altmarius

cultură şi spiritualitate

Miercuri din săptămâna a IV-a a Paştelui - Laudele

IMNUL

Sfinţi şi îngeri laolaltă, în lăcaşurile-nalte,
În cântări de veselie şi în imnuri să tresalte.
Cu natura îmbrăcată în veşmântul alb de floare,
Să se bucure tot omul azi, la marea sărbătoare.

Precum leului nu poate nimenea să-i stea în cale,
Lui Cristos nu pot să-i steie duhurile infernale.
Glasul lui de biruinţă peste ţări şi mări răsună,
La toţi morţii din morminte el anunţă vestea bună.

Când infernul lacom prada o înghite, se înşeală;
E constrâns să dea afară ce fusese doar momeală.
Înviind, lăcaşul morţii Domnul vieţii îl despoaie;
Liberate din robie, îl urmează lungi convoaie.

Cât de mare şi puternic e slăvitul nostru Rege
Ce-a putut, închis în groapă, lanţul morţii să-l dezlege!
Cât de vrednică de cinste-i mâna sa biruitoare
Ce-a făcut o-mpărăţie şi-un popor dintre popoare!

Către Domnul şi-mpăratul să-ndreptăm a noastră rugă,
Ca din viaţa noastră răul şi păcatul să-l distrugă,
Cu puterea ta, Cristoase, ne îmbracă, ne pătrunde,
Să-ţi urmăm învăţătura totdeauna, orişiunde.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Înalţă-te mai sus decât cerurile, Dumnezeule, aleluia!

Psalmul 107 (108)
Preamărirea Domnului şi cerere de ajutor
Pentru că Fiul lui Dumnezeu a fost înălţat mai presus de ceruri, peste tot pământul se va vesti mărirea lui (Arnobius).

2 Gata e inima mea, Dumnezeule, †
gata e inima mea! *
Îţi voi cânta şi voi intona imnuri!
Bine, gloria mea!
3 Treziţi-vă, harpă şi alăută: *
vreau să trezesc aurora.
4 Te voi lăuda între popoare, Doamne, *
şi îţi voi înălţa imnuri printre naţiuni,
5 căci îndurarea ta este mare până la ceruri *
şi adevărul tău până la nori.
6 Înalţă-te mai sus decât cerurile, Dumnezeule, *
şi slava ta să fie peste tot pământul!
7 Ca prietenii tăi să fie eliberaţi, *
fă mântuire cu dreapta ta şi ascultă-mă!
8 Dumnezeu a vorbit în lăcaşul său cel sfânt: †
„Mă voi bucura, voi împărţi Sihemul *
şi voi măsura valea Sucot;
9 al meu este Galaadul, al meu este Manase †
şi Efraim, coiful capului meu, *
Iuda, toiagul meu de domnie.
10 Moab, vasul în care mă spăl; †
peste Edom îmi azvârl încălţămintea, *
peste ţara filistenilor îmi voi striga biruinţa”.
11 Cine mă va călăuzi spre cetatea întărită? *
Cine îmi va arăta calea spre Edom?
12 Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai alungat *
şi nu mai vrei să ieşi, o Dumnezeule, cu oştirile noastre?
13 Vino în ajutorul nostru în timpul necazului, *
căci mântuirea de la oameni este zadarnică.
14 În Dumnezeu vom săvârşi fapte măreţe *
şi el îi va doborî pe asupritorii noştri.

Ant. Înalţă-te mai sus decât cerurile, Dumnezeule, aleluia!

Ant. 2 Domnul a odrăslit dreptatea şi lauda înaintea tuturor popoarelor, aleluia!

Cântarea Is 61,10–62,5
Bucuria profetului pentru noul Ierusalim
Am văzut Ierusalimul cel nou, cetatea sfântă... împodobită ca o mireasă pentru mirele său (cf. Ap 21,2).

61,10 Mă voi bucura din toată inima în Domnul *
şi va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu,
căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, *
şi cu mantia dreptăţii m-a învăluit
ca pe un mire care poartă coroană *
şi ca pe o mireasă împodobită cu giuvaierurile sale.
11 Aşa cum din pământ răsar ierburile †
şi în grădină încolţesc seminţele, *
aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară dreptatea şi lauda înaintea tuturor popoarelor.
62,1 Din dragoste pentru Sion nu voi tăcea, *
din dragoste pentru Ierusalim nu voi avea odihnă,
până când dreptatea lui nu va apărea ca o lumină *
şi mântuirea lui nu va străluci ca o făclie aprinsă.
2 Neamurile vor vedea dreptatea ta *
şi toţi regii mărirea ta; şi-ţi vor pune un nume nou *
pe care gura Domnului îl va rosti.
3 Vei fi ca o cunună strălucitoare în mâna Domnului *
şi ca o diademă regală în mâna Dumnezeului tău.
4 De acum nu te vei mai numi Cea Părăsită *
şi pământul tău nu va mai fi numit Ţară Pustie,
ci te vei numi Bucuria Mea *
şi ţara ta se va chema Mireasă,
căci Domnul şi-a găsit bucuria în tine *
şi ţara ta se va cununa cu el.
5 Aşa cum tânărul se uneşte cu o fecioară, *
aşa se vor uni fiii tăi cu tine,
şi după cum mirele se bucură de mireasă, *
tot aşa se va bucura Dumnezeul tău de tine.

Ant. Domnul a odrăslit dreptatea şi lauda înaintea tuturor popoarelor, aleluia!

Ant. 3 Va stăpâni în veci Domnul, Dumnezeul tău, Sionule, aleluia!

Psalmul 145 (146)
Fericirea celor care nădăjduiesc în Domnul
Îl lăudăm pe Domnul în viaţa noastră, adică prin purtarea noastră (Arnobius).

1 Laudă, suflete al meu, pe Domnul! †
2 Voi lăuda pe Domnul în toată viaţa mea, *
voi cânta Dumnezeului meu cât voi trăi.
3 Nu vă puneţi încrederea în cei puternici, *
în fiii oamenilor, care nu pot să mântuiască.
4 Suflarea lor trece, iar ei se întorc în ţărână, *
şi în aceeaşi zi se destramă planurile lor.
5 Fericit este acela care are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob; *
care-şi pune încrederea în Domnul, Dumnezeul său.
6 El a făcut cerul şi pământul, *
marea şi toate câte se află în ele.
El este totdeauna credincios cuvântului său, †
7 el face dreptate celor asupriţi, *
el dă pâine celor flămânzi. Domnul eliberează pe cei închişi. *
8 Domnul luminează pe cei orbi,
Domnul ridică pe cei împovăraţi, *
Domnul iubeşte pe cei drepţi,
9 Domnul are grijă de cei străini, †
sprijină pe văduvă şi pe orfan, *
dar nimiceşte calea celor răi.
10 Domnul, Dumnezeul tău, Sionule, *
stăpâneşte în veci, din neam în neam.

Ant. Va stăpâni în veci Domnul, Dumnezeul tău, Sionule, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Rom 6,8-11)
Dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu el, ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui. Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul din mormânt a înviat. * Aleluia, aleluia! Domnul.
V. Care pentru noi pe cruce a atârnat. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Eu, lumina, am venit în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric, spune Domnul, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Eu, lumina, am venit în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric, spune Domnul, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să ne îndreptăm rugăciunile spre Dumnezeu Tatăl, care a orânduit ca Cristos cel înviat să se arate apostolilor:
Luminează-ne, Doamne, cu mărirea lui Cristos!
Dumnezeule, Părintele luminilor, te lăudăm astăzi cu recunoştinţă, pentru că ne-ai chemat la minunata ta lumină,
– ca să dobândim îndurare!
Binecuvântează eforturile familiei umane pentru a-şi face viaţa mai umană;
– purific-o şi întăreşte-o prin puterea Duhului tău!
Dă-ne harul ca astfel să ne dăruim slujirii oamenilor,
– încât însuşi neamul omenesc să devină ofrandă plăcută ţie!
Revarsă, încă din zori, mila ta asupra noastră,
– pentru ca întreaga zi să ne bucurăm lăudându-te!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, viaţa celor credincioşi, mărirea celor smeriţi, fericirea celor drepţi, priveşte cu bunătate la cei care te imploră şi adapă-i pururi din belşugul darurilor tale pe cei care însetează după făgăduinţele dărniciei tale. Prin Domnul.

Miercuri din săptămâna a IV-a a Paştelui - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Ni se-nalţă iarăşi glasul
Către cer, căci este ceasul
Când Cristos, cu crucea-n spate,
Drumul morţii îl străbate.

Vina lumii cea fatală,
Suferind, Cristos o spală
Şi deschide omenirii
Timpul nou al mântuirii.

De asemeni, este ora
Când Promisul tuturora,
Duhul Sfânt, întâia oară
La Ierusalim coboară.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a şasea

Toţi lui Dumnezeu cel mare
Să-i aducem închinare;
Nu-i nimic mai sfânt pe lume
Ca în veci slăvitu-i nume.

Este ora cea obscură,
Când sărmana creatură,
Pradă unei uri perfide,
Creatorul şi-l ucide.

Marea crimă ne constrânge
Să vărsăm lacrimi de sânge
Şi să stingem oarba ură
Cu a dragostei căldură.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a noua

Când Stăpânul vieţii moare,
Sus se stinge sfântul soare;
Însă crucea pe-o colină
Răspândeşte-n jur lumină.

Moartea Domnului pe cruce
Viaţă morţilor le-aduce.
Moartea nu mai e stăpână
Peste morţii din ţărână.

A-nceput o eră nouă,
Bucuria, ca o rouă
A-nălţimilor eterne,
Peste inimi se aşterne.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

PSALMODIA

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Psalmul 118 (119),145-152
XIX (Qof)

145 Am strigat din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, *
şi voi păstra îndreptările tale.
146 Am strigat către tine, mântuieşte-mă *
şi voi păzi poruncile tale.
147 O dată cu ivirea zorilor am strigat, *
îmi pun încrederea în cuvintele tale.
148 Îmi deschid ochii înainte de străjile de noapte, *
ca să meditez la făgăduinţele tale.
149 Ascultă-mi glasul, Doamne, după îndurarea ta, *
dă-mi viaţă după judecata ta!
150 Prigonitorii se apropie de mine cu viclenie; *
se îndepărtează de legea ta.
151 Dar tu, Doamne, eşti aproape *
şi toate poruncile tale sunt adevăr.
152 De mult timp am cunoscut îndrumările tale, *
că le-ai statornicit pentru vecie.

Psalmul 93 (94)
Domnul îi răzbună pe cei drepţi
Domnul le răzbună pe toate acestea... căci nu ne-a chemat Dumnezeu la necurăţie, ci la sfinţenie (cf. 1Tes 4,6-7).

I

1 Dumnezeule, care faci dreptate, *
Doamne Dumnezeule, care faci dreptate, arată-te!
2 Ridică-te, tu, care judeci pământul, *
dă-le celor mândri plata cuvenită!
3 Până când, Doamne, păcătoşii, *
până când păcătoşii vor triumfa?
4 Ei bârfesc şi vorbesc cu îngâmfare, *
toţi făcătorii de rele se laudă,
5 calcă în picioare poporul tău, Doamne, *
şi asupresc moştenirea ta.
6 Măcelăresc pe văduvă şi pe cel străin *
şi dau la moarte pe cel orfan.
7 Şi spun: „Domnul nu vede, *
Dumnezeul lui Iacob nu înţelege!”
8 Înţelegeţi voi, voi cei lipsiţi de minte din popor! *
Când veţi deveni înţelepţi, nebunilor?
9 Cel care a plantat urechea oare nu aude? *
Cel care a modelat ochiul oare nu vede?
10 Cel care conduce popoarele oare nu pedepseşte, *
el, care a dat omului cunoaşterea?
11 Domnul cunoaşte gândurile oamenilor, *
ştie că sunt zadarnice.

II

12 Fericit este omul pe care îl călăuzeşti tu, Doamne, *
pe care îl înveţi legea ta,
13 ca să-l păstrezi netulburat în ziua nenorocirii, *
până se va săpa groapa păcătosului.
14 Pentru că Domnul nu respinge poporul său *
şi nu părăseşte moştenirea sa.
15 Se va face judecată după dreptate *
şi o vor urma toţi cei cu inima curată.
16 Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi? *
Cine îmi va sta alături împotriva celor ce fac fărădelege?
17 Dacă Domnul nu mi-ar fi venit în ajutor, *
sufletul meu ar fi ajuns curând în locuinţa tăcerii.
18 Când spun: „Mi se clatină piciorul!”, *
îndurarea ta, Doamne, mă susţine.
19 Când multe gânduri negre se frământă în inima mea, *
mângâierile tale îmi înviorează sufletul.
20 Oare îţi vei face aliat un tribunal al nelegiuirii *
care pricinuieşte nenorocire, împotriva legii?
21 Se năpustesc asupra vieţii celui drept *
şi osândesc sânge nevinovat.
22 Dar Domnul este loc de refigiu pentru mine *
şi Dumnezeul meu, stâncă de apărare,
23 şi va întoarce asupra lor nelegiuirea lor †
şi din cauza răutăţii lor îi va nimici, *
24 îi va nimici Domnul, Dumnezeul nostru.

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Cf. Rom 4,24-25)
Noi credem în cel care l-a înviat din morţi pe Domnul nostru Isus Cristos, care a fost dat la moarte pentru fărădelegile noastre, dar a înviat pentru ca noi să fim justificaţi.

V. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia!
R. Şi i s-a arătat lui Simon, aleluia!

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (1In 5,5-6a)
Cine este învingătorul lumii, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge.

V. S-au bucurat ucenicii, aleluia!
R. Văzându-l pe Domnul, aleluia!

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Cf. Ef 4,23-24)
Înnoiţi-vă spiritul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului.

V. Rămâi cu noi, Doamne, aleluia!
R. Căci s-a făcut seară, aleluia!

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, viaţa celor credincioşi, mărirea celor smeriţi, fericirea celor drepţi, priveşte cu bunătate la cei care te imploră şi adapă-i pururi din belşugul darurilor tale pe cei care însetează după făgăduinţele dărniciei tale. Prin Domnul.

Miercuri din săptămâna a IV-a a Paştelui - Vesperele

IMNUL

O, Cristoase, Rege-al nostru, ce domneşti de mai-nainte
De toţi vecii, sus în ceruri, lângă veşnicul Părinte,
Din nimic scoţând o lume, l-ai zidit pe om din tină
Şi ţi-ai pus într-însul chipul şi imaginea divină.

Dar duşmanul şi vicleanul îl momeşte, îl înşeală,
Îl atrage în ispită, îl împinge în greşeală.
De aceea, vii în lume şi te naşti dintr-o Fecioară,
Cu un trup menit să-ndure chinul crucii şi să moară.

Mori pe cruce în durere, ca această sfântă moarte
Să ne-aducă împăcarea şi la viaţă să ne poarte.
Înviind din morţi, Isuse, viaţa ta ai pus-o-n apă:
E botezul ce din lanţul morţii veşnice ne scapă.

Ai gustat din plin amarul, pân-la fund sorbind paharul,
Biciuit, cu crucea-n spate, ai urcat, gemând, Calvarul.
Ai plătit cu preţ de sânge pentru propria făptură,
Ca s-o vezi eliberată, preţul fără de măsură.

Din mormântul negru, Tatăl, cu puterea sa te scoase
Şi te-a pus pe tron de slavă şi te-a-ncoronat, Cristoase.
Orice om de-acuma poate să râvnească şi să spere
Că prin tine va ajunge la slăvita înviere.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Noaptea este luminoasă ca ziua, aleluia!

Psalmul 138 (139),1-18.23-24
Atotştiinţa lui Dumnezeu
Cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine i-a fost sfătuitor? (Rom 11,34).

I

1 Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti; *
2 ştii când mă aşez şi când mă scol;
pătrunzi de departe gândurile mele; *
3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;
toate cărările mele îţi sunt cunoscute. †
4 Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă, *
tu, Doamne, îl cunoşti deja.
5 Tu mă învălui din faţă şi din spate *
şi mâna ta stă întinsă asupra mea.
6 Minunată este pentru mine cunoaşterea ta, *
prea înaltă ca să o pot înţelege.
7 Unde aş putea merge departe de duhul tău *
şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale?
8 Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo; *
dacă m-aş coborî în împărăţia morţilor, tu eşti de faţă.
9 Dacă aş lua aripile aurorei *
şi m-aş opri dincolo de mare,
10 şi acolo mâna ta m-ar conduce *
şi dreapta ta m-ar ţine.
11 Dacă aş spune: „Cel puţin întunericul să mă acopere *
şi lumina să devină noapte în jurul meu”,
12 dar nici întunericul nu-i întuneric pentru tine, †
iar noaptea este luminoasă ca ziua *
şi întunericul este ca lumina.

Ant. Noaptea este luminoasă ca ziua, aleluia!

Ant. 2 Eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, aleluia!

II

13 Pentru că tu ai format rărunchii mei, *
m-ai ţesut în sânul mamei mele.
14 Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată! †
Lucrările tale sunt admirabile! *
Şi sufletul meu cunoaşte bine aceasta!
15 Oasele mele nu erau ascunse pentru tine †
când am fost plămădit în taină, *
ţesut în chip minunat în adâncimile pământului.
16 Ochii tăi m-au văzut înainte de a mă naşte †
şi în cartea ta îmi erau scrise toate; *
zilele erau fixate, pe când nu era nici una dintre ele.
17 Cât de adânci sunt, pentru mine, gândurile tale, Dumnezeule, *
de necuprins e numărul lor!
18 Dacă le-aş număra, ar fi mai multe ca nisipul. *
Când mă trezesc, tot lângă tine sunt.
23 Priveşte-mă cu luare aminte, Dumnezeule, şi vezi inima mea, *
încearcă şi cunoaşte gândurile mele.
24 Vezi dacă nu merg pe o cale greşită *
şi condu-mă pe calea veşniciei.

Ant. Eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, aleluia!

Ant. 3 Slava lui a deschis cerurile şi de lauda lui plin este pământul, aleluia!

Cântarea Cf. Col 1,12-20
Cristos, primul născut între toate creaturile şi primul născut dintre cei morţi

12 Să-i aducem mulţumire lui Dumnezeu Tatăl, *
care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului *
şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale,
14 în care avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor.
15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, *
primul născut între toate creaturile.
16 Căci în el au fost create toate: †
cele din cer şi cele de pe pământ, *
cele văzute şi cele nevăzute: tronurile şi domniile, *
puterile şi stăpânirile. Toate au fost create prin el şi pentru el. †
17 El este înainte de toate *
şi toate există prin el.
18 El este capul trupului, al Bisericii; †
el este începutul, primul născut dintre cei morţi; *
ca să fie cel dintâi în toate.
19 Căci i-a plăcut lui Dumnezeu *
ca toată plinătatea să locuiască în el.
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, †
cele de pe pământ şi cele din cer, *
aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Ant. Slava lui a deschis cerurile şi de lauda lui plin este pământul, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Evr 7,24-27)
Isus, pentru că rămâne în veci, are o preoţie netrecătoare. De aceea, el poate să-i mântuiască definitiv pe cei care se apropie prin el de Dumnezeu, căci este totdeauna viu pentru a interveni în favoarea lor. Într-adevăr, de un astfel de mare preot avem nevoie: sfânt, nevinovat, fără pată, separat de păcătoşi, mai presus de ceruri; el nu are nevoie ca marii preoţi să aducă jertfă în fiecare zi, mai întâi pentru păcatele proprii şi apoi pentru cele ale poporului: aceasta a făcut-o o dată pentru totdeauna, jertfindu-se pe sine însuşi.

RESPONSORIUL SCURT
R. S-au bucurat ucenicii. * Aleluia, aleluia! S-au bucurat.
V. Văzându-l pe Domnul. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. S-au bucurat.

Ant. la Magnificat Nu l-a trimis Dumnezeu pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să fie mântuită prin el, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Nu l-a trimis Dumnezeu pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să fie mântuită prin el, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l implorăm pe Dumnezeu Tatăl, care în Fiul său înviat din morţi ne-a deschis viaţa veşnică:
Prin biruinţa lui Cristos, mântuieşte-i pe cei pe care i-ai răscumpărat!
Dumnezeul părinţilor noştri, care l-ai preamărit pe Fiul tău Isus înviindu-l din morţi, îndreaptă-ne spre o convertire desăvârşită,
– ca să umblăm în înnoirea vieţii!
Tu, care ne-ai dus pe noi, oile rătăcite, la păstorul şi purtătorul de grijă al sufletelor noastre,
– păstrează-ne pe toţi credincioşi sub călăuzirea păstorilor Bisericii!
Tu, care ai ales din poporul evreu pârga ucenicilor Fiului tău,
– dezvăluie fiilor lui Israel împlinirea făgăduinţei făcute părinţilor lor!
Adu-ţi aminte de toţi cei părăsiţi, de orfani şi de văduve
– şi nu-i lăsa singuri pe aceia pe care Fiul tău i-a împăcat cu tine prin moartea sa!
Tu l-ai chemat la tine pe Ştefan, care l-a mărturisit pe Cristos cel ce şade de-a dreapta ta:
– primeşte-i pe fraţii noştri, care te-au aşteptat prin credinţă şi iubire!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, viaţa celor credincioşi, mărirea celor smeriţi, fericirea celor drepţi, priveşte cu bunătate la cei care te imploră şi adapă-i pururi din belşugul darurilor tale pe cei care însetează după făgăduinţele dărniciei tale. Prin Domnul.

Vizualizări: 36

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor