altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfântul Ieronim - Laudele

IMNUL

Eşti o stea strălucitoare, fericite Ieronime!
Azi, primeşte-ne cântarea, semnul marii noastre stime.
Prin ştiinţa ta înaltă şi prin viaţa austeră,
Îndreptar eşti celor care într-o altă viaţă speră.

Cu puterea de gândire ce ţi-a dat-o Preaînaltul,
Adevărul evanghelic l-ai pătruns ca nimeni altul.
Pe prorocii falşi ai lumii şi-ai minciunii infernale,
I-ai redus la neputinţă cu suflarea gurii tale.

Din Scriptură-nvăţătură ai sorbit ca o albină,
Extrăgând din ea cu trudă mierea dulce şi divină.
A trimis prin tine Domnul pe pământ cerească mană;
Tot ce-ai scos din Sfânta Carte pentru suflet este hrană.

Ai iubit singurătatea şi-a tăcerii simfonie,
De aceea, locuinţă şi mormânt ai vrut să-ţi fie
Grota naşterii Mesiei, loc retras şi sfânt în care
Ai trăit în pocăinţă, întru post şi înfrânare.

Pentru ruga lui pioasă, Doamne, tu de noi te-ndură;
Iar exemplul vieţii sale, sfânta lui învăţătură,
Ca o faclă luminoasă, cât trăim pribegi în lume,
Paşii noştri şovăielnici către tine să-i îndrume. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Arată-ţi, Doamne, puterea, şi vino să ne mântuieşti.

Psalmul 79 (80)
Vizitează Doamne, via ta
Vino, Doamne Isuse! (Ap 22,20).

2 Păstor al lui Israel, ascultă, †
tu, care-l călăuzeşti pe Iosif ca pe o turmă, *
tu, care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta;
3 arată-ţi puterea în faţa lui Efraim, Beniamin şi Manase *
şi vino să ne mântuieşti.

4 Dumnezeule, fă-ne să ne întoarcem, *
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!
5 Doamne, Dumnezeul oştirilor, †
cât va dura mânia ta, *
fără a ţine seamă de rugăciunea poporului tău?
6 Tu ne-ai hrănit cu pâinea suspinelor *
şi ne-ai adăpat din belşug cu lacrimi.
7 Ne-ai făcut de batjocura vecinilor noştri *
şi duşmanii noştri râd de noi.

8 Dumnezeul oştirilor, fă-ne să ne întoarcem, *
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!
9 Tu ai scos o vie din Egipt *
şi ai alungat popoare, ca s-o sădeşti.
10 Ai pregătit terenul pentru ea, *
i-ai înfipt rădăcinile şi ea a umplut pământul.
11 S-au acoperit munţii de umbra ei *
şi de ramurile ei, cedrii lui Dumnezeu.
12 I-ai întins mlădiţele până la mare *
şi lăstarii ei ajungeau până la fluviu.

13 Pentru ce i-ai smuls acum gardul, *
încât toţi trecătorii o jefuiesc?
14 O pustieşte mistreţul din pădure *
şi o pasc animalele sălbatice.
15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te! †
Priveşte din cer şi vezi, *
vizitează via aceasta.

16 Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta *
şi pe fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine.
17 Cei care au ars-o cu foc ca pe gunoi *
să piară la ameninţarea feţei tale.
18 Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, *
peste fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine.
19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine, †
tu ne vei da viaţă * şi vom invoca numele tău.
20 Doamne, Dumnezeul oştirilor, fă-ne să ne întoarcem, *
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!

Ant. Arată-ţi, Doamne, puterea, şi vino să ne mântuieşti.

Ant. 2 Lucruri mari a făcut Domnul; vestiţi aceasta pe tot pământul.

Cântarea Is 12,1-6
Bucuria poporului răscumpărat
Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine şi să bea (In 7,37).

1 Te preamăresc, Doamne, †
fiindcă, deşi erai mânios împotriva mea, *
mânia ta s-a abătut de la mine şi m-ai mângâiat.
2 Iată, Dumnezeul mântuirii mele; *
în el îmi pun toată încrederea şi nu mă voi mai teme.
Căci tăria mea şi lauda mea este Domnul *
şi el este mântuirea mea.

3 Veţi scoate apă cu bucurie *
din izvoarele mântuirii.
4 Şi veţi spune în ziua aceea: *
„Preamăriţi-l pe Domnul şi invocaţi numele lui,
vestiţi printre neamuri faptele lui minunate; *
amintiţi-le că preaînalt este numele lui!
5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate! *
Să ştie aceasta tot pământul!
6 Tresaltă de bucurie, şi înălţă laude, tu, care locuieşti în Sion, *
căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!”

Ant. Lucruri mari a făcut Domnul; vestiţi aceasta pe tot pământul.

Ant. 3 Tresăltaţi de bucurie în Dumnezeu, ajutorul nostru. †

Psalmul 80 (81)
Reînnoirea solemnă a legământului
Luaţi seama să nu fie în vreunul dintre voi o inimă înrăită de necredinţă (Evr 3,12).

2 Tresăltaţi de bucurie în Dumnezeu, ajutorul nostru, * †
strigaţi de bucurie către Dumnezeul lui Iacob!
Începeţi cântarea, bateţi toba, *
sunaţi din harpa cea plăcută şi din alăută.
4 Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă şi la lună plină, *
în ziua noastră de sărbătoare.

5 Aceasta este o lege pentru Israel, *
o poruncă a Dumnezeului lui Iacob!
6 El a pus-o drept mărturie în Iosif *
când a ieşit din ţara Egiptului.
Atunci am auzit un glas pe care nu-l cunoşteam: †
7 „I-am descărcat povara de pe umeri *
şi mâinile lui au pus coşul jos.
8 În necazul tău ai strigat la mine şi eu te-am eliberat, †
ţi-am răspuns din locul tainic al tunetului, *
te-am pus la încercare la apele de la Meriba.

9 Ascultă, poporul meu, †
vreau să dau mărturie împotriva ta; *
o, de m-ai asculta, Israele!
10 Să nu fie în mijlocul tău nici un alt dumnezeu, *
să nu te închini nici unui dumnezeu străin!
11 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, †
care te-am scos din ţara Egiptului; *
deschide-ţi gura larg şi eu ţi-o voi umple.
12 Dar poporul meu n-a ascultat de glasul meu, *
Israel nu mi-a dat ascultare.
13 Atunci i-am lăsat în voia inimii lor împietrite, *
ca să se conducă după planurile lor.

14 O, de m-ar asculta poporul meu, *
de-ar umbla Israel pe căile mele!
15 Într-o clipă i-aş umili pe duşmanii lor *
şi mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor.
16 Cei care îl urăsc pe Domnul vor deveni supuşii lui, *
şi aceasta ar fi soarta lor pentru totdeauna.
17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu *
şi l-aş sătura cu miere din stâncă”.

Ant. Tresăltaţi de bucurie în Dumnezeu, ajutorul nostru.

LECTURA SCURTĂ (Înţ 7,13-14)
Înţelepciunea pe care am învăţat-o fără greşeală o împărtăşesc fără părere de rău, nu ascund bogăţiile ei. Căci înţelepciunea este un tezaur infinit pentru oameni; cei care o dobândesc ajung la prietenia cu Dumnezeu, recomandaţi de darurile învăţăturii.

RESPONSORIUL SCURT
R. Înţelepciunea sfinţilor * o povestesc popoarele. Înţelepciunea.
V. Şi lauda lor o vesteşte Biserica, * o povestesc popoarele. Slavă Tatălui. Înţelepciunea.

Ant. la Benedictus Cei înţelepţi vor străluci ca lumina cerului şi cei care îi învaţă pe mulţi dreptatea vor fi precum stelele în vecii vecilor.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Cei înţelepţi vor străluci ca lumina cerului şi cei care îi învaţă pe mulţi dreptatea vor fi precum stelele în vecii vecilor.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-i aducem laude şi mulţumiri lui Cristos, bunul păstor, care şi-a dat viaţa pentru oile sale, şi să-l implorăm spunând:
Doamne, fii tu păstorul poporului tău!
Cristoase, care prin sfinţii păstori ai voit să-ţi arăţi iubirea şi îndurarea,
– nu înceta niciodată să ne călăuzeşti cu milă, prin ei.
Tu, care prin vicarii tăi îţi exerciţi necontenit misiunea de învăţător şi păstor sufletesc,
– fii tu mereu acela care ne conduci prin mai-marii noştri.
Tu, care, prin sfinţii tăi puşi în fruntea poporului, te-ai arătat medic al sufletelor şi al trupurilor,
– nu înceta să ne vindeci şi să ne sfinţeşti prin ei.
Tu, care ţi-ai povăţuit turma prin înţelepciunea şi iubirea sfinţilor,
– edifică-ne pururi în sfinţenie prin păstorii noştri.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care i-ai dat sfântului preot Ieronim o dragoste vie şi adâncă pentru Sfintele Scripturi, fă ca poporul tău să se hrănească mai îmbelşugat din cuvântul tău sfânt şi să afle în el izvorul vieţii. Prin Domnul.

Joi din săptămâna a II-a - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii tale decât mii de lucruri de aur şi argint.

Psalmul 118 (119),65-72
IX (Tet)

65 Ai făcut bine slujitorului tău, Doamne, *
după cuvântul tău.
66 Învaţă-mă bunătatea, prudenţa şi ştiinţa, *
pentru că am rămas fidel în hotărârile tale.
67 Înainte de a fi fost umilit, umblam pe căi greşite, *
acum însă ţin cuvântul tău.
68 Tu eşti bun şi faci binele, *
învaţă-mă îndreptările tale.

69 Cei mândri mă calomniază, *
dar eu voi urma învăţăturile tale din toată inima.
70 S-a întărit ca seul inima lor, *
dar desfătarea mea este legea ta.
71 Este bine pentru mine că am fost umilit, *
ca să învăţ poruncile tale.
72 Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii tale *
decât mii de lucruri de aur şi argint.

Ant. Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii tale decât mii de lucruri de aur şi argint.

Ant. 2 În Dumnezeu mi-am pus speranţa şi nu-mi este teamă: ce-mi poate face mie omul?

Psalmul 55 (56),2-7b.9-14
Încrederea în cuvântul Domnului
Este arătat Cristos în pătimirea sa (sf. Ieronim).

Ai milă de mine, Dumnezeule,†
căci m-a călcat în picioare omul; *
toată ziua, războindu-se, mă chinuie.
3 M-au călcat duşmanii ziua întreagă, Dumnezeule preaînalt, *
căci mulţi sunt cei care luptă împotriva mea cu trufie.

4 În orice zi în care sunt cuprins de frică, *
eu îmi pun speranţa în tine.
5 În Dumnezeu, al cărui cuvânt îl laud, †
în Dumnezeu mi-am pus speranţa *
şi nu-mi este teamă: ce-mi poate face mie omul?
6 Îmi răstălmăcesc cuvintele ziua întreagă *
şi toate gândurile lor rele sunt îndreptate împotriva mea.
7b Provoacă certuri, îmi întind curse, *
îmi urmăresc paşii ca să-mi ia viaţa.

9 Tu, care numeri paşii pribegiei mele, †
strânge-mi lacrimile într-un urcior; *
oare nu sunt ele numărate în cartea ta?
10 Atunci vor da înapoi duşmanii mei, †
în ziua în care te voi chema. *
Am cunoscut că tu eşti Dumnezeul meu.
11 În Dumnezeu, al cărui cuvânt îl laud, *
în Domnul, al cărui cuvânt îl laud.
12 În Dumnezeu mi-am pus speranţa *
şi nu-mi este teamă: ce-mi poate face mie omul?

13 Dumnezeul meu, îmi voi împlini făgăduinţele pe care ţi le-am făcut, *
îţi voi aduce jertfă de laudă,
14 căci ai eliberat sufletul meu de la moarte, †
mi-ai ferit picioarele de cădere, *
ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.

Ant. În Dumnezeu mi-am pus speranţa şi nu-mi este teamă: ce-mi poate face mie omul?

Ant. 3 Mare până la ceruri e îndurarea ta, Doamne.

Psalmul 56 (57)
Rugăciune de dimineaţă la vreme de mâhnire
Acest psalm cântă patima Domnului (sf. Augustin).

2 Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, *
pentru că la tine îşi află refugiul sufletul meu;
şi la umbra aripilor tale îmi caut un loc de scăpare *
până va trece primejdia.
3 Strig către Dumnezeul cel preaînalt, *
către Dumnezeul care îmi face binele:

4 va trimite din ceruri şi mă va elibera, †
îi va face de ruşine pe cei care mă prigonesc, *
va trimite Dumnezeu îndurarea şi adevărul său.
5 Sufletul meu e culcat în mijlocul puilor de leu *
care-i sfâşie pe fiii oamenilor;
dinţii lor sunt suliţe şi săgeţi, *
iar limbile lor, săbii ascuţite.

6 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, *
peste tot pământul este slava ta!
7 Au întins cursă paşilor mei *
şi au încovoiat sufletul meu.
Au săpat în faţa mea o groapă, *
dar ei înşişi au căzut în ea.

8 Inima mea este liniştită, Dumnezeule, †
liniştită este inima mea. *
9 Ţie îţi voi înălţa imnuri şi ţie îţi voi cânta.
Trezeşte-te, gloria mea! †
Treziţi-vă, harpă şi alăută; *
vreau să trezesc aurora.
10 Te voi lăuda printre popoare, Doamne, *
îţi voi cânta imnuri printre neamuri.
11 Pentru că îndurarea ta este mare, până la ceruri, *
şi fidelitatea ta, până la nori.
12 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, *
peste tot pământul este slava ta!

Ant. Mare până la ceruri e îndurarea ta, Doamne.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Gal 5,13-14)
Voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai ca această libertate să nu fie ocazie pentru a sluji trupului, ci slujiţi-vă prin iubire, unii pe alţii. Căci toată legea este împlinită într-o singură poruncă: Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

V. Doamne, pe calea poruncilor tale alerg.
R. Căci ai lărgit inima mea.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care în ceasul al treilea l-ai trimis pe Duhul Sfânt asupra apostolilor aflaţi în rugăciune, te rugăm cu umilinţă să ne faci şi pe noi părtaşi la harul lui. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Gal 5,16-17)
Vă spun: umblaţi în duh şi nu împliniţi poftele trupului. Căci trupul doreşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului: acestea se împotrivesc unul altuia, aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi.

V. Bun eşti tu, Doamne, şi-mi dăruieşti cele bune.
R. Învaţă-mă îndreptările tale.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, la tine nu este negură şi nici întuneric; trimite strălucirea luminii tale asupra noastră, pentru ca, primind cuvântul tău, să umblăm pe căile tale cu inimă deschisă şi credincioasă. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Gal 5,22.23a.25)
Rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea. Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului.

V. Învaţă-mă, Doamne, calea pe care să merg.
R. Duhul tău cel bun să mă călăuzească la pământ neted.

Rugăciunea de încheiere
Ascultă, Dumnezeule, rugăciunile noastre şi dă-ne harul să imităm răbdarea Fiului tău unul-născut, ca să purtăm cu seninătate greutăţile vieţii. Prin Cristos.

Sfântul Ieronim - Vesperele

IMNUL

Eşti o stea strălucitoare, fericite Ieronime!
Azi, primeşte-ne cântarea, semnul marii noastre stime.
Prin ştiinţa ta înaltă şi prin viaţa austeră,
Îndreptar eşti celor care într-o altă viaţă speră.

Cu puterea de gândire ce ţi-a dat-o Preaînaltul,
Adevărul evanghelic l-ai pătruns ca nimeni altul.
Pe prorocii falşi ai lumii şi-ai minciunii infernale,
I-ai redus la neputinţă cu suflarea gurii tale.

Din Scriptură-nvăţătură ai sorbit ca o albină,
Extrăgând din ea cu trudă mierea dulce şi divină.
A trimis prin tine Domnul pe pământ cerească mană;
Tot ce-ai scos din Sfânta Carte pentru suflet este hrană.

Ai iubit singurătatea şi-a tăcerii simfonie,
De aceea, locuinţă şi mormânt ai vrut să-ţi fie
Grota naşterii Mesiei, loc retras şi sfânt în care
Ai trăit în pocăinţă, întru post şi înfrânare.

Pentru ruga lui pioasă, Doamne, tu de noi te-ndură;
Iar exemplul vieţii sale, sfânta lui învăţătură,
Ca o faclă luminoasă, cât trăim pribegi în lume,
Paşii noştri şovăielnici către tine să-i îndrume. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Dumnezeu m-a făcut slujitor al evangheliei prin harul pe care mi l-a dat.

Psalmul 14 (15)

1 Doamne, cine va locui în cortul tău? *
Cine se va odihni pe muntele tău cel sfânt?
2 Cel care umblă fără prihană, *
face dreptatea şi spune adevărul din inimă;
3 cel care nu calomniază cu limba †
şi nu face rău semenului său, *
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4 În ochii săi, cel nelegiuit e vrednic de dispreţ, *
dar îi cinsteşte pe cei care se tem de Domnul.
Chiar dacă i-ar fi spre pagubă, *
nu-şi calcă jurământul.
5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă *
şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel care trăieşte astfel *
nu se va clătina în veci!

Ant. Dumnezeu m-a făcut slujitor al evangheliei prin harul pe care mi l-a dat.

Ant. 2 Acesta este slujitorul credincios şi înţelept pe care l-a pus Domnul peste familia sa.

Psalmul 111 (112)

1 Fericit este omul care se teme de Domnul, *
care îşi află mare plăcere în poruncile lui!
2 Seminţia lui va fi puternică pe pământ *
şi urmaşii celor drepţi vor fi binecuvântaţi.
3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie, *
dreptatea lui rămâne pe vecie.
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, *
el este blând, îndurător şi drept.
5 Fericit este omul care are milă şi dă cu împrumut, †
el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. *
6 El nu se clatină niciodată.
Cel drept va fi amintit pentru totdeauna. *
7 El nu se teme de zvonurile rele,
inima lui e tare şi se încrede în Domnul. †
8 Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă, *
până când va triumfa peste duşmanii săi.
9 El este darnic faţă de cei săraci, †
dreptatea lui rămâne în vecii vecilor *
iar fruntea lui se înalţă cu cinste.
10 Cel nelegiuit va vedea şi se va mânia, †
va scrâşni din dinţi şi se va topi. *
Dorinţa păcătoşilor rămâne neîmplinită.

Ant. Acesta este slujitorul credincios şi înţelept pe care l-a pus Domnul peste familia sa.

Ant. 3 Oile mele îmi vor asculta glasul şi va fi o singură turmă şi un singur păstor.

Cântarea Ap 15,3b-4

3b Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Oile mele îmi vor asculta glasul şi va fi o singură turmă şi un singur păstor.

LECTURA SCURTĂ (Iac 3,17-18)
Înţelepciunea care vine de sus este înainte de toate curată, apoi paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie. Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace.

RESPONSORIUL SCURT
R. În mijlocul Bisericii * şi-a deschis gura. În mijlocul.
V. Şi Domnul l-a umplut de Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii. * Şi-a deschis gura. Slavă Tatălui. În mijlocul Bisericii.

Ant. la Magnificat Învăţător al credinţei, lumină a Bisericii, sfinte Ieronime, iubitor al legii Domnului, roagă-te pentru noi la Fiul lui Dumnezeu!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Învăţător al credinţei, lumină a Bisericii, sfinte Ieronime, iubitor al legii Domnului, roagă-te pentru noi la Fiul lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-i aducem laude, precum se cuvine, lui Cristos, rânduit să fie mare preot pentru oameni în cele ce sunt ale lui Dumnezeu, şi să-l rugăm cu umilinţă:
Mântuieşte, Doamne, poporul tău!
Tu ai luminat Biserica în chip minunat, dându-i conducători înţelepţi şi sfinţi:
– dă-le mereu creştinilor harul să se bucure de această lumină.
Tu ai iertat păcatele poporului atunci când sfinţii păstori te-au rugat, precum Moise:
– prin mijlocirea lor, purifică şi sfinţeşte necontenit Biserica ta.
Tu i-ai uns pe sfinţii tăi în mijlocul fraţilor lor şi ai trimis Duhul tău asupra lor:
– umple cu Duhul Sfânt pe toţi conducătorii poporului tău.
Tu însuţi eşti moştenirea sfinţilor păstori:
– nu lăsa să se îndepărteze de tine nici unul dintre aceia pe care i-ai dobândit cu sângele tău.
Tu ai dat viaţa veşnică oilor tale prin păstorii Bisericii, aşa încât nimeni să nu le poată răpi din mâna ta:
– mântuieşte-i pe cei răposaţi, pentru care ţi-ai dat viaţa ca jertfă.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care i-ai dat sfântului preot Ieronim o dragoste vie şi adâncă pentru Sfintele Scripturi, fă ca poporul tău să se hrănească mai îmbelşugat din cuvântul tău sfânt şi să afle în el izvorul vieţii. Prin Domnul.

http://www.calendarcatolic.ro/calendar-romano-catolic/calendar/dail...

Vizualizări: 23

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

203 state 

(ultimul: Cabo Verde)

Numar de steaguri: 265

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 39

1 stat are peste 700,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 50,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA CASA CĂRȚII

https://www.casacartii.ro/editura/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/noutati/filtre/edituri/polirom/

25. DAFFY'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor