altmarius

cultură şi spiritualitate

Vineri din săptămâna a IV-a a Paştelui - Laudele

IMNUL

Sfinţi şi îngeri laolaltă, în lăcaşurile-nalte,
În cântări de veselie şi în imnuri să tresalte.
Cu natura îmbrăcată în veşmântul alb de floare,
Să se bucure tot omul azi, la marea sărbătoare.

Precum leului nu poate nimenea să-i stea în cale,
Lui Cristos nu pot să-i steie duhurile infernale.
Glasul lui de biruinţă peste ţări şi mări răsună,
La toţi morţii din morminte el anunţă vestea bună.

Când infernul lacom prada o înghite, se înşeală;
E constrâns să dea afară ce fusese doar momeală.
Înviind, lăcaşul morţii Domnul vieţii îl despoaie;
Liberate din robie, îl urmează lungi convoaie.

Cât de mare şi puternic e slăvitul nostru Rege
Ce-a putut, închis în groapă, lanţul morţii să-l dezlege!
Cât de vrednică de cinste-i mâna sa biruitoare
Ce-a făcut o-mpărăţie şi-un popor dintre popoare!

Către Domnul şi-mpăratul să-ndreptăm a noastră rugă,
Ca din viaţa noastră răul şi păcatul să-l distrugă,
Cu puterea ta, Cristoase, ne îmbracă, ne pătrunde,
Să-ţi urmăm învăţătura totdeauna, orişiunde.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Cristos s-a dat pe sine pentru noi ca ofrandă şi jertfă lui Dumnezeu, aleluia!

Psalmul 50 (51)
Miluieşte-mă, Dumnezeule
Reînnoiţi-vă duhul şi mintea şi îmbrăcaţi-vă în omul cel nou (Ef 4,23-24).

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, *
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea.
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea *
şi curăţă-mă de păcatul meu.
5 Căci recunosc fărădelegea mea *
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.
6 Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, *
şi ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea tu eşti drept în sentinţele tale *
şi nepărtinitor în judecăţile tale.
7 Căci, iată, în nelegiuire m-am născut *
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
8 Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii, *
fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.
9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, *
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
10 Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, *
şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.
11 Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele *
şi şterge toate nelegiuirile mele.
12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, *
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.
13 Nu mă alunga de la faţa ta *
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale *
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.
15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale *
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.
16 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, †
de vinovăţia sângelui vărsat, *
şi limba mea va preamări dreptatea ta.
17 Doamne, deschide-mi buzele *
şi gura mea va vesti lauda ta.
18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute †
şi, chiar dacă ţi-aş aduce, *
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.
20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului *
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului.
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare, arderile de tot şi ofrandele; *
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

Ant. Cristos s-a dat pe sine pentru noi ca ofrandă şi jertfă lui Dumnezeu, aleluia!

Ant. 2 Ierusalime, cetatea lui Dumnezeu, cu lumină vie vei străluci, aleluia!

Cântarea Tob 13,8-11.13-14ab.15-16ab
Aducere de mulţumire pentru eliberarea poporului
Mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul... strălucind de slava lui Dumnezeu (Ap 21,10-11).

8 Binecuvântaţi-l pe Domnul, toţi cei aleşi, †
şi cu toţii lăudaţi măreţia lui! *
Trăiţi zile de bucurie şi preamăriţi-l pe Domnul!
9 Ierusalime, cetate sfântă, *
Domnul te pedepseşte pentru faptele mâinilor tale.
10 Preamăreşte pe Domnul prin fapte bune *
şi binecuvântează pe regele veacurilor,
ca din nou să fie înălţat cu bucurie *
cortul lui în mijlocul tău,
şi el să-i mângâie în tine pe toţi cei duşi în robie *
şi să-i iubească în tine pe toţi sărmanii în toţi vecii vecilor.
11 Lumină vie va străluci *
până la toate marginile pământului;
popoare multe vor veni la tine din depărtare şi de la capătul lumii, †
pentru numele tău sfânt, *
purtând în mâini daruri pentru regele cerului.
Generaţie după generaţie îşi va găsi în tine bucuria *
şi numele cetăţii alese va dăinui în vecii vecilor.
13 Bucură-te, aşadar, şi te veseleşte *
pentru fiii celor drepţi,
căci toţi se vor aduna *
şi-l vor binecuvânta pe Domnul cel veşnic.
14ab Fericiţi cei care te iubesc *
şi fericiţi cei care se vor bucura în pacea ta.
15 Suflete al meu, binecuvântează-l pe Domnul, regele cel mare, *
16ab căci în cetatea Ierusalimului va fi zidită casa lui pentru toate veacurile.

Ant. Ierusalime, cetatea lui Dumnezeu, cu lumină vie vei străluci, aleluia!

Ant. 3 Am văzut noul Ierusalim coborând din cer, aleluia!

Psalmul 147 (147 B)
Reconstruirea Ierusalimului
Vino să-ţi arăt mireasa Mielului! (Cf. Ap 21,9).

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, *
preamăreşte, Sionule, pe Dumnezeul tău.
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, *
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău.
14 El dă pace ţinutului tău *
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ, *
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare.
16 El face să cadă zăpada ca lâna *
şi presară chiciura ca cenuşa.
17 Azvârle grindina ca firimiturile, *
şi gerul lui cine-l poate răbda?
18 Trimite cuvântul său şi le topeşte, *
stârneşte vântul şi vor curge apele.
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, *
lui Israel, legile şi poruncile sale.
20 El n-a făcut aşa cu nici un alt popor, *
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale.

Ant. Am văzut noul Ierusalim coborând din cer, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Fap 5,30-32)
Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus, pe care voi l-aţi ucis atârnându-l pe lemn. Pe el Dumnezeu l-a înălţat la dreapta sa drept conducător şi mântuitor, ca să acorde Israelului convertirea şi iertarea păcatelor. Martori ai acestor lucruri suntem noi şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit celor care ascultă de el.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul din mormânt a înviat. * Aleluia, aleluia! Domnul.
V. Care pentru noi pe cruce a atârnat. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi iarăşi vă voi lua la mine, pentru ca unde sunt eu să fiţi şi voi, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi iarăşi vă voi lua la mine, pentru ca unde sunt eu să fiţi şi voi, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Cristos prin Duhul Sfânt şi va da viaţă şi trupurilor noastre muritoare. De aceea, să-l rugăm:
Dă-ne viaţă, Doamne, prin Duhul Sfânt!
Părinte sfânt, care ai primit jertfa de ardere de tot a Fiului tău, înviindu-l din morţi,
– primeşte ofranda noastră de astăzi şi călăuzeşte-ne spre viaţa veşnică!
Priveşte astăzi cu bunătate la lucrările noastre,
– ca să fie spre mărirea ta şi spre sfinţirea tuturor!
Munca noastră, astăzi, să nu fie zadarnică, ci să slujească tuturor oamenilor,
– şi ajută-ne ca, lucrând astfel, să ajungem în împărăţia ta!
Deschide-ne astăzi ochii şi inima către fraţii noştri,
– ca să ne iubim şi să ne slujim unii pe alţii!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, tu eşti izvorul libertăţii şi mântuirii noastre. Ascultă glasul celor care te imploră şi, după cum i-ai răscumpărat prin vărsarea sângelui Fiului tău, dă-le harul să trăiască prin tine şi să se bucure neîncetat de ocrotirea ta. Prin Domnul.

Vineri din săptămâna a IV-a a Paştelui - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Ni se-nalţă iarăşi glasul
Către cer, căci este ceasul
Când Cristos, cu crucea-n spate,
Drumul morţii îl străbate.

Vina lumii cea fatală,
Suferind, Cristos o spală
Şi deschide omenirii
Timpul nou al mântuirii.

De asemeni, este ora
Când Promisul tuturora,
Duhul Sfânt, întâia oară
La Ierusalim coboară.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a şasea

Toţi lui Dumnezeu cel mare
Să-i aducem închinare;
Nu-i nimic mai sfânt pe lume
Ca în veci slăvitu-i nume.

Este ora cea obscură,
Când sărmana creatură,
Pradă unei uri perfide,
Creatorul şi-l ucide.

Marea crimă ne constrânge
Să vărsăm lacrimi de sânge
Şi să stingem oarba ură
Cu a dragostei căldură.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a noua

Când Stăpânul vieţii moare,
Sus se stinge sfântul soare;
Însă crucea pe-o colină
Răspândeşte-n jur lumină.

Moartea Domnului pe cruce
Viaţă morţilor le-aduce.
Moartea nu mai e stăpână
Peste morţii din ţărână.

A-nceput o eră nouă,
Bucuria, ca o rouă
A-nălţimilor eterne,
Peste inimi se aşterne.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

PSALMODIA

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Psalmul 118 (119),161-168
XXI (Sin)

161 Fără temei mă prigonesc cei puternici, *
dar inima mea se teme numai de cuvântul tău.
162 Eu tresalt de bucurie pentru făgăduinţa ta, *
ca acela care a găsit o comoară mare.
163 Urăsc şi nu pot suferi minciuna, *
însă iubesc legea ta.
164 De şapte ori pe zi îţi aduc laudă *
pentru judecăţile tale drepte.
165 Cei care iubesc legea ta se bucură de multă pace, *
nici o piedică nu le stă în cale.
166 Aştept mântuirea ta, Doamne, *
şi împlinesc poruncile tale.
167 Sufletul meu păzeşte învăţăturile tale *
şi le iubeşte nespus de mult.
168 Păzesc poruncile şi învăţăturile tale, *
toate căile mele stau sub privirea ta.

Psalmul 132 (133)
Bucuria armoniei frăţeşti
Să ne iubim unii pe alţii fiindcă dragostea e de la Dumnezeu (1In 4,7).

1 Iată cât de bine şi cât de plăcut este *
ca fraţii să locuiască împreună!
2 Este ca untdelemnul de preţ pe cap, †
care coboară pe barbă, pe barba lui Aron, *
care se prelinge pe marginea veşmintelor sale.
3 Este ca roua de pe Hermon, *
care coboară pe Munţii Sionului;
pentru că acolo Domnul a orânduit binecuvântarea, *
viaţa pentru totdeauna.

Psalmul 139 (140),2-9.13-14
Tu eşti scăparea mea
Fiul Omului este dat pe mâna păcătoşilor (Mt 26,45).

2 Scapă-mă, Doamne, de omul rău, *
ocroteşte-mă de omul violent,
3 de cei care urzesc rele în inima lor *
şi toată ziua pregătesc războaie.
4 Şi-au ascuţit limbile precum şarpele, *
venin de viperă este pe buzele lor.
5 Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile păcătosului, †
ocroteşte-mă de omul violent, *
de cei care caută să pună capcane paşilor mei!
6 Cei mândri mi-au pregătit laţuri în ascuns †
şi mi-au întins funii ca o plasă, *
mi-au aşezat capcane pe cărare.
7 I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu; *
ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele!”
8 Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti puterea mântuirii mele, *
acoperă capul meu în ziua luptei.
9 Nu împlini, Doamne, dorinţele celui nelegiuit, *
nu-l lăsa să-i reuşească planul.
13 Ştiu că Domnul va face dreptate celui umil *
şi va face dreptate celor sărmani.
14 Da, cei drepţi vor lăuda numele tău *
şi cei neprihăniţi vor locui în faţa ta.

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Fap 2,32.36)
Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat şi noi toţi suntem martorii acestui fapt. Aşadar, să ştie cu siguranţă toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit.

V. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia!
R. Şi i s-a arătat lui Simon, aleluia!

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Gal 3,27-28)
Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos. Aşadar, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat şi nici femeie: voi toţi sunteţi una în Cristos Isus.

V. S-au bucurat ucenicii, aleluia!
R. Văzându-l pe Domnul, aleluia!

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (1Cor 5,7-8)
Curăţaţi aluatul cel vechi ca să fiţi o frământătură nouă, aşa cum sunteţi fără aluat, pentru că Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit. Să sărbătorim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al nelegiuirii, ci cu azimele sincerităţii şi ale adevărului.

V. Rămâi cu noi, Doamne, aleluia!
R. Căci s-a făcut seară, aleluia!

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, tu eşti izvorul libertăţii şi mântuirii noastre. Ascultă glasul celor care te imploră şi, după cum i-ai răscumpărat prin vărsarea sângelui Fiului tău, dă-le harul să trăiască prin tine şi să se bucure neîncetat de ocrotirea ta. Prin Domnul.

Vineri din săptămâna a IV-a a Paştelui - Vesperele

IMNUL

O, Cristoase, Rege-al nostru, ce domneşti de mai-nainte
De toţi vecii, sus în ceruri, lângă veşnicul Părinte,
Din nimic scoţând o lume, l-ai zidit pe om din tină
Şi ţi-ai pus într-însul chipul şi imaginea divină.

Dar duşmanul şi vicleanul îl momeşte, îl înşeală,
Îl atrage în ispită, îl împinge în greşeală.
De aceea, vii în lume şi te naşti dintr-o Fecioară,
Cu un trup menit să-ndure chinul crucii şi să moară.

Mori pe cruce în durere, ca această sfântă moarte
Să ne-aducă împăcarea şi la viaţă să ne poarte.
Înviind din morţi, Isuse, viaţa ta ai pus-o-n apă:
E botezul ce din lanţul morţii veşnice ne scapă.

Ai gustat din plin amarul, pân-la fund sorbind paharul,
Biciuit, cu crucea-n spate, ai urcat, gemând, Calvarul.
Ai plătit cu preţ de sânge pentru propria făptură,
Ca s-o vezi eliberată, preţul fără de măsură.

Din mormântul negru, Tatăl, cu puterea sa te scoase
Şi te-a pus pe tron de slavă şi te-a-ncoronat, Cristoase.
Orice om de-acuma poate să râvnească şi să spere
Că prin tine va ajunge la slăvita înviere.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, aleluia!

Psalmul 144 (145)
Lauda maiestăţii dumnezeieşti
Drept eşti tu, cel care eşti şi care erai, Cel Sfânt! (Ap 16,5).

I

1 O Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc †
şi să binecuvântez numele tău *
în veac şi în veacul veacului.
2 Te voi binecuvânta în toate zilele †
şi voi lăuda numele tău *
în veac şi în veacul veacului.
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă, *
măreţia lui este fără margini.
4 O generaţie va povesti altei generaţii lucrările tale *
şi vor istorisi minunile tale.
5 Vor lăuda strălucirea măririi tale *
şi vor reaminti lucrările tale minunate.
6 Vor povesti puterea faptelor tale înfricoşătoare *
şi vor vorbi despre măreţia ta;
7 vor răspândi amintirea bunătăţii tale fără margini *
şi vor proclama dreptatea ta.
8 Domnul este îndurător şi plin de milostivire, *
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;
9 Domnul este bun faţă de toţi, *
el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură.
10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale, *
şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;
11 să vestească slava împărăţiei tale *
şi să-ţi facă cunoscută puterea.
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale *
şi gloria plină de strălucire a împărăţiei tale.
13a Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor *
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie.

Ant. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, aleluia!

Ant. 2 Regelui veacurilor, celui nemuritor şi nevăzut, toată cinstea şi mărirea, aleluia!

II

13b Domnul este fidel în toate cuvintele sale *
şi sfânt în toate lucrările sale.
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei care se clatină *
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi.
15 Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare, *
tu le dai hrană la vreme potrivită.
16 Tu deschizi mâinile tale *
şi saturi cu dărnicie orice făptură.
17 Drept este Domnul pe toate căile sale *
şi sfânt în toate lucrările sale.
18 Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă, *
de toţi cei care-l cheamă în adevăr.
19 El împlineşte dorinţele celor care se tem de el, *
le ascultă rugăciunea şi îi salvează;
20 Domnul îi apără pe toţi cei care îl iubesc *
şi-i nimiceşte pe toţi cei răi.
21 Gura mea să vestească lauda Domnului, †
toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt *
în veci şi în vecii vecilor.

Ant. Regelui veacurilor, celui nemuritor şi nevăzut, toată cinstea şi mărirea, aleluia!

Ant. 3 Puterea mea şi eliberarea mea este Domnul şi el mi-a fost mântuire, aleluia!

Cântarea Ap 15,3b-4
Imn de adorare

3b Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Puterea mea şi eliberarea mea este Domnul şi el mi-a fost mântuire, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Evr 5,8-10)
Deşi era Fiu, Cristos a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit, iar după ce a fost făcut desăvârşit, a devenit cauză de mântuire veşnică pentru toţi cei care ascultă de el, fiind numit de Dumnezeu mare preot, după rânduiala lui Melchisedec.

RESPONSORIUL SCURT
R. S-au bucurat ucenicii. * Aleluia, aleluia! S-au bucurat.
V. Văzându-l pe Domnul. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. S-au bucurat.

Ant. la Magnificat Păstorul cel bun şi-a dat viaţa pentru oile sale, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Păstorul cel bun şi-a dat viaţa pentru oile sale, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l preamărim pe Cristos, izvorul vieţii şi începutul a toată puterea, şi să-l rugăm:
Doamne, instaurează în lume împărăţia ta!
Isuse, Mântuitorule, care ai fost dat morţii în trup, dar ai înviat în Duhul Sfânt,
– dă-ne harul ca, murind pentru păcat, să trăim prin Duhul Sfânt!
Tu, care i-ai trimis pe ucenici în lumea întreagă pentru a propovădui evanghelia la toată făptura,
– dăruieşte-le vestitorilor evangheliei harul să trăiască din Duhul tău Sfânt!
Ţie ţi-a fost dată toată puterea în cer şi pe pământ, ca să dai mărturie despre adevăr;
– păstrează în spiritul adevărului inimile celor care ne conduc!
Tu, care faci toate noi şi ne porunceşti să aşteptăm în priveghere împărăţia ta,
– dă-ne harul ca, aşteptând cu dor un cer nou şi un pământ nou, să muncim cu mai multă râvnă în lumea de acum!
Tu, care ai coborât în iad pentru ca şi celor morţi să le fie vestită bucuria evangheliei,
– fii tu însuţi bucuria şi speranţa glorioasă a celor răposaţi!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, tu eşti izvorul libertăţii şi mântuirii noastre. Ascultă glasul celor care te imploră şi, după cum i-ai răscumpărat prin vărsarea sângelui Fiului tău, dă-le harul să trăiască prin tine şi să se bucure neîncetat de ocrotirea ta. Prin Domnul.

Vizualizări: 35

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor