altmarius

cultură şi spiritualitate

Miercuri din săptămâna I din Post - Laudele

IMNUL

Când alungi în zorii zilei bezna nopţii-ntunecoase
Şi pământul în lumină îl îmbraci din nou, Cristoase,
Fă şi-n sufletele noastre, cu lumina de afară,
Soarele iubirii sfinte şi-al virtuţii să răsară.

Ne e inima bolnavă de nelegiuiri enorme,
Însă harul tău e-n stare să o schimbe, s-o transforme.
Am umblat pe căi greşite şi-n păcate mai-nainte,
Ne căim şi ne propunem să pornim pe drumuri sfinte.

Ştim că pocăinţa noastră, Doamne, nu e pe măsură,
Către neputinţa noastră tu priveşte şi te-ndură;
Doar iubirea ta cea mare, răstignită pe o cruce,
Ne va scoate din păcate, la salvare ne va duce.

Ziua învierii tale va fi zi de primăvară,
Tot ce zace-n întuneric va veni la viaţă iară.
Mâna ta asupra noastră totdeauna să ne fie,
Şi pe toţi ne va conduce către culmi de bucurie.

Îngerii în cer, Treime, îţi aduc cântare-naltă,
Pe pământ, făptura toată te slăveşte laolaltă.
Peste noi să cadă haruri precum picurii de rouă,
Ca-ncepând o altă viaţă, să-ţi cântăm cântare nouă. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Dumnezeule, în lumina ta vom vedea lumina.

Psalmul 35 (36)
Răutatea păcătosului şi bunătatea lui Dumnezeu

Cel ce mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii (In 8,12).

2 În adâncul inimii celui nelegiuit şuşoteşte păcatul, *
înaintea ochilor săi nu este frică de Dumnezeu.

3 Atât de mult se măguleşte pe sine *
încât nu-şi descoperă fărădelegea ca s-o urască.
4 Cuvintele gurii sale sunt răutate şi înşelăciune, *
el refuză să înţeleagă şi să facă binele.
5 La fărădelege se gândeşte în aşternutul său, †
merge pe calea care nu este bună *
şi nu urăşte răul.

6 Bunătatea ta, Doamne, este până la ceruri *
şi fidelitatea ta până la nori.
7 Dreptatea ta este ca munţii lui Dumnezeu †
şi judecăţile tale sunt ca abisul cel mare. *
Tu, Doamne, ajuţi oameni şi animale.

8 Cât de minunată este bunătatea ta, Dumnezeule! *
Fiii oamenilor îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale.
9 Se satură din belşugul casei tale, *
tu îi adăpi din şuvoaiele desfătărilor tale.
10 Căci la tine este izvorul vieţii *
şi în lumina ta vom vedea lumina.

11 Păstrează îndurarea ta peste cei care te cunosc *
şi dreptatea ta peste cei curaţi cu inima.
12 Să nu vină asupra mea piciorul celor mândri *
şi mâna celor răi să nu mă izgonească.
13 Iată, au căzut făcătorii de rele, *
s-au prăbuşit şi nu se vor putea ridica.

Ant. Dumnezeule, în lumina ta vom vedea lumina.

Ant. 2 Tu, Doamne, eşti mare şi minunat în puterea ta.

Cântarea Idt 16,1-2.13-15
Domnul, creatorul lumii, va ocroti poporul său

Ei cântă o cântare nouă (Ap 5,9).

1 Intonaţi cântare Dumnezeului meu în sunet de tobe, *
cântaţi Domnului meu în chimvale,
înălţaţi-i cântarea unui psalm nou, *
preaînălţaţi şi invocaţi numele lui!
2 Căci tu eşti Dumnezeul care stingi războaiele, †
care-ţi aşezi tabăra în mijlocul poporului tău, *
ca să mă smulgi din mâna prigonitorilor mei.

13 Voi cânta Dumnezeului meu o cântare nouă. †
Doamne, mare eşti şi preamărit, *
minunat în putere şi de neînvins!

14 Ţie să-ţi slujească întreaga făptură, *
căci tu ai zis şi s-au făcut;
ai trimis duhul tău şi s-au zidit *
şi nimeni nu se poate împotrivi cuvântului tău.
15 Munţii şi mările se zbuciumă din temelii *
şi stâncile se topesc ca ceara înaintea feţei tale,
dar celor care se tem de tine *
le arăţi îndurarea ta.

Ant. Tu, Doamne, eşti mare şi minunat în puterea ta.

Ant. 3 Aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie.

Psalmul 46 (47)
Domnul, regele universului
Şade de-a dreapta Tatălui şi împărăţia lui nu va avea sfârşit.

2 Toate popoarele, bateţi din palme, *
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci preaînălţat şi înfricoşător este Domnul, *
mare rege peste tot pământul.

4 El a supus popoarele sub stăpânirea noastră *
şi naţiunile sub picioarele noastre.
5 A ales pentru noi moştenire *
mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte.
6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, *
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.

7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! *
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i!
8 Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul, *
cântaţi-i cu măiestrie.

9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoare, *
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt.
10 Stăpânitorii popoarelor se adună *
împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.
Căci ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, *
el se înalţă cu măreţie.

Ant. Aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie.

LECTURA SCURTĂ (Dt 7,6b.8-9)
Pe tine te-a ales Domnul, Dumnezeul tău, ca, între toate popoarele care trăiesc pe pământ, tu să fii poporul care îi aparţine lui în mod deosebit. Din dragoste către voi şi din fidelitate faţă de jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, v-a scos Domnul cu puterea mâinii sale şi v-a eliberat din casa sclaviei şi din mâna lui faraon, regele Egiptului. Să ştii deci că Domnul, Dumnezeul tău, este Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul fidel, care îşi ţine legământul şi îndurarea lui ţine până la al miilea neam pentru cei care îl iubesc şi-i păzesc poruncile.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul mă eliberează * de laţul vânătorului. Domnul.
V. Şi de cuvântul cel rău. * De laţul vânătorului. Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Generaţia aceasta rea şi vicleană cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona profetul.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul 74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă, 75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Generaţia aceasta rea şi vicleană cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona profetul.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să fie binecuvântat autorul mântuirii noastre, care vrea ca oamenii să devină, în el, o făptură nouă, pentru ca cele vechi să treacă şi să se reînnoiască toate. De aceea, întemeiaţi pe speranţă vie, să-l rugăm:
Reînnoieşte-ne, Doamne, în Duhul tău!
Doamne, care ai făgăduit un cer nou şi un pământ nou, reînnoieşte-ne pururi prin Duhul tău,
– ca să ne bucurăm veşnic de tine în Ierusalimul ceresc!
Dă-ne harul să lucrăm împreună cu tine, ca Duhul tău să pătrundă această lume,
– iar cetatea pământească să-şi atingă cu adevărat menirea, în dreptate, iubire şi pace!
Dă-ne harul să alungăm orice lâncezeală şi nepăsare
– şi să ne bucurăm de darurile de sus!
Mântuieşte-ne de Cel Rău
– şi apără-ne de mirajul deşertăciunii ce pune în umbră adevăratul bine!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Te rugăm, Doamne, priveşte cu bunăvoinţă la evlavia credincioşilor tăi şi ajută-i ca, mortificându-şi trupul prin pocăinţă, să se întărească sufleteşte prin roadele faptelor bune. Prin Domnul.

Miercuri din săptămâna I din Post - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Cu credinţa care ne-a venit de sus,
Cu speranţa-n viaţa fără de apus,
Prin cântări s-aducem lui Isus Cristos
Al iubirii noastre preaumil prinos.

La această oră sfântă şi de har,
Salvatorul nostru urcă pe Calvar;
Crucea grea în spate resemnat purtând,
Este dus la jertfă ca un miel plăpând.

Răstignit pe lemnul nemiloasei cruci,
Mântuire, Doamne, lumii îi aduci.
Preţiosul sânge pentru noi vărsat
Să ne spele orice vină şi păcat.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor,
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

Ora a şasea

Să-ndreptăm iar gândul nostru spre Isus,
La această oră când pe cruce-i pus.
Chinuit de sete-n agonia grea,
Băutură-amară i se dă să bea.

O, Isuse, Doamne, Salvator divin,
Fă-ne s-avem parte şi noi de-al tău chin.
Foame, sete mare, chin mistuitor,
Pentru cele sfinte dă-ne tuturor.

Împietrirea noastră, Doamne, s-o înmoi,
Revărsând pe Duhul tău cel Sfânt în noi.
Potoleşte focul patimii fierbinţi
Şi alungă bezna răului din minţi.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

Ora a noua

La această oră, gândul iar ne duce
La Cristos ce moare răstignit pe cruce.
Se consumă astfel dureroasa dramă
Sub privirea celei care-i este Mamă.

De la tine, Doamne, toţi iertare-aşteaptă;
Ştim că şi tâlharul cel din partea dreaptă
S-a căit pe cruce de păcate-n fine
Şi-a putut să intre-n Paradis cu tine.

Când tu mori pe cruce, însăşi moartea moare
Şi-şi ascunde faţa strălucitul soare.
Din această moarte viaţă să ne vină
Şi din întuneric să primim lumină.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

PSALMODIA

Psalmul 118 (119),9-16
II (Bet)

9 Cum va putea un tânăr să rămână curat pe cale? *
Numai păzind cuvintele tale.
10 Te caut din toată inima; *
nu lăsa să mă abat de la hotărârile tale.
11 Păstrez în inimă cuvintele tale *
ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
12 Binecuvântat eşti, Doamne, *
învaţă-mă orânduirile tale.
13 Vestesc cu buzele mele *
toate judecăţile tale.
14 Mă bucur pe calea învăţăturilor tale, *
mai mult decât de orice bogăţie.
15 Meditez la poruncile tale *
şi am sub ochi cărările tale.
16 Orânduirile tale sunt desfătarea mea *
şi nu voi uita cuvântul tău.

Psalmul 16 (17)
De cei nelegiuiţi izbăveşte-mă, Doamne!
În zilele vieţii sale pământeşti..., Cristos a înălţat rugăciuni... şi a fost ascultat (Evr 5,7).

I

1 Ascultă, Doamne, dreptatea mea, *
ia aminte la strigarea mea;
pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea, *
de pe buze care nu au înşelăciune.
2 Judecata mea să vină de la tine, *
ochii tăi să vadă dreptatea.
3 Pune la încercare inima mea, cerceteaz-o noaptea,
încearcă-mă în foc, *
dar nu vei găsi în mine nedreptate.
4 Gura mea nu a păcătuit, fiind părtaşă la faptele oamenilor; *
pentru cuvintele buzelor tale m-am păzit de căile făcătorilor de rele.
5 Tu îmi păstrezi paşii siguri pe căile tale, *
ca să nu se clatine picioarele mele.
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi, *
pleacă-ţi urechea spre mine şi ascultă cuvintele mele.
7 Arată-ţi bunătatea ta cea mare, †
tu, care cu dreapta ta îi scapi de duşmani *
pe cei care se încred în tine.
8 Păzeşte-mă ca pe lumina ochilor; †
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale *
9 de faţa celor răi care mă prigonesc.

II

Duşmanii sufletului meu mă împresoară cu furie, †
10 ei şi-au închis inima, *
gura lor vorbeşte cu aroganţă.
11 Acum vin asupra mea, mă înconjoară, *
ochii lor mă aţintesc ca să mă doboare la pământ,
12 cu înfăţişare ca de leu gata de pradă *
şi ca un pui de leu ce stă la pândă în ascunzişuri.
13 Ridică-te, Doamne! Ieşi în calea lor şi împiedică-i! *
Cu sabia ta scapă sufletul meu de cel nelegiuit.
14 Mântuieşte-mă, Doamne, cu mâna ta de aceşti morţi, *
de muritorii ce şi-au luat partea în viaţa aceasta.
Din rezervele tale tu umpli stomacul lor, *
se vor sătura fiii lor şi va rămâne destul şi pentru copiii lor.
15 Dar eu, în dreptate, voi vedea faţa ta, *
când mă voi scula mă voi sătura de chipul tău.

Ora a treia

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

LECTURA SCURTĂ (Ez 18,30b-32)
Convertiţi-vă şi faceţi pocăinţă pentru toate nelegiuirile voastre, ca să nu vă ducă fărădelegea la pieire. Îndepărtaţi de la voi toate nelegiuirile voastre, făuriţi-vă o inimă nouă şi un duh nou! De ce vreţi să muriţi, voi, cei din casa lui Israel? Pentru că eu nu vreau moartea păcătosului, spune Domnul Dumnezeu. Convertiţi-vă şi veţi trăi!

V. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule.
R. Şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

Ora a şasea

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

LECTURA SCURTĂ (Zah 1,3b-4b)
Întoarceţi-vă la mine, spune Domnul oştirilor şi mă voi întoarce şi eu la voi. Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le vorbeau profeţii de mai înainte, zicând: Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele şi de la gândurile voastre cele rele; dar ei n-au ascultat.

V. Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele.
R. Şi şterge toate nelegiuirile mele.

Ora a noua

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

LECTURA SCURTĂ (Dan 4,24b)
Răscumpără-ţi păcatele tale prin pomeni şi nelegiuirile tale prin fapte de îndurare faţă de cei sărmani. Astfel, îţi va merge bine vreme îndelungată.

V. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este duhul smerit.
R. Inima căită şi smerită, Dumnezeule, tu n-o dispreţuieşti.

Rugăciunea de încheiere
Te rugăm, Doamne, priveşte cu bunăvoinţă la evlavia credincioşilor tăi şi ajută-i ca, mortificându-şi trupul prin pocăinţă, să se întărească sufleteşte prin roadele faptelor bune. Prin Domnul.

Miercuri din săptămâna I din Post - Vesperele

IMNUL

Patruzeci de zile postind în pustiu,
Tu ne-ai fost, Isuse, un exemplu viu.
Cu multe păcate greşitori am fost,
Ne-ntoarcem la tine în lacrimi şi post.

Ne plecăm cu fruntea până la pământ,
De durere-amară sufletul ni-e frânt.
Nu lăsa să fie ruga în zadar,
Dă-ne cu-ndurare al iertării har.

Noi ne recunoaştem păcătoşi şi răi,
Nu-ţi întoarce faţa de la robii tăi.
Să ne stai alături, te rugăm plângând,
Sprijin şi tărie să ne dai oricând.

Drumul pocăinţei străbătut acum,
Drumul ispăşirii şi-al salvării drum
Să ne poarte paşii, cu speranţe vii,
Spre-ale învierii sfinte bucurii.

Cinste şi mărire Treimii de sus,
Slava ei în lume nu cunoaşte-apus;
Cei ce prin iertare noi fiinţe sunt
Să-i cânte-ndurarea cu un nou avânt. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme?

Psalmul 26 (27)
Încrederea în Dumnezeu la vreme de primejdie

Iată locuinţa lui Dumnezeu împreună cu oamenii (Ap 21,3).

I

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, *
de cine mă voi teme? †
Domnul este apărătorul vieţii mele, *
de cine mă voi înfricoşa?
2 Când năvălesc cei răi asupra mea ca să-mi sfâşie trupul, *
aceştia, persecutorii şi duşmanii mei, se clatină şi cad.
3 Chiar dacă ar năvăli o armată asupra mea, *
inima mea tot nu s-ar teme;
chiar dacă s-ar dezlănţui un război împotriva mea, *
şi atunci mi-aş păstra încrederea.
4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: *
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului *
şi să vizitez sanctuarul său.
5 El mă va ascunde în adăpostul lui în ziua nenorocirii,†
mă va adăposti în ascunzătoarea cortului său, *
mă va ridica pe o stâncă.
6 Şi acum să se înalţe capul meu *
deasupra duşmanilor ce mă înconjoară,
iar eu voi jertfi în cortul lui jertfe de laudă; *
voi cânta şi-l voi preamări pe Domnul.

Ant. Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme?

Ant. 2 Eu caut, Doamne, chipul tău: nu-ţi ascunde faţa de la mine.

II

Unii, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva lui Isus (Mc 14,57).

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem: *
îndură-te de mine şi răspunde-mi!
8 Din partea ta îmi spune inima: †
„Căutaţi faţa mea”. *
Eu caut, Doamne, faţa ta.
9 Nu-ţi ascunde faţa de la mine, *
nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge *
şi nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele.
10 Chiar tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, *
dar Domnul m-a primit la sine.
11 Arată-mi, Doamne, calea ta, *
călăuzeşte-mă pe calea cea dreaptă din cauza duşmanilor mei.
12 Nu mă lăsa pradă duşmanilor mei, †
căci s-au ridicat împotriva mea martori mincinoşi *
care nu respiră decât violenţa!
13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului *
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, *
îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul.

Ant. Eu caut, Doamne, chipul tău: nu-ţi ascunde faţa de la mine.

Ant. 3 El este primul născut între toate creaturile, ca să fie cel dintâi în toate.

Cântarea Cf. Col 1,12-20
Cristos, primul născut între toate creaturile şi primul născut dintre cei morţi

12 Să-i aducem mulţumire lui Dumnezeu Tatăl, *
care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului *
şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale,
14 în care avem răscumpărarea, * iertarea păcatelor.
15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, *
primul născut între toate creaturile.
16 Căci în el au fost create toate: †
cele din cer şi cele de pe pământ, *
cele văzute şi cele nevăzute: tronurile şi domniile, *
puterile şi stăpânirile. Toate au fost create prin el şi pentru el. †
17 El este înainte de toate *
şi toate există prin el.
18 El este capul trupului, al Bisericii; †
el este începutul, primul născut dintre cei morţi; *
ca să fie cel dintâi în toate.
19 Căci i-a plăcut lui Dumnezeu *
ca toată plinătatea să locuiască în el.
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, †
cele de pe pământ şi cele din cer, *
aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Ant. El este primul născut între toate creaturile, ca să fie cel dintâi în toate.

LECTURA SCURTĂ (Fil 2,12b-15a)
Lucraţi la mântuirea voastră cu teamă şi cutremur. De fapt, Dumnezeu este cel care lucrează în voi: el vă face şi să voiţi, şi să înfăptuiţi, după bunăvoinţa sa. Toate să le faceţi fără murmurări şi fără discuţii, ca să fiţi fără vină şi curaţi, copii neprihăniţi ai lui Dumnezeu.

RESPONSORIUL SCURT
R. Eu am zis: * Doamne, miluieşte-mă! Eu am zis.
V. Vindecă sufletul meu, pentru că am păcătuit împotriva ta! * Doamne, miluieşte-mă! Slavă Tatălui. Eu am zis.

Ant. la Magnificat Precum a fost Iona în pântecele balenei trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiul Omului în inima pământului.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Precum a fost Iona în pântecele balenei trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiul Omului în inima pământului.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să lăudăm providenţa lui Dumnezeu cel atotputernic. El cunoaşte toate nevoile poporului său, dar vrea ca noi să ne îngrijim, înainte de orice, de împărăţia sa. De aceea, să-l rugăm:
Vie împărăţia ta şi dreptatea ei!
Părinte sfânt, care ni l-ai dat pe Cristos ca păstor al sufletelor noastre, fii alături de păstori şi de poporul încredinţat grijii şi râvnei lor, pentru ca turma să nu fie lipsită de ocrotirea păstorilor
– şi nici păstorii, de ascultarea turmei!
Învaţă-i pe creştini să le vină în ajutor cu dragoste frăţească celor neputincioşi
– şi în ei să-i slujească Fiului tău!
Adu-i în Biserica ta pe aceia care nu cred încă în evanghelie,
– ca, prin fapte bune, să o zidească pururi în iubire!
Nouă, păcătoşilor, dăruieşte-ne iertarea ta
– şi dă-ne harul să fim împăcaţi cu Biserica ta!
Primeşte-i în viaţa veşnică pe cei răposaţi,
– ca să rămână de-a pururi cu tine!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Te rugăm, Doamne, priveşte cu bunăvoinţă la evlavia credincioşilor tăi şi ajută-i ca, mortificându-şi trupul prin pocăinţă, să se întărească sufleteşte prin roadele faptelor bune. Prin Domnul.

Vizualizări: 39

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor