altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfântul Ignaţiu de Loyola - Laudele

IMNUL

Pe Ignaţiu, comandantul încărcat cu decoraţii,
În ovaţii şi-n avântul unei sfinte admiraţii,
Îl aclamă azi soldaţii, curajoşii, minunaţii,
Care luptă sub drapelu-i, după-atâtea generaţii.

Luptător ce chiar la moarte să se ducă nu se teme
E învins de cel ce este Rege-al gloriei supreme.
Dezerteaz-atunci din oastea lumii rele-nşelătoare,
Ca să lupte-n oastea-i sfântă pentru el şi-a sa onoare.

Cu armata lui, pe care reuşeşte s-o închege,
Îl vesteşte pretutindeni pe Cristos, slăvitul Rege.
Cu soldaţii curajoasei, minunatei lui armate,
Răutatea, rătăcirea şi păcatul îl combate.

Duhul Sfânt revarsă-ntrânsul, din comoara lui divină,
Inspiraţii uimitoare şi torente de lumină,
Ca să fie celor care niciodată nu-i refuză
Înţeleptele-i poveţe pân-la moarte călăuză.

Comandantul dă poruncă şi se duc, se duc ostaşii;
Pân-la marginile lumii, plini de zel, îi poartă paşii;
Răspândesc împărăţia; bătălia lor e sfântă,
Crucea, steagul biruinţei, pretutindeni o împlântă.

Preamărire-n cer Treimii să-i aducă-ntreaga fire,
Iar Ignaţiu tuturora mult curaj să ne inspire;
El în luptă ne conducă, să ne poarte spre victorii,
Să primim şi noi cununa ce-o primesc învingătorii. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Din zori, Doamne, se îndreaptă ochii mei spre tine.

Psalmul 118 (119),145-152
XIX (Qof)

145 Am strigat din toată inima mea, ascultă-mă, Doamne, *
şi voi păstra îndreptările tale.
146 Am strigat către tine, mântuieşte-mă *
şi voi păzi poruncile tale. 147
O dată cu ivirea zorilor am strigat, *
îmi pun încrederea în cuvintele tale.
148 Îmi deschid ochii înainte de străjile de noapte, *
ca să meditez la făgăduinţele tale.
149 Ascultă-mi glasul, Doamne, după îndurarea ta, *
dă-mi viaţă după judecata ta!
150 Prigonitorii se apropie de mine cu viclenie; *
se îndepărtează de legea ta.
151 Dar tu, Doamne, eşti aproape *
şi toate poruncile tale sunt adevăr.
152 De mult timp am cunoscut îndrumările tale, *
că le-ai statornicit pentru vecie.

Ant. 1 Din zori, Doamne, se îndreaptă ochii mei spre tine.

Ant. 2 Domnul este puterea şi tăria mea şi el a devenit mântuirea mea.

Cântarea Ex 15,1b-4a.8-13.17-18
Imnul victoriei după trecerea Mării Roşii
Cei care au învins fiara cântau cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu (cf. Ap 15,2-3).

1b Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa: *
a aruncat în mare calul şi călăreţul.
2 Domnul este puterea şi tăria mea: *
el a devenit mântuirea mea,
el este Dumnezeul meu, pe el îl voi cinsti; *
el este Dumnezeul părinţilor mei, pe el îl voi preamări.
3 Domnul este un luptător viteaz; numele lui este Domnul. *
4a A aruncat în mare carele şi oştirea lui faraon.
8 La suflarea nărilor tale, apele s-au strâns grămadă, †
valurile s-au ridicat asemenea unui dig, *
abisurile s-au întărit în adâncurile mării.
9 Duşmanul a zis: „Îi voi urmări şi-i voi ajunge din urmă, †
voi împărţi prada şi sufletul meu va fi satisfăcut; *
voi scoate sabia şi-i voi ucide cu mâna mea”.
10 Tu ai pornit furtuna şi marea i-a acoperit, *
au căzut ca plumbul în apele învolburate.
11 Cine este ca tine între zei, Doamne? †
Cine este ca tine, măreţ în sfinţenie, temut şi vrednic de laudă, *
tu, care faci fapte minunate?
12 Ai întins dreapta ta şi i-a înghiţit pământul! *
13 Ai călăuzit în îndurarea ta poporul pe care l-ai eliberat,
şi cu puterea ta *
l-ai purtat spre lăcaşul tău cel sfânt.
17 Tu vei duce poporul tău *
şi-l vei aşeza pe muntele moştenirii tale,
în locul pe care tu, Doamne, ţi l-ai ales ca lăcaş, *
în templul tău cel sfânt, pe care l-au zidit mâinile tale.
18 Domnul domneşte de-a pururi, *
în veacul veacului!

Ant. Domnul este puterea şi tăria mea şi el a devenit mântuirea mea.

Ant. 3 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile.

Psalmul 116 (117)
Lauda îndurării Domnului
Naţiunile păgâne să-l preamărească pe Dumnezeu pen- tru îndurarea lui (Rom 15,9).

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, *
preamăriţi-l, toate popoarele.
Căci mare este îndurarea lui asupra noastră, *
şi adevărul Domnului rămâne întotdeauna.

Ant. Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile.

LECTURA SCURTĂ (Evr 13,7-9a)
Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au învăţat cuvântul lui Dumnezeu şi, meditând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor. Isus Cristos cel de ieri şi de astăzi este acelaşi în vecii vecilor. Nu vă lăsaţi seduşi de învăţături diferite şi străine.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ierusalime, eu ţi-am rânduit străjeri, * ei vor vesti numele Domnului. Ierusalime.
V. Zi şi noapte nu vor tăcea, * ei vor vesti numele Domnului. Slavă Tatălui. Ierusalime.

Ant. la Benedictus O, de l-aş putea cunoaşte pe Cristos şi puterea învierii lui şi de aş fi părtaş la pătimirile lui!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. O, de l-aş putea cunoaşte pe Cristos şi puterea învierii lui şi de aş fi părtaş la pătimirile lui!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-i aducem laude şi mulţumiri lui Cristos, bunul păstor, care şi-a dat viaţa pentru oile sale, şi să-l implorăm spunând:
Doamne, fii tu păstorul poporului tău!
Cristoase, care prin sfinţii păstori ai voit să-ţi arăţi iubirea şi îndurarea,
– nu înceta niciodată să ne călăuzeşti cu milă, prin ei.
Tu, care prin vicarii tăi îţi exerciţi necontenit misiunea de învăţător şi păstor sufletesc,
– fii tu mereu acela care ne conduci prin mai-marii noştri.
Tu, care, prin sfinţii tăi puşi în fruntea poporului, te-ai arătat medic al sufletelor şi al trupurilor,
– nu înceta să ne vindeci şi să ne sfinţeşti prin ei.
Tu, care ţi-ai povăţuit turma prin înţelepciunea şi iubirea sfinţilor,
– edifică-ne pururi în sfinţenie prin păstorii noştri.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care l-ai rânduit pe sfântul Ignaţiu de Loyola să lucreze în Biserică spre mai marea glorie a numelui tău, prin mijlocirea şi exemplul lui, dă-ne, te rugăm, harul ca, purtând pe pământ lupta cea bună, să ne învrednicim a primi cununa biruinţei alături de el, în ceruri. Prin Domnul.

Sâmbătă din săptămâna I - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea poruncilor tale.

Psalmul 118 (119),33-40
V (He)

33 Arată-mi, Doamne, calea orânduirilor tale *
şi o voi urma până la sfârşit.
34 Dă-mi înţelepciune ca să urmez legea ta *
şi s-o împlinesc din toată inima.
35 Călăuzeşte-mă pe calea hotărârilor tale, *
căci pe ea mi-am găsit bucuria.
36 Înclină-mi inima spre învăţăturile tale, *
şi nu spre dorinţa de câştig.
37 Întoarce ochii mei, ca să nu privească la lucruri deşarte, *
şi fă-mă să trăiesc pe calea ta.
38 Împlineşte faţă de slujitorul tău promisiunea ta, *
care este pentru cei ce se tem de tine.
39 Îndepărtează ocara care mă înspăimântă, *
pentru că judecăţile tale sunt bune.
40 Iată, eu doresc poruncile tale: *
fă-mă să trăiesc în dreptatea ta.

Ant. Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea poruncilor tale.

Ant. 2 Cei care-l caută pe Domnul nu vor duce lipsă de nimic.

Psalmul 33 (34)
Domnul este mântuirea celor drepţi
Voi aţi gustat cât de bun este Domnul (1Pt 2,3).

I

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, *
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! *
Să audă cei umili şi să se bucure!
4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine, *
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns *
şi m-a eliberat de orice teamă.
6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi, *
şi feţele voastre nu se vor ruşina.
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat *
şi l-a scăpat din toate necazurile sale.
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el *
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, *
ferice de omul care se încrede în el.
10 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui, *
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el.
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, *
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic.

Ant. Cei care-l caută pe Domnul nu vor duce lipsă de nimic.

Ant. 3 Caută pacea şi urmeaz-o.

II

12 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă, *
vă voi învăţa frica de Domnul.
13 Cine este omul care doreşte viaţa, *
care vrea zile multe ca să vadă binele?
14 Fereşte-ţi limba de răutate *
şi buzele de vorbe înşelătoare;
15 fugi de rău şi fă binele, *
caută pacea şi urmeaz-o.
16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi *
şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul, *
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude *
şi-i scapă din orice strâmtorare.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită *
şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.
20 Multe încercări se abat peste cel drept, *
dar Domnul îl eliberează din toate.
21 El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale, *
nici unul dintre ele nu va fi zdrobit.
22 Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea, *
iar duşmanii celui drept îşi vor primi pedeapsa.
23 Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi, *
nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul.

Ant. Caută pacea şi urmeaz-o.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (1Rg 8,60-61)
Să ştie toate popoarele pământului că Domnul este Dumnezeu, şi nu este altul. Să fie inima voastră întreagă la Domnul, Dumnezeul nostru, ca să urmaţi îndreptările lui şi să păziţi poruncile lui ca acum.

V. Dumnezeul meu, învaţă-mă să umblu pe cărările tale!
R. Călăuzeşte-mă în adevărul tău!

Rugăciunea de încheiere
Doamne Dumnezeule, Părinte atotputernic, noi ne închinăm maiestăţii tale şi te rugăm să reverşi lumina Duhului Sfânt asupra noastră, pentru ca, apăraţi de orice duşman, să ne bucurăm pururi în a te lăuda. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Ier 17,9-10)
Inima omului este coruptă şi de nepătruns, cine o poate cunoaşte? Eu, Domnul, privesc în inimi şi pătrund rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după faptele sale şi după roadele pe care le aduce.

V. Spală-mă, Doamne, de vinovăţia ascunsă.
R. Şi eliberează-l de trufie pe slujitorul tău.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, lumină şi flacără a iubirii veşnice, dă-ne harul să ardem pururi de dragostea ta, ca să te iubim pe tine mai presus de toate şi pe fraţii noştri, pentru tine, într-o unică iubire. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Înţ 7,27a; 8,1)
Deşi este una singură, înţelepciunea lui Dumnezeu poate toate; deşi ea însăşi nu se schimbă, înnoieşte universul. Ea se întinde de la o margine la alta a lumii şi conduce cu bunătate întregul univers.

V. Mari sunt lucrările tale, Doamne.
R. Nespus de adânci gândurile tale!

Rugăciunea de încheiere
Ascultă-ne, Doamne, şi dăruieşte-ne pacea statornică pe care o cerem de la tine, ca să te putem sluji cu bucurie în toate zilele vieţii noastre şi, prin mijlocirea preafericitei Fecioare Maria, să ne învrednicim a ajunge în împărăţia ta. Prin Cristos.

Duminica a XVIII-a de peste an - Vesperele I

IMNUL

Stăpâne al lumii, tu eşti Creatorul,
Căci totul în tine îşi află izvorul;
Făpturile toate-s lucrarea ta sfântă,
De-aceea te cântă, te binecuvântă.

Odihnă ţi-ai dat după toată lucrarea
Asemenea nouă când cade-nserarea,
Căci tot truditorul puterea-şi reface
Prin somnul de noapte, în tihnă şi pace.

Când umbrele serii văzduhul îşi cerne,
Strigăm către tronu-ndurării eterne:
Prea mult supăratu-te-am, Doamne, cu toţii,
Tu însă pe noi supărarea să n-o ţii.

Amurgul acestei vieţi aşteptându-l,
La marea-ntâlnire cu tine ni-e gândul;
Să nu ne condamni la a ta judecată,
Arată-ţi atuncea iubirea de tată.

Rugămu-ne ţie, cu fruntea plecată,
Ascultă-ne ruga, cerescule Tată,
Cu Fiul cel care cu tine-i de-o fire
Şi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei, Doamne, aleluia!

Psalmul 118 (119),105-112
XIV (Nun)
Meditarea cuvântului lui Dumnezeu din Lege
Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii (In 15,12).

105 Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei *
şi lumină pentru cărările mele.
106 Am jurat şi mă voi ţine de jurământ *
să păzesc judecăţile tale cele drepte.
107 Am fost umilit, Doamne, peste măsură, *
dă-mi viaţă, după cuvântul tău.
108 Jertfa gurii mele să-ţi fie bineplăcută, Doamne, *
şi învaţă-mă judecăţile tale.

109 Sufletul meu este în mâinile mele totdeauna *
şi nu am uitat de legea ta.
110 Mi-au întins nelegiuiţii cursă, *
dar n-am rătăcit de la învăţăturile tale.
111 Poruncile tale sunt moştenirea mea în veci, *
ele sunt bucuria inimii mele.
112 Îmi plec inima ca să împlinească orânduirile tale: *
în veci, până la sfârşit.

Ant. Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei, Doamne, aleluia!

Ant. 2 Mă vei umple de bucurie cu faţa ta, Doamne, aleluia!

Psalmul 15 (16)
Domnul este partea mea de moştenire
Dumnezeu l-a înviat pe Isus, eliberându-l de durerile morţii (Fap 2,24).

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, *
pentru că mă încred în tine.
2 I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu, *
fericirea mea e numai la tine”.
3 În sfinţii care sunt pe pământ, în cei puternici, *
în ei era toată plăcerea mea.
4 Îşi înmulţesc durerile cei care umblă după zei străini, †
dar eu nu le voi aduce nici o jertfă cu vărsare de sânge, *
nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele.

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, *
tu eşti acela care ai în mână soarta mea.
6 Sorţii mei au căzut pe terenul cel mai bun, *
într-adevăr, moştenirea mea e minunată.
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, *
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; *
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin.
9 De aceea inima mea se bucură †
şi sufletul meu tresaltă de bucurie; *
ba chiar şi trupul meu se va odihni în speranţă,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, *
nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea.
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; † î
n faţa ta sunt bucurii nespuse *
şi desfătări veşnice la dreapta ta.

Ant. Mă vei umple de bucurie cu faţa ta, Doamne, aleluia!

Ant. 3 În numele lui Isus să se plece tot genunchiul în cer şi pe pământ, aleluia.

Cântarea Fil 2,6-11
Cristos, slujitorul lui Dumnezeu

6 Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, *
nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu,
7 dar s-a nimicit pe sine luând firea de sclav †
şi devenind asemenea oamenilor. *
După înfăţişare era considerat ca om.
8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte, *
şi încă moartea pe cruce.

9 De aceea, şi Dumnezeu l-a înălţat †
şi i-a dăruit un nume *
care este mai presus de orice alt nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: *
al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor din adâncuri,
11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: *
„Isus Cristos este Domnul!”

Ant. În numele lui Isus să se plece tot genunchiul în cer şi pe pământ, aleluia.

LECTURA SCURTĂ (Col 1,2b-6a)
Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru. Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, rugându-ne neîncetat pentru voi de când am auzit de credinţa voastră în Cristos Isus şi de iubirea pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii, pentru speranţa păstrată în siguranţă pentru voi în ceruri şi despre care aţi auzit de mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei, care a ajuns până la voi şi care aduce rod şi se dezvoltă în toată lumea.

RESPONSORIUL SCURT
R
. De la răsăritul soarelui până la apus, * lăudat să fie numele Domnului. De la răsăritul.
V. Mai presus de ceruri este slava lui, * lăudat să fie numele Domnului. Slavă Tatălui. De la răsăritul.

Ant. la Magnificat

Anul A Fiindcă era mulţime multă cu Isus şi nu aveau ce să mănânce, adunându-i pe ucenici, el le-a spus: „Mi-e milă de popor!”

Anul B Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru aceea care rămâne spre viaţa veşnică.

Anul C Feriţi-vă de orice lăcomie de avere, căci viaţa voastră nu stă în cele pe care le stăpâniţi.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Magnificat

Anul A Fiindcă era mulţime multă cu Isus şi nu aveau ce să mănânce, adunându-i pe ucenici, el le-a spus: „Mi-e milă de popor!”

Anul B Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru aceea care rămâne spre viaţa veşnică.

Anul C Feriţi-vă de orice lăcomie de avere, căci viaţa voastră nu stă în cele pe care le stăpâniţi.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Dumnezeu ajută poporul pe care şi l-a ales drept moştenire şi-l ocroteşte ca să fie fericit. Să-i mulţumim şi, amintindu-ne de iubirea lui, să-l rugăm:
În tine, Doamne, e speranţa noastră!
Te rugăm, Tată preaîndurător, pentru Sfântul Părinte papa N. şi pentru episcopul nostru N.:
– ocroteşte-i şi sfinţeşte-i cu puterea ta.
Dă-le celor bolnavi harul de a înţelege că sunt părtaşi la pătimirea lui Cristos
– şi dăruieşte-le mereu mângâierea lui.
Priveşte, în îndurarea ta, la cei lipsiţi de adăpost,
– ca să-şi poată afla o locuinţă omenească.
Binevoieşte a da şi a păstra roadele pământului,
– ca toţi să-şi găsească pâinea cea de toate zilele.
Copleşeşte-i, Doamne, cu iubirea ta pe cei răposaţi
– şi dăruieşte-le un lăcaş veşnic în ceruri.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Fii alături, Doamne, de slujitorii tăi şi arată-le celor care te imploră bunătatea ta nemărginită; ei sunt mândri să te recunoască drept Creator şi Conducător: reînnoieşte şi păstrează în ei harul tău, ca să-ţi fie plăcuţi pururi. Prin Domnul.

Vizualizări: 41

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor