altmarius

cultură şi spiritualitate

Duminica a II-a din Post - Laudele

IMNUL

Nimeni nu-i lipsit de vină, nimeni nu e fără pată,
De aceea, toţi ne temem de obşteasca judecată.
Spre această judecată ne-ndreptăm acuma gândul,
Pe Cristos judecătorul cu căinţă implorându-l.

Peste inimile noastre, Doamne, frica e stăpână,
De aceea stăm acuma jos, cu faţa în ţărână.
Fărdelegea ne consumă, ne e teamă şi ruşine;
Aşteptăm cu frunţi plecate îndurare de la tine.

Către noi, cu bunătate, te apleacă, ne ridică,
Nu lăsa să fim cu totul mistuiţi de chin şi frică.
Ştim că ne-a-nşelat Vicleanul şi-am urmat greşită cale,
Nu uita că suntem totuşi opera iubirii tale.

Am fugit în ţări străine, remuşcarea ne apasă,
Dar acuma ne întoarcem ruşinaţi din nou acasă.
Am greşit călcând cuvântul şi iubirea ta de tată;
Nu vom mai fugi de-acasă niciodată, niciodată.

Ţie-n cer, Treime Sfântă, îţi aducem fiecare
Slavă, cinste, preamărire, cuvenită închinare.
Întăreşte-ne voinţa şi propunerile bune
Şi la ţărmul mântuirii celei veşnice condu-ne. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Dreapta Domnului şi-a arătat puterea, dreapta Domnului m-a înălţat.

Psalmul 117 (118)
Glas de bucurie şi de mântuire
Aceasta este piatra pe care aţi dispreţuit-o voi, constructorii, şi care a ajuns piatră unghiulară (Fap 4,11).

1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aron că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul: *
veşnică este îndurarea lui!

5 În strâmtorare am strigat spre Domnul: *
Domnul mi-a răspuns şi m-a scos în larg.
6 Domnul este de partea mea *
şi nu mi-e teamă de nimic: ce poate să-mi facă omul?
7 Domnul este de partea mea, el îmi vine în ajutor *
iar eu mă uit cu dispreţ la duşmanii mei.
8 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în cei puternici.

10 Toate neamurile m-au înconjurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
11 M-au înconjurat, m-au împresurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
12 M-au înconjurat ca roiurile de albine, †
s-au aprins ca un foc de spini: *
în numele Domnului le-am nimicit.
13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad, *
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
14 Domnul este tăria şi lauda mea: *
el este mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă *
se aud în corturile celor drepţi:
16 „Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate, †
dreapta Domnului m-a înălţat, *
dreapta Domnului a făcut lucruri minunate”.

17 Nu voi muri, ci voi trăi *
şi voi istorisi faptele Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, *
dar nu m-a lăsat pradă morţii.
19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii *
ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului.
20 Aceasta este poarta Domnului: *
cei drepţi vor intra printr-însa.
21 Te laud pentru că m-ai ascultat *
şi ai fost salvarea mea.
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii *
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru *
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, *
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.

25 Doamne, mântuieşte-mă, *
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. *
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. *
Alcătuiţi alaiul cu ramuri înverzite până la treptele altarului.
28 Tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te laud; *
Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc.
29 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!

Ant. Dreapta Domnului şi-a arătat puterea, dreapta Domnului m-a înălţat.

Ant. 2 Să cântăm imnul pe care cei trei tineri îl cântau în cuptorul de foc binecuvântându-l pe Domnul.

Cântarea Dan 3,52-57
Toată făptura să-l laude pe Domnul
Creatorul... e binecuvântat în veci (Rom 1,25).

52 Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, *
şi lăudat şi preamărit în veci!
Binecuvântat este numele sfânt al slavei tale, *
prealăudat şi preamărit în veci.
53 Binecuvântat eşti în lăcaşul gloriei tale sfinte, *
prealăudat şi preamărit în veci.
54 Binecuvântat eşti pe tronul împărăţiei tale, *
prealăudat şi preamărit în veci.

55 Binecuvântat eşti tu, care cercetezi adâncurile, †
care şezi peste heruvimi, *
şi lăudat şi preamărit în veci.
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului *
şi lăudat şi preamărit în veci.
57 Binecuvântaţi-l toate lucrările Domnului, pe Domnul; *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Ant. Să cântăm imnul pe care cei trei tineri îl cântau în cuptorul de foc binecuvântându-l pe Domnul.

Ant. 3 Lăudaţi-l pe Domnul în firmamentul puterii sale.

Psalmul 150
Lăudaţi-l pe Domnul
Cântaţi cu duhul, cântaţi cu mintea: lăudaţi-l pe Dumnezeu cu sufletul şi cu trupul vostru (Hesychius).

1 Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt, *
lăudaţi-l în firmamentul puterii sale.
2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate, *
lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită.
3 Lăudaţi-l cu sunete de trompetă, *
lăudaţi-l cu chitară şi harpă.
4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri, *
lăudaţi-l cu instrumente de suflat şi coarde.
5 Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare, †
lăudaţi-l cu cimbale de veselie. *
Să-l laude pe Domnul toată suflarea!

Ant. Lăudaţi-l pe Domnul în firmamentul puterii sale.

LECTURA SCURTĂ (Neh 8,9b.10b)
Această zi este închinată Domnului, Dumnezeului nostru. Nu fiţi trişti şi nu plângeţi – căci tot poporul plângea auzind cuvintele Legii – şi nu vă întristaţi, pentru că bucuria Domnului este tăria voastră.

RESPONSORIUL SCURT
R. Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, * îndură-te de noi! Cristoase.
V. Tu, care ai fost zdrobit pentru fărădelegile noastre, * îndură-te de noi! Slavă Tatălui. Cristoase.

Ant. la Benedictus

Anul A S-a auzit un glas din nor, zicând: „Acesta este Fiul meu iubit, în care mi-am aflat desfătarea; pe el să-l ascultaţi!”

Anul B Petru i-a spus lui Isus: „Învăţătorule, bine ne este nouă aici! Să facem trei colibe: ţie una şi lui Moise una şi lui Ilie una!”

Anul C Domnul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a adus lumina vieţii şi a nestricăciunii, prin evanghelie.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Benedictus

Anul A S-a auzit un glas din nor, zicând: „Acesta este Fiul meu iubit, în care mi-am aflat desfătarea; pe el să-l ascultaţi!”

Anul B Petru i-a spus lui Isus: „Învăţătorule, bine ne este nouă aici! Să facem trei colibe: ţie una şi lui Moise una şi lui Ilie una!”

Anul C Domnul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a adus lumina vieţii şi a nestricăciunii, prin evanghelie.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l preamărim pe Dumnezeu, căci nesfârşită este comoara bunătăţii sale; prin Isus Cristos, care este pururi viu, ca să mijlocească pentru noi, să-l rugăm, spunându-i:
Aprinde în noi focul iubirii tale!
Dumnezeul îndurării, fă ca astăzi să facem binele
– şi toţi să se bucure de bunătatea noastră!
Tu, care, la potop, l-ai salvat pe Noe în corabie,
– salvează-i pe catecumeni în apa Botezului!
Fă-ne să ne îndestulăm nu numai cu pâine,
– ci şi cu tot cuvântul care iese din gura ta!
Învaţă-ne să potolim orice dezbinare,
– ca să ne bucurăm de pace şi iubire, prin darul tău!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul tău iubit, întăreşte inimile noastre cu hrana cuvântului tău, ca, purificându-ne privirea lăuntrică, să ne putem bucura de vederea gloriei tale. Prin Domnul.

Duminica a II-a din Post - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Cu credinţa care ne-a venit de sus,
Cu speranţa-n viaţa fără de apus,
Prin cântări s-aducem lui Isus Cristos
Al iubirii noastre preaumil prinos.

La această oră sfântă şi de har,
Salvatorul nostru urcă pe Calvar;
Crucea grea în spate resemnat purtând,
Este dus la jertfă ca un miel plăpând.

Răstignit pe lemnul nemiloasei cruci,
Mântuire, Doamne, lumii îi aduci.
Preţiosul sânge pentru noi vărsat
Să ne spele orice vină şi păcat.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor,
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

Ora a şasea

Să-ndreptăm iar gândul nostru spre Isus,
La această oră când pe cruce-i pus.
Chinuit de sete-n agonia grea,
Băutură-amară i se dă să bea.

O, Isuse, Doamne, Salvator divin,
Fă-ne s-avem parte şi noi de-al tău chin.
Foame, sete mare, chin mistuitor,
Pentru cele sfinte dă-ne tuturor.

Împietrirea noastră, Doamne, s-o înmoi,
Revărsând pe Duhul tău cel Sfânt în noi.
Potoleşte focul patimii fierbinţi
Şi alungă bezna răului din minţi.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

Ora a noua

La această oră, gândul iar ne duce
La Cristos ce moare răstignit pe cruce.
Se consumă astfel dureroasa dramă
Sub privirea celei care-i este Mamă.

De la tine, Doamne, toţi iertare-aşteaptă;
Ştim că şi tâlharul cel din partea dreaptă
S-a căit pe cruce de păcate-n fine
Şi-a putut să intre-n Paradis cu tine.

Când tu mori pe cruce, însăşi moartea moare
Şi-şi ascunde faţa strălucitul soare.
Din această moarte viaţă să ne vină
Şi din întuneric să primim lumină.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

PSALMODIA

Psalmul 22 (23)
Păstorul cel bun
Mielul va fi păstorul lor şi îi va duce la izvoarele apelor vieţii (Ap 7,17).

1 Domnul este păstorul meu, *
nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi, *
mă conduce la ape de odihnă,
3 îmi înviorează sufletul.
Mă călăuzeşte pe cărări drepte, *
de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, †
nu mă tem de nici un rău, *
căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă mângâie.

5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa duşmanilor mei, †
îmi ungi capul cu untdelemn *
şi paharul meu e plin de se revarsă.
6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele *
şi voi locui în casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Psalmul 75 (76)
Aducere de mulţumire pentru biruinţă
Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului (Mt 24,30).

I

2 Dumnezeu este cunoscut în Iuda, *
mare este numele său în Israel.
3 Cortul său e aşezat în Salem *
şi locuinţa sa în Sion.
4 Acolo el a frânt săgeţile arcului, *
scutul, sabia şi războiul.
5 Prealuminos eşti tu şi admirabil, *
mai mare decât munţi de prăzi!
6 Au fost despuiaţi curajoşii, †
s-au cufundat în somn *
şi toţi cei viteji nu-şi mai găsesc puterea.
7 La ameninţarea ta, Dumnezeul lui Iacob, *
au înlemnit şi carele şi caii.

II

8 Înfricoşător eşti tu: cine va sta în faţa ta, *
când se dezlănţuie mânia ta?
9 Din ceruri ai rostit sentinţa ta; *
pământul se cutremură şi amuţeşte
10 când se ridică Dumnezeu la judecată, *
ca să-i mântuiască pe toţi cei sărmani de pe pământ.
11 Omul lovit de mânia ta te preamăreşte *
şi cei care scapă de mânie îţi fac sărbătoare.
12 Faceţi promisiuni Domnului Dumnezeului vostru şi împliniţi-le, *
toţi cei din jurul lui să-i aducă daruri Celui Înfricoşător,
13 lui, care le ia principilor vlaga *
şi e temut de toţi regii pământului.

Ora a treia

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

LECTURA SCURTĂ (1Tes 4,1.7)
În rest, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Isus ca, aşa cum aţi învăţat de la noi cum trebuie să vă comportaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, aşa să vă şi comportaţi, ca să prisosiţi tot mai mult. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţenie.

V. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule.
R. Şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

Ora a şasea

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

LECTURA SCURTĂ (Is 30,15.18)
Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: În convertire şi linişte vă veţi mântui, în tăcere şi speranţă va fi tăria voastră. De aceea, Domnul aşteaptă să se îndure de voi şi se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu al dreptăţii: ferice de toţi cei care nădăjduiesc în el!

V. Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele.
R. Şi şterge toate nelegiuirile mele.

Ora a noua

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

LECTURA SCURTĂ (Dt 4,29-31)
Când îl vei căuta, de acolo, pe Domnul, Dumnezeul tău, îl vei găsi dacă-l vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău. Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi vei asculta glasul lui; căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; el nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi.

V. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este duhul smerit.
R. Inima căită şi smerită, Dumnezeule, tu n-o dispreţuieşti.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul tău iubit, întăreşte inimile noastre cu hrana cuvântului tău, ca, purificându-ne privirea lăuntrică, să ne putem bucura de vederea gloriei tale. Prin Domnul.

Duminica a II-a din Post - Vesperele II

IMNUL

Pleacă-ţi urechea, bunule Tată,
Spre ruga noastră înlăcrimată.
Îţi cerem milă şi îndurare
În timpul sfânt al Postului Mare.

Să se ascundă nimeni nu poate,
Faptele noastre tu le ştii toate.
Noi ne întoarcem iar către tine,
Tu ne arată calea spre bine.

Ne recunoaştem faptele rele;
Mila ta, Doamne, să ni le spele
Şi spre-ndreptare să ne îndrume,
Ca să se-nalţe sfântul tău nume.

Prin pocăinţă, post şi-nfrânare,
Vrem să apară voinţa tare
De-a nu ne-ntoarce nicicând, Părinte,
La viaţa tristă de mai-nainte.

Mâna-ţi deschide, darnică, plină.
Dă-ne putere, dă-ne lumină.
Postul ce-l facem, roade să poarte
Acum, în viaţă, şi după moarte. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Sceptrul puterii tale îl va trimite Domnul în strălucirea sfinţilor.

Psalmul 109 (110),1-5.7
Mesia - rege şi preot
El trebuie să domnească până ce Dumnezeu îi va pune toţi duşmanii sub picioare (1Cor 15,25).

1 Aşa vorbeşte Domnul către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea *
până voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale”.
2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: *
„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”
3 În ziua puterii tale, †
tu domneşti strălucind de sfinţenie; *
din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: *
„Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec!”
5 Domnul este la dreapta ta, *
el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.
7 Va bea din pârâu pe cale *
şi, de aceea, îşi va înălţa capul.

Ant. Sceptrul puterii tale îl va trimite Domnul în strălucirea sfinţilor.

Ant. 2 Acela pe care îl adorăm este singurul Dumnezeu. El a făcut cerul şi pământul.

Psalmul 113 B (115)
Laudă Dumnezeului adevărat
V-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să-i slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat (1Tes 1,9).

1 Nu nouă, Doamne, nu nouă, †
ci numelui tău dă mărire *
pentru bunătatea şi fidelitatea ta.
2 De ce să spună păgânii: *
„Unde este Dumnezeul lor?”
3 Dumnezeul nostru este în ceruri *
şi face tot ce voieşte.

4 Idolii lor sunt argint şi aur, *
lucrarea mâinilor omului.
5 Au gură, dar nu vorbesc; *
au ochi, dar nu pot să vadă;
6 au urechi, dar nu aud; *
au nas, dar nu pot să miroase;
7 au mâini, dar nu pipăie; †
au picioare, dar nu pot să meargă; *
din gâtul lor nu iese nici un sunet.
8 Ca ei vor fi cei care i-au făcut *
şi toţi cei care se încred în ei.

9 Casa lui Israel nădăjduieşte în Domnul: *
el este ajutorul şi scutul lor.
10 Casa lui Aron nădăjduieşte în Domnul: *
el este ajutorul şi scutul lor.
11 Cei ce se tem de Domnul nădăjduiesc în Domnul: *
el este ajutorul şi scutul lor.
12 Domnul îşi aminteşte de noi *
şi ne binecuvântează; va binecuvânta casa lui Israel, *
va binecuvânta casa lui Aron;
13 va binecuvânta pe toţi cei ce se tem de Domnul, *
pe cei mici şi pe cei mari.

14 Domnul să vă facă rodnici *
pe voi şi pe fiii voştri!
15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul, *
care a făcut cerul şi pământul.
16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului, *
pământul însă l-a dăruit fiilor oamenilor.
17 Nu morţii te vor lăuda pe tine, Doamne, *
nici toţi cei ce coboară în împărăţia tăcerii,
18 ci noi, cei vii, îl binecuvântăm pe Domnul *
de acum şi până-n veac.

Ant. Acela pe care îl adorăm este singurul Dumnezeu. El a făcut cerul şi pământul.

Ant. 3 Dumnezeu nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat pentru noi toţi.

Cântarea 1Pt 2,21b-24
Pătimirea de bunăvoie a lui Cristos, Fiul lui Dumnezeu

21b Cristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă exemplu, *
ca să mergeţi pe urmele sale.
22 El nu a săvârşit păcat *
şi nici nu s-a găsit înşelăciune în gura lui.
23 Insultat fiind, nu a răspuns la insultă, †
chinuit fiind, nu ameninţa, *
ci s-a dat pe sine în mâna celui care judecă cu dreptate.
24 El însuşi a purtat păcatele noastre în trupul său, *
pe lemnul crucii,
pentru ca noi, murind pentru păcat, să trăim pentru dreptate; *
prin rănile lui aţi fost vindecaţi.

Ant. Dumnezeu nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat pentru noi toţi.

LECTURA SCURTĂ (Cf. 1Cor 9,24-25)
Nu ştiţi voi că cei care aleargă pe stadion, toţi aleargă, însă numai unul primeşte premiul? Alergaţi în aşa fel ca să-l câştigaţi. Orice atlet renunţă la toate. Ei o fac pentru a primi o coroană pieritoare. Însă noi, pentru una nepieritoare.

RESPONSORIUL SCURT
R. Arată-ţi, Doamne, milostivirea, * pentru că ţi-am greşit ţie! Arată-ţi.
V. Cristoase, ascultă rugăciunea noastră. * Pentru că ţi-am greşit ţie! Slavă Tatălui. Arată-ţi.

Ant. la Magnificat

Anul A Nimănui să nu spuneţi cele văzute, până când Fiul Omului nu va învia din morţi.

Anul B A apărut un nor care îi umbrea şi din nor s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul meu iubit, de el să ascultaţi!”

Anul C S-a auzit un glas din nor, zicând: „Acesta este Fiul meu iubit, de el să ascultaţi!” Şi pe când se auzea glasul, l-au aflat pe Isus singur.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Magnificat

Anul A Nimănui să nu spuneţi cele văzute, până când Fiul Omului nu va învia din morţi.

Anul B A apărut un nor care îi umbrea şi din nor s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul meu iubit, de el să ascultaţi!”

Anul C S-a auzit un glas din nor, zicând: „Acesta este Fiul meu iubit, de el să ascultaţi!” Şi pe când se auzea glasul, l-au aflat pe Isus singur.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-i aducem pururea mulţumiri lui Cristos, capul şi învăţătorul nostru, care a venit să slujească şi să facă bine tuturor. De aceea, să-l rugăm cu umilinţă şi încredere:
Vizitează, Doamne, familia ta!
Doamne, fii alături de episcopii şi preoţii Bisericii tale, pe care i-ai făcut părtaşi la misiunea ta de cap şi păstor,
– pentru ca, prin tine, să-i aducă pe toţi la Tatăl!
Îngerul tău să-i însoţească pe cei care călătoresc
– ca să-i ocrotească de orice primejdie pentru trup şi pentru suflet!
Învaţă-ne să slujim oamenilor,
– ca să te imităm pe tine, care ai venit pentru a sluji, nu pentru a fi slujit!
Fă ca, în orice comunitate omenească, toţi să se ajute frăţeşte unii pe alţii,
– ca să alcătuiască o cetate puternică, avându-te în mijloc pe tine!
Fii îndurător faţă de toţi cei răposaţi
– şi primeşte-i în lumina feţei tale!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ne-ai poruncit să ascultăm de Fiul tău iubit, întăreşte inimile noastre cu hrana cuvântului tău, ca, purificându-ne privirea lăuntrică, să ne putem bucura de vederea gloriei tale. Prin Domnul.

Vizualizări: 28

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor