tine!

Ca-ntr-un naufragiu, salvatoare bârnă,
Mântuirea lumii doar de tine-atârnă.
Omul poate iarăşi raiul să îl vadă,
Iar infernul pierde ce-a luat ca pradă.

Crucea e altarul jertfei sângeroase,
Victima de jertfă eşti chiar tu, Cristoase;
Dacă tu pieirea o găseşti prin cruce,
Nouă, dimpotrivă, viaţă ne aduce.

Cruce glorioasă, slavă-n veci să-ţi fie,
Tu, izvor de viaţă şi speranţă vie.
Lemn sfinţit prin sânge, lacrimi şi durere,
Dă-ne harul unei convertiri sincere.

Sus, în cer, Treimii slavă fie-n toate;
Ea, prin taina crucii, la liman ne scoate.
Noi sperăm s-ajungem printr-o viaţă bună
Cerul să-l petrecem veşnic împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Au zis nelegiuiţii: Să-l asuprim pe omul drept, căci se împotriveşte faptelor noastre!

Psalmul 61 (62)
Pacea în Dumnezeu
Dumnezeul speranţei să vă umple de toată pacea în credinţă (Rom 15,13).

2 Numai în Dumnezeu îşi află odihna sufletul meu, *
de la el îmi vine mântuirea.
3 Numai el este stânca şi mântuirea mea, turnul meu de scăpare; *
de aceea nu mă clatin.

4 Până când vă veţi năpusti asupra unui om, lovindu-l cu toţii †
ca pe un zid gata să cadă *
şi ca pe un gard surpat?
5 Pun la cale doar cum să-l doboare de la înălţimea lui,†
se desfată în minciună; *
cu gura binecuvântează, dar în adâncul lor blestemă.

6 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu odihna, *
pentru că numai în el este speranţa mea.
7 Numai el este stânca şi mântuirea mea, turnul meu de scăpare; *
de aceea nu mă clatin.

8 În Dumnezeu este mântuirea şi gloria mea, stânca tăriei mele, *
apărarea mea este la Dumnezeu.
9 Poporule, pune-ţi încrederea într-însul în orice moment, †
revarsă-ţi inima în faţa lui. *
Dumnezeu este adăpostul nostru!
10 Deşertăciune sunt fiii lui Adam, *
minciună, fiii oamenilor.
Dacă s-ar cântări toţi la un loc, *
ar fi mai uşori decât fumul.

11 Nu vă încredeţi în violenţă †
şi nu vă puneţi nădejdea în jaf; *
chiar dacă ar fi să curgă bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele!
12 O dată a vorbit Domnul *
şi de două ori am auzit aceasta: tăria este a lui Dumnezeu, †
13 şi a ta, Doamne, este îndurarea, *
pentru că tu dai fiecăruia după faptele sale.

Ant. Au zis nelegiuiţii: Să-l asuprim pe omul drept, căci se împotriveşte faptelor noastre!

Ant. 2 El a luat asupra sa păcatele multora şi s-a rugat pentru cei fără de lege.

Psalmul 66 (67)
Toate neamurile să-l laude pe Domnul
Cunoscut să vă fie că această mântuire a lui Dumnezeu a fost trimisă păgânilor (Fap 28,28).

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;*
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta, *
şi mântuirea ta la toate popoarele.

4 Să te laude popoarele, Dumnezeule, *
să te laude toate popoarele.
5 Să tresalte de bucurie şi să cânte de veselie naţiunile, †
pentru că judeci popoarele cu dreptate *
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului.
6 Să te laude popoarele, Dumnezeule, *
toate popoarele să te laude.
7 Pământul şi-a dat roadele sale; *
să ne binecuvânteze Dumnezeu, Dumnezeul nostru,
8 să ne binecuvânteze Dumnezeu *
şi să se teamă de el toate marginile pământului.

Ant. El a luat asupra sa păcatele multora şi s-a rugat pentru cei fără de lege.

Ant. 3 În Cristos avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor.

Cântarea Cf. Col 1,12-20
Cristos, primul născut între toate creaturile şi primul născut dintre cei morţi

12 Să-i aducem mulţumire lui Dumnezeu Tatăl, *
care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului *
şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale,
14 în care avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor.

15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, *
primul născut între toate creaturile.
16 Căci în el au fost create toate: †
cele din cer şi cele de pe pământ, *
cele văzute şi cele nevăzute:
tronurile şi domniile, *
puterile şi stăpânirile.
Toate au fost create prin el şi pentru el. †
17 El este înainte de toate *
şi toate există prin el.

18 El este capul trupului, al Bisericii; †
el este începutul, primul născut dintre cei morţi; *
ca să fie cel dintâi în toate.
19 Căci i-a plăcut lui Dumnezeu *
ca toată plinătatea să locuiască în el.
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, †
cele de pe pământ şi cele din cer, *
aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Ant. În Cristos avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor.

LECTURA SCURTĂ (Ef 4,32–5,2)
Fiţi buni unii faţă de alţii, înţelegători, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum şi Dumnezeu v-a iertat în Cristos. Aşadar, fiţi imitatorii lui Dumnezeu ca nişte copii iubiţi şi trăiţi în iubire, după cum şi Cristos ne-a iubit pe noi şi s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi, ca ofrandă şi jertfă de bună mireasmă.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ne închinăm ţie, Cristoase, * şi te binecuvântăm! Ne închinăm.
V. Căci prin crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea. * Şi te binecuvântăm! Slavă Tatălui. Ne închinăm.

Ant. la Magnificat Învăţătorul zice: Timpul meu este aproape. La tine fac Paştele cu ucenicii mei.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era şa început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Învăţătorul zice: Timpul meu este aproape. La tine fac Paştele cu ucenicii mei.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l adorăm pe Mântuitorul neamului omenesc, care, murind, a nimicit moartea şi, înviind din morţi, ne-a făcut părtaşi de viaţa dumnezeiască. Să-i cerem cu umilinţă:
Sfinţeşte, Doamne, poporul pe care l-ai răscumpărat cu sângele tău!
Isuse, răscumpărătorul nostru, dă-ne harul să intrăm mai adânc în pătimirea ta prin pocăinţă,
– ca să dobândim mărirea învierii!
Dă-ne harul să ne bucurăm de ocrotirea Mamei tale, mângâietoarea mâhniţilor,
– şi învaţă-ne să-i întărim pe cei întristaţi cu alinarea pe care şi noi o primim de la tine!
Dăruieşte-le credincioşilor ca, în greutăţile lor, să fie părtaşi la pătimirea ta, – pentru ca mântuirea ta să se vădească în ei!
Tu, care te-ai smerit făcându-te ascultător până la moarte, şi încă moartea pe cruce,
– dă slujitorilor tăi harul de a fi ascultători şi răbdători!
Binevoieşte a-i face pe cei răposaţi asemenea cu trupul măririi tale
– şi fă-ne şi pe noi părtaşi cândva la fericirea lor!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ai voit ca Fiul tău să îndure pentru noi moartea pe cruce spre a ne elibera de puterea vrăjmaşului, te rugăm, dă-ne nouă, slujitorilor tăi, să dobândim harul învierii. Prin Domnul.

Vizualizări: 100

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor