altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfânta Monica - Laudele

IMNUL

S-o cinstim întru cântare pe femeia sfântă care
S-a vădit a fi în viaţă curajoasă-n luptă, tare,
După cum a fost femeia lăudată de Scriptură,
Care toate le învinge, care toate le îndură.

Din credinţă neclintită, din speranţă neînfrântă,
Din iubire-nflăcărată a sorbit această sfântă,
Energie şi putere ca să poată să-şi închine
Viaţa-ntreagă spre a face tuturora numai bine.

Ale noastre inimi, Doamne,-s încărcate, apăsate,
Fără preget torturate de noianul de păcate;
Slujitoarea ta cu viaţa ei de fapte bune plină
Uşureze-ne de vină şi iertare ne obţină.

Tatăl veşnic să primească totdeauna preamărire,
Să primească cinste Fiul cel cu Tatăl de o fire,
Duhul Sfânt care-i căldură şi lumină orbitoare,
De asemeni să primească slavă, cinste şi onoare. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Doamne, vei primi jertfa de împăcare pe altarul tău.

Psalmul 50 (51)
Miluieşte-mă, Dumnezeule
Înnoiţi-vă spiritul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou (Ef 4,23-24).

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, *
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea.
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea *
şi curăţă-mă de păcatul meu.
5 Căci recunosc fărădelegea mea *
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6 Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, *
şi ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea tu eşti drept în sentinţele tale *
şi nepărtinitor în judecăţile tale.
7 Căci, iată, în nelegiuire m-am născut *
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
8 Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii, *
fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.

9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, *
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
10 Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, *
şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.
11 Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele *
şi şterge toate nelegiuirile mele.
12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, *
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

13 Nu mă alunga de la faţa ta *
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale *
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.
15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale *
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.
16 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, †
de vinovăţia sângelui vărsat, *
şi limba mea va preamări dreptatea ta.

17 Doamne, deschide-mi buzele *
şi gura mea va vesti lauda ta.
18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute †
şi, chiar dacă ţi-aş aduce, *
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.

20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului *
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului.
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare, arderile de tot şi ofrandele; *
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

Ant. Doamne, vei primi jertfa de împăcare pe altarul tău.

Ant. 2 Va fi îndreptăţită şi se va lăuda în Domnul toată seminţia lui Israel.

Cântarea Is 45,15-25
Toate neamurile să se întoarcă la Domnul
În numele lui Isus să se plece tot genunchiul (Fil 2,10).

15 Cu adevărat, tu eşti un Dumnezeu ascuns, *
Dumnezeul lui Israel, mântuitorul.
16 Au fost făcuţi de ruşine şi umiliţi cu toţii, *
au plecat ruşinaţi toţi făuritorii de idoli.
17 Israel însă a fost mântuit de Domnul cu o mântuire veşnică; *
nu veţi fi ruşinaţi şi nici umiliţi în vecii vecilor.

18 Căci aşa vorbeşte Domnul, †
cel care a făcut cerurile, *
el, Dumnezeu, care a plăsmuit şi a făcut pământul,
el l-a întemeiat; nu l-a creat ca să fie pustiu, †
ci l-a format ca să fie locuit: *
„Eu sunt Domnul, şi nu este altul!
19 Nu am vorbit în ascuns, *
în vreun colţ întunecat al pământului;
nu am spus seminţiei lui Iacob: «În zadar mă căutaţi!» *
Eu sunt Domnul care spun adevărul şi vestesc cele drepte.

20 Adunaţi-vă, veniţi, apropiaţi-vă toţi împreună, *
voi, cei salvaţi dintre neamuri.
Nu au nici o pricepere cei care poartă un idol de lemn *
şi se roagă unui zeu care nu poate mântui.
21 Vestiţi şi veniţi şi sfătuiţi-vă împreună: *
cine a făcut să se audă acestea de atunci şi le-a prevestit de la început? Oare nu eu, Domnul? †
Nu este alt dumnezeu afară de mine, *
nu este alt dumnezeu drept şi mântuitor!
22 Întoarceţi-vă la mine şi veţi fi mântuiţi, toate marginile pământului, * căci eu sunt Dumnezeu şi nu este altul.

23 M-am jurat pe mine însumi, †
din gura mea a ieşit dreptatea, *
cuvânt care nu se va întoarce:
în faţa mea se va pleca tot genunchiul *
şi pe mine se va jura orice limbă”.
24 Se va spune: *
„Numai în Domnul este dreptatea şi tăria!”
Către el vor veni şi vor fi făcuţi de ruşine *
toţi cei care îi stau împotrivă.
25 Va fi îndreptăţită şi se va lăuda în Domnul *
toată seminţia lui Israel.

Ant. Va fi îndreptăţită şi se va lăuda în Domnul toată seminţia lui Israel.

Ant. 3 Veniţi înaintea Domnului cu cântece de veselie.

Psalmul 99 (100)
Bucuria celor care intră în templu
Domnul le porunceşte celor răscumpăraţi să cânte cântare de biruinţă (sf. Atanasiu).

1 Strigaţi de bucurie către Domnul, *
toţi locuitorii pământului,
2 slujiţi Domnului cu bucurie, *
veniţi înaintea lui cu cântece de veselie.
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! †
El ne-a făcut, ai lui suntem, *
poporul lui şi turma păşunii sale.

4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de mulţumire, †
intraţi cântând în casa lui! *
Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui,
5 căci Domnul este bun, †
îndurarea lui ţine pe vecie, *
şi adevărul lui, din generaţie în generaţie.

Ant. Veniţi înaintea Domnului cu cântece de veselie.

LECTURA SCURTĂ (Rom 12,1-2)
Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual. Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii ca să înţelegeţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit.

RESPONSORIUL SCURT
R. Dumnezeu îşi pleacă privirea spre ea, * îi stă alături şi ea nu se clatină. Dumnezeu.
V. Dumnezeu îi este scăpare şi tărie, ajutor sigur în necazuri, * îi stă alături şi ea nu se clatină. Slavă Tatălui. Dumnezeu.

Ant. la Benedictus Ai ascultat-o, Doamne, şi n-ai dispreţuit lacrimile ei, care udau locul unde se ruga.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Ai ascultat-o, Doamne, şi n-ai dispreţuit lacrimile ei, care udau locul unde se ruga.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Fraţilor, să-l preamărim pe Mântuitorul nostru împreună cu toate femeile sfinte şi să-l invocăm zicând:
Vino, Doamne Isuse!
Doamne Isuse, care i-ai iertat multe femeii păcătoase pentru că a iubit mult,
– iartă-ne, pentru că mult am păcătuit.
Doamne Isuse, care în drumurile tale erai slujit de femeile sfinte,
– dă-ne harul să mergem pe urmele tale.
Doamne Isuse, care ai fost ascultat de Maria şi slujit de Marta ca un învăţător,
– dăruieşte-ne harul să-ţi slujim în credinţă şi iubire.
Doamne Isuse, care i-ai numit frate, soră şi mamă pe toţi cei care fac voinţa ta,
– dă-ne harul să-ţi fim mereu plăcuţi în cuvinte şi fapte.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, mângâietorul celor întristaţi, care ai primit cu îndurare lacrimile de mamă ale sfintei Monica pentru convertirea fiului ei, Augustin, dă-ne, te rugăm, harul, prin mijlocirea acestor sfinţi, să ne plângem păcatele, şi astfel, să dobândim de la tine iertare şi alinare. Prin Domnul.

Vineri din săptămâna I - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Alerg pe calea poruncilor tale, pentru că ai lărgit inima mea.

Psalmul 118 (119),25-32
IV (Dalet)

25 S-a lipit de ţărână sufletul meu: *
fă-mă să trăiesc după cuvântul tău.
26 Eu îţi fac cunoscute cărările mele şi tu mă asculţi: *
învaţă-mă îndreptările tale.
27 Fă-mă să înţeleg calea învăţăturilor tale *
şi voi cugeta la lucrările tale minunate.
28 Îmi plânge sufletul de supărare: *
ridică-mă, după cuvântul tău.

29 Ţine departe de mine calea minciunii *
şi dăruieşte-mi legea ta.
30 Am ales calea adevărului, *
mi-am propus să urmez hotărârile tale.
31 Am aderat la învăţăturile tale, Doamne, *
să nu mă faci de ruşine.
32 Alerg pe calea poruncilor tale *
pentru că ai lărgit inima mea.

Ant. Alerg pe calea poruncilor tale, pentru că ai lărgit inima mea.

Ant. 2 În Domnul mi-am pus încrederea şi nu mă voi clătina.

Psalmul 25 (26)
Încrederea şi rugăciunea celui nevinovat
Dumnezeu ne-a ales în Cristos ca să fim sfinţi şi fără prihană (Ef 1,4).

1 Fă-mi dreptate, Doamne, *
căci eu am umblat în nevinovăţie.
În Domnul mi-am pus încrederea *
şi nu mă voi clătina.
2 Cercetează-mă, Doamne, şi pune-mă la încercare, *
verifică în foc rărunchii mei şi inima mea,
3 căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei *
şi umblu în adevărul tău.
4 Nu am stat împreună cu cei care iubesc vanitatea *
şi nu voi intra printre cei făţarnici.
5 Am urât adunarea răufăcătorilor *
şi nu voi şedea împreună cu cei fărădelege.

6 Îmi voi spăla mâinile în nevinovăţie *
şi voi înconjura altarul tău, Doamne,
7 ca să fac să răsune cântarea de mulţumire *
şi să istorisesc toate faptele tale minunate.
8 Doamne, iubesc frumuseţea casei tale, *
locul în care locuieşte mărirea ta.

9 Să nu iei sufletul meu laolaltă cu cel al păcătoşilor *
şi viaţa mea cu cea a vărsătorilor de sânge,
10 în mâinile cărora este nelegiuire *
şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Dar eu umblu în nevinovăţia mea, *
mântuieşte-mă şi îndură-te de mine.
12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă; *
în adunări îl voi binecuvânta pe Domnul.

Ant. În Domnul mi-am pus încrederea şi nu mă voi clătina.

Ant. 3 În Domnul a nădăjduit inima mea şi am primit ajutor.

Psalmul 27 (28),1-3.6-9
Implorare şi aducere de mulţumire
Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat (In 11,41).

1 Către tine strig, Doamne, *
Dumnezeul meu, să nu rămâi tăcut în faţa mea,
căci de vei tăcea faţă de mine, *
voi fi asemenea cu cei care coboară în groapă.
2 Ascultă glasul rugăciunii mele, când strig către tine, *
când îmi ridic mâinile spre templul tău cel sfânt.
3 Nu mă pune laolaltă cu cei păcătoşi şi cu făptuitorii de rele: †
ei vorbesc de pace cu semenii lor, *
pe când inima lor e plină de răutate.

6 Binecuvântat să fie Domnul, *
pentru că a ascultat glasul rugăciunii mele.
7 Domnul este tăria şi scutul meu, *
în el şi-a pus încrederea inima mea.
El m-a ajutat şi, de aceea, inima îmi este plină de veselie *
şi îi aduc mulţumiri prin cântările mele.
8 Domnul este tăria poporului său, *
el este cetate de scăpare pentru unsul său.
9 Mântuieşte, Doamne, poporul tău, †
binecuvântează moştenirea ta, *
fii păstorul şi sprijinitorul lui în veci.

Ant. În Domnul a nădăjduit inima mea şi am primit ajutor.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Fil 2,2b-4)
Să gândiţi la fel, să aveţi aceeaşi iubire, aceeaşi simţire, un singur cuget. Să nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din laudă deşartă, ci, cu umilinţă, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de sine, fără ca cineva dintre voi să caute numai ale sale, ci şi ale altora.

V. Toate căile Domnului sunt îndurare şi adevăr.
R. Pentru cei care păzesc legământul şi mărturiile lui.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al treilea ai fost dus la răstignire pentru mântuirea lumii, te rugăm cu umilinţă să ne dăruieşti iertare de greşelile pe care le-am făcut şi să ne fereşti necontenit de orice rău. Tu, care vieţuieşti.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (2Cor 13,4)
Cristos a fost răstignit din slăbiciune, însă este viu prin puterea lui Dumnezeu. Şi noi suntem slabi într-însul, însă vom trăi împreună cu el prin puterea lui Dumnezeu faţă de voi.

V. S-a lipit de ţărână sufletul meu.
R. Fă-mă să trăiesc după cuvântul tău, Doamne!

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al şaselea, pe când întunericul învăluia pământul, te-ai urcat nevinovat pe cruce pentru răscumpărarea noastră, dă-ne pururi lumina ta, prin care să ne învrednicim a ajunge la viaţa cea veşnică. Tu, care vieţuieşti.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Col 3,12-13)
Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul, la fel să vă iertaţi şi voi.

V. Bun şi îndurător este Domnul,
R. Îndelung răbdător şi mult milostiv.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al nouălea l-ai strămutat pe tâlharul căit de pe lemnul crucii în slava împărăţiei tale, te rugăm cu încredere să primeşti smerita mărturisire a păcatelor noastre şi, în ceasul morţii noastre, să ne dai harul să intrăm cu bucurie pe poarta paradisului. Tu, care vieţuieşti.

Sfânta Monica - Vesperele

IMNUL

Suflet nobil, suflet mare, e femeia sfântă care
Azi primeşte cinstea noastră şi prinosul de cântare.
Toată lumea-i recunoaşte titlul mândru de nobleţe,
Rod al luptei ce-a condus-o spre izbânzile măreţe.

I-a săpat iubirea sfântă chiar în inimă o rană
Şi a stins în ea plăcerea şi ambiţia umană.
Renunţând la tot ce este ros de molii şi de vreme,
A păşit pe drumul vieţii şi al gloriei supreme.

Trupul său prin posturi multe a ştiut să şi-l domine,
Rugăciunea i-a fost hrana întru lacrimi şi suspine.
Paradisul i-a fost visul; l-a purtat mai înainte
De-a lăsa această viaţă, ferm în inimă şi minte.

O, Cristoase, cel puternic de la tine forţă scoate.
Sfinţii sunt a ta lucrare, minunat eşti tu în toate.
Marea sfântă ne ferească de Vrăjmaşul nostru ce ne
Ameninţă să ne prindă în capcanele-i viclene.

Îţi aducem preamărire, iar smerita-ţi slujitoare
Ochii blânzi dintru splendoare către noi să şi-i coboare.
Pentru ruga ei fierbinte, pentru viaţa ei curată
Noi sperăm s-avem în ceruri mângâiere şi răsplată. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Slujitoarea ta, Doamne, s-a bucurat de mântuirea ta.

Psalmul 121 (122)

1 M-am bucurat când mi s-a spus: †
„Să mergem la casa Domnului”. *
2 Iată, picioarele noastre au ajuns la porţile tale, Ierusalime!
3 Ierusalimul este zidit *
ca o cetate bine întărită.
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, †
după legea lui Israel, *
ca să laude numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, *
tronurile casei lui David.
6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului: *
„Să fie în siguranţă cei care te iubesc!
7 Pacea să locuiască între zidurile tale *
şi liniştea în palatele tale”.
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, *
eu spun: „Pace ţie!”
9 De dragul casei Domnului, Dumnezeului nostru, *
mă rog pentru fericirea ta!

Ant. Slujitoarea ta, Doamne, s-a bucurat de mântuirea ta.

Ant. 2 Ca temeliile veşnice pe stâncă sunt poruncile lui Dumnezeu în inima femeii sfinte.

Psalmul 126 (127)

1 Dacă Domnul n-ar zidi casa, *
în zadar ar trudi cei care o zidesc.
Dacă Domul n-ar păzi cetatea, *
în zadar ar veghea cel care o păzeşte.
2 În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă şi vă culcaţi târziu, †
mâncându-vă pâinea în oboseală, *
pe când Domnul o dă preaiubiţilor săi în timpul somnului.
3 Iată, moştenire de la Domnul sunt fiii, *
rodul sânului este răsplată de la el.
4 Ca săgeţile în mâna celui viteaz, *
aşa sunt fiii tinereţilor.
5 Fericit bărbatul care-şi umple tolba cu ei; *
nu se va face de ruşine când va vorbi cu duşmanii săi la poartă.

Ant. Ca temeliile veşnice pe stâncă sunt poruncile lui Dumnezeu în inima femeii sfinte.

Ant. 3 Mâna Domnului a întărit-o şi de aceea va fi binecuvântată în veci.

Cântarea Ef 1,3-10

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, *
care ne-a copleşit cu binecuvântarea sa spirituală în ceruri, în Cristos.
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, *
ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste.
5 El a orânduit de mai înainte †
să fim adoptaţi ca fii, prin Isus Cristos, în el, *
după bunul plac al voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său, *
pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit.
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor;
prin bogăţia harului său †
8 care a prisosit în noi, *
în toată înţelepciunea şi înţelegerea.
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale *
după bunăvoinţa sa, pe care îl hotărâse de mai înainte în el, *
10 ca să-l înfăptuiască la împlinirea timpurilor,
recapitulând toate în Cristos, *
cele din cer şi cele de pe pământ.

Ant. Mâna Domnului a întărit-o şi de aceea va fi binecuvântată în veci.

LECTURA SCURTĂ (Rom 8,28-30)
Ştim că el le îndreaptă toate spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemaţi după planul lui. Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a şi hotărât să fie asemenea chipului Fiului său, aşa încât el să fie primul născut între mulţi fraţi; pe cei pe care de mai înainte i-a hotărât, i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a şi justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceştia i-a şi preamărit.

RESPONSORIUL SCURT
R. Dumnezeu a ales-o * şi a iubit-o mai mult decât pe toate făpturile. Dumnezeu.
V. În cortul său a adus-o să locuiască * şi a iubit-o mai mult decât pe toate făpturile. Slavă Tatălui. Dumnezeu.

Ant. la Magnificat Monica, primind viaţă întru Cristos, a trăit astfel pe acest pământ, încât credinţa şi faptele ei aduceau laudă lui Dumnezeu.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Monica, primind viaţă întru Cristos, a trăit astfel pe acest pământ, încât credinţa şi faptele ei aduceau laudă lui Dumnezeu.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să ne rugăm Domnului, pentru Biserică, prin mijlocirea sfintelor femei:
Adu-ţi aminte, Doamne, de Biserica ta!
Pentru sfintele martire, care au biruit moartea trupului prin tăria cugetului,
– dă Bisericii tale tărie în încercări.
Pentru sfintele femei care au înaintat în har în viaţa de căsătorie,
– dă Bisericii tale rodnicie apostolică.
Pentru sfintele văduve, care şi-au alinat şi şi-au sfinţit singurătatea prin rugăciune şi fapte bune,
– dă Bisericii harul să arate lumii sacramentul iubirii tale.
Pentru mamele sfinte, care şi-au crescut copiii pentru împărăţia cerului şi pentru comunitatea umană,
– dă Bisericii tale harul să-i nască pe toţi oamenii la viaţă şi la mântuire.
Pentru toate femeile sfinte care s-au învrednicit să contemple lumina feţei tale,
– dăruieşte fraţilor noştri răposaţi harul să intre şi ei în bucuria veşnică.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, mângâietorul celor întristaţi, care ai primit cu îndurare lacrimile de mamă ale sfintei Monica pentru convertirea fiului ei, Augustin, dă-ne, te rugăm, harul, prin mijlocirea acestor sfinţi, să ne plângem păcatele, şi astfel, să dobândim de la tine iertare şi alinare. Prin Domnul.

http://www.calendarcatolic.ro/calendar-romano-catolic/calendar/dail...

Vizualizări: 24

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor