altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfinţii Petru şi Paul - Laudele

IMNUL

Ziua-n care mor martirii şi la ceruri pot să zboare
Nu e zi de plâns şi jale, ci e zi de sărbătoare;
Pentru Petru, pentru Paul, ziua morţii este, iată,
Zi de mare bucurie, de triumf şi de răsplată.

Doi apostoli, fraţi în viaţă întru zbucium, chin şi trudă,
Înfrăţiţi pentru vecie prin aceeaşi moarte crudă.
Lupta dreaptă a credinţei au purtat-o împreună
Şi-au primit, ca toţi eroii, a victoriei cunună.

Simon Petru, pus de Domnul în Biserică la prora
Bărcii sale, ţine cârma, stând în fruntea tuturora;
Paul, vas ales de Domnul, cu făptura lui firavă,
E titan al predicării şi egal cu Petru-n slavă.

Simon, ca şi-nvăţătorul, răstignit pe cruce moare,
Îşi dă duhul, ca şi dânsul, în dureri îngrozitoare.
El, urcând pe lemnul crucii, lămurit şi-aduce-aminte
Că Isus această moarte i-a prezis-o dinainte.

Gloriosul sânge Romei i-a adus atâta fală!
N-a avut vreodată Roma altă zi mai triumfală.
A făcut din ea cetate dintre cele mai alese,
Loc cinstit de-ntreaga lume şi prinţesă-ntre prinţese.

Doarme somn de veci martirul pe o creastă de colină;
La mormântul lui de veacuri vin creştinii şi se-nchină.
El Bisericii rămâne temelie, far şi stâncă,
Turma care îl urmează îi aude glasul încă.

Din pământ de pribegie, Doamne, slugile-ţi umile
Îşi îndreaptă astăzi glasul către tronul marii mile.
Te imploră; fă-le parte, pentru dragostea ce-ţi poartă,
Cu cei doi slăviţi apostoli, dă-le-n cer aceeaşi soartă. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Ştiu în cine am crezut şi sunt sigur că el, dreptul judecător, are puterea să-mi păstreze până în ziua venirii sale bunul ce mi-a fost încredinţat.

Psalmul 62 (63),2-9
Sufletul însetat de Dumnezeu
Cel care părăseşte lucrările întunericului veghează pentru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, *
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, †
pe tine te doreşte trupul meu, *
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.
3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău, *
ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, *
de aceea buzele mele te laudă.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea *
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, *
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,
7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu *
şi mă gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu, *
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul *
şi dreapta ta mă ocroteşte.

Ant. Ştiu în cine am crezut şi sunt sigur că el, dreptul judecător, are puterea să-mi păstreze până în ziua venirii sale bunul ce mi-a fost încredinţat.

Ant. 2 Harul lui Dumnezeu nu a fost zadarnic în mine, ci el rămâne în mine pururi.

Cântarea Dan 3,57-88.56
Toată creatura să-l laude pe Domnul
Aduceţi laudă Dumnezeului nostru, voi, toţi slujitorii lui! (Ap 19,5).

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul, *
59 binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!

60 Binecuvântaţi-l, toate apele care sunteţi deasupra cerului, pe Domnul, *
61 să-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!
62 Binecuvântaţi-l, soare şi lună, pe Domnul, *
63 binecuvântaţi-l, stele ale cerului, pe Domnul!

64 Binecuvântaţi-l, ploi şi rouă, pe Domnul, *
65 binecuvântaţi-l, toate vânturile, pe Domnul!
66 Binecuvântaţi-l, foc şi căldură, pe Domnul, *
67 binecuvântaţi-l, frig şi arşiţă, pe Domnul!

68 Binecuvântaţi-l, rouă şi chiciură, pe Domnul, *
69 binecuvântaţi-l, ger şi îngheţ, pe Domnul!
70 Binecuvântaţi-l, gheţuri şi zăpezi, pe Domnul, *
71 binecuvântaţi-l, nopţi şi zile, pe Domnul!

72 Binecuvântaţi-l, lumină şi întuneric, pe Domnul, *
73 binecuvântaţi-l, fulgere şi nori, pe Domnul!
74 Să-l binecuvânteze pământul pe Domnul, *
să-l laude şi să-l preamărească în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul, *
76 binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul!
77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul, *
78 binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul!

79 Binecuvântaţi-l, balene şi tot ce mişcă în ape, pe Domnul, *
80 binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul!
81 Binecuvântaţi-l, fiare şi dobitoace, pe Domnul, *
82 binecuvântaţi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!

83 Binecuvântează-l, Israele, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul, *
85 binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, *
87 binecuvântaţi-l, sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul!
88 Binecuvântaţi-l, voi, Anania, Azaria şi Misael, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, *
să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci!
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului, *
vrednic de laudă şi preamărit în veci!

La sfârşitul acestei cântări nu se spune Slavă Tatălui.

Ant. Harul lui Dumnezeu nu a fost zadarnic în mine, ci el rămâne în mine pururi.

Ant. 3 Am luptat lupta cea bună, mi-am împlinit alergarea, am păzit credinţa.

Psalmul 149
Noua cântare a sfinţilor
Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresălta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
lauda lui în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de creatorul său, *
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.
3 Să laude numele lui în dansuri, *
să-i cânte psalmi cu harpa şi cu cetera.
4 Căci Domnul îl iubeşte pe poporul său *
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie în mărire, credincioşii lui, *
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6 Gura să le fie plină de laudele Domnului; *
şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,
7 ca să arunce răzbunare asupra neamurilor *
şi pedeapsă asupra popoarelor;
8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri *
şi pe mai-marii lor în cătuşe de fier,
9 ca să facă cu ei judecata care a fost scrisă; *
aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui.

Ant. Am luptat lupta cea bună, mi-am împlinit alergarea, am păzit credinţa.

LECTURA SCURTĂ (1Pt 4,13-14)
Preaiubiţilor, întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, ca să puteţi tresălta de bucurie şi la arătarea gloriei lui. Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, pentru că Duhul măririi şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ei şi-au dat viaţa * pentru numele Domnului nostru Isus Cristos. Ei.
V. Mergeau plini de bucurie că au fost învredniciţi să sufere ocară * pentru numele Domnului nostru Isus Cristos. Slavă Tatălui. Ei.

Ant. la Benedictus Simon Petru a spus: „Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice, şi noi am crezut şi am cunoscut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Simon Petru a spus: „Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice, şi noi am crezut şi am cunoscut că tu eşti Cristos, Fiul lui Dumnezeu”, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l rugăm cu încredere pe Cristos, care şi-a zidit Biserica pe temelia apostolilor şi a profeţilor:
Fă bine, Doamne, Bisericii tale!
Tu te-ai rugat pentru Petru ca să nu se clatine credinţa lui:
– întăreşte credinţa Bisericii tale.
Tu te-ai arătat, după înviere, lui Simon Petru şi te-ai dezvăluit lui Saul:
– luminează-ne mintea, ca să dăm mărturie că tu eşti viu.
Tu l-ai ales pe apostolul Paul ca să vestească numele tău neamurilor:
– fă-ne adevăraţi crainici ai evangheliei tale.
Tu l-ai iertat cu îndurare pe Petru când s-a lepădat de tine:
– iartă-ne şi nouă toate greşelile noastre.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care astăzi ai umplut de bucurie aleasă şi cerească Biserica ta, în solemnitatea sfinţilor Petru şi Paul, dă-i, te rugăm, harul de a urma în toate învăţătura apostolilor prin care a primit începuturile credinţei. Prin Domnul.

Sfinţii Petru şi Paul - Ora Medie

Ora a treia

IMNUL

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

PSALMODIA

Ant. Pe când Petru mai vorbea încă, Duhul Sfânt a coborât peste toţi cei care îi ascultau cuvântul şi ei au început să vorbească în limbi şi să-l preamărească pe Dumnezeu.

Psalmul 119 (120)
Dorinţa de pace
Statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune (Rom 12,12).

1 În strâmtorarea mea, am strigat către Domnul *
şi el m-a ascultat.
2 Doamne, scapă sufletul meu de buze mincinoase, *
de limbă vicleană!
3 Ce ţi se va da şi ce câştig vei avea, *
limbă vicleană?
4 Săgeată ascuţită de războinic *
şi cărbuni aprinşi de ienupăr.
5 Vai mie, că sunt străin în Meşek, *
că locuiesc printre corturile din Kedar!
6 Sufletul meu a locuit prea mult *
printre cei care urăsc pacea.
7 Eu sunt un om al păcii, *
dar, de îndată ce o spun, ei caută războiul.

Psalmul 120 (121)
Dumnezeu, ocrotitorul poporului
Nu le va mai fi foame şi nici sete, nu-i va mai arde soarele şi nici arşiţa (Ap 7,16).

1 Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb: *
De unde-mi va veni ajutorul?”
2 Ajutorul meu vine de la Domnul, *
care a făcut cerul şi pământul.
3 Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul *
şi nu va aţipi cel care te păzeşte.
4 Iată, nu aţipeşte, nu doarme *
cel care-l păzeşte pe Israel.
5 Domnul este păzitorul tău, *
Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta.
6 Ziua, soarele nu-ţi va dăuna, *
nici luna în timpul nopţii.
7 Domnul te va păzi de orice rău, *
Domnul îţi va apăra sufletul.
8 Domnul te va păzi la plecare şi la venire, *
de acum şi până în veac.

Psalmul 121 (122)
Ierusalimul – cetatea sfântă
V-aţi apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc (Evr 12,22).

1 M-am bucurat când mi s-a spus: †
„Să mergem la casa Domnului”. *
2 Iată, picioarele noastre au ajuns la porţile tale, Ierusalime!
3 Ierusalimul este zidit *
ca o cetate bine întărită.
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, †
după legea lui Israel, *
ca să laude numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, *
tronurile casei lui David.
6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului: *
„Să fie în siguranţă cei care te iubesc!
7 Pacea să locuiască între zidurile tale *
şi liniştea în palatele tale”.
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, *
eu spun: „Pace ţie!”
9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, *
mă rog pentru fericirea ta!

Ant. Pe când Petru mai vorbea încă, Duhul Sfânt a coborât peste toţi cei care îi ascultau cuvântul şi ei au început să vorbească în limbi şi să-l preamărească pe Dumnezeu.

LECTURA SCURTĂ (Fap 15,7b-9)
Fraţilor, voi ştiţi că din primele zile Dumnezeu m-a ales între voi pentru ca prin gura mea păgânii să asculte cuvântul evangheliei şi să creadă. Iar Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a dat mărturie în favoarea lor, dându-le pe Duhul Sfânt ca şi nouă. Şi nu a făcut nici o deosebire între noi, căci le-a curăţat inimile prin credinţă.

V. Pe tot pământul s-a răspândit vestirea lor.
R. Cuvintele lor au ajuns până la marginile pământului.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care astăzi ai umplut de bucurie aleasă şi cerească Biserica ta, în solemnitatea sfinţilor Petru şi Paul, dă-i, te rugăm, harul de a urma în toate învăţătura apostolilor prin care a primit începuturile credinţei. Prin Domnul.

Ora a şasea

IMNUL

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. Petru s-a suit în încăperea de sus ca să se roage, pe la ceasul al şaselea.

Psalmul 122 (123)
Încrederea poporului în Dumnezeu
Doi orbi... au strigat: „Doamne, Fiul lui David, ai milă de noi!” (Mt 20,30).

1 Către tine îmi ridic ochii, *
către tine, care locuieşti în ceruri.
2 Iată, ca ochii slujitorilor spre mâna stăpânilor, *
ca ochii slujitoarei spre mâna stăpânei sale,
aşa sunt ochii noştri îndreptaţi spre Domnul, Dumnezeul nostru, *
până când ne va arăta îndurarea sa.
3 Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, *
căci suntem prea sătui de ocară.
4 Prea sătul ne este sufletul †
de batjocurile celor care ne urăsc, *
de dispreţul celor îngâmfaţi.

Psalmul 123 (124)
Ajutorul nostru este în numele Domnului
Domnul i-a zis lui Paul: „Nu-ţi fie teamă... căci eu sunt cu tine!” (Fap 18,9-10).

1 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – s-o spună Israel –, †
2 de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, *
când oameni s-au ridicat împotriva noastră,
3 atunci ne-ar fi înghiţit de vii *
în focul mâniei lor;
4 atunci ne-ar fi înecat apele, †
ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, *
5 atunci ar fi trecut peste noi valuri năprasnice.
6 Binecuvântat să fie Domnul, *
care nu ne-a lăsat pradă dinţilor lor!
7 Sufletul nostru a scăpat †
ca o pasăre din laţul vânătorului: *
laţul s-a rupt şi noi am scăpat.
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului, *
care a făcut cerul şi pământul.

Psalmul 124 (125)
Domnul este ocrotitorul poporului său
Pacea lui Dumnezeu asupra lui Israel! (Gal 6,16).

1 Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului: *
el nu se clatină, ci rămâne în veac.
2 Munţii înconjoară Ierusalimul, †
şi Domnul stă împrejurul poporului său *
de acum şi până-n veac.
3 Sceptrul celui nelegiuit nu va rămâne peste moştenirea celor drepţi, *
ca nu cumva cei drepţi să-şi întindă mâinile spre nelegiuire.
4 Fă bine, Doamne, celor buni *
şi celor drepţi cu inima,
5 iar pe cei ce se abat pe cărări strâmbe †
Domnul îi va aduna cu cei care săvârşesc fărădelegea. *
Pace peste Israel!

Ant. Petru s-a suit în încăperea de sus ca să se roage, pe la ceasul al şaselea.

LECTURA SCURTĂ (Gal 1,15-16a.17b-18a)
Când i-a plăcut lui Dumnezeu, cel care m-a ales încă din sânul mamei mele şi m-a chemat prin harul său, mi l-a descoperit pe Fiul său în mine, ca să-l vestesc păgânilor. Am mers în Arabia, apoi m-am întors la Damasc. Trei ani după aceea, am urcat la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chefa.

V. Eu păzeam mărturiile lui Dumnezeu.
R. Şi poruncile lui.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care astăzi ai umplut de bucurie aleasă şi cerească Biserica ta, în solemnitatea sfinţilor Petru şi Paul, dă-i, te rugăm, harul de a urma în toate învăţătura apostolilor prin care a primit începuturile credinţei. Prin Domnul.

Ora a noua

IMNUL

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. Petru şi Ioan se suiau la templu la ceasul al nouălea, pentru rugăciune.

Psalmul 125 (126)
Bucuria şi speranţa în Domnul
Aşa cum sunteţi părtaşi ai suferinţelor, la fel veţi fi părtaşi ai mângâierii (2Cor 1,7).

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, *
ni se părea că visăm.
2 Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie *
şi limba de cântări de veselie.
Atunci se spunea printre neamuri: *
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi, *
şi suntem plini de bucurie.
4 Întoarce, Doamne, robii noştri, *
ca pâraiele în Negheb.
5 Cei care seamănă cu lacrimi *
vor secera cu bucurie.
6 Plecând, mergeau şi plângeau, aruncând în pământ sămânţa; *
venind, se întorceau cu veselie, adunându-şi snopii.

Psalmul 126 (127)
Zadarnică e truda fără Domnul
Voi sunteţi zidirea lui Dumnezeu (1Cor 3,9).

1 Dacă Domnul n-ar zidi casa, *
în zadar ar trudi cei care o zidesc.
Dacă Domul n-ar păzi cetatea, *
în zadar ar veghea cel care o păzeşte.
2 În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă şi vă culcaţi târziu, †
mâncându-vă pâinea în oboseală, *
pe când Domnul o dă preaiubiţilor săi în timpul somnului.
3 Iată, moştenire de la Domnul sunt fiii, *
rodul sânului este răsplată de la el.
4 Ca săgeţile în mâna celui viteaz, *
aşa sunt fiii tinereţilor.
5 Fericit bărbatul care-şi umple tolba cu ei; *
nu se va face de ruşine când va vorbi cu duşmanii săi la poartă.

Psalmul 127 (128)
Pacea casei în Domnul
„Să te binecuvânteze Domnul din Sion”, adică din Biserica sa (Arnobius).

1 Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul *
şi umblă pe căile sale.
2 Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale; *
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine.
3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare *
înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului *
împrejurul mesei tale.
4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul *
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion, *
ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale
6 şi să vezi pe fiii fiilor tăi! *
Pace peste Israel!

Ant. Petru şi Ioan se suiau la templu la ceasul al nouălea, pentru rugăciune.

LECTURA SCURTĂ (2Cor 4,13-14)
Având acelaşi duh al credinţei – după cum este scris: Am crezut, de aceea am vorbit –, credem şi noi şi, de aceea, vorbim, ştiind că cel care l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va aşeza lângă el împreună cu voi.

V. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, spune Domnul.
R. Căci numele voastre sunt scrise în ceruri.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care astăzi ai umplut de bucurie aleasă şi cerească Biserica ta, în solemnitatea sfinţilor Petru şi Paul, dă-i, te rugăm, harul de a urma în toate învăţătura apostolilor prin care a primit începuturile credinţei. Prin Domnul.

Sfinţii Petru şi Paul - Vesperele II

IMNUL

Faima Romei cine poate în cuvinte s-o exprime?
Ca să-şi facă faimă, Roma a comis noian de crime.
A ucis şi doi apostoli. Al lor sânge ce-n şuvoaie
Se revarsă, de mărirea ei deşartă o despoaie.

Moartea sfinţilor apostoli, scumpul lor tribut de sânge,
Preaputernica cetate o supune, o înfrânge,
O preface în cetatea luminoasă de pe munte,
Pusă veşnic să vegheze şi furtuna s-o înfrunte.

Simon, pus peste apostoli şi numit de Domnul „Piatră”,
Paul, ce-ai vestit Cuvântul la o lume idolatră,
Răutatea omenească v-a ucis, v-a scos din lume,
Dar iubirea n-a ucis-o, n-a putut să o sugrume.

Voi, ce-aţi fost primiţi în ceruri cu onoruri triumfale
Şi domniţi acolo unde nu sunt lacrimi, nu e jale,
Unde nu pot să pătrundă nici fricoşii şi nici laşii,
Noi dorim ca pilda voastră să ne poarte-n viaţă paşii.

Să primească Tatăl veşnic sfânt prinos de preamărire,
Să primească slavă Fiul cel cu Tatăl de o fire,
Duhul Sfânt şi el primească slavă, cinste şi onoare,
Căci Treimii se cuvine slavă-n veci nepieritoare. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Eu m-am rugat pentru tine, Petre, ca să nu se clatine credinţa ta; iar tu, cândva, întorcându-te, întăreşte-i pe fraţii tăi!

Psalmul 115 (116 B)

10 Eu mi-am păstrat credinţa chiar şi atunci când spuneam: *
„Sunt foarte nefericit”.
11 Am spus în tulburarea mea: *
„Tot omul este mincinos”.
12 Ce-i voi da în schimb Domnului *
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
13 Voi lua potirul mântuirii *
şi voi invoca numele Domnului.
14 Voi împlini făgăduinţele făcute Domnului *
de faţă cu tot poporul său.
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului *
moartea credincioşilor săi.
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău, *
eu, slujitorul tău, şi fiul slujitoarei tale;
tu ai sfărâmat lanţurile mele. †
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă *
şi voi invoca numele Domnului.
18 Voi împlini făgăduinţele făcute Domnului *
de faţă cu tot poporul său,
19 în curţile casei Domnului, *
în mijlocul tău, Ierusalime!

Ant. Eu m-am rugat pentru tine, Petre, ca să nu se clatine credinţa ta; iar tu, cândva, întorcându-te, întăreşte-i pe fraţii tăi!

Ant. 2 Bucuros mă voi lăuda în slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.

Psalmul 125 (126)

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, *
ni se părea că visăm.
2 Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie *
şi limba de cântări de veselie.
Atunci se spunea printre neamuri: *
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi; *
şi suntem plini de bucurie.
4 Întoarce, Doamne, robii noştri, *
ca pâraiele în Negheb.
5 Cei ce seamănă cu lacrimi *
vor secera cu bucurie.
6 Plecând, mergeau şi plângeau, aruncând în pământ sămânţa; *
venind, se întorceau cu veselie, adunându-şi snopii.

Ant. Bucuros mă voi lăuda în slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.

Ant. 3 Tu eşti păstorul oilor, mai-marele apostolilor; ţie ţi-au fost încredinţate cheile împărăţiei cerurilor.

Cântarea Ef 1,3-10

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, *
care ne-a copleşit cu binecuvântarea sa spirituală în ceruri, în Cristos.
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, *
ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste.
5 El a orânduit de mai înainte †
să fim adoptaţi ca fii, prin Isus Cristos, în el, *
după bunul plac al voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său, *
pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit.
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor;
prin bogăţia harului său †
8 care a prisosit în noi, *
în toată înţelepciunea şi înţelegerea.
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale *
după bunăvoinţa sa,
pe care îl hotărâse de mai înainte în el, *
10 ca să-l înfăptuiască la împlinirea timpurilor, recapitulând toate în Cristos, *
cele din cer şi cele de pe pământ.

Ant. Tu eşti păstorul oilor, mai-marele apostolilor; ţie ţi-au fost încredinţate cheile împărăţiei cerurilor.

LECTURA SCURTĂ (1Cor 15,3-5.8)
V-am transmis, în primul rând, ceea ce am primit şi eu: Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost înmormântat şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi i s-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece. Ultimului dintre toţi, mi s-a arătat şi mie.

RESPONSORIUL SCURT
R. Apostolii predicau cuvântul lui Dumnezeu * cu încredere. Apostolii.
V. Şi dădeau mărturie despre învierea lui Isus Cristos * cu încredere. Slavă Tatălui. Apostolii.

Ant. la Magnificat Petru, apostolul, şi Paul, învăţătorul neamurilor, ne-au învăţat legea ta, Doamne!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era şa început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Petru, apostolul, şi Paul, învăţătorul neamurilor, ne-au învăţat legea ta, Doamne!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l rugăm cu încredere pe Cristos, care şi-a zidit Biserica pe temelia apostolilor şi a profeţilor:
Vino, Doamne, în ajutorul poporului tău!
Tu l-ai chemat pe Simon pescarul ca să fie pescar de oameni:
– nu înceta să alegi lucrători, ca să fie mântuită mulţimea neamurilor.
Tu ai poruncit furtunii, ca să nu se scufunde corabia ucenicilor:
– apără Biserica ta de orice tulburare şi întăreşte-i pe urmaşii apostolilor.
Tu, după înviere, ai adunat în jurul lui Petru turma ta risipită:
– adună, bunule păstor, întregul tău popor într-un singur staul.
Tu l-ai trimis pe apostolul Paul să ducă vestea cea bună neamurilor:
– răspândeşte cuvântul mântuirii la toată făptura.
Tu ai încredinţat Bisericii tale cheile împărăţiei cerurilor:
– deschide porţile cerului tuturor acelora care în viaţa lor şi-au pus încrederea în îndurarea ta.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care astăzi ai umplut de bucurie aleasă şi cerească Biserica ta, în solemnitatea sfinţilor Petru şi Paul, dă-i, te rugăm, harul de a urma în toate învăţătura apostolilor, prin care a primit începuturile credinţei. Prin Domnul.

Vizualizări: 21

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor