altmarius

cultură şi spiritualitate

Sâmbătă din săptămâna a V-a din Post - Laudele

IMNUL

Când alungi în zorii zilei bezna nopţii-ntunecoase
Şi pământul în lumină îl îmbraci din nou, Cristoase,
Fă şi-n sufletele noastre, cu lumina de afară,
Soarele iubirii sfinte şi-al virtuţii să răsară.

Ne e inima bolnavă de nelegiuiri enorme,
Însă harul tău e-n stare să o schimbe, s-o transforme.
Am umblat pe căi greşite şi-n păcate mai-nainte,
Ne căim şi ne propunem să pornim pe drumuri sfinte.

Ştim că pocăinţa noastră, Doamne, nu e pe măsură,
Către neputinţa noastră tu priveşte şi te-ndură;
Doar iubirea ta cea mare, răstignită pe o cruce,
Ne va scoate din păcate, la salvare ne va duce.

Ziua învierii tale va fi zi de primăvară,
Tot ce zace-n întuneric va veni la viaţă iară.
Mâna ta asupra noastră totdeauna să ne fie,
Şi pe toţi ne va conduce către culmi de bucurie.

Îngerii în cer, Treime, îţi aduc cântare-naltă,
Pe pământ, făptura toată te slăveşte laolaltă.
Peste noi să cadă haruri precum picurii de rouă,
Ca-ncepând o altă viaţă, să-ţi cântăm cântare nouă. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Din zori, Doamne, se îndreaptă ochii mei spre tine.

Psalmul 118 (119),145-152
XIX (Qof)

145 Am strigat din toată inima mea, ascultă-mă, Doamne, *
şi voi păstra îndreptările tale.
146 Am strigat către tine, mântuieşte-mă *
şi voi păzi poruncile tale. 147
O dată cu ivirea zorilor am strigat, *
îmi pun încrederea în cuvintele tale.
148 Îmi deschid ochii înainte de străjile de noapte, *
ca să meditez la făgăduinţele tale.
149 Ascultă-mi glasul, Doamne, după îndurarea ta, *
dă-mi viaţă după judecata ta!
150 Prigonitorii se apropie de mine cu viclenie; *
se îndepărtează de legea ta.
151 Dar tu, Doamne, eşti aproape *
şi toate poruncile tale sunt adevăr.
152 De mult timp am cunoscut îndrumările tale, *
că le-ai statornicit pentru vecie.

Ant. 1 Din zori, Doamne, se îndreaptă ochii mei spre tine.

Ant. 2 Domnul este puterea şi tăria mea şi el a devenit mântuirea mea.

Cântarea Ex 15,1b-4a.8-13.17-18
Imnul victoriei după trecerea Mării Roşii
Cei care au învins fiara cântau cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu (cf. Ap 15,2-3).

1b Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa: *
a aruncat în mare calul şi călăreţul.
2 Domnul este puterea şi tăria mea: *
el a devenit mântuirea mea,
el este Dumnezeul meu, pe el îl voi cinsti; *
el este Dumnezeul părinţilor mei, pe el îl voi preamări.
3 Domnul este un luptător viteaz; numele lui este Domnul. *
4a A aruncat în mare carele şi oştirea lui faraon.
8 La suflarea nărilor tale, apele s-au strâns grămadă, †
valurile s-au ridicat asemenea unui dig, *
abisurile s-au întărit în adâncurile mării.
9 Duşmanul a zis: „Îi voi urmări şi-i voi ajunge din urmă, †
voi împărţi prada şi sufletul meu va fi satisfăcut; *
voi scoate sabia şi-i voi ucide cu mâna mea”.
10 Tu ai pornit furtuna şi marea i-a acoperit, *
au căzut ca plumbul în apele învolburate.
11 Cine este ca tine între zei, Doamne? †
Cine este ca tine, măreţ în sfinţenie, temut şi vrednic de laudă, *
tu, care faci fapte minunate?
12 Ai întins dreapta ta şi i-a înghiţit pământul! *
13 Ai călăuzit în îndurarea ta poporul pe care l-ai eliberat,
şi cu puterea ta *
l-ai purtat spre lăcaşul tău cel sfânt.
17 Tu vei duce poporul tău *
şi-l vei aşeza pe muntele moştenirii tale,
în locul pe care tu, Doamne, ţi l-ai ales ca lăcaş, *
în templul tău cel sfânt, pe care l-au zidit mâinile tale.
18 Domnul domneşte de-a pururi, *
în veacul veacului!

Ant. Domnul este puterea şi tăria mea şi el a devenit mântuirea mea.

Ant. 3 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile.

Psalmul 116 (117)
Lauda îndurării Domnului
Naţiunile păgâne să-l preamărească pe Dumnezeu pen- tru îndurarea lui (Rom 15,9).

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, *
preamăriţi-l, toate popoarele.
Căci mare este îndurarea lui asupra noastră, *
şi adevărul Domnului rămâne întotdeauna.

Ant. Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile.

LECTURA SCURTĂ (Is 65,1b-3a)
Am zis: „Iată-mă, iată-mă!” către un neam, care nu chema numele meu. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea, după planurile sale, spre un popor, care nu încetează să mă înfrunte.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul mă eliberează * de laţul vânătorului. Domnul.
V. Şi de cuvântul cel rău. * De laţul vânătorului. Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Isus a murit ca să-i adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu, care erau risipiţi.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Isus a murit ca să-i adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu, care erau risipiţi.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l preamărim pe Cristos Domnul, care, pentru a-i face pe oameni făptură nouă, a orânduit baia naşterii din nou şi le-a pregătit ospăţul trupului şi al cuvântului său. Să-l rugăm, zicând:
Reînnoieşte-ne, Doamne, prin harul tău!
Isuse blând şi smerit cu inima, dă-ne o inimă îndurătoare, plină de bunătate şi de umilinţă,
– şi fă-ne răbdători faţă de toţi!
Învaţă-ne să fim cu adevărat alături de cei nevoiaşi şi încercaţi,
– ca să te imităm pe tine, samariteanul milostiv!
Fericita Fecioară, Mama ta, să mijlocească pentru fecioarele consacrate,
– ca ele să-şi trăiască tot mai intens în Biserică dăruirea totală faţă de tine!
Împărtăşeşte-ne darul îndurării tale
– şi iartă-ne de păcate şi de osânda lor!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ai făcut din toţi cei renăscuţi în Cristos un neam ales şi o împărăţie regească, fă, te rugăm, ca să voim şi să reuşim a împlini ceea ce ne porunceşti, pentru ca, în poporul chemat la viaţa veşnică, una să fie credinţa inimilor şi pietatea faptelor. Prin Domnul.

Sâmbătă din săptămâna a V-a din Post - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Cu credinţa care ne-a venit de sus,
Cu speranţa-n viaţa fără de apus,
Prin cântări s-aducem lui Isus Cristos
Al iubirii noastre preaumil prinos.

La această oră sfântă şi de har,
Salvatorul nostru urcă pe Calvar;
Crucea grea în spate resemnat purtând,
Este dus la jertfă ca un miel plăpând.

Răstignit pe lemnul nemiloasei cruci,
Mântuire, Doamne, lumii îi aduci.
Preţiosul sânge pentru noi vărsat
Să ne spele orice vină şi păcat.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor,
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

Ora a şasea

Să-ndreptăm iar gândul nostru spre Isus,
La această oră când pe cruce-i pus.
Chinuit de sete-n agonia grea,
Băutură-amară i se dă să bea.

O, Isuse, Doamne, Salvator divin,
Fă-ne s-avem parte şi noi de-al tău chin.
Foame, sete mare, chin mistuitor,
Pentru cele sfinte dă-ne tuturor.

Împietrirea noastră, Doamne, s-o înmoi,
Revărsând pe Duhul tău cel Sfânt în noi.
Potoleşte focul patimii fierbinţi
Şi alungă bezna răului din minţi.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

Ora a noua

La această oră, gândul iar ne duce
La Cristos ce moare răstignit pe cruce.
Se consumă astfel dureroasa dramă
Sub privirea celei care-i este Mamă.

De la tine, Doamne, toţi iertare-aşteaptă;
Ştim că şi tâlharul cel din partea dreaptă
S-a căit pe cruce de păcate-n fine
Şi-a putut să intre-n Paradis cu tine.

Când tu mori pe cruce, însăşi moartea moare
Şi-şi ascunde faţa strălucitul soare.
Din această moarte viaţă să ne vină
Şi din întuneric să primim lumină.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

PSALMODIA

Psalmul 118 (119),33-40
V (He)

33 Arată-mi, Doamne, calea orânduirilor tale *
şi o voi urma până la sfârşit.
34 Dă-mi înţelepciune ca să urmez legea ta *
şi s-o împlinesc din toată inima.
35 Călăuzeşte-mă pe calea hotărârilor tale, *
căci pe ea mi-am găsit bucuria.
36 Înclină-mi inima spre învăţăturile tale, *
şi nu spre dorinţa de câştig.
37 Întoarce ochii mei, ca să nu privească la lucruri deşarte, *
şi fă-mă să trăiesc pe calea ta.
38 Împlineşte faţă de slujitorul tău promisiunea ta, *
care este pentru cei ce se tem de tine.
39 Îndepărtează ocara care mă înspăimântă, *
pentru că judecăţile tale sunt bune.
40 Iată, eu doresc poruncile tale: *
fă-mă să trăiesc în dreptatea ta.

Psalmul 33 (34)
Domnul este mântuirea celor drepţi
Voi aţi gustat cât de bun este Domnul (1Pt 2,3).

I

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, *
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! *
Să audă cei umili şi să se bucure!
4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine, *
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns *
şi m-a eliberat de orice teamă.
6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi, *
şi feţele voastre nu se vor ruşina.
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat *
şi l-a scăpat din toate necazurile sale.
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el *
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, *
ferice de omul care se încrede în el.
10 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui, *
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el.
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, *
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic.

II

12 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă, *
vă voi învăţa frica de Domnul.
13 Cine este omul care doreşte viaţa, *
care vrea zile multe ca să vadă binele?
14 Fereşte-ţi limba de răutate *
şi buzele de vorbe înşelătoare;
15 fugi de rău şi fă binele, *
caută pacea şi urmeaz-o.
16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi *
şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul, *
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude *
şi-i scapă din orice strâmtorare.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită *
şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.
20 Multe încercări se abat peste cel drept, *
dar Domnul îl eliberează din toate.
21 El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale, *
nici unul dintre ele nu va fi zdrobit.
22 Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea, *
iar duşmanii celui drept îşi vor primi pedeapsa.
23 Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi, *
nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul.

Ora a treia

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

LECTURA SCURTĂ (Cf. 1In 1,8-9)
Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm pe noi înşine, iar adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este fidel şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nedreptate.

V. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule.
R. Şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

Ora a şasea

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

LECTURA SCURTĂ (1In 2,1b-2)
Avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.

V. Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele.
R. Şi şterge toate nelegiuirile mele.

Ora a noua

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

LECTURA SCURTĂ (1In 2,8b-10)
Întunericul trece, iar lumina cea adevărată străluceşte deja. Cine spune că este în lumină, dar îl urăşte pe fratele său, este în întuneric până acum. Cine îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi nu este motiv de scandal în el.

V. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este duhul smerit.
R. Inima căită şi smerită, Dumnezeule, tu n-o dispreţuieşti.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ai făcut din toţi cei renăscuţi în Cristos un neam ales şi o împărăţie regească, fă, te rugăm, ca să voim şi să reuşim a împlini ceea ce ne porunceşti, pentru ca, în poporul chemat la viaţa veşnică, una să fie credinţa inimilor şi pietatea faptelor. Prin Domnul.

Duminica Floriilor - Vesperele I

IMNUL

Iată, taina crucii tuturor apare.
Steag al mântuirii, ţi-aduc închinare.
Cu păcatul nostru pe tine se suie
Ziditorul lumii şi e prins în cuie.

Sub privirea Mamei ce sub cruce plânge,
Din coasta-ţi străpunsă izvorăşte sânge;
Sângele tău, Doamne, dă-ni-l să ne spele
Petele lăsate de păcate grele.

O, copac prea nobil, o, tu, cruce sfântă,
Purpură de sânge falnic te-nveşmântă!
Lemn menit s-atingă membrele divine,
Nu există altul mai de preţ ca tine!

Ca-ntr-un naufragiu, salvatoare bârnă,
Mântuirea lumii doar de tine-atârnă.
Omul poate iarăşi raiul să îl vadă,
Iar infernul pierde ce-a luat ca pradă.

Crucea e altarul jertfei sângeroase,
Victima de jertfă eşti chiar tu, Cristoase;
Dacă tu pieirea o găseşti prin cruce,
Nouă, dimpotrivă, viaţă ne aduce.

Cruce glorioasă, slavă-n veci să-ţi fie,
Tu, izvor de viaţă şi speranţă vie.
Lemn sfinţit prin sânge, lacrimi şi durere,
Dă-ne harul unei convertiri sincere.

Sus, în cer, Treimii slavă fie-n toate;
Ea, prin taina crucii, la liman ne scoate.
Noi sperăm s-ajungem printr-o viaţă bună
Cerul să-l petrecem veşnic împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Atâta vreme am fost cu voi, învăţându-vă în templu, şi nu aţi pus mâna pe mine; acum însă, după ce m-aţi biciuit, mă duceţi la răstignire.

Psalmul 118 (119),105-112 XIV (Nun)
Meditarea cuvântului lui Dumnezeu din Lege
Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii (In 15,12).

105 Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei *
şi lumină pentru cărările mele.
106 Am jurat şi mă voi ţine de jurământ *
să păzesc judecăţile tale cele drepte.
107 Am fost umilit, Doamne, peste măsură, *
dă-mi viaţă, după cuvântul tău.
108 Jertfa gurii mele să-ţi fie bineplăcută, Doamne, *
şi învaţă-mă judecăţile tale.

109 Sufletul meu este în mâinile mele totdeauna *
şi nu am uitat de legea ta.
110 Mi-au întins nelegiuiţii cursă, *
dar n-am rătăcit de la învăţăturile tale.
111 Poruncile tale sunt moştenirea mea în veci, *
ele sunt bucuria inimii mele.
112 Îmi plec inima ca să împlinească orânduirile tale: *
în veci, până la sfârşit.

Ant. Atâta vreme am fost cu voi, învăţându-vă în templu, şi nu aţi pus mâna pe mine; acum însă, după ce m-aţi biciuit, mă duceţi la răstignire.

Ant. 2 Domnul Dumnezeu este sprijinitorul meu şi nu voi fi făcut de ruşine.

Psalmul 15 (16)
Domnul este partea mea de moştenire
Dumnezeu l-a înviat pe Isus, eliberându-l de durerile morţii (Fap 2,24).

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, *
pentru că mă încred în tine.
2 I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu, *
fericirea mea e numai la tine”.
3 În sfinţii care sunt pe pământ, în cei puternici, *
în ei era toată plăcerea mea.
4 Îşi înmulţesc durerile cei care umblă după zei străini, †
dar eu nu le voi aduce nici o jertfă cu vărsare de sânge, *
nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele.

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, *
tu eşti acela care ai în mână soarta mea.
6 Sorţii mei au căzut pe terenul cel mai bun, *
într-adevăr, moştenirea mea e minunată.
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, *
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; *
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin.
9 De aceea inima mea se bucură †
şi sufletul meu tresaltă de bucurie; *
ba chiar şi trupul meu se va odihni în speranţă,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, *
nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea.
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; † î
n faţa ta sunt bucurii nespuse *
şi desfătări veşnice la dreapta ta.

Ant. Domnul Dumnezeu este sprijinitorul meu şi nu voi fi făcut de ruşine.

Ant. 3 Domnul Isus s-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, şi încă moartea pe cruce.

Cântarea Fil 2,6-11
Cristos, slujitorul lui Dumnezeu

6 Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, *
nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu,
7 dar s-a nimicit pe sine luând firea de sclav †
şi devenind asemenea oamenilor. *
După înfăţişare era considerat ca om.
8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte, *
şi încă moartea pe cruce.

9 De aceea, şi Dumnezeu l-a înălţat †
şi i-a dăruit un nume *
care este mai presus de orice alt nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: *
al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor din adâncuri,
11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: *
„Isus Cristos este Domnul!”

Ant. Domnul Isus s-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, şi încă moartea pe cruce.

LECTURA SCURTĂ (1Pt 1,18-21)
Voi ştiţi că nu prin lucruri pieritoare, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din purtarea voastră fără sens moştenită de la părinţi, ci cu sângele preţios al lui Cristos, care, ca un miel fără meteahnă şi neprihănit, era cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost dezvăluit, pentru voi, în timpurile de pe urmă. Prin el, voi credeţi în Dumnezeu care l-a înviat din morţi şi i-a dat mărirea, aşa încât credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ne închinăm ţie, Cristoase, * şi te binecuvântăm! Ne închinăm.
V. Căci prin crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea. * Şi te binecuvântăm! Slavă Tatălui. Ne închinăm.

Ant. la Magnificat

Anul A Spuneţi fiicei Sionului: Iată, regele tău vine la tine, blând, călare pe măgăriţă şi pe mânz, fiul celei de sub jug.

Anul B Mulţi şi-au aşternut veşmintele pe cale iar alţii, ramuri tăiate de pe câmp. Şi strigau: Osana întru cei de sus!

Anul C Ucenicii, aruncându-şi veşmintele pe măgăruş, l-au aşezat pe Isus deasupra. Şi, pe unde trecea el, oamenii îşi aşterneau veşmintele pe cale.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Magnificat

Anul A Spuneţi fiicei Sionului: Iată, regele tău vine la tine, blând, călare pe măgăriţă şi pe mânz, fiul celei de sub jug.

Anul B Mulţi şi-au aşternut veşmintele pe cale iar alţii, ramuri tăiate de pe câmp. Şi strigau: Osana întru cei de sus!

Anul C Ucenicii, aruncându-şi veşmintele pe măgăruş, l-au aşezat pe Isus deasupra. Şi, pe unde trecea el, oamenii îşi aşterneau veşmintele pe cale.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l adorăm pe Cristos care, în pragul pătimirii, privind Ierusalimul, a plâns asupra lui pentru că nu a cunoscut timpul vizitării sale. Căindu-ne de păcatele noastre, să-l implorăm:
Îndură-te, Doamne, de poporul tău!
Tu, care ai voit să-i aduni pe fiii Ierusalimului aşa cum îşi adună găina puii,
– învaţă-i pe toţi să cunoască timpul vizitării tale!
Nu-i părăsi pe credincioşii tăi care te-au părăsit:
– întoarce-ne, şi ne vom întoarce la tine, Dumnezeul nostru!
Tu care, prin pătimirea ta, ai dăruit lumii iertare şi har,
– dă-ne să trăim necontenit din Duhul tău, pe care l-ai revărsat asupra noastră prin Botez!
Prin pătimirea ta, dă credincioşilor harul să-şi mortifice trupul,
– ca să iasă mai liberi în întâmpinarea sărbătorii Învierii tale!
Tu, care domneşti în mărirea Tatălui,
– adu-ţi aminte de aceia care au murit astăzi!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai dat neamului omenesc un exemplu de umilinţă în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om şi a îndurat moartea pe cruce: dă-ne harul să învăţăm a-l urma cu răbdare, şi astfel, să ne învrednicim a fi părtaşi de învierea sa. El care, fiind Dumnezeu.

Vizualizări: 22

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor