altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfânta Marta - Laudele

IMNUL

De Cristos şi-a lui iubire, inimoasă, scumpă Martă,
Nimeni şi nimic pe lume n-ar putea să te despartă.
Ne-ndreptăm spre tine astăzi, ferm convinşi că ce vei cere
De la dânsul nu-ţi refuză, ci te-ascultă cu plăcere.

Vine-n casa ta adesea însuşi Domnul şi rămâne
Bucuros, găsind la tine un surâs şi-un colţ de pâine.
Obosit de-atâta muncă printre suflete haine,
Tu îl faci să uite totul, să se simtă-o oră bine.

Tu şi sora ta, Maria, când vă moare scumpul frate,
Lazăr, vă topiţi de jale şi bociţi nemângâiate.
Bucuria voastră însă cu nimic nu se compară
Când Isus îi dă poruncă din mormânt să ias-afară.

Iar credinţa-n înviere cine poate să-ţi sugrume?
Pentru ea dai mărturia cea mai clară de pe lume.
Te rugăm, o, sfântă Martă, lui Isus Cristos a-i cere
Să sporească-n noi credinţa şi speranţa-n înviere.

Preamărit să fie Fiul, ca şi cel ce-i este Tată,
Ca şi Duhul Sfânt, sărutul şi iubirea lor curată.
Dumnezeu belşug de haruri tuturora să ne-mpartă
Ca să fim cu tine-n ceruri, glorioasă, sfântă Martă. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Treziţi-vă, harpă şi alăută! Vreau să trezesc aurora.

Psalmul 56 (57)
Rugăciune de dimineaţă la vreme de mâhnire
Acest psalm cântă patima Domnului (sf. Augustin).

2 Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, *
pentru că la tine îşi află refugiul sufletul meu;
şi la umbra aripilor tale îmi caut un loc de scăpare *
până va trece primejdia.
3 Strig către Dumnezeul cel preaînalt, *
către Dumnezeul care îmi face binele:

4 va trimite din ceruri şi mă va elibera, †
îi va face de ruşine pe cei care mă prigonesc, *
va trimite Dumnezeu îndurarea şi adevărul său.
5 Sufletul meu e culcat în mijlocul puilor de leu *
care-i sfâşie pe fiii oamenilor;
dinţii lor sunt suliţe şi săgeţi, *
iar limbile lor, săbii ascuţite.
6 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, *
peste tot pământul este slava ta!
7 Au întins cursă paşilor mei *
şi au încovoiat sufletul meu.
Au săpat în faţa mea o groapă, *
dar ei înşişi au căzut în ea.

8 Inima mea este liniştită, Dumnezeule, †
liniştită este inima mea. *
9 Ţie îţi voi înălţa imnuri şi ţie îţi voi cânta.
Trezeşte-te, gloria mea! †
Treziţi-vă, harpă şi alăută; *
vreau să trezesc aurora.
10 Te voi lăuda printre popoare, Doamne, *
îţi voi cânta imnuri printre neamuri.
11 Pentru că îndurarea ta este mare, până la ceruri, *
şi fidelitatea ta, până la nori.
12 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, *
peste tot pământul este slava ta!

Ant. Treziţi-vă, harpă şi alăută! Vreau să trezesc aurora.

Ant. 2 Poporul meu se va îndestula din bunătăţile mele, spune Domnul.

Cântarea Ier 31,10-14
Bucuria poporului eliberat
Isus trebuia să moară... pentru a-i aduna laolaltă pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu (In 11,51-52).

10 Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului, *
vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi:
„Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna *
şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma”.
11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob, *
l-a eliberat din mâna celui mai puternic.
12 Ei vor veni şi îl vor lăuda pe muntele Sionului, *
şi se vor aduna din toate părţile spre bunătăţile Domnului,
spre grâu, spre vin şi untdelemn, *
spre miei şi spre viţei,
şi vor fi sufletele lor ca o grădină bine udată, *
şi nu vor mai duce lipsă de nimic.

13 Atunci fecioara se va prinde cu veselie în horă, *
se vor bucura tinerii şi bătrânii împreună.
„Voi schimba jalea lor în bucurie, *
îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor.
14 Voi îmbăta sufletele preoţilor de belşug *
şi poporul meu se va îndestula din bunătăţile mele”.

Ant. Poporul meu se va îndestula din bunătăţile mele, spune Domnul.

Ant. 3 Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda, în cetatea Dumnezeului nostru. †

Psalmul 47 (48)
Aducere de mulţumire pentru mântuirea poporului
M-a răpit în duh pe un munte înalt... şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul (Ap 21,10).

2 Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda *
în cetatea Dumnezeului nostru.
3 † Muntele său cel sfânt este cea mai frumoasă înălţime, *
bucuria întregului pământ.
Muntele Sion, în partea de miazănoapte, *
este cetatea marelui rege.
4 Dumnezeu, în palatele sale, *
este cunoscut ca un loc de refugiu.

5 Căci iată, regii s-au aliat, *
au înaintat împreună;
6 dar abia au văzut şi au rămas înmărmuriţi, *
cuprinşi de groază, au luat-o la fugă.
7 I-a apucat tremuratul acolo, *
dureri ca ale celei ce naşte.
8 A fost ca vântul de la răsărit, *
care sfărâmă corăbiile din Tarşiş.

9 Tot ce auzisem, aşa am văzut în cetatea Domnului oştirilor, †
în cetatea Dumnezeului nostru; *
Dumnezeu a întărit-o pentru totdeauna.
10 Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, *
în mijlocul templului tău.
11 Ca şi numele tău, Dumnezeule, †
slava ta se întinde până la marginile pământului; *
dreapta ta este plină de dreptate.
12 Să se veselească Muntele Sionului †
şi să tresalte de bucurie fiicele lui Iuda *
pentru judecăţile tale!

13 Cutreieraţi Sionul, mergeţi împrejurul lui, *
număraţi turnurile sale;
14 admiraţi zidurile sale, †
cercetaţi-i palatele, *
ca să povestiţi generaţiilor viitoare:
15 pentru că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru †
în veci şi în vecii vecilor, *
el ne va călăuzi până dincolo de moarte.

Ant. Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda, în cetatea Dumnezeului nostru.

LECTURA SCURTĂ (Rom 12,1-2)
Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual. Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii ca să înţelegeţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit.

RESPONSORIUL SCURT
R. Dumnezeu îşi pleacă privirea spre ea, * îi stă alături şi ea nu se clatină. Dumnezeu.
V. Dumnezeu îi este scăpare şi tărie, ajutor sigur în necazuri, * îi stă alături şi ea nu se clatină. Slavă Tatălui. Dumnezeu.

Ant. la Benedictus Marta i-a zis lui Isus: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu, care ai venit în această lume”.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Marta i-a zis lui Isus: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu, care ai venit în această lume”.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Fraţilor, să-l preamărim pe Mântuitorul nostru împreună cu toate femeile sfinte şi să-l invocăm zicând:
Vino, Doamne Isuse!
Doamne Isuse, care i-ai iertat multe femeii păcătoase pentru că a iubit mult,
– iartă-ne, pentru că mult am păcătuit.
Doamne Isuse, care în drumurile tale erai slujit de femeile sfinte,
– dă-ne harul să mergem pe urmele tale.
Doamne Isuse, care ai fost ascultat de Maria şi slujit de Marta ca un învăţător,
– dăruieşte-ne harul să-ţi slujim în credinţă şi iubire.
Doamne Isuse, care i-ai numit frate, soră şi mamă pe toţi cei care fac voinţa ta,
– dă-ne harul să-ţi fim mereu plăcuţi în cuvinte şi fapte.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, Fiul tău a binevoit să fie oaspete în casa sfintei Marta. Prin mijlocirea ei, dă-ne, te rugăm, harul, ca, slujindu-i cu fidelitate lui Cristos în fraţii noştri, să ne învrednicim a fi primiţi de tine în lăcaşurile cereşti. Prin Domnul.

Joi din săptămâna I - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Ia vălul de pe ochii mei, Doamne, şi voi privi minunăţiile din legea ta.

Psalmul 118 (119),17-24
III (Ghimel)

17 Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă *
şi să păzesc cuvântul tău.
18 Deschide-mi ochii ca să văd *
minunăţiile legii tale!
19 Eu sunt străin pe pământ: *
să nu ascunzi de mine poruncile tale!
20 Sufletul meu se consumă într-una * de dorul judecăţilor tale.

21 Tu îi mustri pe cei mândri, pe cei blestemaţi *
care se abat de la hotărârile tale.
22 Ia de la mine ocara şi defăimarea, *
căci am păzit învăţăturile tale.
23 Chiar dacă cei puternici se pun împotriva mea, *
totuşi slujitorul tău se gândeşte la orânduirile tale.
24 Învăţăturile tale sunt desfătarea mea, *
îndreptările tale sunt sfătuitorii mei.

Ant. Ia vălul de pe ochii mei, Doamne, şi voi privi minunăţiile din legea ta.

Ant. 2 Călăuzeşte-mă în adevărul tău, Doamne.

Psalmul 24 (25)
Rugăciune pentru iertare şi mântuire
Speranţa nu înşală (Rom 5,5).

I

1 Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu, *
2 Dumnezeul meu, mă încred în tine;
să nu fiu făcut de ruşine, *
ca să nu râdă de mine duşmanii mei.
3 Toţi cei care se încred în tine *
nu vor fi făcuţi de ruşine.
Vor fi făcuţi de ruşine *
cei care te trădează pentru lucruri de nimic.

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale, *
şi învaţă-mă cărările tale.
5 Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, †
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele *
şi pe tine te-am aşteptat ziua întreagă.
6 Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurările tale †
şi de faptele milostivirii tale, *
căci ele sunt veşnice.
7 Nu-ţi aduce aminte de păcatele tinereţii mele *
şi de fărădelegile mele;
adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta, *
pentru bunătatea ta, Doamne.

8 Domnul este bun şi drept, *
el arată păcătoşilor calea;
9 îi face pe cei săraci să umble după dreptate, *
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale.
10 Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare*
pentru cei ce păzesc legământul şi legile sale.
11 Pentru numele tău, Doamne, *
iartă-mi păcatul meu pentru că este mare.

Ant. Călăuzeşte-mă în adevărul tău, Doamne.

Ant. 3 Întoarce-te spre mine şi arată-ţi îndurarea, Doamne, căci sunt singur şi sărman.

II

12 Cine este omul care se teme de Domnul? *
Lui îi arată calea pe care s-o aleagă.
13 Sufletul lui va locui în fericire *
şi urmaşii lui vor moşteni pământul.
14 Domnul descoperă taina sa celor care se tem de el *
şi îi învaţă legământul său.
15 Ochii mei sunt pururea spre Domnul, *
căci el scoate din laţ picioarele mele.
16 Întoarce-te spre mine şi arată-ţi îndurarea, *
căci sunt singur şi nefericit.
17 Eliberează de nelinişte inima mea, *
scoate-mă din necazurile mele.

18 Priveşte la umilirea şi la truda mea *
şi iartă-mi toate păcatele.
19 Vezi că duşmanii mei se înmulţesc *
şi cu ură înverşunată mă urăsc.
20 Păzeşte sufletul meu şi mântuieşte-mă; *
să nu fiu făcut de ruşine pentru că mi-am pus speranţa în tine.
21 Nevinovăţia şi dreptatea să mă ocrotească *
pentru că am sperat în tine.
22 Eliberează-l, Dumnezeule, pe Israel *
din toate strâmtorările sale.

Ant. Întoarce-te spre mine şi arată-ţi îndurarea, Doamne, căci sunt singur şi sărman.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Am 4,13)
El este cel care plăsmuieşte munţii şi făureşte vântul şi-i dezvăluie omului gândul său; cel care face zorile şi amurgul şi păşeşte peste înălţimile pământului; Domnul Dumnezeul oştirilor este numele său.

V. Toate lucrările Domnului, binecuvântaţi pe Domnul.
R. Lăudaţi-l şi preaînălţaţi-l în veci!

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care în ceasul al treilea l-ai trimis pe Duhul Sfânt asupra apostolilor aflaţi în rugăciune, te rugăm cu umilinţă să ne faci şi pe noi părtaşi la harul lui. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Am 5,8)
Cel care a făcut Pleiadele şi Orionul şi preface bezna în dimineaţă şi ziua o ascunde în noapte adâncă, cel care cheamă apele mării şi le revarsă peste faţa pământului, Domnul este numele lui.

V. Splendoare şi măreţie înaintea lui.
R. Putere şi frumuseţe în lăcaşul său sfânt.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, la tine nu este negură şi nici întuneric; trimite strălucirea luminii tale asupra noastră, pentru ca, primind cuvântul tău, să umblăm pe căile tale cu inimă deschisă şi credincioasă. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Am 9,6)
Cel care şi-a zidit locuinţele sale în ceruri şi şi-a întemeiat firmamentul deasupra pământului, cel care cheamă apele mării şi le varsă pe faţa pământului, Domnul este numele lui.

V. Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu.
R. Şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.

Rugăciunea de încheiere
Ascultă, Dumnezeule, rugăciunile noastre şi dă-ne harul să imităm răbdarea Fiului tău unul-născut, ca să purtăm cu seninătate greutăţile vieţii. Prin Cristos.

Sfânta Marta - Vesperele

IMNUL

Ridicând acuma gândul către cer, o, sfântă Martă,
Toţi creştinii vor cu tine bucuria s-o împartă.
L-ai primit ades pe Domnul în căsuţa ta retrasă;
Ca răsplată, Domnul, iată, îţi oferă-n cer o casă.

Când Isus îţi intră-n casă, mare-ţi este bucuria;
Îl slujeşti cum poţi mai bine. Însă sora ta, Maria,
Pe când tu alergi zorită, prinsă-n griji şi treburi multe,
La picioare-i stă atentă, doritoare să-l asculte.

Şi când tu îi pui în faţă pregătitele bucate
Pentru viaţa pământească şi trupească destinate,
Prin divinele-i cuvinte, el vă dă la toţi o altă
Hrană mult mai preţioasă, mai sublimă, mai înaltă.

Cu durere şi-ntristare ai privit la sora-ţi care
A făcut cu-anticipare gestul trist de-nmormântare;
Când, luând un vas cu-arome preaplăcut mirositoare,
Se apropie de Domnul şi i-l toarnă pe picioare.

Nu putem şi noi pe Domnul să-l primim în casă, însă
Vrem cu dânsul să ne fie prietenia cât mai strânsă.
Tu, ce-ai fost de el legată prin iubirea cea mai pură,
Din iubirea ta curată varsă-n noi o picătură.

Slavă fie-n veci Treimii ce voieşte ca pe lângă
Tronul său de preamărire după moarte să ne strângă.
Fii cu noi o gazdă bună şi de grijă tu ne poartă;
În căsuţa ta din ceruri ne primeşte, sfântă Martă. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Slujitoarea ta, Doamne, s-a bucurat de mântuirea ta.

Psalmul 121 (122)

1 M-am bucurat când mi s-a spus: †
„Să mergem la casa Domnului”. *
2 Iată, picioarele noastre au ajuns la porţile tale, Ierusalime!
3 Ierusalimul este zidit *
ca o cetate bine întărită.
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, †
după legea lui Israel, *
ca să laude numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, *
tronurile casei lui David.
6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului: *
„Să fie în siguranţă cei care te iubesc!
7 Pacea să locuiască între zidurile tale *
şi liniştea în palatele tale”.
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, *
eu spun: „Pace ţie!”
9 De dragul casei Domnului, Dumnezeului nostru, *
mă rog pentru fericirea ta!

Ant. Slujitoarea ta, Doamne, s-a bucurat de mântuirea ta.

Ant. 2 Ca temeliile veşnice pe stâncă sunt poruncile lui Dumnezeu în inima femeii sfinte.

Psalmul 126 (127)

1 Dacă Domnul n-ar zidi casa, *
în zadar ar trudi cei care o zidesc.
Dacă Domul n-ar păzi cetatea, *
în zadar ar veghea cel care o păzeşte.
2 În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă şi vă culcaţi târziu, †
mâncându-vă pâinea în oboseală, *
pe când Domnul o dă preaiubiţilor săi în timpul somnului.
3 Iată, moştenire de la Domnul sunt fiii, *
rodul sânului este răsplată de la el.
4 Ca săgeţile în mâna celui viteaz, *
aşa sunt fiii tinereţilor.
5 Fericit bărbatul care-şi umple tolba cu ei; *
nu se va face de ruşine când va vorbi cu duşmanii săi la poartă.

Ant. Ca temeliile veşnice pe stâncă sunt poruncile lui Dumnezeu în inima femeii sfinte.

Ant. 3 Mâna Domnului a întărit-o şi de aceea va fi binecuvântată în veci.

Cântarea Ef 1,3-10

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, *
care ne-a copleşit cu binecuvântarea sa spirituală în ceruri, în Cristos.
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, *
ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste.
5 El a orânduit de mai înainte †
să fim adoptaţi ca fii, prin Isus Cristos, în el, *
după bunul plac al voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său, *
pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit.
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor;
prin bogăţia harului său †
8 care a prisosit în noi, *
în toată înţelepciunea şi înţelegerea.
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale *
după bunăvoinţa sa, pe care îl hotărâse de mai înainte în el, *
10 ca să-l înfăptuiască la împlinirea timpurilor,
recapitulând toate în Cristos, *
cele din cer şi cele de pe pământ.

Ant. Mâna Domnului a întărit-o şi de aceea va fi binecuvântată în veci.

LECTURA SCURTĂ (Rom 8,28-30)
Ştim că el le îndreaptă toate spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemaţi după planul lui. Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului său, aşa încât el să fie primul născut între mulţi fraţi; pe cei pe care de mai înainte i-a hotărât, i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a şi justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceştia i-a şi preamărit.

RESPONSORIUL SCURT
R. Dumnezeu a ales-o * şi a iubit-o mai mult decât pe toate făpturile. Dumnezeu.
V. În cortul său a adus-o să locuiască * şi a iubit-o mai mult decât pe toate făpturile. Slavă Tatălui. Dumnezeu.

Ant. la Magnificat Isus o iubea pe Marta şi pe sora ei, Maria, şi pe Lazăr, fratele ei.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Isus o iubea pe Marta şi pe sora ei, Maria, şi pe Lazăr, fratele ei.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să ne rugăm Domnului, pentru Biserică, prin mijlocirea sfintelor femei:
Adu-ţi aminte, Doamne, de Biserica ta!
Pentru sfintele martire, care au biruit moartea trupului prin tăria cugetului,
– dă Bisericii tale tărie în încercări.
Pentru sfintele femei care au înaintat în har în viaţa de căsătorie,
– dă Bisericii tale rodnicie apostolică.
Pentru sfintele văduve, care şi-au alinat şi şi-au sfinţit singurătatea prin rugăciune şi fapte bune,
– dă Bisericii harul să arate lumii sacramentul iubirii tale.
Pentru mamele sfinte, care şi-au crescut copiii pentru împărăţia cerului şi pentru comunitatea umană,
– dă Bisericii tale harul să-i nască pe toţi oamenii la viaţă şi la mântuire.
Pentru toate femeile sfinte care s-au învrednicit să contemple lumina feţei tale,
– dăruieşte fraţilor noştri răposaţi harul să intre şi ei în bucuria veşnică.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, Fiul tău a binevoit să fie oaspete în casa sfintei Marta. Prin mijlocirea ei, dă-ne, te rugăm, harul, ca, slujindu-i cu fidelitate lui Cristos în fraţii noştri, să ne învrednicim a fi primiţi de tine în lăcaşurile cereşti. Prin Domnul.

Vizualizări: 26

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor