altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfântul Andrei - Laudele
Imnul

În largul Mării Galileii ai fost cândva pescar de peşti;
Chemat fiind de Domnul însă, acum pescar de oameni eşti.
Aruncă-ţi peste noi năvodul, apostol bun şi sfânt Andrei,
Şi, strânşi din valurile lumii, la tine-n ceruri să ne iei.

De frate l-ai avut pe Petru, chemat şi dânsul de Isus;
La viaţa scurtă, pământească, aceeaşi mamă v-a adus.
Nedespărţiţi aţi fost în viaţă, la moarte aţi rămas tot fraţi,
Căci aţi murit de-aceleaşi chinuri, pe-aceeaşi cruce atârnaţi.

Şi cum în viaţa trecătoare aţi fost mereu tovarăşi buni,
Vă este fruntea-mpodobită de-aceleaşi veşnice cununi.
Ca fii ai crucii dureroase şi ai Bisericii părinţi,
Acum în ceruri vă revine un loc de cinste printre sfinţi.

Andrei, tu când aflat-ai unde îşi are Domnul adăpost,
Pe Petru l-ai condus la dânsul; arătător de drum i-ai fost.
Pe noi cei slabi, în rătăcire, rugămu-ne să nu ne laşi,
De Domnul vrem să fim alături; condu spre el ai noştri paşi.

Cristos în fruntea turmei sale, l-a pus pe bunul frate-al tău
S-o apere de viclenia şi de atacul Celui Rău.
Supunere şi ascultare revarsă-n inimi tuturor,
Ca toţi pe el să-l recunoască de unic şi obştesc păstor.

Ne dă şi nouă din iubirea de care sufletul ţi-e plin
Şi care te-a atras pe urma Învăţătorului divin,
Ca-n ceasu-n care părăsi-vom acest pământ pustiu, mizer,
Pe Domnul Sfânt cu bucurie să-l preamărim cu tine-n cer. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Unul dintre cei doi care l-au urmat pe Domnul era Andrei, fratele lui Simon Petru.

Psalmul 62 (63),2-9
Sufletul însetat de Dumnezeu
Cel care părăseşte lucrările întunericului veghează pentru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, *
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, †
pe tine te doreşte trupul meu, *
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.
3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău, *
ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, *
de aceea buzele mele te laudă.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea *
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, *
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,
7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu *
şi mă gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu, *
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul *
şi dreapta ta mă ocroteşte.

Ant. Unul dintre cei doi care l-au urmat pe Domnul era Andrei, fratele lui Simon Petru.

Ant. 2 Domnul l-a iubit pe Andrei, care şi-a adus viaţa ca jertfă pentru împărăţia cerurilor.

Cântarea Dan 3,57-88.56
Toată creatura să-l laude pe Domnul
Aduceţi laudă Dumnezeului nostru, voi, toţi slujitorii lui! (Ap 19,5).

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul, *
59 binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!

60 Binecuvântaţi-l, toate apele care sunteţi deasupra cerului, pe Domnul, *
61 să-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!
62 Binecuvântaţi-l, soare şi lună, pe Domnul, *
63 binecuvântaţi-l, stele ale cerului, pe Domnul!

64 Binecuvântaţi-l, ploi şi rouă, pe Domnul, *
65 binecuvântaţi-l, toate vânturile, pe Domnul!
66 Binecuvântaţi-l, foc şi căldură, pe Domnul, *
67 binecuvântaţi-l, frig şi arşiţă, pe Domnul!

68 Binecuvântaţi-l, rouă şi chiciură, pe Domnul, *
69 binecuvântaţi-l, ger şi îngheţ, pe Domnul!
70 Binecuvântaţi-l, gheţuri şi zăpezi, pe Domnul, *
71 binecuvântaţi-l, nopţi şi zile, pe Domnul!

72 Binecuvântaţi-l, lumină şi întuneric, pe Domnul, *
73 binecuvântaţi-l, fulgere şi nori, pe Domnul!
74 Să-l binecuvânteze pământul pe Domnul, *
să-l laude şi să-l preamărească în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul, *
76 binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul!
77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul, *
78 binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul!

79 Binecuvântaţi-l, balene şi tot ce mişcă în ape, pe Domnul, *
80 binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul!
81 Binecuvântaţi-l, fiare şi dobitoace, pe Domnul, *
82 binecuvântaţi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!

83 Binecuvântează-l, Israele, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul, *
85 binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, *
87 binecuvântaţi-l, sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul!
88 Binecuvântaţi-l, voi, Anania, Azaria şi Misael, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, *
să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci!
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului, *
vrednic de laudă şi preamărit în veci!

La sfârşitul acestei cântări nu se spune Slavă Tatălui.

Ant. Domnul l-a iubit pe Andrei, care şi-a adus viaţa ca jertfă pentru împărăţia

Ant. 3 Andrei i-a zis lui Simon, fratele său: L-am găsit pe Mesia; şi l-a dus la Isus.

Psalmul 149
Noua cântare a sfinţilor
Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresălta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
lauda lui în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de creatorul său, *
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.
3 Să laude numele lui în dansuri, *
să-i cânte psalmi cu harpa şi cu cetera.
4 Căci Domnul îl iubeşte pe poporul său *
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie în mărire, credincioşii lui, *
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6 Gura să le fie plină de laudele Domnului; *
şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,
7 ca să arunce răzbunare asupra neamurilor *
şi pedeapsă asupra popoarelor;
8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri *
şi pe mai-marii lor în cătuşe de fier,
9 ca să facă cu ei judecata care a fost scrisă; *
aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui.

Ant. 3 Andrei i-a zis lui Simon, fratele său: L-am găsit pe Mesia; şi l-a dus la Isus.

Lectura scurtă (Ef 2,19-22)
Aşadar, voi nu mai sunteţi străini şi nici oaspeţi, ci sunteţi concetăţeni ai sfinţilor şi oameni de casă ai lui Dumnezeu, zidiţi pe temelia apostolilor şi a profeţilor, piatra unghiulară fiind Cristos Isus. În el, toată construcţia, ca un ansamblu armonios, se înalţă ca un templu sfânt în Domnul, în care şi voi sunteţi zidiţi ca să deveniţi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul.

Responsoriul scurt
R. Îi vei pune pe ei căpetenii * peste tot pământul. Îi vei pune.
V. Vor aminti numele tău, Doamne, * peste tot pământul. Slavă Tatălui. Îi vei pune.

Ant. la Benedictus Te salut, cruce nepreţuită. Primeşte-l pe ucenicul aceluia care a fost răstignit pe tine, Învăţătorul meu, Cristos.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său, 69
şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Te salut, cruce nepreţuită. Primeşte-l pe ucenicul aceluia care a fost răstignit pe tine, Învăţătorul meu, Cristos.

Rugăciunea universală
Fraţilor preaiubiţi, având moştenire cerească primită de la apostoli, să-i mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl nostru, pentru toate darurile lui:
Pe tine te laudă, Doamne, corul apostolilor!
Fii lăudat, Doamne, pentru ospăţul trupului şi sângelui Fiului tău, lăsat nouă prin apostoli,
– prin care primim hrană şi viaţă.
Fii lăudat, Doamne, pentru ospăţul cuvântului tău, pregătit nouă de apostoli,
– prin care primim lumină şi bucurie.
Fii lăudat, Doamne, pentru Biserica ta sfântă, zidită pe temelia apostolilor,
– prin care suntem uniţi într-un singur trup.
Fii lăudat, Doamne, pentru baia Botezului şi a Pocăinţei, încredinţată apostolilor,
– prin care suntem spălaţi de toate păcatele.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunea noastră, pe care ţi-o înălţăm în sărbătoarea sfântului apostol Andrei; el, care a fost vestitor al evangheliei şi păstor al Bisericii tale, să ne fie puternic mijlocitor în ceruri. Prin Domnul.

sus

Sfântul Andrei - Ora Medie
IMNUL

Ora a treia

Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

PSALMODIA

Psalmul 18 B (19 B)
Laudă lui Dumnezeu, stăpânul legii
Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru din ceruri este desăvârşit (Mt 5,48).

8 Legea Domnului este desăvârşită, înviorează sufletul; †
mărturia Domnului este adevărată, *
îl face înţelept pe cel neştiutor.
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima, *
poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii.

10 Frica de Domnul este curată, rămâne pentru totdeauna; *
judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
11 Ele sunt mai de dorit decât aurul †
şi decât mult aur curat, *
mai dulci decât mierea şi decât fagurele proaspăt.

12 Slujitorul tău primeşte înţelepciunea prin ele; *
pentru cel care le păzeşte, răsplata este mare.
13 Cine îşi dă seama de greşelile făcute din neatenţie? *
Curăţă-mă de păcatele ascunse.
14 Mai presus de toate, păzeşte-l pe slujitorul tău de mândrie, *
ca ea să nu mă stăpânească niciodată.
Atunci voi fi fără vină *
şi curăţat de păcatul cel mare.
15 Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii mele †
şi gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta, *
Doamne, stânca mea şi mântuitorul meu!

Psalmul 7
Rugăciunea celui drept vorbit de rău
Iată, judecătorul stă înaintea uşii (Iac 5,9).

I

2 Doamne, Dumnezeul meu, în tine mi-am pus speranţa. *
Mântuieşte-mă de toţi prigonitorii mei şi eliberează-mă
3 ca nu cumva să-mi răpească viaţa, să mă sfâşie, ca leul, *
fără ca cineva să mă salveze!

4 Doamne, Dumnezeul meu, †
dacă am săvârşit aceasta, *
dacă este nedreptate în mâinile mele,
5 dacă am răspuns prietenului meu cu rău *
şi fără motiv mi-am jefuit duşmanul,
6 atunci duşmanul să mă prigonească şi să mă ajungă †
şi să culce la pământ viaţa mea *
şi cinstea mea în praf să o arunce.

7 Ridică-te, Doamne, în mânia ta *
înalţă-te împotriva furiei asupritorilor mei şi scoală-te, Dumnezeul meu, *
la judecata pe care ai rânduit-o!
8 Adunarea neamurilor să te înconjoare: †
întoarce-te asupra ei din înălţime! *
9 Domnul judecă popoarele; judecă-mă, Doamne, după dreptatea *
şi după nevinovăţia care este în mine!
10 Pune capăt răutăţii păcătoşilor †
şi întăreşte-l pe cel drept, *
tu, care pătrunzi cu privirea inimile şi rărunchii, Dumnezeule preadrept.

II

11 Ajutorul meu este la Dumnezeu, *
cel care îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.
12 Dumnezeu este un judecător drept *
care se poate mânia în fiecare zi.
13 Oare nu este el cel care îşi ascute din nou sabia, *
îşi întinde arcul şi ţinteşte?
14 Îşi pregăteşte armele morţii *
şi îşi încinge săgeţile în foc.

15 Iată, cel rău a urzit fărădelegea, *
a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea.
16 A săpat groapă şi a adâncit-o *
şi a căzut în groapa pe care a făcut-o.
17 Se întoarce răutatea lui asupra capului său *
şi pe creştetul lui coboară nedreptatea.
18 Îl voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui *
şi voi cânta numele Domnului Preaînalt.

Ora a treia

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

LECTURA SCURTĂ (2Cor 5,19b-20)
Dumnezeu a pus în noi cuvântul reconcilierii. Aşadar, noi suntem împuterniciţi ai lui Cristos ca şi ai lui Dumnezeu care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

V. Vocea lor străbate tot pământul.
R. Vestea lor ajunge la marginile lumii.

Ora a şasea

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

LECTURA SCURTĂ (Fap 5,12a.14)
Prin mâinile apostolilor se făceau semne şi multe minuni în popor. Iar numărul celor care credeau, o mulţime de bărbaţi şi de femei, se mărea din ce în ce mai mult prin Domnul.

V. Ei au păzit învăţăturile Domnului.
R. Şi poruncile lui.

Ora a noua

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

LECTURA SCURTĂ (Fap 5,41-42)
Apostolii au plecat din faţa Sinedriului bucuroşi pentru că au fost învredniciţi să îndure batjocură pentru numele lui. Şi în fiecare zi, în templu şi prin case, nu încetau să înveţe şi să-l vestească pe Cristos Isus.

V. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, spune Domnul.
R. Căci numele voastre sunt scrise în ceruri.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunea noastră, pe care ţi-o înălţăm în sărbătoarea sfântului apostol Andrei; el, care a fost vestitor al evangheliei şi păstor al Bisericii tale, să ne fie puternic mijlocitor în ceruri. Prin Domnul.

sus

Sfântul Andrei - Vesperele
Imnul

E-n cer sărbătoare, se-aude cântare,
La fel pe pământ bucuria e mare;
Biserica-ntreagă în imnuri îi cântă
Pe marii apostoli şi viaţa lor sfântă.

Voi, stâlpi de lumină, cu voi o să vină
La urmă Cristos, judecata s-o ţină;
Primiţi azi prinosul de gânduri alese
Şi ruga ce-acuma din inimi ne iese.

Slăvite vi-s mâinile, mâini salvatoare,
Ce ţin ale cerului sfinte zăvoare.
Prin rugile voastre, Cristos ne dezlege
De rău, de păcat şi de fărădelege.

Pustiu ne e gândul şi inima goală,
Cumplit suferim de-a păcatului boală;
Simţim că n-avem pentru cer vreo arvună,
Râvnim la o viaţă, mai sfântă, mai bună.

Isus când pe nori la sfârşit va apare
Cu sfinţii săi îngeri, în glorie mare,
La dreapta dorim şi pe noi să ne pună,
Cu voi pe vecie să fim împreună.

Cristos să primească mărire, onoare,
El care-a voit pe pământ să coboare.
În drumul spre cer ale sale cuvinte
Sunt far luminos şi-ndreptar pentru minte. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Domnul i-a văzut pe Petru şi pe Andrei şi i-a chemat.

Psalmul 115 (116 B)

10 Eu mi-am păstrat credinţa chiar şi atunci când spuneam: *
„Sunt foarte nefericit”.
11 Am spus în tulburarea mea: *
„Tot omul este mincinos”.
12 Ce-i voi da în schimb Domnului *
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
13 Voi lua potirul mântuirii *
şi voi invoca numele Domnului.

14 Voi împlini făgăduinţele făcute Domnului *
de faţă cu tot poporul său.
15 Lucru de preţ este în faţa Domnului *
moartea credincioşilor săi.
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău, *
eu, slujitorul tău, şi fiul slujitoarei tale;
tu ai sfărâmat lanţurile mele. †
17 Îţi voi aduce jertfă de laudă *
şi voi invoca numele Domnului.

18 Voi împlini făgăduinţele făcute Domnului *
de faţă cu tot poporul său,
19 în curţile casei Domnului, *
în mijlocul tău, Ierusalime!

Ant. Domnul i-a văzut pe Petru şi pe Andrei şi i-a chemat.

Ant. 2 Veniţi după mine, spune Domnul: vă voi face pescari de oameni.

Psalmul 125 (126)

1 Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, *
ni se părea că visăm.
2 Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie *
şi limba de cântări de veselie.
Atunci se spunea printre neamuri: *
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
3 Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi, *
şi suntem plini de bucurie.

4 Întoarce, Doamne, robii noştri, *
ca pâraiele în Negheb.
5 Cei care seamănă cu lacrimi *
vor secera cu bucurie.
6 Plecând, mergeau şi plângeau, aruncând în pământ sămânţa; *
venind, se întorceau cu veselie, adunându-şi snopii.

Ant. Veniţi după mine, spune Domnul: vă voi face pescari de oameni.

Ant. 3 Lăsându-şi mrejele, l-au urmat pe Domnul, Răscumpărătorul lumii.

Cântarea Ef 1,3-10 3

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, *
care ne-a copleşit cu binecuvântarea sa spirituală în ceruri, în Cristos.
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, *
ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste.
5 El a orânduit de mai înainte †
să fim adoptaţi ca fii, prin Isus Cristos, în el, *
după bunul plac al voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său, *
pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit.
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său †
8 care a prisosit în noi, *
în toată înţelepciunea şi înţelegerea.
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale *
după bunăvoinţa sa, pe care îl hotărâse de mai înainte în el, *
10 ca să-l înfăptuiască la împlinirea timpurilor,
recapitulând toate în Cristos, *
cele din cer şi cele de pe pământ.

Ant. Lăsându-şi mrejele, l-au urmat pe Domnul, Răscumpărătorul lumii.

Lectura scurtă (Ef 4,11-13)
Cristos i-a dat pe unii ca apostoli, pe alţii ca profeţi, pe alţii ca evanghelişti, pe alţii ca păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii spre edificarea trupului lui Cristos, până când vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârşit, la măsura staturii plinătăţii lui Cristos.

Responsoriul scurt
R. Vestiţi printre neamuri * mărirea Domnului! Vestiţi.
V. La toate popoarele, faptele lui minunate, * mărirea Domnului. Slavă Tatălui. Vestiţi.

Ant. la Magnificat Andrei este slujitorul lui Cristos, vrednicul apostol al lui Dumnezeu, fratele lui Petru şi tovarăşul lui în pătimire.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Andrei este slujitorul lui Cristos, vrednicul apostol al lui Dumnezeu, fratele lui Petru şi tovarăşul lui în pătimire.

Rugăciunea universală
Fraţilor, zidiţi fiind pe temelia apostolilor, să ne rugăm Tatălui atotputernic pentru poporul său sfânt:
Adu-ţi aminte de Biserica ta, Doamne!
Tată, care ai voit ca Fiul tău înviat din morţi să se arate mai întâi apostolilor,
– dă-ne harul să-i fim martori până la marginile pământului.
Tu, care l-ai trimis pe Fiul tău în lume ca să ducă vestea cea bună săracilor,
– fă ca evanghelia să fie vestită la toată făptura.
Tu, care l-ai trimis pe Fiul tău să semene sămânţa cuvântului,
– fă ca, semănând cuvântul cu trudă, să adunăm roadele cu bucurie.
Tu, care l-ai trimis pe Fiul tău să împace lumea cu tine prin sângele său,
– dă-ne harul să conlucrăm cu toţii la împăcarea cu tine şi între noi.
Tu, care l-ai aşezat pe Fiul tău în ceruri, la dreapta ta,
– primeşte-i pe cei răposaţi în împărăţia fericită.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunea noastră, pe care ţi-o înălţăm în sărbătoarea sfântului apostol Andrei; el, care a fost vestitor al evangheliei şi păstor al Bisericii tale, să ne fie puternic mijlocitor în ceruri. Prin Domnul.

Vizualizări: 58

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

 

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor