altmarius

cultură şi spiritualitate

Miercuri din săptămâna a III-a a Paştelui - Laudele

IMNUL

Sfinţi şi îngeri laolaltă, în lăcaşurile-nalte,
În cântări de veselie şi în imnuri să tresalte.
Cu natura îmbrăcată în veşmântul alb de floare,
Să se bucure tot omul azi, la marea sărbătoare.

Precum leului nu poate nimenea să-i stea în cale,
Lui Cristos nu pot să-i steie duhurile infernale.
Glasul lui de biruinţă peste ţări şi mări răsună,
La toţi morţii din morminte el anunţă vestea bună.

Când infernul lacom prada o înghite, se înşeală;
E constrâns să dea afară ce fusese doar momeală.
Înviind, lăcaşul morţii Domnul vieţii îl despoaie;
Liberate din robie, îl urmează lungi convoaie.

Cât de mare şi puternic e slăvitul nostru Rege
Ce-a putut, închis în groapă, lanţul morţii să-l dezlege!
Cât de vrednică de cinste-i mâna sa biruitoare
Ce-a făcut o-mpărăţie şi-un popor dintre popoare!

Către Domnul şi-mpăratul să-ndreptăm a noastră rugă,
Ca din viaţa noastră răul şi păcatul să-l distrugă,
Cu puterea ta, Cristoase, ne îmbracă, ne pătrunde,
Să-ţi urmăm învăţătura totdeauna, orişiunde.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Toate popoarele vor veni, şi te vor adora, Doamne, aleluia!

Psalmul 85 (86)
Rugăciunea săracului la vreme de restrişte
Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne mângâie în orice strâmtorare (2Cor 1,3.4).

1 Pleacă-ţi, Doamne, urechea şi răspunde-mi, *
pentru că sunt sărman şi nefericit.
2 Păzeşte-mi sufletul, pentru că îţi sunt credincios. †
Mântuieşte, Dumnezeul meu, pe slujitorul tău, *
care şi-a pus încrederea în tine.
3 Ai milă de mine, Doamne, *
către tine strig toată ziua.
4 Fă să se bucure sufletul slujitorului tău, *
căci eu înalţ sufletul meu către tine, Doamne!
5 Căci tu, Doamne, eşti bun şi îndurător, *
plin de dragoste faţă de cei care te cheamă.

6 Ascultă-mi, Doamne, rugăciunea; *
ia aminte la glasul cererii mele.
7 În ziua necazului meu, strig către tine *
pentru că tu îmi dai ascultare.
8 Doamne, nu este nimeni asemenea ţie între dumnezei *
şi nimic nu este ca lucrările tale.
9 Toate popoarele pe care le-ai făcut vor veni, †
se vor prosterna în faţa ta, Doamne, *
şi vor preamări numele tău,
10 pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate, *
tu singur eşti Dumnezeu!

11 Învaţă-mă, Doamne, calea ta *
şi voi umbla în adevărul tău;
dă-mi o inimă simplă *
ca să se teamă de numele tău.
12 Îţi mulţumesc, Doamne, Dumnezeul meu, din toată inima mea, *
şi voi preamări numele tău în veac.
13 Căci mare este mila ta faţă de mine *
şi tu ai eliberat sufletul meu din adâncul infernului.

14 Dumnezeule, cei mândri s-au ridicat împotriva mea, †
şi o adunătură de oameni violenţi vor să-mi ia sufletul, *
şi nu te-au pus pe tine înaintea lor.
15 Tu, Doamne, eşti Dumnezeu îndurător şi bun, *
încet la mânie şi plin de dragoste şi adevăr.
16 Priveşte-mă şi fie-ţi milă de mine; †
dă slujitorului tău putere, *
şi mântuieşte-l pe fiul slujitoarei tale.
17 Fă un semn de bunăvoinţă faţă de mine, †
ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, *
căci tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.

Ant. Toate popoarele vor veni, şi te vor adora, Doamne, aleluia!

Ant. 2 Ochii noştri îl vor vedea pe Rege în frumuseţea şi măreţia sa, aleluia!

Cântarea Is 33,13-16
Dumnezeu va judeca cu dreptate
Pentru voi este promisiunea şi pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe (Fap 2,39).

13 Ascultaţi voi, cei de departe, ceea ce am făcut, *
şi luaţi aminte voi, cei de aproape, la puterea mea!
14 S-au îngrozit în Sion cei păcătoşi; *
i-a cuprins tremurul pe cei fărădelege:
„Cine dintre noi poate sta lângă un foc mistuitor? *
Cine dintre noi poate sta lângă văpaia cea veşnică?”

15 Cel care umblă în dreptate *
şi spune adevărul;
care respinge câştigul provenit din jafuri, *
care îşi scutură mâna ca să nu primească mită;
cel care îşi astupă urechile ca să nu audă de vărsare de sânge *
şi îşi închide ochii ca să nu mai vadă păcatul.
16 Acesta va locui pe înălţimi, *
o cetate clădită pe stâncă va fi scăparea lui;
i se va da pâine *
şi nu va duce lipsă de apă.

Ant. Ochii noştri îl vor vedea pe Rege în frumuseţea şi măreţia sa, aleluia!

Ant. 3 Va vedea tot trupul mântuirea Dumnezeului nostru, aleluia!

Psalmul 97 (98)
Domnul este biruitor la judecată
Acest psalm se referă la prima venire a Domnului şi la credinţa tuturor popoarelor (sf. Atanasiu).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt *
i-au venit în ajutor.
2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea *
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
3 şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui *
faţă de casa lui Israel. Toate marginile pământului *
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!

4 Înălţaţi către Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! *
Aclamaţi, intonaţi imnuri şi tresăltaţi de bucurie.
5 Cântaţi Domnului imnuri cu harpa, *
cu harpa şi cântări de psalmi.
6 Sunând din trompetă şi din corn, *
strigaţi de bucurie în faţa Domnului, regele nostru.
7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea, *
lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa.
8 Toate râurile să bată din palme †
şi munţii să tresalte de bucurie
9 în faţa Domnului,*
care vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate *
şi popoarele cu nepărtinire.

Ant. Va vedea tot trupul mântuirea Dumnezeului nostru, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Rom 6,8-11)
Dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu el, ştiind că Cristos cel înviat din morţi nu mai moare, moartea nu mai are nici o putere asupra lui. Când a murit, el a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, dar acum este viu; el trăieşte pentru Dumnezeu. Tot aşa şi voi, consideraţi că sunteţi morţi pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul din mormânt a înviat. * Aleluia, aleluia! Domnul.
V. Care pentru noi pe cruce a atârnat. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Oricine îl vede pe Fiul şi crede în el are viaţă veşnică şi eu îl voi învia în ziua de apoi, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Oricine îl vede pe Fiul şi crede în el are viaţă veşnică şi eu îl voi învia în ziua de apoi, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l rugăm pe Cristos, care a fost dat morţii pentru păcatele noastre şi a înviat spre îndreptăţirea noastră; să-i strigăm cu bucurie:
Prin biruinţa ta, mântuieşte-ne, Doamne!
Cristoase, Mântuitorule, tu ne-ai adus bucurie prin biruinţa ta asupra morţii, ne-ai ridicat prin învierea ta şi ne-ai copleşit cu darurile tale:
– trezeşte-ne inimile şi sfinţeşte această zi cu darul Duhului Sfânt!
Tu eşti preamărit de îngeri în ceruri şi pe pământ eşti adorat de oameni: te rugăm în acest timp al învierii tale
– să primeşti adorarea noastră în spirit şi adevăr.
Doamne Cristoase, mântuieşte-ne şi revarsă mila ta asupra poporului tău, care aşteaptă învierea;
– îndură-te de noi şi ocroteşte-ne în ziua aceasta de orice rău!
Rege al măririi, viaţa noastră, dăruieşte-ne ca, la arătarea ta,
– să ne arătăm şi noi cu tine în slavă!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Fii, Doamne, alături de poporul tău şi vino cu bunătate în ajutorul lui; celor care au primit de la tine darul credinţei dă-le harul, prin învierea Fiului tău, să aibă parte de viaţa veşnică. Prin Domnul.

Miercuri din săptămâna a III-a a Paştelui - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Ni se-nalţă iarăşi glasul
Către cer, căci este ceasul
Când Cristos, cu crucea-n spate,
Drumul morţii îl străbate.

Vina lumii cea fatală,
Suferind, Cristos o spală
Şi deschide omenirii
Timpul nou al mântuirii.

De asemeni, este ora
Când Promisul tuturora,
Duhul Sfânt, întâia oară
La Ierusalim coboară.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a şasea

Toţi lui Dumnezeu cel mare
Să-i aducem închinare;
Nu-i nimic mai sfânt pe lume
Ca în veci slăvitu-i nume.

Este ora cea obscură,
Când sărmana creatură,
Pradă unei uri perfide,
Creatorul şi-l ucide.

Marea crimă ne constrânge
Să vărsăm lacrimi de sânge
Şi să stingem oarba ură
Cu a dragostei căldură.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a noua

Când Stăpânul vieţii moare,
Sus se stinge sfântul soare;
Însă crucea pe-o colină
Răspândeşte-n jur lumină.

Moartea Domnului pe cruce
Viaţă morţilor le-aduce.
Moartea nu mai e stăpână
Peste morţii din ţărână.

A-nceput o eră nouă,
Bucuria, ca o rouă
A-nălţimilor eterne,
Peste inimi se aşterne.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

PSALMODIA

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Psalmul 118 (119),105-112
XIV (Nun)

105 Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei *
şi lumină pentru cărările mele.
106 Am jurat şi mă voi ţine de jurământ *
să păzesc judecăţile tale cele drepte.
107 Am fost umilit, Doamne, peste măsură, *
dă-mi viaţă, după cuvântul tău.
108 Jertfa gurii mele să-ţi fie bineplăcută, Doamne, *
şi învaţă-mă judecăţile tale.

109 Sufletul meu este în mâinile mele totdeauna *
şi nu am uitat de legea ta.
110 Mi-au întins nelegiuiţii cursă, *
dar n-am rătăcit de la învăţăturile tale.
111 Poruncile tale sunt moştenirea mea în veci, *
ele sunt bucuria inimii mele.
112 Îmi plec inima ca să împlinească orânduirile tale: *
în veci, până la sfârşit.

Psalmul 69 (70)
Dumnezeule, vino în ajutorul meu
Doamne, salvează-ne, căci pierim! (Mt 8,25).

2 Dumnezeule, vino în ajutorul meu; *
Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi!
3 Să fie făcuţi de ruşine şi să fie batjocoriţi *
cei ce caută sufletul meu.
Să dea înapoi şi să fie umiliţi *
cei ce-şi găsesc desfătarea în nefericirea mea.

4 Să se întoarcă înapoi din cauza ruşinii lor *
cei care îmi spun: „Aşa îţi trebuie!”
5 Să se bucure şi să se veselească de tine toţi cei care te caută, †
şi cei care iubesc mântuirea ta să spună pururi: *
„Preamărit să fie Dumnezeu!”
6 Iar eu sunt sărman şi lipsit; *
Dumnezeule, vino degrabă! Tu eşti ajutorul şi eliberatorul meu: *
Doamne, nu întârzia!

Psalmul 74 (75)
Domnul este judecătorul suprem
I-a dat jos de pe tron pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei smeriţi (Lc 1,52).

2 Îţi mulţumim, Dumnezeule, †
îţi mulţumim şi invocăm numele tău; *
vestim faptele tale minunate.
3 Voi stabili un timp *
şi voi judeca cu dreptate.
4 Chiar dacă s-ar cutremura pământul şi toţi locuitorii lui, *
eu îi voi întări coloanele.
5 Am zis celor orgolioşi: „Nu vă mândriţi!”, *
şi celor răi: „Nu ridicaţi fruntea!”
6 Nu vă ridicaţi atât de sus frunţile; *
nu vorbiţi cu aroganţă, cu gâtul înţepenit.

7 Fiindcă nici de la răsărit şi nici de la apus, *
nici din pustiu şi nici din munţi,
8 ci de la Dumnezeu vine judecata: *
pe unul îl coboară şi pe altul îl ridică.
9 În mâna Domnului este o cupă *
plină cu vin ameţitor.
El varsă din ea †
şi vor sorbi păcătoşii pământului, *
o vor bea până la drojdie.
10 Iar eu voi vesti până-n veac, *
voi înălţa imnuri Dumnezeului lui Iacob;
11 şi toate frunţile păcătoşilor le voi doborî, *
iar cei drepţi îşi vor înălţa capul.

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Cf. Rom 4,24-25)
Noi credem în cel care l-a înviat din morţi pe Domnul nostru Isus Cristos, care a fost dat la moarte pentru fărădelegile noastre, dar a înviat pentru ca noi să fim justificaţi.

V. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia!
R. Şi i s-a arătat lui Simon, aleluia!

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (1In 5,5-6a)
Cine este învingătorul lumii, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge.

V. S-au bucurat ucenicii, aleluia!
R. Văzându-l pe Domnul, aleluia!

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Cf. Ef 4,23-24)
Înnoiţi-vă spiritul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului.

V. Rămâi cu noi, Doamne, aleluia!
R. Căci s-a făcut seară, aleluia!

Rugăciunea de încheiere
Fii, Doamne, alături de poporul tău şi vino cu bunătate în ajutorul lui; celor care au primit de la tine darul credinţei dă-le harul, prin învierea Fiului tău, să aibă parte de viaţa veşnică. Prin Domnul.

Miercuri din săptămâna a III-a a Paştelui - Vesperele

IMNUL

O, Cristoase, Rege-al nostru, ce domneşti de mai-nainte
De toţi vecii, sus în ceruri, lângă veşnicul Părinte,
Din nimic scoţând o lume, l-ai zidit pe om din tină
Şi ţi-ai pus într-însul chipul şi imaginea divină.

Dar duşmanul şi vicleanul îl momeşte, îl înşeală,
Îl atrage în ispită, îl împinge în greşeală.
De aceea, vii în lume şi te naşti dintr-o Fecioară,
Cu un trup menit să-ndure chinul crucii şi să moară.

Mori pe cruce în durere, ca această sfântă moarte
Să ne-aducă împăcarea şi la viaţă să ne poarte.
Înviind din morţi, Isuse, viaţa ta ai pus-o-n apă:
E botezul ce din lanţul morţii veşnice ne scapă.

Ai gustat din plin amarul, pân-la fund sorbind paharul,
Biciuit, cu crucea-n spate, ai urcat, gemând, Calvarul.
Ai plătit cu preţ de sânge pentru propria făptură,
Ca s-o vezi eliberată, preţul fără de măsură.

Din mormântul negru, Tatăl, cu puterea sa te scoase
Şi te-a pus pe tron de slavă şi te-a-ncoronat, Cristoase.
Orice om de-acuma poate să râvnească şi să spere
Că prin tine va ajunge la slăvita înviere.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Întristarea voastră se va preface în bucurie, aleluia!

Psalmul 125 (126)
Bucuria şi speranţa în Domnul
Aşa cum sunteţi părtaşi ai suferinţelor, la fel veţi fi părtaşi ai mângâierii (2Cor 1,7).

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, *
ni se părea că visăm.
2 Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie *
şi limba de cântări de veselie.
Atunci se spunea printre neamuri: *
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi, *
şi suntem plini de bucurie.
4 Întoarce, Doamne, robii noştri, *
ca pâraiele în Negheb.
5 Cei care seamănă cu lacrimi *
vor secera cu bucurie.
6 Plecând, mergeau şi plângeau, aruncând în pământ sămânţa; *
venind, se întorceau cu veselie, adunându-şi snopii.

Ant. Întristarea voastră se va preface în bucurie, aleluia!

Ant. 2 Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem, aleluia!

Psalmul 126 (127)
Zadarnică e truda fără Domnul
Voi sunteţi zidirea lui Dumnezeu (1Cor 3,9).

1 Dacă Domnul n-ar zidi casa, *
în zadar ar trudi cei care o zidesc.
Dacă Domul n-ar păzi cetatea, *
în zadar ar veghea cel care o păzeşte.
2 În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă şi vă culcaţi târziu, †
mâncându-vă pâinea în oboseală, *
pe când Domnul o dă preaiubiţilor săi în timpul somnului.
3 Iată, moştenire de la Domnul sunt fiii, *
rodul sânului este răsplată de la el.
4 Ca săgeţile în mâna celui viteaz, *
aşa sunt fiii tinereţilor.
5 Fericit bărbatul care-şi umple tolba cu ei; *
nu se va face de ruşine când va vorbi cu duşmanii săi la poartă.

Ant. Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem, aleluia!

Ant. 3 De la el şi prin el şi în el sunt toate. Lui să-i fie slavă în veci, aleluia!

Cântarea Cf. Col 1,12-20
Cristos, primul născut între toate creaturile şi primul născut dintre cei morţi

12 Să-i aducem mulţumire lui Dumnezeu Tatăl, *
care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului *
şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale,
14 în care avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor.
15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, *
primul născut între toate creaturile.
16 Căci în el au fost create toate: †
cele din cer şi cele de pe pământ, *
cele văzute şi cele nevăzute: tronurile şi domniile, *
puterile şi stăpânirile.
Toate au fost create prin el şi pentru el. †
17 El este înainte de toate *
şi toate există prin el.
18 El este capul trupului, al Bisericii; †
el este începutul, primul născut dintre cei morţi; *
ca să fie cel dintâi în toate.
19 Căci i-a plăcut lui Dumnezeu *
ca toată plinătatea să locuiască în el.
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, †
cele de pe pământ şi cele din cer, *
aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Ant. De la el şi prin el şi în el sunt toate. Lui să-i fie slavă în veci, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Evr 7,24-27)
Isus, pentru că rămâne în veci, are o preoţie netrecătoare. De aceea, el poate să-i mântuiască definitiv pe cei care se apropie prin el de Dumnezeu, căci este totdeauna viu pentru a interveni în favoarea lor. Într-adevăr, de un astfel de mare preot avem nevoie: sfânt, nevinovat, fără pată, separat de păcătoşi, mai presus de ceruri; el nu are nevoie ca marii preoţi să aducă jertfă în fiecare zi, mai întâi pentru păcatele proprii şi apoi pentru cele ale poporului: aceasta a făcut-o o dată pentru totdeauna, jertfindu-se pe sine însuşi.

RESPONSORIUL SCURT
R. S-au bucurat ucenicii. * Aleluia, aleluia! S-au bucurat.
V. Văzându-l pe Domnul. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. S-au bucurat.

Ant. la Magnificat Tot ce-mi dă mie Tatăl va veni la mine şi pe acela care vine la mine nu-l voi izgoni, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Tot ce-mi dă mie Tatăl va veni la mine şi pe acela care vine la mine nu-l voi izgoni, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l rugăm cu umilinţă pe Cristos, care a înviat din morţi şi şade de-a dreapta Tatălui:
Cristoase, care eşti pururi viu, ascultă-ne!
Adu-ţi aminte, Doamne, de toţi cei care îţi slujesc,
– ca să dea exemplu de viaţă sfântă poporului tău!
Dăruieşte conducătorilor de state spiritul dreptăţii şi al păcii,
– ca să putem trăi în bună înţelegere în societate!
Orânduieşte spre mântuire zilele noastre
– şi sporeşte rodnicia pământului pentru a-i ajuta pe cei lipsiţi!
Cristoase, Mântuitorule, care ai luminat întreaga lume şi pe orice făptură supusă stricăciunii ai chemat-o la viaţă,
– dăruieşte lumina veşnică fraţilor noştri răposaţi!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Fii, Doamne, alături de poporul tău şi vino cu bunătate în ajutorul lui; celor care au primit de la tine darul credinţei dă-le, prin învierea Fiului tău, să aibă parte de viaţa veşnică. Prin Domnul.

Vizualizări: 17

Comentariu publicat de Victoria Stoian pe Aprilie 21, 2010 la 11:40am
Mulţumesc! Dumnezeu să fie cu noi în fiecare clipă a vieţii noastre. Doamne ajută!
Comentariu publicat de silvian dobre pe Mai 25, 2010 la 6:26pm
va multumesc pentru randurile de suflet postate !

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor