altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfinţii Prunci nevinovaţi - Laudele
Imnul

Vin magii şi-ntreabă: „În ce loc anume
E regele care venit-a pe lume?”
Un rege-n Iudeea! Irod, când aude,
Se-aprinde de ură ca fiarele crude.

Îşi cheamă călăii şi-n faţă le-aruncă,
Cuprins de turbare, cumplită poruncă:
„În tot Betleemul, şi-n jurul lui roată,
Să piară copiii, suflarea lor toată”.

În fiece casă e-o mamă ce plânge;
Tiran fără minte, zadarnic verşi sânge.
Îţi scapă copilul de care ţi-e frică,
Rivalul ce somnul şi pacea ţi-o strică.

Flori rupte de mâna preacrudului rege
Cu grijă Isus pentru cer le culege;
Când bietele mame bocesc şi suspină,
Isus îi primeşte-n lăcaş de lumină.

Pe creştet le pune aleasă cunună
Şi glasul lor dulce în ceruri răsună.
Cu chipul lor candid pruncuţii încântă
Întreg paradisul, Treimea Preasfântă.

Cristos să primească a noastră onoare,
El, unul-născut al preasfintei Fecioare.
Cu pruncii martiri noi cinstim deopotrivă
Treimea de-a pururi şi-n veci milostivă. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Vor umbla alături de mine în veşminte albe, pentru că s-au învrednicit de aceasta, spune Domnul.

Psalmul 62 (63),2-9
Sufletul însetat de Dumnezeu
Cel care părăseşte lucrările întunericului veghează pentru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, *
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, †
pe tine te doreşte trupul meu, *
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.
3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău, *
ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, *
de aceea buzele mele te laudă.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea *
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, *
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,
7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu *
şi mă gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu, *
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul *
şi dreapta ta mă ocroteşte.

Ant. Vor umbla alături de mine în veşminte albe, pentru că s-au învrednicit de aceasta, spune Domnul.

Ant. 2 Pruncii îi cântă Domnului laudă: în viaţă nu puteau încă vorbi, dar prin moartea lor îl vestesc pe Cristos.

Cântarea Dan 3,57-88.56
Toată creatura să-l laude pe Domnul
Aduceţi laudă Dumnezeului nostru, voi, toţi slujitorii lui! (Ap 19,5).

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul, *
59 binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!

60 Binecuvântaţi-l, toate apele care sunteţi deasupra cerului, pe Domnul, *
61 să-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!
62 Binecuvântaţi-l, soare şi lună, pe Domnul, *
63 binecuvântaţi-l, stele ale cerului, pe Domnul!

64 Binecuvântaţi-l, ploi şi rouă, pe Domnul, *
65 binecuvântaţi-l, toate vânturile, pe Domnul!
66 Binecuvântaţi-l, foc şi căldură, pe Domnul, *
67 binecuvântaţi-l, frig şi arşiţă, pe Domnul!

68 Binecuvântaţi-l, rouă şi chiciură, pe Domnul, *
69 binecuvântaţi-l, ger şi îngheţ, pe Domnul!
70 Binecuvântaţi-l, gheţuri şi zăpezi, pe Domnul, *
71 binecuvântaţi-l, nopţi şi zile, pe Domnul!

72 Binecuvântaţi-l, lumină şi întuneric, pe Domnul, *
73 binecuvântaţi-l, fulgere şi nori, pe Domnul!
74 Să-l binecuvânteze pământul pe Domnul, *
să-l laude şi să-l preamărească în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul, *
76 binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul!
77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul, *
78 binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul!

79 Binecuvântaţi-l, balene şi tot ce mişcă în ape, pe Domnul, *
80 binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul!
81 Binecuvântaţi-l, fiare şi dobitoace, pe Domnul, *
82 binecuvântaţi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!

83 Binecuvântează-l, Israele, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul, *
85 binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, *
87 binecuvântaţi-l, sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul!
88 Binecuvântaţi-l, voi, Anania, Azaria şi Misael, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, *
să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci!
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului, *
vrednic de laudă şi preamărit în veci!

La sfârşitul acestei cântări nu se spune Slavă Tatălui.

Ant. Pruncii îi cântă Domnului laudă: în viaţă nu puteau încă vorbi, dar prin moartea lor îl vestesc pe Cristos.

Ant. 3 Din gura pruncilor şi a celor ce sug ţi-ai pregătit laudă împotriva vrăjmaşilor tăi.

Psalmul 149
Noua cântare a sfinţilor
Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresălta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
lauda lui în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de creatorul său, *
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.
3 Să laude numele lui în dansuri, *
să-i cânte psalmi cu harpa şi cu cetera.
4 Căci Domnul îl iubeşte pe poporul său *
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie în mărire, credincioşii lui, *
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6 Gura să le fie plină de laudele Domnului; *
şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,
7 ca să arunce răzbunare asupra neamurilor *
şi pedeapsă asupra popoarelor;
8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri *
şi pe mai-marii lor în cătuşe de fier,
9 ca să facă cu ei judecata care a fost scrisă; *
aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui.

Ant. Din gura pruncilor şi a celor ce sug ţi-ai pregătit laudă împotriva vrăjmaşilor tăi.

Lectura scurtă (Ier 31,15)
Un glas de tânguire se aude în Rama, bocet şi plân- gere amară. Rahela îşi plânge fiii şi nu vrea să fie mân- gâiată pentru ei, căci nu mai sunt.

Responsoriul scurt
R. Cei sfinţi şi drepţi * vor trăi în veci. Cei sfinţi.
V. Şi răsplata lor este la Domnul; * vor trăi. Slavă Tatălui. Cei sfinţi.

Ant. la Benedictus Pruncii nevinovaţi au fost ucişi pentru Cristos; cei ce sug au fost omorâţi de un rege nelegiuit. Ei îl urmează pe Mielul fără prihană şi cântă pururi: „Mărire ţie, Doamne!”

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul 74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă, 75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Pruncii nevinovaţi au fost ucişi pentru Cristos; cei ce sug au fost omorâţi de un rege nelegiuit. Ei îl urmează pe Mielul fără prihană şi cântă pururi: „Mărire ţie, Doamne!”

Rugăciunea universală
Să-i aducem preamărire lui Cristos, care l-a biruit pe tiran nu prin puterea vitejilor, ci prin nevinovăţia pruncilor:
Pe tine te laudă, Doamne, corul strălucit al martirilor!
Doamne Cristoase, pruncii nevinovaţi au dat mărturie pentru tine nu prin cuvinte, ci prin sângele lor:
– dă-ne şi nouă harul de a te mărturisi în faţa oame- nilor prin cuvinte şi fapte.
Tu i-ai învrednicit de cununa biruinţei pe pruncii care nu erau încă în stare să lupte:
– nu îngădui să cădem în păcat, noi care suntem întă- riţi cu atâtea ajutoare ale harului.
Tu ai spălat veşmintele pruncilor nevinovaţi în sângele tău:
– spală-ne de orice fărădelege.
Tu i-ai trimis pe pruncii nevinovaţi în ceruri ca pârgă a împărăţiei tale:
– nu îngădui să fim alungaţi de la ospăţul tău veşnic.
Tu ai cunoscut în copilărie prigoana şi exilul:
– ocroteşte-i pe copiii ameninţaţi de foamete, de război şi de orice nenorocire.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care astăzi ai fost preamărit de pruncii nevinovaţi nu prin cuvântul, ci prin moartea lor, dă-ne, te rugăm, harul ca faptele noastre să exprime credinţa pe care o mărturisesc cuvintele noastre. Prin Domnul.

sus

Sfinţii Prunci nevinovaţi - Ora Medie
Ora a treia

Imnul

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ant. Iosif şi Maria, mama lui Isus, erau uimiţi de cele ce se spuneau despre el.

Ora a şasea

Imnul

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Maria păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei.

Ora a noua

Imnul

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor.

Psalmodia

Psalmul 18 B (19 B)
Laudă lui Dumnezeu, stăpânul legii
Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru din ceruri este desăvârşit (Mt 5,48).

8 Legea Domnului este desăvârşită, înviorează sufletul; †
mărturia Domnului este adevărată, *
îl face înţelept pe cel neştiutor.
9 Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima, *
poruncile Domnului sunt strălucitoare, luminează ochii.

10 Frica de Domnul este curată, rămâne pentru totdeauna; *
judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
11 Ele sunt mai de dorit decât aurul †
şi decât mult aur curat, *
mai dulci decât mierea şi decât fagurele proaspăt.

12 Slujitorul tău primeşte înţelepciunea prin ele; *
pentru cel care le păzeşte, răsplata este mare.
13 Cine îşi dă seama de greşelile făcute din neatenţie? *
Curăţă-mă de păcatele ascunse.
14 Mai presus de toate, păzeşte-l pe slujitorul tău de mândrie, *
ca ea să nu mă stăpânească niciodată.
Atunci voi fi fără vină *
şi curăţat de păcatul cel mare.
15 Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii mele †
şi gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta, *
Doamne, stânca mea şi mântuitorul meu!

Psalmul 7
Rugăciunea celui drept vorbit de rău
Iată, judecătorul stă înaintea uşii (Iac 5,9).

I

2 Doamne, Dumnezeul meu, în tine mi-am pus speranţa. *
Mântuieşte-mă de toţi prigonitorii mei şi eliberează-mă
3 ca nu cumva să-mi răpească viaţa, să mă sfâşie, ca leul, *
fără ca cineva să mă salveze!

4 Doamne, Dumnezeul meu, †
dacă am săvârşit aceasta, *
dacă este nedreptate în mâinile mele,
5 dacă am răspuns prietenului meu cu rău *
şi fără motiv mi-am jefuit duşmanul,
6 atunci duşmanul să mă prigonească şi să mă ajungă †
şi să culce la pământ viaţa mea *
şi cinstea mea în praf să o arunce.

7 Ridică-te, Doamne, în mânia ta *
înalţă-te împotriva furiei asupritorilor mei şi scoală-te, Dumnezeul meu, *
la judecata pe care ai rânduit-o!
8 Adunarea neamurilor să te înconjoare: †
întoarce-te asupra ei din înălţime! *
9 Domnul judecă popoarele; judecă-mă, Doamne, după dreptatea *
şi după nevinovăţia care este în mine!
10 Pune capăt răutăţii păcătoşilor †
şi întăreşte-l pe cel drept, *
tu, care pătrunzi cu privirea inimile şi rărunchii, Dumnezeule preadrept.

II

11 Ajutorul meu este la Dumnezeu, *
cel care îi mântuieşte pe cei drepţi cu inima.
12 Dumnezeu este un judecător drept *
care se poate mânia în fiecare zi.
13 Oare nu este el cel care îşi ascute din nou sabia, *
îşi întinde arcul şi ţinteşte?
14 Îşi pregăteşte armele morţii *
şi îşi încinge săgeţile în foc.

15 Iată, cel rău a urzit fărădelegea, *
a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea.
16 A săpat groapă şi a adâncit-o *
şi a căzut în groapa pe care a făcut-o.
17 Se întoarce răutatea lui asupra capului său *
şi pe creştetul lui coboară nedreptatea.
18 Îl voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui *
şi voi cânta numele Domnului Preaînalt.

Ora a treia

Ant. Iosif şi Maria, mama lui Isus, erau uimiţi de cele ce se spuneau despre el.

Lectura scurtă (Cf. Lam 1,16)
Plâng şi ochii mei varsă lacrimi; fiii mei au fost daţi pieirii, căci duşmanul a biruit.

V. Domnul i-a îmbrăcat cu veşmântul bucuriei.
R. Şi le-a aşezat pe cap cununa frumuseţii.

Ora a şasea

Ant. Maria păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei.

Lectura scurtă (Cf. Lam 2,11)
Ochii mei se sfârşesc de plâns, lăuntrul meu arde ca văpaia, pentru că s-au prăbuşit copiii şi pruncii în pieţele cetăţii.

V. Cei drepţi vor trăi în veci.
R. Şi răsplata lor este la Domnul.

Ora a noua

Ant. Au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor.

Lectura scurtă (Ier 31,16a.17a)
Să înceteze glasul tău din plâns şi ochii tăi să-şi oprească lacrimile, căci munca îţi va fi răsplătită şi există o speranţă pentru urmaşii tăi, spune Domnul.

V. Se vor veseli cei credincioşi în slavă.
R. Vor tresălta de bucurie în locuinţele lor.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care astăzi ai fost preamărit de pruncii nevinovaţi nu prin cuvântul, ci prin moartea lor, dă-ne, te rugăm, harul ca faptele noastre să exprime credinţa pe care o mărturisesc cuvintele noastre. Prin Domnul.

sus

28 decembrie - Vesperele
Imnul

Cristoase, scump Mântuitor,
În lume aşteptat cu dor,
Din Tatăl veşnic te-ai născut
Când nu era vreun început.

Splendoare-a Tatălui din cer,
Speranţă pentru cei ce pier,
Privirea-ţi blândă s-o cobori
Spre-ai tăi nevrednici slujitori.

Mărite Doamne, nu uita
Că-n marea îndurare-a ta
Din Maica sfântă te-ai născut
La fel ca noi c-un trup de lut.

Voind să ne salvezi pe toţi
Şi din păcate să ne scoţi,
Te-ai coborât ca prunc divin
Să-mparţi al nostru trist destin.

Păduri şi ape, cer, pământ
Şi toate câte-n ele sunt
Cu îngerii de sus, în cor,
S-adore pe stăpânul lor.

În ziua sfântului Crăciun
Creştinii fericiţi îţi spun:
Isuse, bun venit la noi,
La cei săraci, flămânzi şi goi.

Isuse, care ne-ai fost dat
De Maica fără de păcat,
Te preamărim în dulce cânt
Cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 A ta este stăpânirea în ziua puterii tale, în strălucirea sfinţeniei; din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.

Psalmul 109 (110),1-5.7

1 Aşa vorbeşte Domnul către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea *
până voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale”.
2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: *
„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”
3 În ziua puterii tale, †
tu domneşti strălucind de sfinţenie; *
din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.
4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: *
„Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec!”
5 Domnul este la dreapta ta, *
el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.
7 Va bea din pârâu pe cale *
şi, de aceea, îşi va înălţa capul.

Ant. A ta este stăpânirea în ziua puterii tale, în strălucirea sfinţeniei; din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.

Ant. 2 La Domnul este îndurare şi belşug de mântuire la el.

Psalmul 129 (130)

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne, *
2 Doamne, ascultă glasul meu!
Pleacă-ţi urechea ta *
la glasul rugăciunii mele.
3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, *
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
4 La tine însă este iertare *
şi ne temem de tine.
5 Eu nădăjduiesc în Domnul; *
sufletul meu se încrede în cuvântul său.
6 Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul *
mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor.
Mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor, *
7 să nădăjduiască Israel în Domnul,
căci la Domnul este îndurare *
şi belşug de mântuire.
8 El îl va mântui pe Israel *
de toate fărădelegile lui.

Ant. La Domnul este îndurare şi belşug de mântuire la el.

Ant. 3 La început şi înaintea veacurilor, Cuvântul era Dumnezeu: astăzi el s-a născut ca Mântuitor al lumii.

Cântarea Cf. Col 1,12-20

12 Să-i aducem mulţumire lui Dumnezeu Tatăl, *
care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului *
şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale,
14 în care avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor.
15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, *
primul născut între toate creaturile.
16 Căci în el au fost create toate: †
cele din cer şi cele de pe pământ, *
cele văzute şi cele nevăzute: tronurile şi domniile, *
puterile şi stăpânirile.
Toate au fost create prin el şi pentru el. †
17 El este înainte de toate *
şi toate există prin el.
18 El este capul trupului, al Bisericii; †
el este începutul, primul născut dintre cei morţi; *
ca să fie cel dintâi în toate.
19 Căci i-a plăcut lui Dumnezeu *
ca toată plinătatea să locuiască în el.
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, †
cele de pe pământ şi cele din cer, *
aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Ant. La început şi înaintea veacurilor, Cuvântul era Dumnezeu: astăzi el s-a născut ca Mântuitor al lumii.

Lectura scurtă (Ef 2,3b-5)
Eram şi noi din fire fii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Însă Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, pentru marea sa iubire cu care ne-a iubit, pe când noi eram morţi din cauza greşelilor noastre, ne-a readus la viaţă împreună cu Cristos. Prin har aţi fost mântuiţi.

Responsoriul scurt
R. Cuvântul s-a făcut trup, * aleluia, aleluia.
V. Şi a locuit între noi, * aleluia, aleluia. Slavă Tatălui. Cuvântul.

Ant. la Magnificat Fecioara sfântă şi nepătată ni l-a născut nouă pe Dumnezeu, copil gingaş pe care l-a alăptat la sânul ei. Să-l adorăm cu toţii pe Cristos, care a venit să ne mântuiască.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Fecioara sfântă şi nepătată ni l-a născut nouă pe Dumnezeu, copil gingaş pe care l-a alăptat la sânul ei. Să-l adorăm cu toţii pe Cristos, care a venit să ne mântuiască.

Rugăciunea universală
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe aceia care erau sub lege. Întăriţi de această speranţă, să ne rugăm cu încredere:
Harul Fiului tău, Doamne, să fie mereu cu noi!
Dumnezeule al iubirii şi al păcii, reînnoieşte credinţa tuturor creştinilor în întruparea Fiului tău,
– ca ei să stăruie pururi în aducerea de mulţumiri.
Măreşte speranţa celor bolnavi, săraci şi bătrâni;
– dăruieşte celor asupriţi uşurare, celor deznădăjduiţi încredere, şi mângâiere celor ce plâng.
Adu-ţi aminte de toţi cei aflaţi în închisoare
– şi de aceia care sunt surghiuniţi din patria lor.
Tu, care la naşterea Fiului tău i-ai făcut pe îngeri să cânte în miez de noapte,
– dăruieşte-le celor răposaţi harul să te laude în veci împreună cu oştirile cereşti. Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care în mod minunat l-ai creat pe om după chipul tău şi într-un mod şi mai minunat l-ai reînnoit, dă-ne, te rugăm, harul de a ne face părtaşi la dumnezeirea lui Cristos, care a binevoit să se facă părtaş la firea noastră omenească. El, care, fiind

Vizualizări: 24

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor