altmarius

cultură şi spiritualitate

Vineri din săptămâna a IV-a - Laudele

IMNUL

Doamne,-n ceruri nu atârnă candelabre de cristale;
E destulă strălucire şi lumina feţei tale.
Totul vine de la tine; cu puterea-ţi creatoare
Ai zidit întreaga lume şi-ai aprins lumina-n soare.

S-au stins stelele de ceară de pe bolta sângerândă,
Aurora prevesteşte marea soarelui izbândă.
Întru lacrimi de durere ni se naşte ziua nouă,
Ele cad şi-aştern pământul cu un strat curat de rouă.

S-a eliberat văzduhul de-ale nopţii bezne sumbre,
Soarele i-a smuls veşmântul cel ţesut din triste umbre.
Astrul zilei din tărie lui Cristos i-a dat un nume,
Căci Cristos a pus pe fugă întunericul din lume.

Tu, lumină a luminii, zi a zilelor, tu, care,
Existând din veşnicie, nu cunoşti vreo înserare,
Dumnezeu atotputernic, lumea o zideşti şi iară
În neantu-i dinainte, dacă vrei, o faci să piară.

Doamne, Unule-Născutul, ce-ai luat asupră-ţi lutul,
De cinstire şi mărire îţi aducem azi tributul.
Slavă Tată, ce-n tărie, în vecie nu te clatini,
Slavă Duhule, ţi-aducem după legi şi după datini. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte înlăuntrul meu.

Psalmul 50 (51)
Miluieşte-mă, Dumnezeule
Reînnoiţi-vă duhul şi mintea şi îmbrăcaţi-vă în omul cel nou (Ef 4,23-24).

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, *
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea.
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea *
şi curăţă-mă de păcatul meu.
5 Căci recunosc fărădelegea mea *
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.
6 Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, *
şi ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea tu eşti drept în sentinţele tale *
şi nepărtinitor în judecăţile tale.
7 Căci, iată, în nelegiuire m-am născut *
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
8 Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii, *
fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.
9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, *
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
10 Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, *
şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.
11 Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele *
şi şterge toate nelegiuirile mele.
12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, *
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.
13 Nu mă alunga de la faţa ta *
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale *
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.
15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale *
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.
16 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, †
de vinovăţia sângelui vărsat, *
şi limba mea va preamări dreptatea ta.
17 Doamne, deschide-mi buzele *
şi gura mea va vesti lauda ta.
18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute †
şi, chiar dacă ţi-aş aduce, *
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.
20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului *
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului.
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare, arderile de tot şi ofrandele; *
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

Ant. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte înlăuntrul meu.

Ant. 2 Bucură-te, Ierusalime, căci prin tine toţi se vor aduna la Domnul.

Cântarea Tob 13,8-11.13-14ab.15-16ab
Aducere de mulţumire pentru eliberarea poporului
Mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul... strălucind de slava lui Dumnezeu (Ap 21,10-11).

8 Binecuvântaţi-l pe Domnul, toţi cei aleşi, †
şi cu toţii lăudaţi măreţia lui! *
Trăiţi zile de bucurie şi preamăriţi-l pe Domnul!
9 Ierusalime, cetate sfântă, *
Domnul te pedepseşte pentru faptele mâinilor tale.
10 Preamăreşte pe Domnul prin fapte bune *
şi binecuvântează pe regele veacurilor,
ca din nou să fie înălţat cu bucurie *
cortul lui în mijlocul tău,
şi el să-i mângâie în tine pe toţi cei duşi în robie *
şi să-i iubească în tine pe toţi sărmanii în toţi vecii vecilor.
11 Lumină vie va străluci *
până la toate marginile pământului;
popoare multe vor veni la tine din depărtare şi de la capătul lumii, †
pentru numele tău sfânt, *
purtând în mâini daruri pentru regele cerului.
Generaţie după generaţie îşi va găsi în tine bucuria *
şi numele cetăţii alese va dăinui în vecii vecilor.
13 Bucură-te, aşadar, şi te veseleşte *
pentru fiii celor drepţi,
căci toţi se vor aduna *
şi-l vor binecuvânta pe Domnul cel veşnic.
14ab Fericiţi cei care te iubesc *
şi fericiţi cei care se vor bucura în pacea ta.
15 Suflete al meu, binecuvântează-l pe Domnul, regele cel mare, *
16ab căci în cetatea Ierusalimului va fi zidită casa lui pentru toate veacurile.

Ant. Bucură-te, Ierusalime, căci prin tine toţi se vor aduna la Domnul.

Ant. 3 Laudă, Sionule, pe Dumnezeul tău, care trimite cuvântul său pe pământ.

Psalmul 147 (147 B)
Reconstruirea Ierusalimului
Vino să-ţi arăt mireasa Mielului! (Cf. Ap 21,9).

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, *
preamăreşte, Sionule, pe Dumnezeul tău.
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, *
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău.
14 El dă pace ţinutului tău *
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ, *
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare.
16 El face să cadă zăpada ca lâna *
şi presară chiciura ca cenuşa.
17 Azvârle grindina ca firimiturile, *
şi gerul lui cine-l poate răbda?
18 Trimite cuvântul său şi le topeşte, *
stârneşte vântul şi vor curge apele.
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, *
lui Israel, legile şi poruncile sale.
20 El n-a făcut aşa cu nici un alt popor, *
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale.

Ant. Laudă, Sionule, pe Dumnezeul tău, care trimite cuvântul său pe pământ.

LECTURA SCURTĂ (Gal 2,19b-20)
Am fost răstignit împreună cu Cristos. Aşadar, nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi ceea ce trăiesc acum în trup, trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pentru mine.

RESPONSORIUL SCURT
R. Voi striga către Domnul cel preaînalt, * care mi-a făcut bine. Voi striga.
V. El va trimite din cer şi mă va elibera, * care mi-a făcut bine. Slavă Tatălui. Voi striga.

Ant. la Benedictus Prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru ne-a vizitat Cel care Răsare din înălţime.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru ne-a vizitat Cel care Răsare din înălţime.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Plini de încredere în Dumnezeu, care se îngrijeşte de toţi cei pe care i-a creat şi i-a răscumpărat prin Fiul său, să-i înălţăm rugăciunea noastră:
Doamne, desăvârşeşte ceea ce ai lucrat în noi!
Dumnezeul îndurării, călăuzeşte paşii noştri în sfinţenia inimii,
– ca să cugetăm mereu cele ce sunt adevărate, drepte şi vrednice de iubire.
Nu ne părăsi în veci, pentru numele tău,
– şi nu uita, Doamne, de legământul încheiat cu părinţii noştri.
Cu sufletul căit şi cu duh de umilinţă să fim primiţi de tine, Doamne,
– căci nu vor fi făcuţi de ruşine cei ce se încred în tine!
Tu, care ne-ai făcut părtaşi la misiunea profetică a lui Cristos,
– dă-ne harul să vestim faptele tale minunate.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Te rugăm, Doamne, să reverşi belşugul harului tău asupra celor care te imploră, pentru ca, împlinindu-ţi poruncile prin puterea ta, să aibă parte de mângâiere în viaţa de acum şi să dobândească bucuriile vieţii veşnice. Prin Domnul.

Vineri din săptămâna a IV-a - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Cei care iubesc legea ta se bucură de multă pace, Doamne.

Psalmul 118 (119),161-168
XXI (Sin)

161 Fără temei mă prigonesc cei puternici, *
dar inima mea se teme numai de cuvântul tău.
162 Eu tresalt de bucurie pentru făgăduinţa ta, *
ca acela care a găsit o comoară mare.
163 Urăsc şi nu pot suferi minciuna, *
însă iubesc legea ta.
164 De şapte ori pe zi îţi aduc laudă *
pentru judecăţile tale drepte.
165 Cei care iubesc legea ta se bucură de multă pace, *
nici o piedică nu le stă în cale.
166 Aştept mântuirea ta, Doamne, *
şi împlinesc poruncile tale.
167 Sufletul meu păzeşte învăţăturile tale *
şi le iubeşte nespus de mult.
168 Păzesc poruncile şi învăţăturile tale, *
toate căile mele stau sub privirea ta.

Ant. Cei care iubesc legea ta se bucură de multă pace, Doamne.

Ant. 2 Mulţimea celor credincioşi era o inimă şi un cuget.

Psalmul 132 (133)
Bucuria armoniei frăţeşti
Să ne iubim unii pe alţii fiindcă dragostea e de la Dumnezeu (1In 4,7).

1 Iată cât de bine şi cât de plăcut este *
ca fraţii să locuiască împreună!
2 Este ca untdelemnul de preţ pe cap, †
care coboară pe barbă, pe barba lui Aron, *
care se prelinge pe marginea veşmintelor sale.
3 Este ca roua de pe Hermon, *
care coboară pe Munţii Sionului;
pentru că acolo Domnul a orânduit binecuvântarea, *
viaţa pentru totdeauna.

Ant. Mulţimea celor credincioşi era o inimă şi un cuget.

Ant. 3 Păzeşte-mă de mâinile păcătosului, Doamne, puterea mântuirii mele.

Psalmul 139 (140),2-9.13-14
Tu eşti scăparea mea
Fiul Omului este dat pe mâna păcătoşilor (Mt 26,45).

2 Scapă-mă, Doamne, de omul rău, *
ocroteşte-mă de omul violent,
3 de cei care urzesc rele în inima lor *
şi toată ziua pregătesc războaie.
4 Şi-au ascuţit limbile precum şarpele, *
venin de viperă este pe buzele lor.
5 Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile păcătosului, †
ocroteşte-mă de omul violent, *
de cei care caută să pună capcane paşilor mei!
6 Cei mândri mi-au pregătit laţuri în ascuns †
şi mi-au întins funii ca o plasă, *
mi-au aşezat capcane pe cărare.
7 I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu; *
ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele!”
8 Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti puterea mântuirii mele, *
acoperă capul meu în ziua luptei.
9 Nu împlini, Doamne, dorinţele celui nelegiuit, *
nu-l lăsa să-i reuşească planul.
13 Ştiu că Domnul va face dreptate celui umil *
şi va face dreptate celor sărmani.
14 Da, cei drepţi vor lăuda numele tău *
şi cei neprihăniţi vor locui în faţa ta.

Ant. Păzeşte-mă de mâinile păcătosului, Doamne, puterea mântuirii mele.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Rom 12,17a.19b-20a.21)
Nu întoarceţi nimănui răul pentru rău, căci este scris: „A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, spune Domnul”. Dimpotrivă, dacă duşmanului tău îi este foame, dă-i să mănânce; dacă îi este sete, dă-i să bea. Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine.

V. Îndurarea Domnului e din veac până-n veac.
R. Şi dreptatea lui, pentru aceia care păzesc legământul lui.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al treilea ai fost dus la răstignire pentru mântuirea lumii, te rugăm cu umilinţă să ne dăruieşti iertare de greşelile pe care le-am făcut şi să ne fereşti necontenit de orice rău. Tu, care vieţuieşti.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (In 3,16)
n aceasta am cunoscut iubirea: el şi-a dat viaţa pentru noi. La fel, şi noi trebuie să ne dăm vieţile pentru fraţi.

V. Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun.
R. În veac este îndurarea lui!

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al şaselea, pe când întunericul învăluia pământul, te-ai urcat nevinovat pe cruce pentru răscumpărarea noastră, dă-ne pururi lumina ta, prin care să ne învrednicim a ajunge la viaţa cea veşnică. Tu, care vieţuieşti.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (In 4,9-11)
rin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său unul-născut, ca să trăim prin el. În aceasta constă iubirea: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Iubiţilor, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, şi noi trebuie să ne iubim unii pe alţii.

V. Doamne, ocrotitorul nostru, ia aminte.
R Şi priveşte la faţa Unsului tău!

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al nouălea l-ai strămutat pe tâlharul cel bun de pe lemnul crucii în slava împărăţiei tale, te rugăm cu încredere să primeşti smerita mărturisire a păcatelor noastre şi, în ceasul morţii noastre, să ne dai harul să intrăm cu bucurie pe poarta paradisului. Tu, care vieţuieşti.

Vineri din săptămâna a IV-a - Vesperele

IMNUL

Din văzduh se lasă seara; potolindu-şi din dogoare,
Spre culcuşu-i blândul soare prinde-ncet să se coboare.
Când apune astrul zilei, orizontul sângerându-l,
Către cer în rugăciune ni se-nalţă iarăşi gândul.

Doamne, tu în ziua-aceasta ne-ai scutit de trândăvie,
Ne-ai tocmit de dimineaţă, ne-ai trimis la tine-n vie.
Munca zilei, oboseala, s-au sfârşit acuma, iată,
Ţi le punem la picioare, aşteptând din cer răsplată.

Braţul tău ce-n truda zilei ne-a trimis de sus tărie,
Iarăşi scut de apărare peste noapte să ne fie.
Somnul dulce ce ne-aşteaptă să ne fie drept arvună
A odihnei ce în ceruri niciodată n-o s-apună.

O, Cristoase, îţi aducem jertfa buzelor curate;
Rugăciunea de-nchinare tu primeşte-o, împărate.
Tată veşnic, de asemeni, îţi aducem fiecare
Ca şi ţie, Duh Preasfinte, sfânt prinos de închinare. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 În toate zilele te voi binecuvânta, Doamne, şi voi vesti minunile tale.

Psalmul 144 (145)
Lauda maiestăţii dumnezeieşti
Drept eşti tu, cel care eşti şi care erai, Cel Sfânt! (Ap 16,5).

I

1 O Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc †
şi să binecuvântez numele tău *
în veac şi în veacul veacului.
2 Te voi binecuvânta în toate zilele †
şi voi lăuda numele tău *
în veac şi în veacul veacului.
3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă, *
măreţia lui este fără margini.
4 O generaţie va povesti altei generaţii lucrările tale *
şi vor istorisi minunile tale.
5 Vor lăuda strălucirea măririi tale *
şi vor reaminti lucrările tale minunate.
6 Vor povesti puterea faptelor tale înfricoşătoare *
şi vor vorbi despre măreţia ta;
7 vor răspândi amintirea bunătăţii tale fără margini *
şi vor proclama dreptatea ta.
8 Domnul este îndurător şi plin de milostivire, *
el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;
9 Domnul este bun faţă de toţi, *
el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură.
10 Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale, *
şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;
11 să vestească slava împărăţiei tale *
şi să-ţi facă cunoscută puterea.
12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale *
şi gloria plină de strălucire a împărăţiei tale.
13a Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor *
şi stăpânirea ta va dăinui din generaţie în generaţie.

Ant. În toate zilele te voi binecuvânta, Doamne, şi voi vesti minunile tale.

Ant. 2 Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare, Doamne, tu eşti aproape de toţi cei care te cheamă.

II

13b Domnul este fidel în toate cuvintele sale *
şi sfânt în toate lucrările sale.
14 Domnul îi sprijină pe toţi cei care se clatină *
şi îi ridică pe toţi cei căzuţi.
15 Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare, *
tu le dai hrană la vreme potrivită.
16 Tu deschizi mâinile tale *
şi saturi cu dărnicie orice făptură.
17 Drept este Domnul pe toate căile sale *
şi sfânt în toate lucrările sale.
18 Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă, *
de toţi cei care-l cheamă în adevăr.
19 El împlineşte dorinţele celor care se tem de el, *
le ascultă rugăciunea şi îi salvează;
20 Domnul îi apără pe toţi cei care îl iubesc *
şi-i nimiceşte pe toţi cei răi.
21 Gura mea să vestească lauda Domnului, †
toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt *
în veci şi în vecii vecilor.

Ant. Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare, Doamne, tu eşti aproape de toţi cei care te cheamă.

Ant. 3 Drepte şi adevărate sunt căile tale, rege al veacurilor.

Cântarea Ap 15,3b-4
Imn de adorare

3b Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Drepte şi adevărate sunt căile tale, rege al veacurilor.

LECTURA SCURTĂ (Rom 8,1-2)
Acum deci nu este nici o condamnare pentru cei care sunt în Cristos Isus, căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus te-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.

RESPONSORIUL SCURT
R. Cristos a murit pentru păcatele noastre, * ca să ne prezinte înaintea lui Dumnezeu. Cristos.
V. A fost dat morţii în trup, dar a fost înviat prin Duhul Sfânt, * ca să ne prezinte înaintea lui Dumnezeu. Slavă Tatălui. Cristos.

Ant. la Magnificat Adu-ţi aminte, Doamne, de îndurarea ta, după cum ai promis părinţilor noştri.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era şa început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Adu-ţi aminte, Doamne, de îndurarea ta, după cum ai promis părinţilor noştri.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l preamărim cu încredere pe Cristos, în care nădăjduiesc aceia care cunosc numele lui, şi să-l rugăm:
Kyrie eleison!
Cristoase, fie-ţi milă de slăbiciunea omenească, mereu înclinată spre cădere,
– şi întăreşte-ne mereu cu puterea ta.
Tu ştii că firea noastră de la sine tinde să jignească sau să se simtă jignită:
– reînnoieşte-o cu puterea ta, îndreptând-o spre iertare.
Ştim că îţi pare rău de păcatele noastre şi te împaci cu cel care face pocăinţă:
– îndepărtează de la noi mânia ta, pe care am meritat-o prin păcatele noastre.
Tu ai iertat păcatele femeii care s-a întors la tine cu căinţă şi ai luat pe umeri oaia rătăcită:
– nu îndepărta mila ta de la noi.
Pe toţi aceia care, pe pământ, şi-au pus speranţa în tine
– primeşte-i să intre pe porţile cerului, pe care le-ai deschis prin crucea ta.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi îndurător, care ai voit ca Fiul tău Isus Cristos să pătimească pentru mântuirea lumii întregi, dăruieşte poporului tău harul să ţi se ofere bucuros ca jertfă vie şi să se poată îndestula cu plinătatea iubirii tale. Prin Domnul.

Vizualizări: 11

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor