altmarius

cultură şi spiritualitate

Marţi din săptămâna a III-a a Paştelui - Laudele

IMNUL

Sfinţi şi îngeri laolaltă, în lăcaşurile-nalte,
În cântări de veselie şi în imnuri să tresalte.
Cu natura îmbrăcată în veşmântul alb de floare,
Să se bucure tot omul azi, la marea sărbătoare.

Precum leului nu poate nimenea să-i stea în cale,
Lui Cristos nu pot să-i steie duhurile infernale.
Glasul lui de biruinţă peste ţări şi mări răsună,
La toţi morţii din morminte el anunţă vestea bună.

Când infernul lacom prada o înghite, se înşeală;
E constrâns să dea afară ce fusese doar momeală.
Înviind, lăcaşul morţii Domnul vieţii îl despoaie;
Liberate din robie, îl urmează lungi convoaie.

Cât de mare şi puternic e slăvitul nostru Rege
Ce-a putut, închis în groapă, lanţul morţii să-l dezlege!
Cât de vrednică de cinste-i mâna sa biruitoare
Ce-a făcut o-mpărăţie şi-un popor dintre popoare!

Către Domnul şi-mpăratul să-ndreptăm a noastră rugă,
Ca din viaţa noastră răul şi păcatul să-l distrugă,
Cu puterea ta, Cristoase, ne îmbracă, ne pătrunde,
Să-ţi urmăm învăţătura totdeauna, orişiunde.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Dumnezeule, tu, întorcându-te, ne vei da viaţă şi poporul tău se va bucura în tine, aleluia!

Psalmul 84 (85)
Aproape este mântuirea noastră
Când a coborât Mântuitorul pe pământ, Dumnezeu a binecuvântat pământul său (Origene).

2 Doamne, tu ai fost binevoitor cu ţara ta, *
i-ai adus înapoi pe cei deportaţi ai lui Iacob.
3 Ai iertat nelegiuirea poporului tău, *
i-ai acoperit toate păcatele;
4 ţi-ai potolit toată indignarea *
şi te-ai întors de la iuţimea mâniei tale.

5 Întoarce-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, *
şi îndepărtează mânia ta de la noi!
6 Oare vei continua în veac să fii supărat pe noi, *
vei ţine mânie din generaţie în generaţie?
7 Nu vei veni oare ca să ne dai viaţă, *
pentru ca poporul tău să se bucure în tine?
8 Arată-ne, Doamne, îndurarea ta *
şi dă-ne mântuirea ta.

9 Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu; †
el vesteşte pacea poporului său şi celor sfinţi ai săi*
şi celor care se întorc la el din toată inima.
10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el *
şi slava lui va locui pe pământul nostru.
11 Mila şi adevărul se vor întâlni, *
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
12 adevărul va răsări din pământ *
şi dreptatea va coborî din ceruri.

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea *
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
14 Dreptatea va merge înaintea lui *
şi-i va călăuzi paşii pe cale.

Ant. Dumnezeule, tu, întorcându-te, ne vei da viaţă şi poporul tău se va bucura în tine, aleluia!

Ant. 2 În Domnul am nădăjduit: el ne va dărui pacea, aleluia!

Cântarea Is 26,1-4.7-9.12
Imn după o biruinţă asupra duşmanului
Zidul cetăţii are douăsprezece pietre de temelie (Ap 21,14).

1 Avem o cetate puternică; *
Domnul a ridicat spre mântuirea noastră ziduri şi întărituri.
2 Deschideţi porţile şi va intra un popor drept, *
care păstrează credinţa.

3 Hotărârea lui este neclintită; *
îl vei păstra în pace, pentru că şi-a pus speranţa în tine.
4 Puneţi-vă speranţa în Domnul întotdeauna, *
pentru că Domnul este stâncă veşnică.

7 Drepte sunt cărările celui drept; *
în faţa celui drept tu netezeşti calea.
8 Pe calea judecăţilor tale te aşteptăm, Doamne, cu speranţă; *
numele tău şi amintirea ta sunt dorul sufletului nostru.
9 Sufletul meu te doreşte în noapte, *
şi duhul, înlăuntrul meu, tânjeşte după tine.
Când judecăţile tale se vor arăta pe pământ, *
locuitorii lumii vor învăţa dreptatea.
12 Dă-ne, Doamne, pacea, *
căci tu împlineşti toate lucrările noastre.

Ant. În Domnul am nădăjduit: el ne va dărui pacea, aleluia!

Ant. 3 Pământul şi-a dat rodul său; să se bucure şi să se veselească neamurile, aleluia!

Psalmul 66 (67)
Toate neamurile să-l laude pe Domnul
Cunoscut să vă fie că această mântuire a lui Dumnezeu a fost trimisă păgânilor (Fap 28,28).

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze;*
să-şi îndrepte spre noi faţa senină,
3 ca să fie cunoscută pe pământ calea ta, *
şi mântuirea ta la toate popoarele.

4 Să te laude popoarele, Dumnezeule, *
să te laude toate popoarele.
5 Să tresalte de bucurie şi să cânte de veselie naţiunile, †
pentru că judeci popoarele cu dreptate *
şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului.

6 Să te laude popoarele, Dumnezeule, *
toate popoarele să te laude.
7 Pământul şi-a dat roadele sale; *
să ne binecuvânteze Dumnezeu, Dumnezeul nostru,
8 să ne binecuvânteze Dumnezeu *
şi să se teamă de el toate marginile pământului.

Ant. Pământul şi-a dat rodul său; să se bucure şi să se veselească neamurile, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Fap 13,30-33)
Dumnezeu l-a înviat pe Isus din morţi. Timp de mai multe zile, el s-a arătat acelora care urcaseră cu el din Galileea la Ierusalim şi care acum sunt martorii lui înaintea poporului. Şi noi vă aducem ca o veste bună promisiunea făcută părinţilor, pe care Dumnezeu a împlinit-o pentru copiii lor, pentru noi, înviindu-l pe Isus aşa cum este scris în psalmul al doilea: Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul din mormânt a înviat. * Aleluia, aleluia! Domnul.
V. Care pentru noi pe cruce a atârnat. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Adevăr, adevăr vă spun: nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă pâinea cea adevărată din cer, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Adevăr, adevăr vă spun: nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă pâinea cea adevărată din cer, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l preamărim pe Cristos care, cu puterea sa, a înălţat iarăşi templul trupului său dărâmat de duşmani. Să-l rugăm:
Dăruieşte-ne, Doamne, rodul învierii tale!
Cristoase, care, înviind, ai vestit bucurie femeilor şi apostolilor şi ai adus lumii întregi mântuirea,
– fă-ne să-ţi fim martori în faţa lumii!
Tu, care ai făgăduit tuturor învierea spre o viaţă nouă,
– fă-ne vestitori ai evangheliei tale!
Tu, care ai apărut de mai multe ori apostolilor şi ai suflat asupra lor pe Duhul Sfânt,
– reînnoieşte în noi Duhul tău creator!
Tu, care ai făgăduit ucenicilor tăi că vei rămâne cu ei până la sfârşitul veacurilor,
– rămâi cu noi astăzi şi fii alături de noi pururi!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care le deschizi împărăţia cerească celor renăscuţi din apă şi din Duhul Sfânt, sporeşte în noi, slujitorii tăi, harul pe care ni l-ai dăruit, pentru ca, spălaţi fiind de toate păcatele, prin îndurarea ta, să nu fim lipsiţi de bunurile făgăduite. Prin Domnul.

Marţi din săptămâna a III-a a Paştelui - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Ni se-nalţă iarăşi glasul
Către cer, căci este ceasul
Când Cristos, cu crucea-n spate,
Drumul morţii îl străbate.

Vina lumii cea fatală,
Suferind, Cristos o spală
Şi deschide omenirii
Timpul nou al mântuirii.

De asemeni, este ora
Când Promisul tuturora,
Duhul Sfânt, întâia oară
La Ierusalim coboară.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a şasea

Toţi lui Dumnezeu cel mare
Să-i aducem închinare;
Nu-i nimic mai sfânt pe lume
Ca în veci slăvitu-i nume.

Este ora cea obscură,
Când sărmana creatură,
Pradă unei uri perfide,
Creatorul şi-l ucide.

Marea crimă ne constrânge
Să vărsăm lacrimi de sânge
Şi să stingem oarba ură
Cu a dragostei căldură.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a noua

Când Stăpânul vieţii moare,
Sus se stinge sfântul soare;
Însă crucea pe-o colină
Răspândeşte-n jur lumină.

Moartea Domnului pe cruce
Viaţă morţilor le-aduce.
Moartea nu mai e stăpână
Peste morţii din ţărână.

A-nceput o eră nouă,
Bucuria, ca o rouă
A-nălţimilor eterne,
Peste inimi se aşterne.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

PSALMODIA

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Psalmul 118 (119),97-104
XIII (Mem)

97 Cât de mult iubesc legea ta, Doamne, *
toată ziua meditez la ea.
98 Poruncile tale mă fac mai înţelept decât duşmanii mei, *
pentru că întotdeauna sunt cu mine.

99 Sunt mai înţelept decât toţi învăţătorii mei, *
deoarece cuget la învăţăturile tale.
100 Am mai multă pricepere decât bătrânii, *
pentru că păzesc îndrumările tale.

101 Îmi ţin paşii departe de orice cale a răului, *
pentru a păzi cuvântul tău.
102 Nu mă abat de la judecăţile tale, *
pentru că tu însuţi mă înveţi.

103 Cât de plăcute sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele! *
Ele sunt mai dulci decât mierea pentru gura mea.
104 Am căpătat înţelegere din învăţăturile tale, *
de aceea urăsc orice cale a minciunii.

Psalmul 73 (74)
Plângere pentru devastarea templului
Nu vă temeţi de aceia care ucid trupul (Mt 10,28).

I

1 De ce, Dumnezeule, ne respingi pentru totdeauna? †
Pentru ce s-a aprins mânia ta *
împotriva turmei păşunii tale?
2 Adu-ţi aminte de adunarea ta, *
pe care ai câştigat-o odinioară,
de tribul pe care l-ai răscumpărat ca moştenire a ta, *
de Muntele Sionului, pe care ţi-ai stabilit locuinţa.
3 Îndreaptă-ţi paşii spre aceste ruine fără sfârşit, *
duşmanul a devastat totul în sfântul tău lăcaş!

4 Potrivnicii tăi au scos răgete în mijlocul templului tău. *
În locul semnelor noastre şi-au pus însemnele lor.
5 Ca unii ce ridică securea *
într-un desiş de codru,
6 aşa au sfărâmat cu lovituri de securi şi de ciocane *
porţile sale.

7 Au pus foc sfântului tău lăcaş; *
au pângărit şi au dărâmat până la pământ locuinţa numelui tău.
8 Au zis în inima lor: „Să-i distrugem pe toţi”; *
au ars toate lăcaşurile lui Dumnezeu din ţară.
9 Semnele noastre nu le mai vedem, †
nu mai e nici un profet *
şi nimeni dintre noi nu ştie până când.

10 Până când, Dumnezeule, ne va insulta duşmanul? *
Oare va dispreţui vrăjmaşul numele tău la nesfârşit?
11 De ce ţi-ai îndepărtat mâna de la noi, *
de ce ţii nemişcată dreapta ta?
12 Dar Dumnezeu este regele nostru din timpuri străvechi, *
cel care săvârşeşte mântuirea pe faţa pământului.

II

13 Tu ai despicat marea cu puterea ta, *
ai sfărâmat capetele balaurilor în ape.
14 Tu ai zdrobit capetele Leviatanului, *
le-ai dat ca hrană monştrilor mării.
15 Ai făcut să ţâşnească izvoare şi pâraie, *
tu ai secat râuri veşnic curgătoare.
16 A ta este ziua şi a ta este noaptea, *
tu ai creat luna şi soarele.
17 Tu ai fixat toate marginile pământului, *
vara şi iarna tu le-ai orânduit.

18 Adu-ţi aminte: †
duşmanul l-a insultat pe Domnul *
şi un neam fără minte a defăimat numele tău.
19 Să nu dai fiarelor sufletul porumbiţei tale, *
viaţa săracilor tăi să n-o dai uitării niciodată.
20 Ia aminte la legământul tău, †
căci toate colţurile ascunse ale ţării *
au devenit cuiburi ale violenţei.

21 Cel asuprit să nu plece ruşinat de la tine, *
cel sărac şi cel nenorocit să laude numele tău.
22 Scoală-te, Dumnezeule, apără cauza ta; *
adu-ţi aminte cum te insultă cel nebun toată ziua.
23 Nu uita strigătul potrivnicilor tăi, *
larma duşmanilor tăi, care creşte mereu.

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Fap 4,11-12)
Isus este piatra dispreţuită de voi, constructorii, care a ajuns piatra unghiulară. Şi nu este în nimeni altul mântuirea, pentru că nu este nici un alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.

V. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia!
R. Şi i s-a arătat lui Simon, aleluia!

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Cf. 1Pt 3,21-22a)
Pe voi vă mântuieşte acum Botezul: nu spălarea de necurăţia trupului, ci dobândirea unui cuget curat de la Dumnezeu prin învierea lui Isus Cristos, cel care este la dreapta lui Dumnezeu.

V. S-au bucurat ucenicii, aleluia!
R. Văzându-l pe Domnul, aleluia!

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Col 3,1-2)
Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus, unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu. Cugetaţi la cele de sus, şi nu la cele de pe pământ.

V. Rămâi cu noi, Doamne, aleluia!
R. Căci s-a făcut seară, aleluia!

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care le deschizi împărăţia cerească celor renăscuţi din apă şi din Duhul Sfânt, sporeşte în noi, slujitorii tăi, harul pe care ni l-ai dăruit, pentru ca, spălaţi fiind de toate păcatele, prin îndurarea ta, să nu fim lipsiţi de bunurile făgăduite. Prin Domnul.

Marţi din săptămâna a III-a a Paştelui - Vesperele

IMNUL

O, Cristoase, Rege-al nostru, ce domneşti de mai-nainte
De toţi vecii, sus în ceruri, lângă veşnicul Părinte,
Din nimic scoţând o lume, l-ai zidit pe om din tină
Şi ţi-ai pus într-însul chipul şi imaginea divină.

Dar duşmanul şi vicleanul îl momeşte, îl înşeală,
Îl atrage în ispită, îl împinge în greşeală.
De aceea, vii în lume şi te naşti dintr-o Fecioară,
Cu un trup menit să-ndure chinul crucii şi să moară.

Mori pe cruce în durere, ca această sfântă moarte
Să ne-aducă împăcarea şi la viaţă să ne poarte.
Înviind din morţi, Isuse, viaţa ta ai pus-o-n apă:
E botezul ce din lanţul morţii veşnice ne scapă.

Ai gustat din plin amarul, pân-la fund sorbind paharul,
Biciuit, cu crucea-n spate, ai urcat, gemând, Calvarul.
Ai plătit cu preţ de sânge pentru propria făptură,
Ca s-o vezi eliberată, preţul fără de măsură.

Din mormântul negru, Tatăl, cu puterea sa te scoase
Şi te-a pus pe tron de slavă şi te-a-ncoronat, Cristoase.
Orice om de-acuma poate să râvnească şi să spere
Că prin tine va ajunge la slăvita înviere.

Tu primeşte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere
Ce-ţi aducem azi cu toţii pentru sfânta înviere.
Pentru Tatăl, de asemeni, glasul nostru azi răsună,
Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibă împreună. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Pacea să fie cu voi! Eu sunt: nu vă temeţi, aleluia!

Psalmul 124 (125)
Domnul este ocrotitorul poporului său
Pacea lui Dumnezeu asupra lui Israel! (Gal 6,16).

1 Cei care se încred în Domnul sunt ca Muntele Sionului: *
el nu se clatină, ci rămâne în veac.
2 Munţii înconjoară Ierusalimul, †
şi Domnul stă împrejurul poporului său *
de acum şi până-n veac.
3 Sceptrul celui nelegiuit nu va rămâne peste moştenirea celor drepţi, *
ca nu cumva cei drepţi să-şi întindă mâinile spre nelegiuire.
4 Fă bine, Doamne, celor buni *
şi celor drepţi cu inima,
5 iar pe cei ce se abat pe cărări strâmbe †
Domnul îi va aduna cu cei care săvârşesc fărădelegea. *
Pace peste Israel!

Ant. Pacea să fie cu voi! Eu sunt: nu vă temeţi, aleluia!

Ant. 2 Să nădăjduiască Israel în Domnul, aleluia!

Psalmul 130 (131)
Încredere de copil faţă de Dumnezeu
Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima (Mt 11,29).

1 Doamne, eu nu am o inimă îngâmfată, *
nici nu privesc cu trufie;
nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari *
şi prea înalte pentru mine.
2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit, *
ca un copil înţărcat la sânul mamei sale.
Da, sufletul meu este în mine, *
ca un copil în braţele mamei sale.
3 Să nădăjduiască Israel în Domnul *
de acum şi până-n veac!

Ant. Să nădăjduiască Israel în Domnul, aleluia!

Ant. 3 Ţie să-ţi slujească toată făptura ta, căci tu ai zis şi s-au făcut toate, aleluia!

Cântarea Ap 4,11; 5,9b.10.12b
Imnul celor răscumpăraţi

4,11 Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, *
să primeşti gloria, cinstea şi puterea,
pentru că tu ai creat toate, *
şi prin voinţa ta au fost create şi există!
5,9b Vrednic eşti, Doamne, să primeşti cartea *
şi să-i deschizi peceţile, căci ai fost înjunghiat †
şi în sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu *
oameni din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile
10 şi ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, *
care vor domni pe pământ!
12b Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, †
să primească puterea şi bogăţia şi înţelepciunea *
şi tăria şi cinstea şi gloria şi binecuvântarea!

Ant. Ţie să-ţi slujească toată făptura ta, căci tu ai zis şi s-au făcut toate, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (1Pt 2,4-5)
Apropiaţi-vă de Domnul, piatra cea vie, aruncată de oameni, dar aleasă şi preţuită de Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi într-o casă spirituală pentru o preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos.

RESPONSORIUL SCURT
R. S-au bucurat ucenicii. * Aleluia, aleluia! S-au bucurat.
V. Văzându-l pe Domnul. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. S-au bucurat.

Ant. la Magnificat Pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboară din cer şi dă viaţă lumii, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era şa început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Pâinea lui Dumnezeu este aceea care coboară din cer şi dă viaţă lumii, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Lui Cristos, care, aşezat în adâncul pământului, a văzut lumina măririi celei noi, să-i strigăm cu bucurie:
Rege al măririi, ascultă-ne!
Pentru episcopi, preoţi şi diaconi, ca să-şi îndeplinească slujirea cu râvnă
– şi să-ţi ofere un popor pregătit pentru toată lucrarea cea bună, te rugăm, Doamne.
Pentru oamenii de ştiinţă care se străduiesc să slujească Bisericii tale,
– ca să caute cu inimă curată adevărul tău, te rugăm, Doamne.
Pentru credincioşii Bisericii, ca să lupte lupta cea bună a credinţei
– şi, ajungând la capătul alergării lor, să dobândească răsplata împărăţiei tale, te rugăm, Doamne.
Tu, care ai pironit pe cruce şi ai nimicit înscrisul osândei noastre,
– dezleagă-ne lanţurile şi izbăveşte-ne de întuneric!
Tu, care, coborând în iad, i-ai deschis porţile spre eliberare,
– primeşte-i în împărăţia ta pe fraţii noştri răposaţi!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care le deschizi împărăţia cerească celor renăscuţi din apă şi din Duhul Sfânt, sporeşte în noi, slujitorii tăi, harul pe care ni l-ai dăruit, pentru ca, spălaţi fiind de toate păcatele, prin îndurarea ta, să nu fim lipsiţi de bunurile făgăduite. Prin Domnul.

Vizualizări: 20

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor