altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfântul Irineu - Laudele

IMNUL

Acesta-i martirul ce-n propriul sânge,
Murind cu curaj, pe duşmani îi înfrânge.
El luptă în viaţă şi ţinta e una:
Cristos de la care primeşte cununa.

Erou al credinţei, puternica-ţi rugă
Păcatele grele în noi le distrugă,
Şi fă ca voinţa la rău să reziste;
Curaj ne inspiră în clipele triste.

Eşti liber la moarte; nu-i moartea dezastru,
Căci sufletu-ţi zboară spre cerul albastru.
Din lanţul păcatelor noastre ne scoate,
Ca liberi să fim sufleteşte în toate.

Durerile crunte spre cer ţi-au fost punte;
Mărire Treimii ce ţie pe frunte,
Odată ajuns întru slava supremă,
Precum se cuvine, ţi-a pus diademă. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 De dimineaţă te rog, Doamne, ascultă glasul meu.

Psalmul 5,2-10.12-13
Rugăciune de dimineaţă pentru a cere ajutor
Cei care l-au primit se vor bucura în veci de cuvântul care locuieşte în ei.

2 Pleacă-ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! *
Ascultă-mi suspinele!
3 Ia aminte la strigătele mele, †
regele meu şi Dumnezeul meu! *
4 pentru că mă rog către tine, Doamne!
Dimineaţa vei auzi glasul meu; *
de dimineaţă voi sta înaintea ta şi voi aştepta,
5 căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă răul, †
cel nelegiuit nu-şi află adăpost în preajma ta; *
6 cei mândri nu pot sta înaintea ochilor tăi.
Tu îi urăşti pe toţi cei care săvârşesc fărădelegea †
7 şi îi nimiceşti pe cei mincinoşi. *
Domnul îl dispreţuieşte pe cel care varsă sânge şi pe cel care înşală.
8 Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, †
voi intra în casa ta *
şi te voi adora cu teamă în templul tău cel sfânt.
9 Doamne, povăţuieşte-mă în dreptatea ta, înaintea duşmanilor mei! *
Netezeşte calea ta înaintea mea.
10 Pentru că nu este adevăr în gura lor, *
inima lor nu este decât o capcană;
mormânt deschis este gâtul lor, *
iar limbile lor sunt înşelătoare.
12 Să se bucure toţi cei care se încred în tine *
şi în veci să tresalte.
Căci tu îi ocroteşti *
şi toţi cei care iubesc numele tău se vor bucura în tine.
13 Tu îl binecuvântezi pe cel drept, Doamne, *
ca un scut îl încoronezi cu bunăvoinţa ta.

Ant. De dimineaţă te rog, Doamne, ascultă glasul meu.

Ant. 2 Doamne, Dumnezeul nostru, lăudăm numele tău preaslăvit.

Cântarea 1Cr 29,10-13
Numai lui Dumnezeu cinste şi slavă
Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos! (Ef 1,3).

10b Doamne, Dumnezeul lui Israel, părintele nostru, *
tu eşti binecuvântat din veac în veac.
11 Ale tale, Doamne, sunt mărirea şi puterea, †
gloria, strălucirea şi maiestatea; *
tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine.
A ta este, Doamne, împărăţia, *
căci tu te înalţi, ca un stăpân, mai presus de toate.
12 Bogăţia şi cinstea vin de la tine, *
tu eşti atotstăpânitor.
În mâna ta este puterea şi tăria, *
cu mâna ta pe toate poţi să le măreşti şi să le întăreşti.
13 Iar acum, Dumnezeul nostru, te mărturisim *
şi lăudăm numele tău preaslăvit.

Ant. Doamne, Dumnezeul nostru, lăudăm numele tău preaslăvit.

Ant. 3 Adoraţi-l pe Domnul în templul său cel sfânt.

Psalmul 28 (29)
Laudă Cuvântului lui Dumnezeu
Un glas din ceruri a zis: „Acesta este Fiul meu preaiubit!” (Mt 3,17).

1 Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, *
aduceţi Domnului preamărire şi putere,
2 aduceţi Domnului gloria numelui său. *
Adoraţi-l pe Domnul în strălucirea sfinţeniei sale.
3 Glasul Domnului este peste ape, †
Dumnezeul slavei tună; *
Domnul este peste apele întinse.
4 Glasul Domnului este puternic, *
glasul Domnului e plin de măreţie.
5 Glasul Domnului despică cedrii, *
Domnul zdrobeşte cedrii Libanului
6 şi face să salte Libanul ca un viţel *
iar Sirionul ca un pui de zimbru.
7 Glasul Domnului varsă limbi de foc, †
8 glasul Domnului cutremură pustiul *
şi va cutremura Domnul pustiul Cadeş.
9 Glasul Domnului face cerboaicele să nască, †
despoaie pădurile *
şi în lăcaşul său sfânt toţi îi cântă slava.
10 Domnul stăpâneşte peste potop, *
Domnul stăpâneşte în veci ca rege.
11 Domnul va da tărie poporului său, *
Domnul va binecuvânta poporul său cu pace.

Ant. Adoraţi-l pe Domnul în templul său cel sfânt.

LECTURA SCURTĂ (2Cor 1,3-5)
Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în orice necaz al nostru ca să putem şi noi să-i mângâiem pe cei care se află în orice necaz cu mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu. Căci după cum prisosesc pătimirile lui Cristos în noi, tot la fel prin Cristos prisoseşte şi mângâierea noastră.

RESPONSORIUL SCURT
R. Tăria mea * şi lauda mea este Domnul. Tăria mea.
V. El este mântuirea mea * şi lauda mea este Domnul. Slavă Tatălui. Tăria mea.

Ant. la Benedictus Irineu, răspunzând cu adevărat numelui său, făcător de pace prin trăire şi prin gând, a luptat cu stăruinţă pentru pacea întregii Biserici.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Irineu, răspunzând cu adevărat numelui său, făcător de pace prin trăire şi prin gând, a luptat cu stăruinţă pentru pacea întregii Biserici.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Fraţilor, împreună cu martirii care şi-au dat viaţa pentru cuvântul lui Dumnezeu, să-l sărbătorim pe Mântuitorul nostru, martorul credincios al Tatălui:
Doamne, ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău!
Prin martirii tăi, care au îmbrăţişat de bunăvoie moartea ca mărturie pentru credinţă,
– dă-ne, Doamne, adevărata libertate a spiritului.
Prin martirii tăi, care şi-au mărturisit credinţa până la sânge,
– dă-ne, Doamne, puritate şi statornicie în credinţă.
Prin martirii tăi, care au mers pe urmele tale purtând crucea,
– dă-ne, Doamne, harul să suportăm cu tărie greutăţile vieţii.
Prin martirii tăi, care şi-au spălat veşmintele în sângele Mielului,
– dă-ne, Doamne, harul să învingem toate ispitele trupului şi ale lumii.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care i-ai dat sfântului episcop Irineu darul de a întări adevărul învăţăturii Bisericii şi pacea în sânul ei, prin mijlocirea lui, dă-ne şi nouă harul ca, reînnoiţi prin credinţă şi iubire, să căutăm pururi cele ce sunt spre unitatea şi buna înţelegere între oameni. Prin Domnul.

Luni din săptămâna I - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Legea Domnului înveseleşte inima şi luminează ochii.

Psalmul 18 B (19 B)
Laudă lui Dumnezeu, stăpânul legii
Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru din ceruri este desăvârşit (Mt 5,48).

8 Legea Domnului este desăvârşită, înviorează sufletul; †
mărturia Domnului este adevărată, *
îl face înţelept pe cel neştiutor.
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima, *
poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii.
10 Frica de Domnul este curată, rămâne pentru totdeauna; *
judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
11 Ele sunt mai de dorit decât aurul †
şi decât mult aur curat, *
mai dulci decât mierea şi decât fagurele proaspăt.
12 Slujitorul tău primeşte înţelepciunea prin ele; *
pentru cel care le păzeşte, răsplata este mare.
13 Cine îşi dă seama de greşelile făcute din neatenţie? *
Curăţă-mă de păcatele ascunse.
14 Mai presus de toate, păzeşte-l pe slujitorul tău de mândrie, *
ca ea să nu mă stăpânească niciodată.
Atunci voi fi fără vină *
şi curăţat de păcatul cel mare.
15 Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii mele †
şi gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta, *
Doamne, stânca mea şi mântuitorul meu!

Ant. Legea Domnului înveseleşte inima şi luminează ochii.

Ant. 2 Se va scula Domnul să judece popoarele întru dreptate.

Psalmul 7
Rugăciunea celui drept vorbit de rău
Iată, judecătorul stă înaintea uşii (Iac 5,9).

I

2 Doamne, Dumnezeul meu, în tine mi-am pus speranţa. *
Mântuieşte-mă de toţi prigonitorii mei şi eliberează-mă
3 ca nu cumva să-mi răpească viaţa, să mă sfâşie, ca leul, *
fără ca cineva să mă salveze!
4 Doamne, Dumnezeul meu, †
dacă am săvârşit aceasta, *
dacă este nedreptate în mâinile mele,
5 dacă am răspuns prietenului meu cu rău *
şi fără motiv mi-am jefuit duşmanul,
6 atunci duşmanul să mă prigonească şi să mă ajungă †
şi să culce la pământ viaţa mea *
şi cinstea mea în praf să o arunce.
7 Ridică-te, Doamne, în mânia ta *
înalţă-te împotriva furiei asupritorilor mei
şi scoală-te, Dumnezeul meu, *
la judecata pe care ai rânduit-o!
8 Adunarea neamurilor să te înconjoare: †
întoarce-te asupra ei din înălţime! *
9 Domnul judecă popoarele;
judecă-mă, Doamne, după dreptatea *
şi după nevinovăţia care este în mine!
10 Pune capăt răutăţii păcătoşilor †
şi întăreşte-l pe cel drept, *
tu, care pătrunzi cu privirea inimile şi rărunchii, Dumnezeule preadrept.

Ant. Se va scula Domnul să judece popoarele întru dreptate.

Ant. 3 Dumnezeu, judecătorul cel drept şi puternic, îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.

II

11 Ajutorul meu este la Dumnezeu, *
cel care îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.
12 Dumnezeu este un judecător drept *
care se poate mânia în fiecare zi.
13 Oare nu este el cel care îşi ascute din nou sabia, *
îşi întinde arcul şi ţinteşte?
14 Îşi pregăteşte armele morţii *
şi îşi încinge săgeţile în foc.
15 Iată, cel rău a urzit fărădelegea, *
a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea.
16 A săpat groapă şi a adâncit-o *
şi a căzut în groapa pe care a făcut-o.
17 Se întoarce răutatea lui asupra capului său *
şi pe creştetul lui coboară nedreptatea.
18 Îl voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui *
şi voi cânta numele Domnului Preaînalt.

Ant. Dumnezeu, judecătorul cel drept şi puternic, îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Rom 13,8.10)
Să nu datoraţi nimic nimănui, decât să vă iubiţi unii pe alţii, pentru că cel care îl iubeşte pe aproapele a împlinit deja legea. Iubirea nu face nici un rău aproapelui: aşadar, plinătatea legii este iubirea.

V. Ajutorul meu eşti tu: să nu mă părăseşti!
R. Nu te îndepărta de la mine, Dumnezeul mântuirii mele!

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, Părinte preabun, care ai rânduit ca oamenii, prin priceperea şi munca lor, să se ajute unii pe alţii în înaintarea spre tine, dă-ne, te rugăm, harul să lucrăm întotdeauna astfel încât să trăim ca adevăraţi fii ai tăi şi în iubire frăţească faţă de toţi. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Iac 1,19b-20.26)
Fiecare om să fie prompt la ascultare, încet la vorbire şi lent la mânie, pentru că mânia omului nu împlineşte dreptatea lui Dumnezeu. Dacă cineva crede că este religios, dar nu-şi stăpâneşte limba, din contră, îşi înşală inima, religiozitatea lui este zadarnică.

V. Îl voi binecuvânta pe Domnul în toată vremea.
R. Lauda lui va fi pururea în gura mea.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, stăpânul şi păzitorul secerişului şi al viei, care împarţi fiecăruia lucrarea sa şi dai dreaptă răsplată după fapte, dă-ne harul să purtăm povara zilei împlinind cu seninătate voinţa ta. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (1Pt 1,17b.18a.19)
Purtaţi-vă cu teamă în timpul înstrăinării voastre. Voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră, ci cu sângele preţios al lui Cristos, ca al unui miel fără meteahnă şi neprihănit.

V. Mântuieşte-mă, Doamne, ai milă de mine.
R. În adunări voi binecuvânta numele tău.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care la ceasul când apostolii se suiau la templu ne chemi să ne adunăm la tine, dă-ne harul ca rugăciunea pe care o înălţăm cu inimă curată în numele lui Isus să aducă mântuirea ta asupra tuturor acelora care invocă numele lui. Prin Cristos.

Sfinţii Petru şi Paul - Vesperele I

IMNUL

Sunt zilele toate-mbrăcate-n splendoare,
Sunt veşnic sub soare miresme de floare,
Dar ziua aceasta, când Roma îşi strânge
Copiii în juru-i, stropită-i de sânge.

Pe bolta cerească se-aprind două stele;
Apostolul Petru e una din ele,
El moare pe cruce, în timp ce de spadă
Sortit este capul lui Paul să cadă.

O, Romă ferice şi-atât de splendidă,
Din purpură-ţi este regeasca hlamidă.
Străvechea-ţi mărire intactă şi-acum-e;
Eşti cea mai frumoasă cetate din lume!

Martiri şi apostoli în toate asemeni,
Nu-i mama aceeaşi, dar sunteţi fraţi gemeni!
Eroica voastră trăire şi moarte
Exemplu ne fie, spre cer să ne poarte.

În veci adorată Treime divină,
Deşi apăsaţi de păcat şi de vină,
Smeriţi îndrăznim, printre lacrimi amare,
Prinos să-ţi aducem de cânt şi-nchinare. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu! Fericit eşti şi tu, Simon, fiul lui Iona!

Psalmul 116 (117)

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, *
preamăriţi-l, toate popoarele.
2 Căci mare este îndurarea lui asupra noastră, *
şi adevărul Domnului rămâne întotdeauna.

Ant. Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu! Fericit eşti şi tu, Simon, fiul lui Iona!

Ant. 2 Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea.

Psalmul 147 (147 B)

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, *
preamăreşte, Sionule, pe Dumnezeul tău.
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, *
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău.
14 El dă pace ţinutului tău *
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ, *
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare.
16 El face să cadă zăpada ca lâna *
şi presară chiciura ca cenuşa.
17 Azvârle grindina ca firimiturile, *
şi gerul lui cine-l poate răbda?
18 Trimite cuvântul său şi le topeşte, *
stârneşte vântul şi vor curge apele.
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, *
lui Israel, legile şi poruncile sale.
20 El n-a făcut aşa cu nici un alt popor, *
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale.

Ant. Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea.

Ant. 3 Tu eşti vas ales, sfinte apostol Paul, predicator al adevărului în lumea întreagă.

Cântarea Ef 1,3-10

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, *
care ne-a copleşit cu binecuvântarea sa spirituală în ceruri, în Cristos.
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, *
ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste.
5 El a orânduit de mai înainte †
să fim adoptaţi ca fii, prin Isus Cristos, în el, *
după bunul plac al voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său, *
pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit.
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său †
8 care a prisosit în noi, *
în toată înţelepciunea şi înţelegerea.
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale *
după bunăvoinţa sa,
pe care îl hotărâse de mai înainte în el, *
10 ca să-l înfăptuiască la împlinirea timpurilor,
recapitulând toate în Cristos, *
cele din cer şi cele de pe pământ.

Ant. Tu eşti vas ales, sfinte apostol Paul, predicator al adevărului în lumea întreagă.

LECTURA SCURTĂ (Rom 1,1-3a.7)
Paul, slujitor al lui Cristos Isus, chemat să fie apostol, ales ca să vestească evanghelia lui Dumnezeu, pe care o promisese de mai înainte prin profeţii săi în Sfintele Scripturi, despre Fiul său, tuturor celor care sunt în Roma, celor iubiţi de Dumnezeu, numiţi sfinţi, har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.

RESPONSORIUL SCURT
R. Apostolii predicau cuvântul lui Dumnezeu * cu încredere. Apostolii.
V. Şi dădeau mărturie despre învierea lui Isus Cristos * cu încredere. Slavă Tatălui. Apostolii.

Ant. la Magnificat Apostolii slăviţi ai lui Cristos, uniţi în timpul vieţii, nu au fost despărţiţi nici de moarte.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era şa început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Apostolii slăviţi ai lui Cristos, uniţi în timpul vieţii, nu au fost despărţiţi nici de moarte.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l rugăm cu încredere pe Cristos, care şi-a zidit Biserica pe temelia apostolilor şi a profeţilor:
Vino, Doamne, în ajutorul poporului tău!
Tu l-ai chemat pe Simon pescarul ca să fie pescar de oameni:
– nu înceta să alegi lucrători, ca să fie mântuită mulţimea neamurilor.
Tu ai poruncit furtunii, ca să nu se scufunde corabia ucenicilor:
– apără Biserica ta de orice tulburare şi întăreşte-i pe urmaşii apostolilor.
Tu, după înviere, ai adunat în jurul lui Petru turma ta risipită:
– adună, bunule păstor, întregul tău popor într-un singur staul.
Tu l-ai trimis pe apostolul Paul să ducă vestea cea bună neamurilor:
– răspândeşte cuvântul mântuirii la toată făptura.
Tu ai încredinţat Bisericii tale cheile împărăţiei cerurilor:
– deschide porţile cerului tuturor acelora care în viaţa lor şi-au pus încrederea în îndurarea ta.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm să ne dai mângâiere şi ajutor prin mijlocirea sfinţilor apostoli Petru şi Paul; prin ei a primit Biserica începutul darurilor tale: ei să ne dobândească acum şi nouă harurile spre mântuire veşnică. Prin Domnu

Vizualizări: 21

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor