altmarius

cultură şi spiritualitate

Marţi din săptămâna a IV-a a Paştelui - Laudele

IMNUL

Sfinţi şi îngeri laolaltă, în lăcaşurile-nalte,
În cântări de veselie şi în imnuri să tresalte.
Cu natura îmbrăcată în veşmântul alb de floare,
Să se bucure tot omul azi, la marea sărbătoare.

Precum leului nu poate nimenea să-i stea în cale,
Lui Cristos nu pot să-i steie duhurile infernale.
Glasul lui de biruinţă peste ţări şi mări răsună,
La toţi morţii din morminte el anunţă vestea bună.

Când infernul lacom prada o înghite, se înşeală;
E constrâns să dea afară ce fusese doar momeală.
Înviind, lăcaşul morţii Domnul vieţii îl despoaie;
Liberate din robie, îl urmează lungi convoaie.

Cât de mare şi puternic e slăvitul nostru Rege
Ce-a putut, închis în groapă, lanţul morţii să-l dezlege!
Cât de vrednică de cinste-i mâna sa biruitoare
Ce-a făcut o-mpărăţie şi-un popor dintre popoare!

Către Domnul şi-mpăratul să-ndreptăm a noastră rugă,
Ca din viaţa noastră răul şi păcatul să-l distrugă,
Cu puterea ta, Cristoase, ne îmbracă, ne pătrunde,
Să-ţi urmăm învăţătura totdeauna, orişiunde.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Cel care face voia Tatălui meu va intra în împărăţia cerurilor, aleluia!

Psalmul 100 (101)
Hotărârile unui rege evlavios
Dacă mă iubiţi, veţi ţine poruncile mele (In 14,15).

1 Voi cânta bunătatea şi dreptatea, *
voi înălţa imnuri către tine, Doamne.
2 Vreau să merg cu înţelepciune pe calea nevinovăţiei; *
când vei veni la mine?
Voi umbla în curăţia inimii mele *
înăuntrul casei mele.
3 Nu-mi voi îndrepta privirea spre nici un lucru rău, †
îl urăsc pe cel care face răul *
şi nu se va apropia de mine.
4 Va fi departe de mine inima perversă; *
şi nu vreau să-l cunosc pe cel rău.
5 Pe cel care calomniază în ascuns pe aproapele său *
îl voi nimici!
Pe cel cu privirea trufaşă şi cu inima îngâmfată *
nu-l pot tolera.
6 Ochii mei se vor îndrepta către cei fideli din ţară, †
ca să locuiască împreună cu mine. *
Cel care umblă pe calea nevinovăţiei, acela îmi va sluji.
7 Nu va locui înăuntrul casei mele cel care practică înşelăciunea; *
cel care spune minciuni nu va sta înaintea ochilor mei.
8 În fiecare dimineaţă îi voi face să dispară pe toţi păcătoşii de pe pământ, *
ca să-i stârpesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârşesc fărădelegea.

Ant. Cel care face voia Tatălui meu va intra în împărăţia cerurilor, aleluia!

Ant. 2 Arată neamurilor, Doamne, îndurarea ta faţă de noi, aleluia!

Cântarea Dan 3,26.27.29.34-41
Rugăciunea lui Azaria în cuptorul de foc
Faceţi pocăinţă şi convertiţi-vă, ca să fie iertate păca- tele voastre! (Fap 3,19).

26 Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, *
şi lăudat şi preamărit este numele tău în veci,
27 căci eşti drept *
în toate câte ne-ai făcut.
29 Cu adevărat am păcătuit şi am săvârşit fărădelege *
şi am greşit în toate îndepărtându-ne de tine.
34 De dragul numelui tău te rugăm, nu ne părăsi pentru totdeauna *
şi nu rupe legământul tău,
35 nu îndepărta îndurarea ta de la noi, †
de dragul lui Abraham, prietenul tău, *
şi al lui Isaac, slujitorul tău, şi al lui Israel, sfântul tău,
36 cărora le-ai spus că vei înmulţi seminţia lor *
precum stelele cerului şi precum nisipul de pe ţărmul mării.
37 Căci am ajuns, Doamne, mai mici decât toate neamurile *
şi suntem înjosiţi astăzi pe tot pământul, pentru păcatele noastre;
38 şi nu este în vremea noastră †
nici căpetenie, nici profet şi nici conducător, *
nici ardere de tot, nici jertfă,
nici prinos, nici jertfă de miresme plăcute, †
nici loc pentru a aduce pârga înaintea ta, *
ca să putem afla îndurare.
39 Dar cu suflet înfrânt şi în duh de umilinţă †
să fim primiţi de tine *
ca o ardere de tot de berbeci şi tauri
40 şi ca zeci de mii de miei graşi.
Aşa să fie jertfa noastră astăzi înaintea ta, †
iar tu desăvârşeşte-i pe cei ce te urmează, *
căci nu vor fi făcuţi de ruşine cei care se încred în tine.
41 Şi acum te urmăm din toată inima, *
căutăm faţa ta şi ne temem de tine.

Ant. Arată neamurilor, Doamne, îndurarea ta faţă de noi, aleluia!

Ant. 3 Domnul este turnul meu de apărare şi eliberatorul meu, aleluia!

Psalmul 143 (144),1-10
Pentru biruinţă şi pace
Toate le pot în acela care mă întăreşte (Fil 4,13).

1 Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea! †
El îmi deprinde mâinile la luptă *
şi degetele pentru bătălie.
2 El este aliatul meu fidel şi tăria mea, *
turnul meu de apărare şi eliberatorul meu.
El este scutul meu în care mă încred, *
el îmi dă în stăpânire poporul.
3 Doamne, ce este omul, că te îngrijeşti de el, *
sau fiul omului că îl iei în seamă?
4 Omul este ca o suflare, *
zilele lui sunt ca umbra care trece.
5 Doamne, apleacă cerurile tale şi coboară, *
atinge-te de munţi şi vor fumega.
6 Sloboade fulgerele tale şi împrăştie-i; *
trimite săgeţile tale şi pune-i pe fugă!
7 Întinde mâinile tale din înălţimi şi eliberează-mă, †
salvează-mă de apele cele mari, *
din mâna fiilor celor străini,
8 căci gurile lor spun minciună *
şi, ridicând mâna dreaptă, jură fals.
9 Dumnezeule, îţi voi cânta un cântec nou, *
pe harpa cu zece strune voi cânta pentru tine,
10 pentru tine, care îi mântuieşti pe regi, *
care îl eliberezi pe David, slujitorul tău, de sabia celui rău.

Ant. Domnul este turnul meu de apărare şi eliberatorul meu, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Fap 13,30-33)
Dumnezeu l-a înviat pe Isus din morţi. Timp de mai multe zile, el s-a arătat acelora care urcaseră cu el din Galileea la Ierusalim, şi care acum sunt martorii lui înaintea poporului. Şi noi vă aducem ca o veste bună promisiunea făcută părinţilor, pe care Dumnezeu a împlinit-o pentru copiii lor, pentru noi, înviindu-l pe Isus aşa cum este scris în psalmul al doilea: Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul din mormânt a înviat. * Aleluia, aleluia! Domnul.
V. Care pentru noi pe cruce a atârnat. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Lucrările pe care eu le săvârşesc în numele Tatălui meu dau mărturie despre mine, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Lucrările pe care eu le săvârşesc în numele Tatălui meu dau mărturie despre mine, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să ne rugăm cu recunoştinţă lui Dumnezeu Tatăl, al cărui Miel fără pată a luat asupra sa păcatele lumii, iar nouă ne dăruieşte viaţa:
Izvor al vieţii, dă-ne viaţă!
Dumnezeule, creator al vieţii, adu-ţi aminte de pătimirea şi învierea Mielului ucis pe cruce
– şi ascultă neîncetat mijlocirea lui pentru noi!
Curăţă-ne de aluatul vechi al răutăţii şi al ticăloşiei
– şi fă-ne să trăim cu azimele purităţii şi ale adevărului lui Cristos!
Fă-ne astăzi să alungăm de la noi păcatul dezbinării şi al invidiei
– şi fă-ne mai atenţi faţă de nevoile fraţilor noştri!
Pune între noi spiritul evangheliei tale,
– ca să umblăm pe calea poruncilor tale, astăzi şi întotdeauna!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dă-ne, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, harul ca noi, care celebrăm misterul învierii Fiului tău, să ne învrednicim a primi bucuria răscumpărării noastre. Prin Domnul.

Marţi din săptămâna a IV-a a Paştelui - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Ni se-nalţă iarăşi glasul
Către cer, căci este ceasul
Când Cristos, cu crucea-n spate,
Drumul morţii îl străbate.

Vina lumii cea fatală,
Suferind, Cristos o spală
Şi deschide omenirii
Timpul nou al mântuirii.

De asemeni, este ora
Când Promisul tuturora,
Duhul Sfânt, întâia oară
La Ierusalim coboară.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a şasea

Toţi lui Dumnezeu cel mare
Să-i aducem închinare;
Nu-i nimic mai sfânt pe lume
Ca în veci slăvitu-i nume.

Este ora cea obscură,
Când sărmana creatură,
Pradă unei uri perfide,
Creatorul şi-l ucide.

Marea crimă ne constrânge
Să vărsăm lacrimi de sânge
Şi să stingem oarba ură
Cu a dragostei căldură.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a noua

Când Stăpânul vieţii moare,
Sus se stinge sfântul soare;
Însă crucea pe-o colină
Răspândeşte-n jur lumină.

Moartea Domnului pe cruce
Viaţă morţilor le-aduce.
Moartea nu mai e stăpână
Peste morţii din ţărână.

A-nceput o eră nouă,
Bucuria, ca o rouă
A-nălţimilor eterne,
Peste inimi se aşterne.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

PSALMODIA

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Psalmul 118 (119),137-144
XVIII (Ţade)

137 Tu eşti drept, Doamne, *
şi nepărtinitoare este judecata ta.
138 Cu dreptate ai poruncit rânduielile tale *
şi în tot adevărul.
139 Pe mine zelul mă consumă, *
pentru că duşmanii mei au uitat cuvintele tale.
140 Cuvântul tău este încercat în foc *
şi slujitorul tău îl iubeşte.
141 Sunt mic şi dispreţuit, *
dar nu uit învăţăturile tale.
142 Dreptatea ta este dreptate în veac *
şi legea ta este adevăr.
143 Necazul şi strâmtorarea m-au găsit, *
dar poruncile tale sunt desfătarea mea.
144 Învăţăturile tale sunt veşnic drepte, *
fă-mă să le înţeleg, ca să trăiesc.

Psalmul 87 (88)
Rugăciunea unui om grav bolnav
Acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului (Lc 22,53).

I

2 Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, *
zi şi noapte strig înaintea ta.
3 Rugăciunea mea să ajungă înaintea ta, *
pleacă-ţi urechea la strigătul meu.
4 Căci sufletul meu e sătul de rele *
şi viaţa mea se apropie de locuinţa morţilor.
5 Sunt numărat printre cei care coboară în groapă, *
sunt ca un om care nu mai are putere.
6 Stau întins printre cei morţi, *
ca cei ucişi, culcaţi în mormânt,
de care nu-ţi mai aduci aminte *
şi pe care mâna ta i-a părăsit.
7 M-ai aruncat în groapa cea mai adâncă, *
în întuneric şi în umbra morţii.
8 Mânia ta apasă asupra mea *
şi toate valurile tale le-ai prăvălit peste mine.

II

9 Ai îndepărtat pe cunoscuţii mei de la mine, *
m-ai făcut urâciune înaintea lor.
Sunt închis şi nu pot ieşi, *
10 ochii mei s-au stins de suferinţă.
Toată ziua strig către tine, Doamne, *
şi-mi întind mâinile spre tine!
11 Oare pentru cei morţi ai să faci minuni? *
Sau se vor scula umbrele să te laude?
12 Se vorbeşte oare în mormânt despre bunătatea ta *
şi despre fidelitatea ta în locul pierzării?
13 Sunt cunoscute oare minunile tale în întuneric *
şi dreptatea ta în ţara uitării?
14 Dar eu strig către tine, Doamne, *
de dimineaţă rugăciunea mea se înalţă la tine.
15 Pentru ce, Doamne, respingi sufletul meu? *
Pentru ce îmi ascunzi faţa ta?
16 Eu sunt sărac şi în prag de moarte încă din tinereţe; *
sunt sfârşit, oprimat de spaimele tale.
17 Peste mine au trecut mâniile tale *
şi înfricoşările tale m-au nimicit.
18 M-au înconjurat ca apa ziua întreagă *
şi toate împreună se revarsă peste mine.
19 Ai îndepărtat de la mine pe prieten şi vecin *
şi întunecimile sunt cunoscuţii mei.

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Fap 4,11-12)
Isus este piatra dispreţuită de voi, constructorii, care a ajuns piatra unghiulară. Şi nu este în nimeni altul mântuirea, pentru că nu este nici un alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.

V. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia!
R. Şi i s-a arătat lui Simon, aleluia!

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Cf. 1Pt 3,21-22a)
Pe voi vă mântuieşte acum Botezul: nu spălarea de necurăţia trupului, ci dobândirea unui cuget curat de la Dumnezeu prin învierea lui Isus Cristos, cel care este la dreapta lui Dumnezeu.

V. S-au bucurat ucenicii, aleluia!
R. Văzându-l pe Domnul, aleluia!

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Col 3,1-2)
Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ.

V. Rămâi cu noi, Doamne, aleluia!
R. Căci s-a făcut seară, aleluia!

Rugăciunea de încheiere
Dă-ne, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, harul ca noi, care celebrăm misterul învierii Fiului tău, să ne învrednicim a primi bucuria răscumpărării noastre. Prin Domnul.

Marţi din săptămâna a IV-a a Paştelui - Vesperele

IMNUL

O, Cristoase, Rege-al nostru, ce domneşti de mai-nainte
De toţi vecii, sus în ceruri, lângă veşnicul Părinte,
Din nimic scoţând o lume, l-ai zidit pe om din tină
Şi ţi-ai pus într-însul chipul şi imaginea divină.

Dar duşmanul şi vicleanul îl momeşte, îl înşeală,
Îl atrage în ispită, îl împinge în greşeală.
De aceea, vii în lume şi te naşti dintr-o Fecioară,
Cu un trup menit să-ndure chinul crucii şi să moară.

Mori pe cruce în durere, ca această sfântă moarte
Să ne-aducă împăcarea şi la viaţă să ne poarte.
Înviind din morţi, Isuse, viaţa ta ai pus-o-n apă:
E botezul ce din lanţul morţii veşnice ne scapă.

Ai gustat din plin amarul, pân-la fund sorbind paharul,
Biciuit, cu crucea-n spate, ai urcat, gemând, Calvarul.
Ai plătit cu preţ de sânge pentru propria făptură,
Ca s-o vezi eliberată, preţul fără de măsură.

Din mormântul negru, Tatăl, cu puterea sa te scoase
Şi te-a pus pe tron de slavă şi te-a-ncoronat, Cristoase.
Orice om de-acuma poate să râvnească şi să spere
Că prin tine va ajunge la slăvita înviere.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Cântaţi-ne din cântările Sionului, aleluia!

Psalmul 136 (137),1-6
La râurile Babilonului
Această robie după trup trebuie înţeleasă ca imagine a robiei spirituale (sf. Ilariu).

1 Pe malurile râurilor din Babilon şedeam şi plângeam, *
când ne aduceam aminte de Sion.
2 În sălciile din ţinutul acela *
ne atârnasem harpele.
3 Căci acolo, cei care ne-au dus în robie *
ne cereau cuvintele cântărilor
şi asupritorii noştri ne cereau veselie: *
„Cântaţi-ne din cântările Sionului!”
4 Cum să cântăm noi cântările Domnului *
pe un pământ străin?
5 Dacă te voi uita, Ierusalime, *
să mi se usuce mâna dreaptă.
6 Să mi se lipească limba de cerul gurii *
dacă nu-mi voi aduce aminte de tine,
dacă nu voi face din Ierusalim *
culmea bucuriei mele.

Ant. Cântaţi-ne din cântările Sionului, aleluia!

Ant. 2 În mijlocul necazurilor mi-ai dat viaţă, aleluia!

Psalmul 137 (138)
Aducere de mulţumire
Regii pământului vor aduce mărirea şi cinstea lor în cetatea sfântă (cf. Ap 21,24).

1 Te laud, Doamne, din toată inima, †
pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele. *
Îţi cânt înaintea îngerilor.
2 Mă prostern spre templul tău cel sfânt, laud numele tău †
pentru bunătatea şi fidelitatea ta, *
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.
3 În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat, *
m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.
4 Toţi împăraţii pământului, Doamne, te vor lăuda,*
când vor auzi cuvintele gurii tale.
5 Ei vor cânta căile Domnului, *
căci mare este slava Domnului.
6 Oricât de sus ar fi Domnul, †
el îl vede pe cel umil *
şi îl recunoaşte din depărtare pe cel îngâmfat.
7 Chiar dacă trebuie să trec printr-o mare strâmtorare, †
tu mă faci să trăiesc, *
în ciuda mâniei duşmanilor mei;
tu îţi întinzi mâna *
şi dreapta ta mă mântuieşte.
8 Domnul va duce la bun sfârşit ceea ce a început pentru mine. †
Doamne, bunătatea ta este veşnică. *
Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale.

Ant. În mijlocul necazurilor mi-ai dat viaţă, aleluia!

Ant. 3 A ta este, Doamne, măreţia şi puterea şi slava şi biruinţa, aleluia!

Cântarea Ap 4,11; 5,9b.10.12b
Imnul celor răscumpăraţi 4,11

4,11 Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, *
să primeşti gloria, cinstea şi puterea,
pentru că tu ai creat toate, *
şi prin voinţa ta au fost create şi există!
5,9b Vrednic eşti, Doamne, să primeşti cartea *
şi să-i deschizi peceţile,
căci ai fost înjunghiat †
şi în sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu *
oameni din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile
10 şi ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, *
care vor domni pe pământ!
12b Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, †
să primească puterea şi bogăţia şi înţelepciunea *
şi tăria şi cinstea şi gloria şi binecuvântarea!

Ant. A ta este, Doamne, măreţia şi puterea şi slava şi biruinţa, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (1Pt 2,4-5)
Apropiaţi-vă de Domnul, piatra cea vie, aruncată de oameni, dar aleasă şi preţuită de Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi într-o casă spirituală pentru o preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos.

RESPONSORIUL SCURT
R. S-au bucurat ucenicii. * Aleluia, aleluia! S-au bucurat.
V. Văzându-l pe Domnul. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. S-au bucurat ucenicii. * Aleluia, aleluia!

Ant. la Magnificat Eu cunosc oile mele şi ele mă urmează; şi viaţă veşnică le dau, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Eu cunosc oile mele şi ele mă urmează; şi viaţă veşnică le dau, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l invocăm cu stăruinţă pe Cristos, care, înviind, a întărit speranţa poporului său:
Cristoase, care eşti pururi viu, ascultă-ne!
Doamne Isuse, din coasta ta deschisă a izvorât sânge şi apă:
– fă ca Biserica să-ţi fie mireasă neprihănită!
Supremule păstor, după înviere ţi-ai încredinţat turma spre păstorire lui Petru, care şi-a mărturisit iubirea faţă de tine:
– sporeşte neîncetat iubirea şi zelul Sfântului Părinte papa N.!
Când ucenicii tăi pescuiau în mare, tu le-ai dat să prindă o mulţime de peşti:
– trimite lucrători care să continue misiunea lor apostolică!
Pe ţărmul mării, tu ai pregătit ucenicilor pâine şi peşte:
– nu îngădui ca fraţii noştri să piară de foame din vina noastră!
Isuse, noule Adam şi duh dătător de viaţă, fă-i pe cei răposaţi asemenea chipului tău,
– ca bucuria ta în ei să fie deplină!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dă-ne, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, harul ca noi, care celebrăm misterul învierii Fiului tău, să ne învrednicim a primi bucuria răscumpărării noastre. Prin Domnul

Vizualizări: 29

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

19. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor