altmarius

cultură şi spiritualitate

Marţi din Săptămâna Sfântă - Laudele

IMNUL

Cuie, lance, cruce, ucigaşe scule,
Dornice de sânge, crude, nesătule!
Răstignit pe cruce, sus, lângă cetate,
Salvatorul nostru în dureri se zbate;
Sângele ce-l varsă în dureri amare
E menit să spele lumea de-ntinare.

Cruce, de când Domnul e bătut în cuie,
Nicăieri pe lume lemn mai nobil nu e.
Rodul şi sămânţa, minunata floare
Ce-o oferi tu lumii, e Cristos ce moare.
Din unealta morţii ce-ai fost mai-nainte,
Ai ajuns obiectul închinării sfinte.

Arbore al vieţii, lasă să se plece
Ramurile tale, lasă trupul rece
Braţele din cuie să şi le desprindă,
Ca să-mbrăţişeze lumea suferindă,
Lasă-l să coboare, ca să ne audă
Cum ne plângem vina pentru moartea-i crudă.

Cruce glorioasă, tu eşti lemnul care
Porţi pe tine preţul de răscumpărare.
Toată-mpurpurată de preasfântul sânge,
Tu îl ierţi pe cel ce vina şi-o deplânge.
Celui ce-şi trăieşte viaţa în derivă
Tu îi eşti salvarea, cruce milostivă.

Slavă ţie, Tată, care din iubire
Ni l-ai dat pe Fiul preţ de ispăşire
Fiule, mărire! Tu din ascultare
Ai băut paharul patimii amare.
Preamărire ţie, Duhule Preasfinte!
Îţi jurăm, Treime, dragoste fierbinte. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Apără dreptatea mea, Doamne; de omul nelegiuit şi viclean scapă-mă!

Psalmul 42 (43)
Dorul după templu
Eu am venit ca lumină a lumii (In 12,46).

1 Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără-mi cauza †
în faţa unui popor lipsit de credinţă, *
scapă-mă de omul perfid şi trădător.
2 Pentru că tu eşti Dumnezeul meu şi locul meu de refugiu! †
Pentru ce mă alungi? *
Pentru ce trebuie să umblu trist, oprimat de duşmanii mei?
3 Trimite-mi lumina şi adevărul tău! †
Ele să mă călăuzească, *
să mă ducă la muntele tău cel sfânt şi în lăcaşurile tale.
4 Voi merge la altarul lui Dumnezeu, †
la Dumnezeul bucuriei şi veseliei mele, *
şi te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu.
5 Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, *
şi pentru ce gemi înlăuntrul meu?
Încrede-te în Dumnezeu, căci iarăşi îl voi lăuda, *
pe el, care este mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu.

Ant. Apără dreptatea mea, Doamne; de omul nelegiuit şi viclean scapă-mă!

Ant. 2 Ai judecat, Doamne, pricina sufletului meu, căci tu eşti apărătorul vieţii mele, Doamne, Dumnezeul meu!

Cântarea Is 38,10-14.17b-20
Neliniştea muribundului, bucuria celui vindecat
Eu am fost mort, dar acum trăiesc... şi am cheile morţii (Ap 1,18).

10 Spuneam: „În toiul vieţii mele *
sunt nevoit să merg la porţile locuinţei morţilor”.
Am căutat restul anilor mei şi am zis: *
11 „Nu-l voi mai vedea pe Domnul pe pământul celor vii,
nu voi mai vedea pe nimeni *
dintre cei rămaşi în lume.
12 Locuinţa mea e smulsă şi aruncată departe de mine *
ca o colibă de păstori;
ca un ţesător îmi taie firul vieţii *
şi mă scoate din urzeală.
Din zi în noapte *
mi-ai hotărât sfârşitul.
13 Am strigat până dimineaţa, *
ca un leu, mi-ai zdrobit toate oasele;
din zi în noapte *
mi-ai hotărât sfârşitul.
14 Strig ca puiul de rândunică, *
stau îngândurat ca porumbelul.
Mi s-au împăienjenit ochii tot privind la cer, *
Doamne, sunt în necaz; ajută-mă!
17b Tu însă ai scăpat sufletul meu din prăpastia pierzării, *
căci ai dat uitării toate păcatele mele.
18 Cei din infern nu te laudă, *
moartea nu te preamăreşte;
cei care coboară în adâncuri *
nu mai speră în promisiunea ta.
19 Cel viu, da, cel viu te va lăuda, ca mine astăzi; *
tatăl face cunoscută fiilor săi fidelitatea ta.
20 Doamne, ajută-mă, †
şi-ţi vom cânta psalmi în toate zilele vieţii noastre, *
în casa Domnului.

Ant. Ai judecat, Doamne, pricina sufletului meu, căci tu eşti apărătorul vieţii mele, Doamne, Dumnezeul meu!

Ant. 3 Cel drept, slujitorul meu, îi va îndreptăţi pe mulţi şi fărădelegile lor le va lua asupra sa.

Psalmul 64 (65)
Mulţumire pentru darurile lui Dumnezeu
Prin Sion se înţelege cetatea din ceruri (Origene).

2 Ţie ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, * †
şi ţie îţi vor fi împlinite jurămintele în Ierusalim.
3 La tine, care asculţi rugăciunea, *
va veni tot omul,
4 fărădelegile noastre ne-au copleşit, *
însă tu ierţi nelegiuirile noastre.
5 Fericit este acela pe care tu îl alegi şi ţi-l apropii: *
el va locui în curţile tale.
Ne vom sătura cu bunătăţile casei tale, *
cu sfinţenia templului tău.
6 Dumnezeul mântuirii noastre, *
tu ne răspunzi prin fapte minunate de dreptate.
Tu eşti speranţa tuturor marginilor pământului *
şi a mărilor îndepărtate!
7 Tu întăreşti munţii cu puterea ta, *
te încingi cu tărie,
8 linişteşti vuietul mării şi vuietul valurilor *
şi zarva popoarelor.
9 Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de semnele tale; *
tu faci să cânte de veselie porţile dimineţii şi ale serii.
10 Tu porţi de grijă pământului, †
tu îi potoleşti setea cu îmbelşugare; *
tu îl copleşeşti cu bogăţii.
Râul lui Dumnezeu este plin cu apă; *
tu faci să crească grâul pentru oameni.
Astfel pregăteşti pământul: †
11 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, *
îl înmoi cu ploaie şi-i binecuvântezi răsadurile.
12 Încununezi tot anul cu bunătăţile tale: *
pe urmele tale curge belşugul.
13 Se ivesc păşuni în pustiu, *
colinele sunt încinse cu veselie.
14 Păşunile se înveşmântă cu turme, †
văile se îmbracă cu grâne; *
toate strigă de bucurie şi cântă.

Ant. Cel drept, slujitorul meu, îi va îndreptăţi pe mulţi şi fărădelegile lor le va lua asupra sa.

LECTURA SCURTĂ (Zah 12,10-11a)
Atunci, voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune şi îşi vor întoarce privirile spre mine. Pe cel pe care l-au străpuns îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-l vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi-născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ne-ai răscumpărat, Doamne, * prin sângele tău! Ne-ai răscumpărat.
V. Din toate seminţiile şi limbile şi popoarele şi neamurile, * prin sângele tău! Slavă Tatălui. Ne-ai răscumpărat.

Ant. la Benedictus Preamăreşte-mă, Tată, la tine însuţi, cu mărirea pe care am avut-o mai înainte de a fi lumea!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Preamăreşte-mă, Tată, la tine însuţi, cu mărirea pe care am avut-o mai înainte de a fi lumea!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l implorăm pe Cristos, Mântuitorul, care ne-a răscumpărat prin moartea şi învierea sa:
Doamne, îndură-te de noi!
Tu, care te-ai suit la Ierusalim spre a pătimi şi a intra astfel în glorie,
– călăuzeşte Biserica ta la sărbătoarea Paştelui veşnic!
Tu, care ai voit să fii înălţat pe cruce şi străpuns de suliţa ostaşului,
– vindecă rănile noastre!
Tu, care ai făcut din cruce pomul vieţii,
– dăruieşte roadele ei celor renăscuţi prin Botez!
Tu, care, atârnând pe cruce, l-ai iertat pe tâlharul cuprins de căinţă,
– iartă-ne şi pe noi, păcătoşii!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, dă-ne harul să celebrăm astfel misterul pătimirii Domnului, încât să ne învrednicim a dobândi iertarea ta. Prin Domnul.

Marţi din Săptămâna Sfântă - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Cu credinţa care ne-a venit de sus,
Cu speranţa-n viaţa fără de apus,
Prin cântări s-aducem lui Isus Cristos
Al iubirii noastre preaumil prinos.

La această oră sfântă şi de har,
Salvatorul nostru urcă pe Calvar;
Crucea grea în spate resemnat purtând,
Este dus la jertfă ca un miel plăpând.

Răstignit pe lemnul nemiloasei cruci,
Mântuire, Doamne, lumii îi aduci.
Preţiosul sânge pentru noi vărsat
Să ne spele orice vină şi păcat.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor,
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Înainte de sărbătoarea Paştelui, ştiind Isus că i-a venit ceasul, iubindu-i pe ai săi, până la sfârşit i-a iubit.

Ora a şasea

Să-ndreptăm iar gândul nostru spre Isus,
La această oră când pe cruce-i pus.
Chinuit de sete-n agonia grea,
Băutură-amară i se dă să bea.

O, Isuse, Doamne, Salvator divin,
Fă-ne s-avem parte şi noi de-al tău chin.
Foame, sete mare, chin mistuitor,
Pentru cele sfinte dă-ne tuturor.

Împietrirea noastră, Doamne, s-o înmoi,
Revărsând pe Duhul tău cel Sfânt în noi.
Potoleşte focul patimii fierbinţi
Şi alungă bezna răului din minţi.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. După cum mă cunoaşte pe mine Tatăl, îl cunosc şi eu pe Tatăl şi viaţa mi-o dau pentru oile mele.

Ora a noua

La această oră, gândul iar ne duce
La Cristos ce moare răstignit pe cruce.
Se consumă astfel dureroasa dramă
Sub privirea celei care-i este Mamă.

De la tine, Doamne, toţi iertare-aşteaptă;
Ştim că şi tâlharul cel din partea dreaptă
S-a căit pe cruce de păcate-n fine
Şi-a putut să intre-n Paradis cu tine.

Când tu mori pe cruce, însăşi moartea moare
Şi-şi ascunde faţa strălucitul soare.
Din această moarte viaţă să ne vină
Şi din întuneric să primim lumină.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Pentru mine a trăi este Cristos şi a muri un câştig. Se cuvine să mă laud în crucea Domnului meu Isus Cristos.

PSALMODIA

Psalmul 118 (119),49-56
VII (Zain)

49 Adu-ţi aminte de cuvântul dat slujitorului tău, *
prin care m-ai făcut să sper.
50 Aceasta e mângâierea mea în necazuri: *
căci cuvântul tău îmi dă viaţă.
51 Nişte îngâmfaţi mă batjocoresc peste măsură, *
dar eu nu mă abat de la legea ta.
52 Mi-am adus aminte, Doamne, de judecăţile tale cele din veac *
şi mi-am găsit mângâierea.
53 Sunt cuprins de indignare din cauza păcătoşilor *
care părăsesc legile tale.
54 Cântări sunt pentru mine îndreptările tale, *
în casa în care nu sunt decât un trecător.
55 Mi-am amintit noaptea de numele tău, Doamne, *
şi am păzit legea ta.
56 Acesta e rostul meu: *
să urmez învăţăturile tale.

Psalmul 52 (53)
Nebunia celor fărădelege
Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu (Rom 3,23).

1 A spus nebunul în inima lui: *
„Nu este Dumnezeu”.
2 Sunt corupţi, au săvârşit lucruri oribile; *
nu-i nimeni care să facă binele.
3 Dumnezeu din ceruri priveşte spre fiii oamenilor, †
ca să vadă dacă este un înţelept care înţelege, *
unul care să-l caute pe Dumnezeu.
4 Toţi au rătăcit, s-au pervertit cu toţii, *
nu-i nimeni care să facă binele, nu este nici măcar unul.
5 Oare nu ştiu toţi cei ce săvârşesc fărădelegea, †
care devorează poporul meu cum ar mânca o pâine *
şi pe Domnul nu l-au invocat?
6 Acolo vor tremura de spaimă, *
unde nu este spaimă.
Căci Dumnezeu a risipit oasele celor ce te împresurau; *
au fost făcuţi de ruşine, pentru că Dumnezeu i-a respins.
7 Cine va da din Sion mântuirea lui Israel? †
Când va întoarce Domnul poporul său din robie, *
va tresălta Iacob şi se va bucura Israel.

Psalmul 53 (54),3-6.8-9
Rugăciune pentru a cere ajutor
Profetul se roagă ca, în numele Domnului, să fie eliberat de răutatea celui care-l urmărea (Cassiodor).

3 Dumnezeule, pentru numele tău, mântuieşte-mă, *
şi fă-mi dreptate prin puterea ta;
4 ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, *
pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele;
5 pentru că cei mândri s-au ridicat împotriva mea †
şi cei puternici vor să-mi ia sufletul: *
ei nu-l pun pe Dumnezeu înaintea lor.
6 Dar Dumnezeu este ajutorul meu, *
Domnul este ocrotitorul vieţii mele.
8 Cu bucurie îţi voi aduce jertfă, *
voi preamări numele tău, Doamne, pentru că este bun.
9 Căci m-a eliberat din orice strâmtorare *
şi ochii mei i-au văzut învinşi pe duşmanii mei.

Ora a treia

Ant. Înainte de sărbătoarea Paştelui, ştiind Isus că i-a venit ceasul, iubindu-i pe ai săi, până la sfârşit i-a iubit.

LECTURA SCURTĂ (1Cor 1,18-19)
Într-adevăr, cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd, dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: Voi nimici înţelepciunea celor înţelepţi şi ştiinţa celor învăţaţi o voi distruge.

V. A fost jertfit pentru că el însuşi a voit.
R. Şi n-a deschis gura sa.

Ora a şasea

Ant. După cum mă cunoaşte pe mine Tatăl, îl cunosc şi eu pe Tatăl şi viaţa mi-o dau pentru oile mele.

LECTURA SCURTĂ (1Cor 1,22-24)
În timp ce iudeii cer semne, iar grecii caută înţelepciunea, noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit, scandal pentru iudei şi nebunie pentru păgâni, dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

V. El a purtat suferinţele noastre.
R. Şi a luat asupra sa fărădelegile noastre.

Ora a noua

Ant. Pentru mine a trăi este Cristos şi a muri un câştig. Se cuvine să mă laud în crucea Domnului meu Isus Cristos.

LECTURA SCURTĂ (1Cor 1,25.27a)
Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de ruşine pe cei înţelepţi.

V. Să adorăm semnul crucii.
R. Prin care am primit taina mântuirii.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, dă-ne harul să celebrăm astfel misterul pătimirii Domnului, încât să ne învrednicim a dobândi iertarea ta. Prin Domnul.

Marţi din Săptămâna Sfântă - Vesperele

IMNUL

Iată, taina crucii tuturor apare.
Steag al mântuirii, ţi-aduc închinare.
Cu păcatul nostru pe tine se suie
Ziditorul lumii şi e prins în cuie.

Sub privirea Mamei ce sub cruce plânge,
Din coasta-ţi străpunsă izvorăşte sânge;
Sângele tău, Doamne, dă-ni-l să ne spele
Petele lăsate de păcate grele.

O, copac prea nobil, o, tu, cruce sfântă,
Purpură de sânge falnic te-nveşmântă!
Lemn menit s-atingă membrele divine,
Nu există altul mai de preţ ca tine!

Ca-ntr-un naufragiu, salvatoare bârnă,
Mântuirea lumii doar de tine-atârnă.
Omul poate iarăşi raiul să îl vadă,
Iar infernul pierde ce-a luat ca pradă.

Crucea e altarul jertfei sângeroase,
Victima de jertfă eşti chiar tu, Cristoase;
Dacă tu pieirea o găseşti prin cruce,
Nouă, dimpotrivă, viaţă ne aduce.

Cruce glorioasă, slavă-n veci să-ţi fie,
Tu, izvor de viaţă şi speranţă vie.
Lemn sfinţit prin sânge, lacrimi şi durere,
Dă-ne harul unei convertiri sincere.

Sus, în cer, Treimii slavă fie-n toate;
Ea, prin taina crucii, la liman ne scoate.
Noi sperăm s-ajungem printr-o viaţă bună
Cerul să-l petrecem veşnic împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Batjocuri şi ocări am îndurat de la ei, dar Domnul este cu mine ca un războinic puternic.

Psalmul 48 (49)
Deşertăciunea bogăţiilor
Cu greu va intra bogatul în împărăţia cerurilor (Mt 19,23).

I

2 Ascultaţi aceasta, voi, toate popoarele, *
plecaţi-vă urechea, voi, toţi locuitorii pământului,
3 fie oameni de rând, fie oameni de rang înalt, *
bogaţi şi săraci, toţi împreună.
4 Gura mea va rosti cuvinte înţelepte *
şi cugetul inimii mele, înţelegere;
5 voi pleca spre pilde urechea mea *
şi voi desluşi enigma mea cântând din harpă.
6 De ce să mă tem în zilele nefericite, *
când nelegiuirea duşmanilor mei mă înconjoară?
7 Ei îşi pun încrederea în bunăstarea lor *
şi cu mulţimea bogăţiilor lor se laudă.
8 Nici un om nu se va putea răscumpăra pe sine *
şi nici nu va putea să-i dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării sale;
9 căci preţul sufletului este atât de mare, *
şi niciodată nu va fi cu putinţă
10 să rămână cineva în viaţă fără de sfârşit *
încât să nu vadă niciodată mormântul.
11 Ba da, va vedea: mor şi înţelepţii, †
pier împreună nebunul şi cel fără de minte *
şi lasă altora bunăstarea lor.
12 Mormântul le va fi casă în veac, †
locuinţa lor din neam în neam, *
deşi cu numele lor şi-au numit terenurile proprii.
13 Dar omul nu poate rămâne mult în strălucire; *
se aseamănă cu animalele care pier.

Ant. Batjocuri şi ocări am îndurat de la ei, dar Domnul este cu mine ca un războinic puternic.

Ant. 2 Eliberează-mă, Doamne; pune-mă alături de tine, şi apoi nu are decât să lupte oricine împotriva mea!

II

14 Aceasta este soarta celor care se încred în ei înşişi; *
acesta este sfârşitul acelora care se complac în vorbe goale.
15 Sunt duşi ca o turmă în locuinţa morţilor *
şi moartea îi va paşte. Coboară de-a dreptul în mormânt, †
li se şterge orice urmă, *
lăcaşul lor este locuinţa morţilor.
16 Dar Dumnezeu va răscumpăra sufletul meu, *
mă va lua de sub puterea locuinţei morţilor.
17 Nu te teme când cineva se îmbogăţeşte *
şi când creşte faima casei sale,
18 pentru că nu ia nimic cu el când moare *
şi faima lui nu coboară după el.
19 Chiar dacă, în viaţa lui, sufletul său se considera binecuvântat: *
„Te vor lăuda pentru că ai agonisit binele”,
20 va coborî alături de strămoşii săi, *
care nu vor mai vedea niciodată lumina.
21 Omul, cât timp este în cinste, nu înţelege, *
se aseamănă cu animalele care pier.

Ant. Eliberează-mă, Doamne; pune-mă alături de tine, şi apoi nu are decât să lupte oricine împotriva mea!

Ant. 3 Ai fost jertfit, Doamne, şi ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele tău.

Cântarea Ap 4,11; 5,9b.10.12b
Imnul celor răscumpăraţi

4,11 Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, *
să primeşti gloria, cinstea şi puterea,
pentru că tu ai creat toate, *
şi prin voinţa ta au fost create şi există!
5,9b Vrednic eşti, Doamne, să primeşti cartea *
şi să-i deschizi peceţile,
căci ai fost înjunghiat †
şi în sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu *
oameni din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile
10 şi ai făcut din ei o împărăţie †
şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, *
care vor domni pe pământ!
12b Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, †
să primească puterea şi bogăţia şi înţelepciunea *
şi tăria şi cinstea şi gloria şi binecuvântarea!

Ant. Ai fost jertfit, Doamne, şi ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele tău.

LECTURA SCURTĂ (1Cor 1,27b-30)
Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele puternice. Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii şi dispreţuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, aşa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, datorită lui, sunteţi în Cristos Isus, care pentru noi a fost făcut de Dumnezeu înţelepciunea, dreptatea, sfinţenia şi mântuirea.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ne închinăm ţie, Cristoase, * şi te binecuvântăm! Ne închinăm.
V. Căci prin crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea. * Şi te binecuvântăm! Slavă Tatălui. Ne închinăm.

Ant. la Magnificat Putere am să-mi dau viaţa şi iarăşi să o iau înapoi.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era şa început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Putere am să-mi dau viaţa şi iarăşi să o iau înapoi.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l adorăm pe Mântuitorul neamului omenesc, care, murind, a nimicit moartea, şi, înviind din morţi, ne-a făcut părtaşi de viaţa dumnezeiască. Să-i cerem cu umilinţă:
Sfinţeşte, Doamne, poporul pe care l-ai răscumpărat cu sângele tău!
Isuse, răscumpărătorul nostru, dă-ne harul să intrăm mai adânc în pătimirea ta prin pocăinţă,
– ca să dobândim mărirea învierii!
Dă-ne harul să ne bucurăm de ocrotirea Mamei tale, mângâietoarea mâhniţilor,
– şi învaţă-ne să-i întărim pe cei întristaţi cu alinarea pe care şi noi o primim de la tine!
Dăruieşte-le credincioşilor harul ca, în greutăţile lor, să fie părtaşi la pătimirea ta,
– pentru ca mântuirea ta să se vădească în ei!
Tu, care te-ai smerit făcându-te ascultător până la moarte, şi încă moartea pe cruce,
– dă slujitorilor tăi harul de a fi ascultători şi răbdători!
Binevoieşte a-i face pe cei răposaţi asemenea cu trupul măririi tale
– şi fă-ne şi pe noi părtaşi cândva de fericirea lor!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, dă-ne harul să celebrăm astfel misterul pătimirii Domnului, încât să ne învrednicim a dobândi iertarea ta. Prin Domnul.

Vizualizări: 41

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor