altmarius

cultură şi spiritualitate

Vizita Sfintei Fecioare Maria - Laudele

IMNUL

Vino, Fecioară, de Duh Sfânt plină,
Căci după tine lumea suspină;
Ca şi bătrâna, buna ta rudă,
Glasul doreşte să ţi-l audă.

Cu Copilaşul vino-mpreună,
Ca omenirea, cu voie bună,
Să te înalţe, să te proclame
Cea mai aleasă mamă-ntre mame.

Botezătorul, la salutare,
În sânul mamei sale tresare;
Creştinătatea fă-o, Marie,
Azi să tresară de bucurie.

Ai ajutat-o pe verişoară;
Ochii acuma spre noi coboară.
Vino, ne-ajută, toţi te imploră,
Tu ne eşti mamă, tu ne eşti soră.

Maică-a speranţei, port de salvare,
Stea care-n bezna vieţii răsare,
Dă-ne curate, albe veşminte,
Du-ne-n lăcaşul viselor sfinte.

Vesel să fie astăzi pământul,
Spre cer înalţe ruga şi cântul.
Slavă s-aducă milei divine
Pentru salvarea lumii prin tine.

PSALMODIA

Ant. 1 Plecând, Maria a mers în grabă în munţi, într-o cetate din Iuda!

Psalmul 62 (63),2-9
Sufletul însetat de Dumnezeu
Cel care părăseşte lucrările întunericului veghează pentru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, *
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, †
pe tine te doreşte trupul meu, *
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.
3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău, *
ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, *
de aceea buzele mele te laudă.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea *
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, *
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,
7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu *
şi mă gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu, *
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul *
şi dreapta ta mă ocroteşte.

Ant. Plecând, Maria a mers în grabă în munţi, într-o cetate din Iuda!

Ant. 2 Când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a tresăltat Pruncul în sânul ei şi ea s-a umplut de Duhul Sfânt, aleluia!

Cântarea Dan 3,57-88.56
Toată creatura să-l laude pe Domnul
Aduceţi laudă Dumnezeului nostru, voi, toţi slujitorii lui! (Ap 19,5).

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul, *
59 binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!

60 Binecuvântaţi-l, toate apele care sunteţi deasupra cerului, pe Domnul, *
61 să-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!
62 Binecuvântaţi-l, soare şi lună, pe Domnul, *
63 binecuvântaţi-l, stele ale cerului, pe Domnul!

64 Binecuvântaţi-l, ploi şi rouă, pe Domnul, *
65 binecuvântaţi-l, toate vânturile, pe Domnul!
66 Binecuvântaţi-l, foc şi căldură, pe Domnul, *
67 binecuvântaţi-l, frig şi arşiţă, pe Domnul!

68 Binecuvântaţi-l, rouă şi chiciură, pe Domnul, *
69 binecuvântaţi-l, ger şi îngheţ, pe Domnul!
70 Binecuvântaţi-l, gheţuri şi zăpezi, pe Domnul, *
71 binecuvântaţi-l, nopţi şi zile, pe Domnul!

72 Binecuvântaţi-l, lumină şi întuneric, pe Domnul, *
73 binecuvântaţi-l, fulgere şi nori, pe Domnul!
74 Să-l binecuvânteze pământul pe Domnul, *
să-l laude şi să-l preamărească în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul, *
76 binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul!
77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul, *
78 binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul!

79 Binecuvântaţi-l, balene şi tot ce mişcă în ape, pe Domnul, *
80 binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul!
81 Binecuvântaţi-l, fiare şi dobitoace, pe Domnul, *
82 binecuvântaţi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!

83 Binecuvântează-l, Israele, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul, *
85 binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, *
87 binecuvântaţi-l, sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul!
88 Binecuvântaţi-l, voi, Anania, Azaria şi Misael, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, *
să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci!
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului, *
vrednic de laudă şi preamărit în veci!

La sfârşitul acestei cântări nu se spune Slavă Tatălui.

Ant. Când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a tresăltat Pruncul în sânul ei şi ea s-a umplut de Duhul Sfânt, aleluia!

Ant. 3 Fericită eşti, Marie, care ai crezut că se vor împlini în tine cele spuse ţie de Domnul, aleluia!

Psalmul 149
Noua cântare a sfinţilor
Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresălta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
lauda lui în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de creatorul său, *
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.
3 Să laude numele lui în dansuri, *
să-i cânte psalmi cu harpa şi cu cetera.
4 Căci Domnul îl iubeşte pe poporul său *
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie în mărire, credincioşii lui, *
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6 Gura să le fie plină de laudele Domnului; *
şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,
7 ca să arunce răzbunare asupra neamurilor *
şi pedeapsă asupra popoarelor;
8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri *
şi pe mai-marii lor în cătuşe de fier,
9 ca să facă cu ei judecata care a fost scrisă; *
aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui.

Ant. Fericită eşti, Marie, care ai crezut că se vor împlini în tine cele spuse ţie de Domnul, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Il 2,27–3,1)
Şi veţi şti că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, şi nu este altul în afară de mine. Şi poporul meu niciodată nu va mai fi făcut de ruşine. Iar apoi voi revărsa duhul meu peste toată făptura, fiii şi fiicele voastre vor profeţi.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul a ales-o * şi a iubit-o. Domnul.
V. În cortul său a adus-o să locuiască * şi a iubit-o. Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Când a auzit salutarea Mariei, Elisabeta a strigat cu glas puternic şi a spus: „Cum de-mi este dat mie să vină Maica Domnului meu la mine?”

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Când a auzit salutarea Mariei, Elisabeta a strigat cu glas puternic şi a spus: „Cum de-mi este dat mie să vină Maica Domnului meu la mine?”

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Sărbătorindu-l pe Mântuitorul nostru, care a binevoit să se nască din Fecioara Maria, să-l implorăm spunându-i:
Maica ta, Doamne, să mijlocească pentru noi!
Soare al dreptăţii, înaintea ta a strălucit aurora mântuirii, Fecioara neprihănită:
– dă-ne harul să umblăm pururi în lumina prezenţei tale.
Cuvânt întrupat, care ai ales-o pe Maria, chivot neîntinat al locuirii tale,
– eliberează-ne de întinarea păcatului.
Mântuitorul nostru, care ai avut-o lângă cruce pe Maica ta,
– dăruieşte-ne ca, prin mijlocirea ei, să ne bucurăm că suntem părtaşi la pătimirile tale.
Mântuitorul nostru, care ai făcut-o pe Fecioara Maria locuinţă preacurată a prezenţei tale şi lăcaş sacru al Duhului Sfânt,
– fă-ne temple ale Duhului tău.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai inspirat-o pe fericita Fecioară Maria, care-l purta pe Fiul tău, să o viziteze pe Elisabeta; dă-ne, te rugăm, harul să ascultăm întotdeauna de inspiraţiile Duhului Sfânt şi, astfel, să te putem preamări împreună cu ea în veci. Prin Domnul.

Vizita Sfintei Fecioare Maria - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Legea Domnului înveseleşte inima şi luminează ochii.

Psalmul 18 B (19 B)
Laudă lui Dumnezeu, stăpânul legii
Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru din ceruri este desăvârşit (Mt 5,48).

8 Legea Domnului este desăvârşită, înviorează sufletul; †
mărturia Domnului este adevărată, *
îl face înţelept pe cel neştiutor.
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima, *
poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii.
10 Frica de Domnul este curată, rămâne pentru totdeauna; *
judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
11 Ele sunt mai de dorit decât aurul †
şi decât mult aur curat, *
mai dulci decât mierea şi decât fagurele proaspăt.
12 Slujitorul tău primeşte înţelepciunea prin ele; *
pentru cel care le păzeşte, răsplata este mare.
13 Cine îşi dă seama de greşelile făcute din neatenţie? *
Curăţă-mă de păcatele ascunse.
14 Mai presus de toate, păzeşte-l pe slujitorul tău de mândrie, *
ca ea să nu mă stăpânească niciodată.
Atunci voi fi fără vină *
şi curăţat de păcatul cel mare.
15 Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii mele †
şi gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta, *
Doamne, stânca mea şi mântuitorul meu!

Ant. Legea Domnului înveseleşte inima şi luminează ochii.

Ant. 2 Se va scula Domnul să judece popoarele întru dreptate.

Psalmul 7
Rugăciunea celui drept vorbit de rău
Iată, judecătorul stă înaintea uşii (Iac 5,9).

I

2 Doamne, Dumnezeul meu, în tine mi-am pus speranţa. *
Mântuieşte-mă de toţi prigonitorii mei şi eliberează-mă
3 ca nu cumva să-mi răpească viaţa, să mă sfâşie, ca leul, *
fără ca cineva să mă salveze!
4 Doamne, Dumnezeul meu, †
dacă am săvârşit aceasta, *
dacă este nedreptate în mâinile mele,
5 dacă am răspuns prietenului meu cu rău *
şi fără motiv mi-am jefuit duşmanul,
6 atunci duşmanul să mă prigonească şi să mă ajungă †
şi să culce la pământ viaţa mea *
şi cinstea mea în praf să o arunce.
7 Ridică-te, Doamne, în mânia ta *
înalţă-te împotriva furiei asupritorilor mei
şi scoală-te, Dumnezeul meu, *
la judecata pe care ai rânduit-o!
8 Adunarea neamurilor să te înconjoare: †
întoarce-te asupra ei din înălţime! *
9 Domnul judecă popoarele;
judecă-mă, Doamne, după dreptatea *
şi după nevinovăţia care este în mine!
10 Pune capăt răutăţii păcătoşilor †
şi întăreşte-l pe cel drept, *
tu, care pătrunzi cu privirea inimile şi rărunchii, Dumnezeule preadrept.

Ant. Se va scula Domnul să judece popoarele întru dreptate.

Ant. 3 Dumnezeu, judecătorul cel drept şi puternic, îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.

II

11 Ajutorul meu este la Dumnezeu, *
cel care îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.
12 Dumnezeu este un judecător drept *
care se poate mânia în fiecare zi.
13 Oare nu este el cel care îşi ascute din nou sabia, *
îşi întinde arcul şi ţinteşte?
14 Îşi pregăteşte armele morţii *
şi îşi încinge săgeţile în foc.
15 Iată, cel rău a urzit fărădelegea, *
a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea.
16 A săpat groapă şi a adâncit-o *
şi a căzut în groapa pe care a făcut-o.
17 Se întoarce răutatea lui asupra capului său *
şi pe creştetul lui coboară nedreptatea.
18 Îl voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui *
şi voi cânta numele Domnului Preaînalt.

Ant. Dumnezeu, judecătorul cel drept şi puternic, îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Idt 13,18-19)
Binecuvântată eşti tu, fiică, de Dumnezeul cel preaînalt, mai presus de toate femeile care sunt pe pământ, şi binecuvântat este Domnul, Dumnezeul nostru, care a făcut cerul şi pământul, care te-a călăuzit să retezi capul căpeteniei duşmanilor noştri. Nu se va depărta lauda ta din inima oamenilor care îşi vor aminti de puterea lui Dumnezeu în vecii vecilor.

V. Fericiţi cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu.
R. Şi îl păzesc.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Tob 12,6b)
Preamăriţi-l pe Dumnezeu şi lăudaţi-l înaintea tuturor celor vii, pentru că şi-a arătat îndurarea faţă de noi; preamăriţi şi căutaţi numele său.

V. Fericit sânul Fecioarei Maria.
R. Căci l-a purtat pe Fiul Tatălui veşnic.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Înţ 7,27b-28)
Înţelepciunea, rămânând în ea însăşi, înnoieşte toate şi din neam în neam, răspândindu-se în sufletele sfinte face din ele prieteni şi profeţi ai lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu iubeşte nimic, decât numai pe acela care locuieşte împreună cu înţelepciunea.

V. Binecuvântată eşti tu între femei.
R. Şi binecuvântat este rodul trupului tău.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai inspirat-o pe fericita Fecioară Maria, care-l purta pe Fiul tău, să o viziteze pe Elisabeta; dă-ne, te rugăm, harul să ascultăm întotdeauna de inspiraţiile Duhului Sfânt şi, astfel, să te putem preamări împreună cu ea în veci. Prin Domnul.

Vizita Sfintei Fecioare Maria - Vesperele

IMNUL

Când arhanghelul ţi-aduce, o, Fecioară, marea veste,
Cum că şi Elisabeta în a şasea lună este,
Către munţi porneşti în grabă; focul dragostei te mână,
Să ajuţi la neputinţă verişoara ta bătrână.

Când saluţi, intrând în casă, şi-ţi aude vocea-naltă,
Verişoara simte-n sânu-i copilaşul cum tresaltă;
Duhul Sfânt îi dă de ştire că Mesiei vei fi mamă
Şi, credinţa admirându-ţi, fericită te proclamă.

La cuvintele-i frumoase, ca răspuns, atunci apare
Pe-ale tale buze sfinte cea mai nobilă cântare;
Îl măreşti pe Domnul care, în nespusa-i bunătate,
Ţi-a făcut, cu braţ puternic, lucruri mari şi minunate.

Te proclamă fericită generaţiile toate,
Îţi aduc prinos de cinste, căci Biserica socoate
Că, precum Mântuitorul a venit la noi prin tine,
Încontinuu mântuirea tot prin tine-n lume vine.

Maică Sfântă, ne ajută, drumul vieţii străbătându-l,
Să avem întotdeauna îndreptat spre tine gândul,
Ca atunci când moartea vălul peste ochi ni-l va aşterne,
Să slăvim în veci Treimea sub privirile-ţi materne. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Maria a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta!

Psalmul 121 (122)

1 M-am bucurat când mi s-a spus: †
„Să mergem la casa Domnului”. *
2 Iată, picioarele noastre au ajuns la porţile tale, Ierusalime!
3 Ierusalimul este zidit *
ca o cetate bine întărită.
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, †
după legea lui Israel, *
ca să laude numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, *
tronurile casei lui David.
6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului: *
„Să fie în siguranţă cei care te iubesc!
7 Pacea să locuiască între zidurile tale *
şi liniştea în palatele tale”.
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, *
eu spun: „Pace ţie!”
9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, *
mă rog pentru fericirea ta!

Ant. Maria a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta!

Ant. 2 Când a ajuns la urechile mele glasul salutului tău, a tresăltat Pruncul în sânul meu!

Psalmul 126 (127)

1 Dacă Domnul n-ar zidi casa, *
în zadar ar trudi cei care o zidesc.
Dacă Domul n-ar păzi cetatea, *
în zadar ar veghea cel care o păzeşte.
2 În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă şi vă culcaţi târziu, †
mâncându-vă pâinea în oboseală, *
pe când Domnul o dă preaiubiţilor săi în timpul somnului.
3 Iată, moştenire de la Domnul sunt fiii, *
rodul sânului este răsplată de la el.
4 Ca săgeţile în mâna celui viteaz, *
aşa sunt fiii tinereţilor.
5 Fericit bărbatul care-şi umple tolba cu ei; *
nu se va face de ruşine când va vorbi cu duşmanii săi la poartă.

Ant. Când a ajuns la urechile mele glasul salutului tău, a tresăltat Pruncul în sânul meu!

Ant. 3 Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău!

Cântarea Ef 1,3-10

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, *
care ne-a copleşit cu binecuvântarea sa spirituală în ceruri, în Cristos.
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, *
ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste.
5 El a orânduit de mai înainte †
să fim adoptaţi ca fii, prin Isus Cristos, în el, *
după bunul plac al voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său, *
pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit.
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său †
8 care a prisosit în noi, *
în toată înţelepciunea şi înţelegerea.
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale *
după bunăvoinţa sa,
pe care îl hotărâse de mai înainte în el, *
10 ca să-l înfăptuiască la împlinirea timpurilor,
recapitulând toate în Cristos, *
cele din cer şi cele de pe pământ.

Ant. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău!

LECTURA SCURTĂ (1Pt 5,5b-7)
Îmbrăcaţi-vă toţi în umilinţă unii faţă de alţii, pentru că Dumnezeu se împotriveşte celor mândri, însă celor smeriţi le dă har. Aşadar, umiliţi-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu, pentru ca el să vă înalţe la timpul potrivit. Lăsaţi în grija lui toată neliniştea voastră, căci el se îngrijeşte de voi.

RESPONSORIUL SCURT
R. Bucură-te, Marie, cea plină de har, * Domnul este cu tine. Bucură-te.
V. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. * Domnul este cu tine. Slavă Tatălui. Bucură-te.

Ant. la Magnificat Mă vor numi fericită toate neamurile, căci a privit Domnul la slujitoarea lui smerită.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Mă vor numi fericită toate neamurile, căci a privit Domnul la slujitoarea lui smerită.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l preamărim din toată inima cu cântări de laudă pe Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, care a voit ca Maria, mama Fiului său, să fie cinstită de toate neamurile şi generaţiile, şi să-l rugăm cu umilinţă:
Să mijlocească pentru noi cea plină de har!
Dumnezeule, care ne-ai dat-o pe Maria ca mamă, dăruieşte, prin mijlocirea ei, vindecare celor bolnavi, mângâiere celor întristaţi, iertare păcătoşilor
– şi tuturor mântuire şi pace.
Biserica ta să fie un gând şi o inimă în iubire,
– iar credincioşii, într-un suflet, să stăruie în rugăciune împreună cu Maria, mama lui Isus.
Tu, care ai făcut-o pe Maria mamă a îndurării,
– dă-le celor care se află în pericol harul de a experimenta iubirea ei de mamă.
Tu, care ai voit ca Maria să formeze o familie împreună cu Isus şi Iosif,
– fă ca prin mijlocirea ei toate mamele să promoveze în familiile lor iubirea şi sfinţenia.
Dumnezeule, care ai încoronat-o pe Maria ca regină a cerului,
– primeşte-i pe cei răposaţi să se bucure în veci, împreună cu toţi sfinţii, în împărăţia ta.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai inspirat-o pe fericita Fecioară Maria, care-l purta pe Fiul tău, să o viziteze pe Elisabeta; dă-ne, te rugăm, harul să ascultăm întotdeauna de inspiraţiile Duhului Sfânt şi, astfel, să te putem preamări împreună cu ea în veci. Prin Domnul.

Vizualizări: 39

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor