altmarius

cultură şi spiritualitate

Miercuri din săptămâna I - Laudele

IMNUL

Mândrul soare ce apare, cu săgeţi de foc despică
Fără milă bezna nopţii, tăinuind tristeţi şi frică;
Amintind cu raza-i lină de Cristos ce stă să vină,
El îmbucură pământul, îmbrăcându-l în lumină.

Dar apare un alt soare; întuneric, noapte, ceaţă,
Să dispară când se-arată cu figura sa măreaţă!
E Cristos ce vine-n lume. Domnul vine să ne-mbrace
În veşmânt de bucurie, de lumină şi de pace.

Să-l primim cu suflet mare, să-i deschidem poarta largă,
Ca s-alunge bezna minţii, gheaţa inimii s-o spargă.
El fiinţa noastră toată de lumină s-o inunde,
Ca să fim luminii crainici pretutindeni şi oriunde.

Frumuseţe şi splendoare, ce apari din tot înaltul,
Noi pe tine te alegem, nu dorim pe nimeni altul.
Ca un semn al dăruirii şi-al supunerii totale,
Ne plecăm smeriţi genunchii înaintea feţei tale.

Mila ta cea fără margini ruga noastră s-o asculte.
Ştim că noi suntem nevrednici, că păcatele-s mai multe
Ca nisipul de pe ţărmuri, că ne-au pus în lanţuri grele;
Dar tu iartă-ne, Stăpâne, grabnic scoate-ne din ele.

O, Cristoase, îţi aducem jertfa buzelor curate;
Rugăciunea de-nchinare tu primeşte-o, împărate.
Tată veşnic, de asemeni, îţi aducem fiecare
Ca şi ţie, Duh Preasfinte, sfânt prinos de închinare. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Dumnezeule, în lumina ta vom vedea lumina.

Psalmul 35 (36)
Răutatea păcătosului şi bunătatea lui Dumnezeu
Cel ce mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii (In 8,12).

2 În adâncul inimii celui nelegiuit şuşoteşte păcatul, *
înaintea ochilor săi nu este frică de Dumnezeu.

3 Atât de mult se măguleşte pe sine *
încât nu-şi descoperă fărădelegea ca s-o urască.
4 Cuvintele gurii sale sunt răutate şi înşelăciune, *
el refuză să înţeleagă şi să facă binele.
5 La fărădelege se gândeşte în aşternutul său, †
merge pe calea care nu este bună *
şi nu urăşte răul.

6 Bunătatea ta, Doamne, este până la ceruri *
şi fidelitatea ta până la nori.
7 Dreptatea ta este ca munţii lui Dumnezeu †
şi judecăţile tale sunt ca abisul cel mare. *
Tu, Doamne, ajuţi oameni şi animale.

8 Cât de minunată este bunătatea ta, Dumnezeule! *
Fiii oamenilor îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale.
9 Se satură din belşugul casei tale, *
tu îi adăpi din şuvoaiele desfătărilor tale.
10 Căci la tine este izvorul vieţii *
şi în lumina ta vom vedea lumina.

11 Păstrează îndurarea ta peste cei care te cunosc *
şi dreptatea ta peste cei curaţi cu inima.
12 Să nu vină asupra mea piciorul celor mândri *
şi mâna celor răi să nu mă izgonească.
13 Iată, au căzut făcătorii de rele, *
s-au prăbuşit şi nu se vor putea ridica.

Ant. Dumnezeule, în lumina ta vom vedea lumina.

Ant. 2 Tu, Doamne, eşti mare şi minunat în puterea ta.

Cântarea Idt 16,1-2.13-15
Domnul, creatorul lumii, va ocroti poporul său
Ei cântă o cântare nouă (Ap 5,9).

1 Intonaţi cântare Dumnezeului meu în sunet de tobe, *
cântaţi Domnului meu în chimvale,
înălţaţi-i cântarea unui psalm nou, *
preaînălţaţi şi invocaţi numele lui!
2 Căci tu eşti Dumnezeul care stingi războaiele, †
care-ţi aşezi tabăra în mijlocul poporului tău, *
ca să mă smulgi din mâna prigonitorilor mei.

13 Voi cânta Dumnezeului meu o cântare nouă. †
Doamne, mare eşti şi preamărit, *
minunat în putere şi de neînvins!

14 Ţie să-ţi slujească întreaga făptură, *
căci tu ai zis şi s-au făcut;
ai trimis duhul tău şi s-au zidit *
şi nimeni nu se poate împotrivi cuvântului tău.
15 Munţii şi mările se zbuciumă din temelii *
şi stâncile se topesc ca ceara înaintea feţei tale,
dar celor care se tem de tine *
le arăţi îndurarea ta.

Ant. Tu, Doamne, eşti mare şi minunat în puterea ta.

Ant. 3 Aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie.

Psalmul 46 (47)
Domnul, regele universului
Şade de-a dreapta Tatălui şi împărăţia lui nu va avea sfârşit.

2 Toate popoarele, bateţi din palme, *
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci preaînălţat şi înfricoşător este Domnul, *
mare rege peste tot pământul.

4 El a supus popoarele sub stăpânirea noastră *
şi naţiunile sub picioarele noastre.
5 A ales pentru noi moştenire *
mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte.
6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, *
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.

7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! *
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i!
8 Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul, *
cântaţi-i cu măiestrie.

9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoare, *
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt.
10 Stăpânitorii popoarelor se adună *
împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.
Căci ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, *
el se înalţă cu măreţie.

Ant. Aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie.

LECTURA SCURTĂ (Tob 4,14-15a.16ab.19)
Fii cu luare-aminte, fiule, în toate faptele tale şi fii înţelept în toate cuvintele tale şi ceea ce ţi-e urât ţie să nu faci nimănui. Din pâinea ta dă-i celui flămând şi din veşmintele tale, celor goi; tot ce-ţi prisoseşte dă de pomană. În orice împrejurare, binecuvântează-l pe Domnul şi cere de la el să îndrepte căile tale şi toate cărările şi hotărârile tale să ajungă la bun sfârşit.

RESPONSORIUL SCURT
R. Pleacă inima mea, Dumnezeule * spre mărturiile tale! Pleacă.
V. Pe calea ta dă-mi viaţă, * spre mărturiile tale. Slavă Tatălui. Pleacă.

Ant. la Benedictus Arată-ne îndurarea ta, Doamne, şi adu-ţi aminte de legământul tău sfânt.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul 74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă, 75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Arată-ne îndurarea ta, Doamne, şi adu-ţi aminte de legământul tău sfânt.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-i aducem mulţumiri lui Cristos şi să-l lăudăm pururi pentru că nu se sfieşte să-i numească fraţi pe aceia pe care îi sfinţeşte; de aceea, să-l implorăm:
Sfinţeşte-i, Doamne, pe fraţii tăi!
Dă-ne harul să-ţi consacrăm cu inimă curată începutul acestei zile în cinstea învierii tale
– şi să-ţi fim plăcuţi ziua întreagă prin fapte de sfinţenie.
Tu, care ne-ai dăruit o nouă zi spre mântuire şi bucurie, ca semn al iubirii tale,
– reînnoieşte-ne zilnic spre mărirea ta.
Învaţă-ne astăzi să te recunoaştem prezent în toţi oamenii
– şi să te găsim mai cu seamă în cei întristaţi şi săraci.
Fă-ne să trăim astăzi în pace cu toţi oamenii
– şi să nu răsplătim nimănui răul cu rău.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Ascultă-ne, Dumnezeule, mântuitorul nostru, şi fă-ne să urmăm lumina şi să înfăptuim adevărul. Ne-am născut din tine fii ai luminii: fă să-ţi putem fi martori în faţa oamenilor. Prin Domnul.

Miercuri din săptămâna I - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O, Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut,
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O, Dumnezeule preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori,
De sus, căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O, Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Binecuvântat eşti, Doamne; învaţă-mă îndreptările tale.

Psalmul 118 (119),9-16
II (Bet)

9 Cum va putea un tânăr să rămână curat pe cale? *
Numai păzind cuvintele tale.
10 Te caut din toată inima; *
nu lăsa să mă abat de la hotărârile tale.
11 Păstrez în inimă cuvintele tale *
ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
12 Binecuvântat eşti, Doamne, *
învaţă-mă orânduirile tale.
13 Vestesc cu buzele mele *
toate judecăţile tale.
14 Mă bucur pe calea învăţăturilor tale, *
mai mult decât de orice bogăţie.
15 Meditez la poruncile tale *
şi am sub ochi cărările tale.
16 Orânduirile tale sunt desfătarea mea *
şi nu voi uita cuvântul tău.

Ant. Binecuvântat eşti, Doamne; învaţă-mă îndreptările tale.

Ant. 2 Păstrează paşii mei statornici pe căile tale, Doamne.

Psalmul 16 (17)
De cei nelegiuiţi izbăveşte-mă, Doamne!
În zilele vieţii sale pământeşti..., Cristos a înălţat rugăciuni... şi a fost ascultat (Evr 5,7).

I

1 Ascultă, Doamne, dreptatea mea, *
ia aminte la strigarea mea;
pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea, *
de pe buze care nu au înşelăciune.
2 Judecata mea să vină de la tine, *
ochii tăi să vadă dreptatea.
3 Pune la încercare inima mea, cerceteaz-o noaptea,
încearcă-mă în foc, *
dar nu vei găsi în mine nedreptate.
4 Gura mea nu a păcătuit, fiind părtaşă la faptele oamenilor; *
pentru cuvintele buzelor tale m-am păzit de căile făcătorilor de rele.
5 Tu îmi păstrezi paşii siguri pe căile tale, *
ca să nu se clatine picioarele mele.
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi, *
pleacă-ţi urechea spre mine şi ascultă cuvintele mele.
7 Arată-ţi bunătatea ta cea mare, †
tu, care cu dreapta ta îi scapi de duşmani *
pe cei care se încred în tine.
8 Păzeşte-mă ca pe lumina ochilor; †
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale *
9 de faţa celor răi care mă prigonesc.

Ant. Păstrează paşii mei statornici pe căile tale, Doamne.

Ant. 3 Ridică-te, Doamne, scapă sufletul meu.

II

Duşmanii sufletului meu mă împresoară cu furie, †
10 ei şi-au închis inima, *
gura lor vorbeşte cu aroganţă.
11 Acum vin asupra mea, mă înconjoară, *
ochii lor mă aţintesc ca să mă doboare la pământ,
12 cu înfăţişare ca de leu gata de pradă *
şi ca un pui de leu ce stă la pândă în ascunzişuri.
13 Ridică-te, Doamne! Ieşi în calea lor şi împiedică-i! *
Cu sabia ta scapă sufletul meu de cel nelegiuit.
14 Mântuieşte-mă, Doamne, cu mâna ta de aceşti morţi, *
de muritorii ce şi-au luat partea în viaţa aceasta.
Din rezervele tale tu umpli stomacul lor, *
se vor sătura fiii lor şi va rămâne destul şi pentru copiii lor.
15 Dar eu, în dreptate, voi vedea faţa ta, *
când mă voi scula mă voi sătura de chipul tău.

Ant. 3 Ridică-te, Doamne, scapă sufletul meu.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (1Pt 1,13-14)
Fiţi cu mintea clară, sobri în toate; puneţi-vă toată speranţa în harul care vă va fi dat când se va arăta Isus Cristos. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi duşi de poftele de mai înainte, când eraţi în ignoranţă.

V. Arată-mi, Doamne, căile tale.
R. Şi învaţă-mă cărările tale.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Părinte Sfânt, Dumnezeu credincios, care l-ai trimis pe Duhul Sfânt, cel făgăduit de Fiul tău, ca să-i aduni pe oamenii risipiţi prin păcat, dă-ne harul să răspândim în lume pacea şi unitatea ce vin de la tine. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (1Pt 1,15-16)
Aşa cum este sfânt cel care v-a chemat, deveniţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră, pentru că este scris: Fiţi sfinţi, pentru că eu sunt sfânt.

V. Preoţii tăi, Doamne, să se înveşmânteze în dreptate.
R. Şi sfinţii tăi să tresalte de bucurie.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi îndurător, care ne îngădui acest răgaz la amiază, priveşte cu bunătate la lucrarea pe care am început-o, îndreaptă în ea ce am greşit şi fă-ne să o sfârşim cu bine în aşa fel încât să-ţi fie plăcută ţie. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Iac 4,7-8a.10)
Supuneţi-vă lui Dumnezeu; împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi; apropiaţi-vă de Dumnezeu şi el se va apropia de voi. Umiliţi-vă în faţa Domnului şi el vă va înălţa!

V. Ochii Domnului sunt peste cei ce se tem de el.
R. Peste cei ce nădăjduiesc în îndurarea lui.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care pentru a-i mântui pe oameni ţi-ai întins braţele pe cruce, dă-ne harul să-ţi fim bineplăcuţi în fapte şi viaţa noastră întreagă să vestească în lume lucrarea răscumpărării tale. Tu, care vieţuieşti.

Miercuri din săptămâna I - Vesperele

IMNUL

Doamne, cu a ta putere ai creat al zilei astru
Şi-ai împodobit cu-acesta bolta cerului albastru,
Ca să-mbucure pământul şi să fie în natură
Minunat izvor de viaţă, de lumină şi căldură.

Ca să lumineze noaptea, ai plasat pe boltă luna
Şi ai scos din nefiinţă stele una câte una.
Ai umplut tot firmamentul cu puzderie de stele
Şi-ai pus luna, doamna nopţii, ca regină peste ele.

Soarele ce-acum dispare ca iar mâine să revină
Este cel care desparte bezna nopţii de lumină;
El se mişcă fără preget sus, pe ceruri, ca să poată
Să dea anului măsura şi să-nvârtă-a vremii roată.

Dacă soarele apune şi pe-ncetul ziua moare,
Pentru inimă şi minte fii tu, Doamne,-al nostru soare;
Al tău har şi-a ta iertare în lumină să ne-mbrace,
Să putem păşi în noapte întru linişte şi pace.

Te rugăm cu umilinţă şi cu fruntea jos plecată;
Ne ascultă rugăciunea, milostive, veşnic Tată,
Tu ce-n cer domneşti cu Fiul cel cu tine de o fire
Şi cu Duhul Sfânt ce-n lume e izvorul de iubire. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme?

Psalmul 26 (27)
Încrederea în Dumnezeu la vreme de primejdie

Iată locuinţa lui Dumnezeu împreună cu oamenii (Ap 21,3).

I

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, *
de cine mă voi teme? †
Domnul este apărătorul vieţii mele, *
de cine mă voi înfricoşa?
2 Când năvălesc cei răi asupra mea ca să-mi sfâşie trupul, *
aceştia, persecutorii şi duşmanii mei, se clatină şi cad.
3 Chiar dacă ar năvăli o armată asupra mea, *
inima mea tot nu s-ar teme;
chiar dacă s-ar dezlănţui un război împotriva mea, *
şi atunci mi-aş păstra încrederea.
4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: *
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului *
şi să vizitez sanctuarul său.
5 El mă va ascunde în adăpostul lui în ziua nenorocirii,†
mă va adăposti în ascunzătoarea cortului său, *
mă va ridica pe o stâncă.
6 Şi acum să se înalţe capul meu *
deasupra duşmanilor ce mă înconjoară,
iar eu voi jertfi în cortul lui jertfe de laudă; *
voi cânta şi-l voi preamări pe Domnul.

Ant. Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme?

Ant. 2 Eu caut, Doamne, chipul tău: nu-ţi ascunde faţa de la mine.

II

Unii, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva lui Isus (Mc 14,57).

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem: *
îndură-te de mine şi răspunde-mi!
8 Din partea ta îmi spune inima: †
„Căutaţi faţa mea”. *
Eu caut, Doamne, faţa ta.
9 Nu-ţi ascunde faţa de la mine, *
nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge *
şi nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele.
10 Chiar tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, *
dar Domnul m-a primit la sine.
11 Arată-mi, Doamne, calea ta, *
călăuzeşte-mă pe calea cea dreaptă din cauza duşmanilor mei.
12 Nu mă lăsa pradă duşmanilor mei, †
căci s-au ridicat împotriva mea martori mincinoşi *
care nu respiră decât violenţa!
13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului *
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, *
îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul.

Ant. Eu caut, Doamne, chipul tău: nu-ţi ascunde faţa de la mine.

Ant. 3 El este primul născut, mai înainte de toată făptura, ca să fie cel dintâi în toate.

Cântarea Cf. Col 1,12-20
Cristos, primul născut între toate creaturile şi primul născut dintre cei morţi

12 Să-i aducem mulţumire lui Dumnezeu Tatăl, *
care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului *
şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale,
14 în care avem răscumpărarea, * iertarea păcatelor.
15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, *
primul născut între toate creaturile.
16 Căci în el au fost create toate: †
cele din cer şi cele de pe pământ, *
cele văzute şi cele nevăzute: tronurile şi domniile, *
puterile şi stăpânirile. Toate au fost create prin el şi pentru el. †
17 El este înainte de toate *
şi toate există prin el.
18 El este capul trupului, al Bisericii; †
el este începutul, primul născut dintre cei morţi; *
ca să fie cel dintâi în toate.
19 Căci i-a plăcut lui Dumnezeu *
ca toată plinătatea să locuiască în el.
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, †
cele de pe pământ şi cele din cer, *
aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Ant. El este primul născut, mai înainte de toată făptura, ca să fie cel dintâi în toate.

LECTURA SCURTĂ (Iac 1,22.25)
Căutaţi să împliniţi cuvântul, nu numai să-l ascultaţi, înşelându-vă pe voi înşivă. Dacă cineva priveşte cu atenţie la legea desăvârşită a libertăţii şi rămâne în ea, nu o ascultă ca apoi să o uite, ci ca să o pună în practică. Astfel, acesta va fi fericit în lucrarea sa.

RESPONSORIUL SCURT
R. Mântuieşte-mă, Doamne, * şi îndură-te de mine! Mântuieşte-mă.
V. Nu pierde sufletul meu cu cei fărădelege * şi îndură-te de mine! Slavă Tatălui. Mântuieşte-mă.

Ant. la Magnificat Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic şi numele lui e sfânt.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic şi numele lui e sfânt.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Preamărit să fie în toate numele Domnului, care urmăreşte cu iubire infinită poporul pe care şi l-a ales. Spre el să se îndrepte rugăciunea noastră:
Arată-ne, Doamne, iubirea ta!
Adu-ţi aminte, Doamne, de Biserica ta,
– ca să o aperi de orice rău şi să o desăvârşeşti în iubire.
Fă ca toate neamurile să te recunoască pe tine singurul Dumnezeu
– şi pe Isus Cristos, Fiul tău, pe care l-ai trimis.
Copleşeşte-i cu tot binele pe cei care ne sunt dragi,
– dăruieşte-le binecuvântare şi viaţă în veci de veci.
Adu mângâiere celor împovăraţi de trudă şi suferinţă
– şi apără demnitatea celor dispreţuiţi.
Deschide porţile îndurării tale celor care astăzi s-au despărţit de trup
– şi primeşte-i cu bunătate în împărăţia ta.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Ascultă, Doamne, rugăciunile noastre şi ocroteşte-ne zi şi noapte, ca, trecând prin vitregiile timpului sub călăuzirea ta, să fim pururi întăriţi de tine, Dumnezeul neschimbător. Prin Domnul.

Vizualizări: 26

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor