altmarius

cultură şi spiritualitate

Duminica a XIII-a de peste an - Laudele

IMNUL

Creatorule a toate, ţinta laudei supreme,
Tu, Stăpân atotputernic peste om şi peste vreme,
Ce-ai voit ca după muncă tihna nopţii să ne vină,
Împărţind a noastră viaţă între beznă şi lumină,

S-a sfârşit acuma tihna, vestitorul zilei, iată,
Sfâşiind tăcerea nopţii, tuturora le arată
Că-n curând se luminează şi-i invită să se scoale,
Renunţând la somnul dulce şi la visele domoale.

Sus luceafărul sclipeşte şi vesteşte tuturora
Că-n curând el va dispare, că apare aurora.
Bucuros e marinarul care-n port se-ntoarce teafăr,
Călăuz-având în noapte raza blândului luceafăr.

Liniştită-i faţa mării, nu sunt semne de furtună
Şi lumina-nfruntă bezna; în curând o s-o răpună.
Este ceasul când cocoşul îşi sloboade-a lui cântare
Şi când Petru, cu căinţă, varsă lacrime amare.

Nu suntem mai buni, Isuse, decât Petru, dimpotrivă;
Către noi întoarce-ţi faţa şi privirea milostivă.
Păcătoşi ne recunoaştem, întinaţi de fapte rele;
Dă-ne lacrimi de căinţă, ca-ntinarea să ne-o spele.

Tu eşti soarele dreptăţii; te rugăm acum fierbinte:
Izgoneşte-ne, Cristoase, întunericul din minte.
Las-o rază să ne vină, tu, lumină din lumină,
Să ne fie noua ziuă fericită şi senină.

Slavă, cinste, preamărire şi prinos de închinare
Îţi aducem, Tată veşnic, cu iubire fiecare.
Preamărit să fii, Cristoase, milostive împărate,
Şi primească cinstea noastră Duhul dragostei curate. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Pe tine te caut dis-de-dimineaţă, Dumnezeule, ca să văd puterea ta, aleluia.

Psalmul 62 (63),2-9
Sufletul însetat de Dumnezeu
Cel care părăseşte lucrările întunericului veghează pentru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, *
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, †
pe tine te doreşte trupul meu, *
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.
3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău, *
ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, *
de aceea buzele mele te laudă.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea *
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, *
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,
7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu *
şi mă gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu, *
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul *
şi dreapta ta mă ocroteşte.

Ant. Pe tine te caut dis-de-dimineaţă, Dumnezeule, ca să văd puterea ta, aleluia.

Ant. 2 Cei trei tineri strigau într-un glas în cuptorul de foc şi cântau: Binecuvântat să fie Dumnezeu, aleluia.

Cântarea Dan 3,57-88.56
Toată creatura să-l laude pe Domnul
Aduceţi laudă Dumnezeului nostru, voi, toţi slujitorii lui! (Ap 19,5).

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul, *
59 binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!

60 Binecuvântaţi-l, toate apele care sunteţi deasupra cerului, pe Domnul, *
61 să-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!
62 Binecuvântaţi-l, soare şi lună, pe Domnul, *
63 binecuvântaţi-l, stele ale cerului, pe Domnul!

64 Binecuvântaţi-l, ploi şi rouă, pe Domnul, *
65 binecuvântaţi-l, toate vânturile, pe Domnul!
66 Binecuvântaţi-l, foc şi căldură, pe Domnul, *
67 binecuvântaţi-l, frig şi arşiţă, pe Domnul!

68 Binecuvântaţi-l, rouă şi chiciură, pe Domnul, *
69 binecuvântaţi-l, ger şi îngheţ, pe Domnul!
70 Binecuvântaţi-l, gheţuri şi zăpezi, pe Domnul, *
71 binecuvântaţi-l, nopţi şi zile, pe Domnul!

72 Binecuvântaţi-l, lumină şi întuneric, pe Domnul, *
73 binecuvântaţi-l, fulgere şi nori, pe Domnul!
74 Să-l binecuvânteze pământul pe Domnul, *
să-l laude şi să-l preamărească în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul, *
76 binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul!
77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul, *
78 binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul!

79 Binecuvântaţi-l, balene şi tot ce mişcă în ape, pe Domnul, *
80 binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul!
81 Binecuvântaţi-l, fiare şi dobitoace, pe Domnul, *
82 binecuvântaţi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!

83 Binecuvântează-l, Israele, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul, *
85 binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, *
87 binecuvântaţi-l, sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul!
88 Binecuvântaţi-l, voi, Anania, Azaria şi Misael, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, *
să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci!
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului, *
vrednic de laudă şi preamărit în veci!

La sfârşitul acestei cântări nu se spune Slavă Tatălui.

Ant. Cei trei tineri strigau într-un glas în cuptorul de foc şi cântau: Binecuvântat să fie Dumnezeu, aleluia.

Ant. 3 Fiii Sionului să se bucure de regele lor, aleluia.

Psalmul 149
Noua cântare a sfinţilor
Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresălta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
lauda lui în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de creatorul său, *
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.
3 Să laude numele lui în dansuri, *
să-i cânte psalmi cu harpa şi cu cetera.
4 Căci Domnul îl iubeşte pe poporul său *
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie în mărire, credincioşii lui, *
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6 Gura să le fie plină de laudele Domnului; *
şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,
7 ca să arunce răzbunare asupra neamurilor *
şi pedeapsă asupra popoarelor;
8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri *
şi pe mai-marii lor în cătuşe de fier,
9 ca să facă cu ei judecata care a fost scrisă; *
aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui.

Ant. Fiii Sionului să se bucure de regele lor, aleluia.

LECTURA SCURTĂ (Ap 7,10b.12)
Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, cel care şade pe tron, şi de la Miel! Binecuvântarea, gloria, înţelepciunea, mulţumirea, cinstea, puterea şi tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin!

RESPONSORIUL SCURT
R. Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, * miluieşte-ne pe noi. Cristoase.
V. Tu, care şezi de-a dreapta Tatălui, * miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui. Cristoase.

Ant. la Benedictus

Anul A Cel care vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte, şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis.

Anul B Isus, întorcându-se şi văzând-o pe femeie, a spus: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!”

Anul C Lasă-i pe morţi să-şi îngroape morţii; tu însă mergi şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Benedictus

Anul A Cel care vă primeşte pe voi, pe mine mă primeşte, şi cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis.

Anul B Isus, întorcându-se şi văzând-o pe femeie, a spus: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace!”

Anul C Lasă-i pe morţi să-şi îngroape morţii; tu însă mergi şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l lăudăm pe Cristos Domnul, ziua şi soarele nostru fără de asfinţit, care luminează pe tot omul:
Doamne, tu eşti viaţa şi mântuirea noastră!
Dumnezeule, care ai creat stelele cerului, noi primim cu recunoştinţă de la îndurarea ta începutul acestei zile
– şi sărbătorim învierea ta.
Duhul tău bun să ne înveţe astăzi să împlinim cele plăcute ţie
– şi înţelepciunea ta să ne călăuzească pururi.
Dă-ne harul să luăm parte cu mare bucurie la adunarea duminicală
– împrejurul mesei cuvântului şi a trupului tău.
Sufletele noastre îţi aduc mulţumire
– pentru nenumăratele tale binefaceri.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, tu ne-ai înfiat prin harul tău şi ne-ai făcut fii ai luminii: nu îngădui să fim învăluiţi de întunericul greşelii, ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului. Prin Domnul.

Duminica a XIII-a de peste an - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O, Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut,
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O, Dumnezeule preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori,
De sus, căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O, Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Bine este să cauţi adăpost la Domnul; în veac este îndurarea lui, aleluia.

Psalmul 117 (118)
Glas de bucurie şi de mântuire
Aceasta este piatra pe care aţi dispreţuit-o voi, constructorii, şi care a ajuns piatră unghiulară (Fap 4,11).

I

1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aron că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul: *
veşnică este îndurarea lui!

5 În strâmtorare am strigat spre Domnul: *
Domnul mi-a răspuns şi m-a scos în larg.
6 Domnul este de partea mea *
şi nu mi-e teamă de nimic: ce poate să-mi facă omul?
7 Domnul este de partea mea, el îmi vine în ajutor, *
iar eu mă uit cu dispreţ la duşmanii mei.

8 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în cei puternici.

Ant. Bine este să cauţi adăpost la Domnul; în veac este îndurarea lui, aleluia.

Ant. 2 Tăria mea şi lauda mea e Domnul, aleluia.

II

10 Toate neamurile m-au înconjurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
11 M-au înconjurat, m-au împresurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
12 M-au înconjurat ca roiurile de albine, †
s-au aprins ca un foc de spini: *
în numele Domnului le-am nimicit.
13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad, *
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
14 Domnul este tăria şi lauda mea: *
el este mântuirea mea.

15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă *
se aud în corturile celor drepţi:
16 „Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate, †
dreapta Domnului m-a înălţat, *
dreapta Domnului a făcut lucruri minunate”.

17 Nu voi muri, ci voi trăi *
şi voi istorisi faptele Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, *
dar nu m-a lăsat pradă morţii.

Ant. Tăria mea şi lauda mea e Domnul, aleluia.

Ant. 3 Te laud, Doamne, pentru că m-ai ascultat, aleluia.

III

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii, *
ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului.
20 Aceasta este poarta Domnului: *
cei drepţi vor intra printr-însa.
21 Te laud pentru că m-ai ascultat *
şi ai fost salvarea mea.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii *
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru *
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, *
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.

25 Doamne, mântuieşte-mă, *
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. *
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. *
Alcătuiţi alaiul cu ramuri înverzite până la treptele altarului.

28 Tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te laud; *
Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc.
29 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!

Ant. Te laud, Doamne, pentru că m-ai ascultat, aleluia.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (1In 4,16)
Noi am cunoscut şi am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are faţă de noi. Dumnezeu este iubire şi cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în el.

V. Apleacă inima mea, Dumnezeule, spre mărturiile tale.
R. Pe calea ta dă-mi viaţă!

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Gal 6,7-8)
Ceea ce seamănă omul, aceea va şi culege. Cine seamănă în trup va culege din trup putrezire; dar cine seamănă în duh va culege din duh viaţa cea veşnică.

V. Cuvântul tău, Doamne, este în veac.
R. Fidelitatea ta, din neam în neam.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Cf. Gal 6,9-10)
Să nu ne lăsăm obosiţi de a face binele, căci la timpul potrivit vom culege, dacă nu ne vom lenevi. Aşadar, acum, cât avem timp, să facem bine tuturor şi, mai ales, celor de aceeaşi credinţă.

V. Am strigat din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne.
R. Şi voi păzi îndreptările tale.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, tu ne-ai înfiat prin harul tău şi ne-ai făcut fii ai luminii: nu îngădui să fim învăluiţi de întunericul greşelii, ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului. Prin Domnul.

Duminica a XIII-a de peste an - Vesperele II

IMNUL

Doamne, tu eşti creatorul, de la tine totul vine,
Ai aprins pe boltă stele, luminând în nopţi senine.
Cu lumina sa plăpândă, steaua mării, când răsare,
Călăuză-i şi salvare călătorului pe mare.

Ne-a-nsoţit o zi întreagă, cu lumina sa cea dulce,
Soarele ce-acum se duce după dealuri să se culce.
Cu-nserarea vine teama, de aceea,-n rugăciune
Ne-ndreptăm spre tine, Doamne; tu eşti soare ce n-apune.

Coborâm în somn şi beznă; către noi trimite-o rază,
Mâna ta ocrotitoare să ne fie scut şi pază.
Ne veghează, Minte trează, tu, lumina necreată.
Să ne fie tihna nopţii ne-ntinată, fără pată.

Cât timp zace trupu-n pace, minţile-s de gânduri goale.
Neputând striga spre tine, duhul rău ne dă târcoale
Şi, ascuns în întuneric, pune cursele-i la cale;
Izgoneşte-l, nimiceşte-l cu suflarea gurii tale.

Te rugăm cu umilinţă şi cu fruntea jos plecată;
Ne ascultă rugăciunea, milostive, veşnic Tată,
Tu ce-n cer domneşti cu Fiul cel cu tine de o fire
Şi cu Duhul Sfânt ce-n lume e izvorul de iubire. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii sale şi va domni în veci, aleluia!

Psalmul 109 (110),1-5.7
Mesia - rege şi preot
El trebuie să domnească până ce Dumnezeu îi va pune toţi duşmanii sub picioare (1Cor 15,25).

1 Aşa vorbeşte Domnul către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea *
până voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale”.

2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: *
„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”
3 În ziua puterii tale, †
tu domneşti strălucind de sfinţenie; *
din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: *
„Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec!”
5 Domnul este la dreapta ta, *
el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.
7 Va bea din pârâu pe cale *
şi, de aceea, îşi va înălţa capul.

Ant. Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii sale şi va domni în veci, aleluia!

Ant. 2 În faţa Domnului s-a cutremurat pământul, aleluia!

Psalmul 113 A (114)
Eliberarea lui Israel din Egipt
Voi, care aţi renunţat la lumea aceasta, aţi împlinit şi voi ieşirea voastră din Egipt (sf. Augustin).

1 Când a ieşit Israel din Egipt, *
casa lui Iacob din mijlocul unui popor barbar,
2 Iuda a devenit sanctuarul său *
şi Israel, stăpânirea sa.

3 Marea a văzut şi a fugit, *
Iordanul s-a întors înapoi;
4 munţii au săltat ca berbecii *
şi dealurile ca mieii unei turme.

5 Mare, ce ai tu de fugi? *
Şi tu, Iordanule, pentru ce te întorci înapoi?
6 Munţilor, pentru ce săltaţi ca berbecii? *
Şi voi, dealurilor, ca mieii unei turme?

7 Cutremură-te, pământule, în faţa Domnului, *
în faţa Dumnezeului lui Iacob,
8 care preface stânca într-un lac *
şi piatra în izvoare de apă!

Ant. În faţa Domnului s-a cutremurat pământul, aleluia!

Ant. 3 Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, şi-a arătat domnia, aleluia!

Cântarea Cf. Ap 19,1-2.5-7
Nunta Mielului

Aleluia.
1 Mântuirea şi gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, *
(R. Aleluia)
2 căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte.
R. Aleluia (aleluia).

Aleluia.
5 Daţi laudă Dumnezeului nostru, toţi slujitorii lui, *
(R. Aleluia)
voi, care vă temeţi de el, mici şi mari.
R. Aleluia (aleluia).

Aleluia.
6 Căci Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, şi-a arătat domnia *
(R. Aleluia).
7 Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-i dăm slavă.
R. Aleluia (aleluia).

Aleluia.
Căci a început nunta Mielului *
(R. Aleluia)
şi mireasa lui s-a pregătit.
R. Aleluia (aleluia).

Ant. Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, şi-a arătat domnia, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (2Cor 1,3-4)
Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în orice necaz al nostru, ca să putem şi noi să-i mângâiem pe cei care se află în orice necaz cu mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu.

RESPONSORIUL SCURT
R. Binecuvântat eşti, Doamne, * în tăria cerului. Binecuvântat.
V. Şi lăudat şi preamărit în veci, * în tăria cerului. Slavă Tatălui. Binecuvântat.

Ant. la Magnificat

Anul A Oricine va da de băut, fie şi numai un pahar cu apă rece, unuia dintre aceştia mici pentru că e ucenicul meu, adevăr vă spun: nu va rămâne fără de răsplată.

Anul B Copila nu a murit, ci doarme. Şi, apucând-o de mână, Isus i-a zis: „Copilă, ţie îţi spun: scoală-te!”

Anul C Nimeni care pune mâna pe plug şi priveşte înapoi nu e bun pentru împărăţia lui Dumnezeu, spune Domnul.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Magnificat

Anul A Oricine va da de băut, fie şi numai un pahar cu apă rece, unuia dintre aceştia mici pentru că e ucenicul meu, adevăr vă spun: nu va rămâne fără de răsplată.

Anul B Copila nu a murit, ci doarme. Şi, apucând-o de mână, Isus i-a zis: „Copilă, ţie îţi spun: scoală-te!”

Anul C Nimeni care pune mâna pe plug şi priveşte înapoi nu e bun pentru împărăţia lui Dumnezeu, spune Domnul.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Adorându-l pe Cristos Domnul, care este capul nostru şi ale cărui mădulare suntem, să-l rugăm cu bucurie:
Doamne, vie împărăţia ta!
Mântuitorul nostru, fă ca Biserica ta să se arate tot mai limpede ca sacrament al unităţii neamului omenesc
– şi mister de mântuire pentru toate neamurile.
Fii alături de Sfântul Părinte papa şi de întreg colegiul episcopilor
– şi dăruieşte-le unitate, iubire şi pace.
Dă creştinilor harul de a fi tot mai strâns uniţi cu tine, capul lor dumnezeiesc,
– şi de a vesti împărăţia ta prin mărturia vieţii lor.
Binevoieşte a dărui lumii pace,
– ca să înflorească pretutindeni liniştea şi buna rânduială.
Dăruieşte celor răposaţi gloria învierii de apoi
– şi fă-ne şi pe noi părtaşi de fericirea lor.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, tu ne-ai înfiat prin harul tău şi ne-ai făcut fii ai luminii: nu îngădui să fim învăluiţi de întunericul greşelii, ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului. Prin Domnul

Vizualizări: 16

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor