altmarius

cultură şi spiritualitate

Duminica I din Advent - Laudele
Imnul

Răsună-acum un glas frumos
Ce poarta zilei a deschis;
Să renunţăm la orice vis,
Pe cer a strălucit Cristos.

Zâmbeşte soarele de sus
Gonind ce-a fost urât în somn;
În el vedem pe-al nostru Domn
Şi bun Mântuitor Isus.

Isus, dumnezeiescul Miel,
A fost jertfit pentru păcat;
Noi, cei cu sufletul pătat,
Iertare cerem de la el.

Ca-n ziua mare de apoi,
Când fi-va plânset şi amar,
Părtaşi l-al mântuirii har
Să fim aflaţi atunci şi noi.

Să-l preamărim cu-al nostru cânt
Pe Tatăl, veşnic Creator,
Pe Fiul şi iubirea lor
S-o adorăm în Duhul Sfânt. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 În ziua aceea munţii vor picura desfătare şi dealurile vor izvorî lapte şi miere, aleluia.

Psalmul 62 (63),2-9
Sufletul însetat de Dumnezeu
Cel care părăseşte lucrările întunericului veghează pentru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, *
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, †
pe tine te doreşte trupul meu, *
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.
3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău, *
ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, *
de aceea buzele mele te laudă.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea *
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, *
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,
7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu *
şi mă gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu, *
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul *
şi dreapta ta mă ocroteşte.

Ant. În ziua aceea munţii vor picura desfătare şi dealurile vor izvorî lapte şi miere, aleluia.

Ant. 2 Munţii şi dealurile vor cânta laudă lui Dumnezeu şi toţi copacii pădurii vor bate din palme. Căci Domnul vine să-şi ia în stăpânire împărăţia veşnică, aleluia.

Cântarea Dan 3,57-88.56
Toată creatura să-l laude pe Domnul
Aduceţi laudă Dumnezeului nostru, voi, toţi slujitorii lui! (Ap 19,5).

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul, *
59 binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!

60 Binecuvântaţi-l, toate apele care sunteţi deasupra cerului, pe Domnul, *
61 să-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!
62 Binecuvântaţi-l, soare şi lună, pe Domnul, *
63 binecuvântaţi-l, stele ale cerului, pe Domnul!

64 Binecuvântaţi-l, ploi şi rouă, pe Domnul, *
65 binecuvântaţi-l, toate vânturile, pe Domnul!
66 Binecuvântaţi-l, foc şi căldură, pe Domnul, *
67 binecuvântaţi-l, frig şi arşiţă, pe Domnul!

68 Binecuvântaţi-l, rouă şi chiciură, pe Domnul, *
69 binecuvântaţi-l, ger şi îngheţ, pe Domnul!
70 Binecuvântaţi-l, gheţuri şi zăpezi, pe Domnul, *
71 binecuvântaţi-l, nopţi şi zile, pe Domnul!

72 Binecuvântaţi-l, lumină şi întuneric, pe Domnul, *
73 binecuvântaţi-l, fulgere şi nori, pe Domnul!
74 Să-l binecuvânteze pământul pe Domnul, *
să-l laude şi să-l preamărească în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul, *
76 binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul!
77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul, *
78 binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul!

79 Binecuvântaţi-l, balene şi tot ce mişcă în ape, pe Domnul, *
80 binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul!
81 Binecuvântaţi-l, fiare şi dobitoace, pe Domnul, *
82 binecuvântaţi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!

83 Binecuvântează-l, Israele, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul, *
85 binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, *
87 binecuvântaţi-l, sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul!
88 Binecuvântaţi-l, voi, Anania, Azaria şi Misael, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, *
să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci!
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului, *
vrednic de laudă şi preamărit în veci!

La sfârşitul acestei cântări nu se spune Slavă Tatălui.

Ant. Munţii şi dealurile vor cânta laudă lui Dumnezeu şi toţi copacii pădurii vor bate din palme. Căci Domnul vine să-şi ia în stăpânire împărăţia veşnică, aleluia.

Ant. 3 Iată, vine profetul cel mare şi el va reînnoi Ierusalimul, aleluia.

Psalmul 149
Noua cântare a sfinţilor
Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresălta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
lauda lui în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de creatorul său, *
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.
3 Să laude numele lui în dansuri, *
să-i cânte psalmi cu harpa şi cu cetera.
4 Căci Domnul îl iubeşte pe poporul său *
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie în mărire, credincioşii lui, *
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6 Gura să le fie plină de laudele Domnului; *
şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,
7 ca să arunce răzbunare asupra neamurilor *
şi pedeapsă asupra popoarelor;
8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri *
şi pe mai-marii lor în cătuşe de fier,
9 ca să facă cu ei judecata care a fost scrisă; *
aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui.

Ant. Iată, vine profetul cel mare şi el va reînnoi Ierusalimul, aleluia.

Lectura scurtă (Rom 13,11-12)
Este deja ceasul să vă treziţi din somn. Într-adevăr acum mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am primit credinţa. Noaptea este pe sfârşite, ziua este aproape. Aşadar, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului şi să îmbrăcăm armele luminii.

Responsoriul scurt
R. Cristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, * îndură-te de noi! Cristoase.
V. Tu, care vei veni în lume, * îndură-te de noi! Slavă Tatălui. Cristoase.

Ant. la Benedictus

Anul A Dacă ar şti stăpânul casei la ce oră vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa.

Anul B Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşului, sau în zori.

Anul C Priviţi, ridicaţi capul, căci se apropie mântuirea voastră.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul 74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă, 75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Anul A Dacă ar şti stăpânul casei la ce oră vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa.

Anul B Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşului, sau în zori.

Anul C Priviţi, ridicaţi capul, căci se apropie mântuirea voastră.

Rugăciunea universală
Să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl, care ne dăruieşte cu bunătate harul de a aştepta arătarea Domnului nostru Isus Cristos, şi să-i spunem:
Arată-ne, Doamne, milostivirea ta!
Sfinţeşte-ne, Doamne, cugetul, sufletul şi trupul
– şi păstrează-ne fără prihană până la venirea Fiului tău.
Dă-ne harul să mergem astăzi pe calea sfinţeniei
– şi să trăim cu dreptate şi evlavie în lumea aceasta.
Îmbracă-ne în Isus Cristos, Domnul nostru,
– şi umple-ne cu Duhul Sfânt.
Ajută-ne ca în priveghere şi rugăciune
– să aşteptăm venirea în slavă a Fiului tău.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic, te rugăm, întăreşte voinţa credincioşilor tăi, pentru ca, ieşind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Cristos care vine, să se învrednicească a sta de-a dreapta lui în împărăţia cerurilor. Prin Domnul.

sus

Duminica I din Advent - Ora Medie

Imnul

Ora a treia

O, Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut,
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

Ora a şasea

O, Dumnezeule preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori,
De sus, căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

Ora a noua

O, Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

Psalmodia

Psalmul 117 (118)
Glas de bucurie şi de mântuire
Aceasta este piatra pe care aţi dispreţuit-o voi, constructorii, şi care a ajuns piatră unghiulară (Fap 4,11).

I

1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aron că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul: *
veşnică este îndurarea lui!

5 În strâmtorare am strigat spre Domnul: *
Domnul mi-a răspuns şi m-a scos în larg.
6 Domnul este de partea mea *
şi nu mi-e teamă de nimic: ce poate să-mi facă omul?
7 Domnul este de partea mea, el îmi vine în ajutor, *
iar eu mă uit cu dispreţ la duşmanii mei.

8 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în cei puternici.

II

10 Toate neamurile m-au înconjurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
11 M-au înconjurat, m-au împresurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
12 M-au înconjurat ca roiurile de albine, †
s-au aprins ca un foc de spini: *
în numele Domnului le-am nimicit.
13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad, *
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
14 Domnul este tăria şi lauda mea: *
el este mântuirea mea.

15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă *
se aud în corturile celor drepţi:
16 „Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate, †
dreapta Domnului m-a înălţat, *
dreapta Domnului a făcut lucruri minunate”.

17 Nu voi muri, ci voi trăi *
şi voi istorisi faptele Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, *
dar nu m-a lăsat pradă morţii.

III

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii, *
ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului.
20 Aceasta este poarta Domnului: *
cei drepţi vor intra printr-însa.
21 Te laud pentru că m-ai ascultat *
şi ai fost salvarea mea.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii *
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru *
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, *
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.

25 Doamne, mântuieşte-mă, *
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. *
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. *
Alcătuiţi alaiul cu ramuri înverzite până la treptele altarului.

28 Tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te laud; *
Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc.
29 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!

Ora a treia

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

Lectura scurtă (Rom 13,13-14a)
Să ne purtăm cuviincios, ca în timpul zilei: nu în chefuri şi beţii, nu în necurăţii şi desfrâuri, nu în certuri şi invidii, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos.

V. Se vor teme neamurile de numele tău, Doamne.
R. Şi toţi regii pământului, de slava ta.

Ora a şasea

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

Lectura scurtă (Cf. 1Tes 3,12-13)
Să vă facă Domnul să creşteţi şi să prisosiţi în iubire unii faţă de alţii şi faţă de toţi, aşa cum suntem noi faţă de voi, ca să întărească inimile voastre, aşa încât să fiţi fără prihană înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Isus împreună cu toţi sfinţii săi.

V. Adu-ţi aminte de noi, Doamne, în bunătatea ta.
R. Vino şi ne vizitează cu mântuirea ta.

Ora a noua

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

Lectura scurtă (Cf. 2Tes 1,6.7.10)
Este drept înaintea lui Dumnezeu să vă răsplătească pe voi, cei încercaţi, să vă dea alinare împreună cu noi, când Domnul Isus se va arăta din ceruri, cu îngerii puterii sale, când el va veni ca să fie preamărit în sfinţii săi şi să fie admirat în toţi cei care cred.

V. Vino, Doamne, şi nu întârzia.
R. Dezleagă fărădelegile poporului tău.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic, te rugăm, întăreşte voinţa credincioşilor tăi, pentru ca, ieşind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Cristos care vine, să se învrednicească a sta de-a dreapta lui în împărăţia cerurilor. Prin Domnul.

sus

Duminica I din Advent - Vesperele II
Imnul

Ziditor atotputernic de luminători cereşti,
Celor care cred în tine veşnică lumină eşti,
Răscumpărătorul nostru, tu, Cristoase, Doamne sfinte,
Către cei ce ţi se-nchină cu-ndurare ia aminte.

Pe când greu zăcea tot omul în păcate şi dureri
Şi vreo rază de speranţă nu venea de nicăieri,
Ai văzut de sus că-n lume disperarea e stăpână
Şi n-ai vrut ca omenirea pradă morţii să rămână.

Iar când lumea muribundă greu putea să mai respire,
Ai ieşit atunci, Isuse, din iatacul tău de mire;
Buna Mamă şi Fecioară, sânul ei imaculat
Ţi-a fost nouă luni palatul ca şi tronul de-mpărat.

Doamne, mare ţi-e puterea, deşi zaci culcat pe paie!
Doar în faţa ta se cade tot genunchiul să se-ndoaie.
Cerul, marea şi pământul, toată firea strigă-n cor:
Singur tu eşti împăratul şi stăpânul tuturor!

Cum mereu ne pasc primejdii şi ne zbatem în nevoi,
Mâna ta cea milostivă ţine-o pururi peste noi.
Ştim că la sfârşitul lumii tu vei mai veni o dată;
Fii cu noi plin de-ndurare la obşteasca judecată.

Laudă, cinste şi mărire Fiului iubit să-i fie,
Ca şi Tatălui cu care el domneşte din vecie.
Duhul Sfânt primească slavă, el, izvorul de lumină
Care-n orice suferinţă ne-ntăreşte şi ne-alină. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Bucură-te, fiica Sionului şi tresaltă, fiica Ierusalimului; aleluia.

Psalmul 109 (110),1-5.7
Mesia - rege şi preot
El trebuie să domnească până ce Dumnezeu îi va pune toţi duşmanii sub picioare (1Cor 15,25).

1 Aşa vorbeşte Domnul către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea *
până voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale”.

2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: *
„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”
3 În ziua puterii tale, †
tu domneşti strălucind de sfinţenie; *
din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: *
„Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec!”
5 Domnul este la dreapta ta, *
el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.
7 Va bea din pârâu pe cale *
şi, de aceea, îşi va înălţa capul.

Ant. Bucură-te, fiica Sionului şi tresaltă, fiica Ierusalimului; aleluia.

Ant. 2 Cristos, regele nostru, va veni. Pe el l-a vestit Ioan, zicând: Iată Mielul lui Dumnezeu.

Psalmul 113 A (114)
Eliberarea lui Israel din Egipt
Voi, care aţi renunţat la lumea aceasta, aţi împlinit şi voi ieşirea voastră din Egipt (sf. Augustin).

1 Când a ieşit Israel din Egipt, *
casa lui Iacob din mijlocul unui popor barbar,
2 Iuda a devenit sanctuarul său *
şi Israel, stăpânirea sa.

3 Marea a văzut şi a fugit, *
Iordanul s-a întors înapoi;
4 munţii au săltat ca berbecii *
şi dealurile ca mieii unei turme.

5 Mare, ce ai tu de fugi? *
Şi tu, Iordanule, pentru ce te întorci înapoi?
6 Munţilor, pentru ce săltaţi ca berbecii? *
Şi voi, dealurilor, ca mieii unei turme?

7 Cutremură-te, pământule, în faţa Domnului, *
în faţa Dumnezeului lui Iacob,
8 care preface stânca într-un lac *
şi piatra în izvoare de apă!

Ant. Cristos, regele nostru, va veni. Pe el l-a vestit Ioan, zicând: Iată Mielul lui Dumnezeu.

Ant. 3 Iată, vin curând şi răsplata mea este cu mine, spune Domnul. Voi da fiecăruia după faptele sale.

Cântarea Cf. Ap 19,1-2.5-7
Nunta Mielului

Aleluia.
1 Mântuirea şi gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, *
(R. Aleluia)
2 căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte.
R. Aleluia (aleluia).

Aleluia.
5 Daţi laudă Dumnezeului nostru, toţi slujitorii lui, *
(R. Aleluia)
voi, care vă temeţi de el, mici şi mari.
R. Aleluia (aleluia).

Aleluia.
6 Căci Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, şi-a arătat domnia *
(R. Aleluia).
7 Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-i dăm slavă.
R. Aleluia (aleluia).

Aleluia.
Căci a început nunta Mielului *
(R. Aleluia)
şi mireasa lui s-a pregătit.
R. Aleluia (aleluia).

Ant. Iată, vin curând şi răsplata mea este cu mine, spune Domnul. Voi da fiecăruia după faptele sale.

Lectura scurtă (Fil 4,4-5)
Bucuraţi-vă mereu în Domnul! Iarăşi vă spun: bucu-raţi-vă! Bunăvoinţa voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape.

Responsoriul scurt
R. Arată-ne, Doamne, * îndurarea ta. Arată-ne.
V. Şi dă-ne mântuirea ta; * îndurarea ta. Slavă Tatălui. Arată-ne.

Ant. la Magnificat

Anul A Duhul Sfânt va coborî asupra ta, Marie: nu te teme, căci vei zămisli pe Fiul lui Dumnezeu, aleluia.

Anul B Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Domnul: iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu, aleluia.

Anul C Fericită eşti, Marie, care ai crezut în Domnul. Iată, se vor împlini în tine cele spuse ţie de Domnul, aleluia.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Anul A Duhul Sfânt va coborî asupra ta, Marie: nu te teme, căci vei zămisli pe Fiul lui Dumnezeu, aleluia.

Anul B Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Domnul: iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu, aleluia.

Anul C Fericită eşti, Marie, care ai crezut în Domnul. Iată, se vor împlini în tine cele spuse ţie de Domnul, aleluia.

Rugăciunea universală
Să-l implorăm pe Răscumpărătorul nostru Isus Cristos, care este calea, adevărul şi viaţa:
Vino, Doamne, şi rămâi cu noi!
Isuse, Fiul Celui Preaînalt, care ai fost vestit Fecioarei Maria prin arhanghelul Gabriel,
– vino şi domneşte peste poporul tău în veci.
Isuse, sfântul lui Dumnezeu, la venirea ta, Înaintemergătorul a tresăltat în sânul mamei sale, Elisabeta:
– vino să dai lumii întregi bucuria mântuirii.
Isuse, Mântuitorul nostru, numele tău a fost dezvăluit de înger dreptului Iosif:
– vino şi mântuieşte poporul tău de păcatele sale.
Isuse, lumina lumii, aşteptat de Simeon şi de toţi cei drepţi,
– vino şi mângâie pe toţi aceia care te aşteaptă.
Isuse, răsăritul fără apus, profeţit de Zaharia că vei veni la noi din înălţime,
– vino şi luminează-i pe cei care stau în umbra morţii.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic, te rugăm, întăreşte voinţa credincioşilor tăi, pentru ca, ieşind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Cristos care vine, să se învrednicească a sta de-a dreapta lui în împărăţia cerurilor. Prin Domnul.

Vizualizări: 67

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

 

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor