altmarius

cultură şi spiritualitate

DUMINICA A IV-A DIN POST

LECTURA I

David este uns rege al lui Israel. 
Citire din cartea întâi a profetului Samuel 16,1b.6-7.10-13a 
În zilele acelea, 1b Domnul i-a spus lui Samuel: "Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te; te voi trimite la Iese Betleemitul, căci pe unul dintre fiii lui mi l-am ales rege". 6 Când a intrat Samuel, văzându-l pe Eliab, şi-a zis: "De bună seamă acesta este unsul Domnului". 7 Dar Domnul i-a spus lui Samuel: "Nu te uita la înfăţişarea, nici la înălţimea staturii lui, căci nu pe acesta l-am ales. Eu nu privesc cum priveşte omul; omul se uită la faţă, dar Domnul se uită la inimă". 10 Şi aşa a trecut Iese pe cei şapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel; 11 şi Samuel i-a zis lui Iese: "Pe nici unul dintre ei nu l-a ales Domnul". Apoi Samuel i-a spus lui Iese: "Aceştia sunt toţi fiii tăi?" Şi el a răspuns: "A mai rămas cel mai tânăr, dar el paşte oile". Atunci Samuel i-a zis lui Iese: "Trimite să-l aducă, fiindcă nu vom sta la masă până nu va veni aici". 12 Iese a trimis să-l aducă. Băiatul era blond, cu ochi frumoşi şi faţă plăcută. Domnul a zis lui Samuel: "El este: scoală-te şi unge-l!" 13a Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor săi. Duhul Domnului a fost asupra lui David, începând din ziua aceea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1) 
R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! 
2 El mă conduce la păşuni verzi 
şi mă îndreaptă spre ape liniştite, 
3a îmi întăreşte sufletul. R.

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. 
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, 
nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, 
toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei, 
îmi ungi capul cu untdelemn 
şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi 
în toate zilele vieţii mele 
şi voi locui în casa Domnului 
până la sfârşitul zilelor mele. R.

LECTURA A II-A 
Ridică-te dintre cei morţi şi te va lumina Cristos. 
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,8-14 
Fraţilor, 8 odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. 9 Trăiţi deci ca nişte copii ai luminii. Căci rodul luminii constă în tot ce este bunătate, dreptate şi adevăr. 10 Cercetaţi ce este plăcut lui Dumnezeu 11 şi nu luaţi câtuşi de puţin parte la lucrările neroditoare ale întunericului; dimpotrivă, osândiţi-le! 12 Căci faptele săvârşite de ei în ascuns este ruşine şi numai să le numeşti.13 Dar toate aceste lucruri, care sunt osândite, sunt date la iveală de lumină; 14 astfel, tot ceea ce iese la iveală este lumină. De aceea se zice: "Trezeşte-te tu, care dormi, ridică-te dintre cei morţi şi te va lumina Cristos".

Cuvântul Domnului

VERS LA EVANGHELIE In 8,12b 
Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, 
cine mă urmează va avea lumina vieţii.

EVANGHELIA 
Orbul s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea. 
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 9,1-41 
În acel timp, 1 Isus a văzut un om care era orb din naştere. 2 Ucenicii lui l-au întrebat: "Învăţătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?" 3 Isus a răspuns: "Nu a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4 Cât este ziuă, trebuie să săvârşesc lucrările celui ce m-a trimis; deja vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra. 4 Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii". 6 După ce a zis acestea, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta, 7 şi i-a zis: "Du-te şi te spală în scăldătoarea Siloe". El s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea. 8 Vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte cerşind ziceau: "Nu este acesta cel care şedea şi cerşea?" 9 Unii ziceau: "El este!" Alţii ziceau: "Nu! dar seamănă cu el". Dar el zicea: "Eu sunt!" 10 Deci l-au întrebat: "Cum ţi s-au deschis ochii?" 11 El a răspuns: "Omul acela, care se numeşte Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloe şi spală-te. M-am dus şi mi-am căpătat vederea". 12 "Unde este omul acela?" l-au întrebat ei. El a răspuns: "Nu ştiu!" 13 L-au adus la farisei pe cel care fusese orb mai înainte. 14 Era o zi de sâmbătă când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii. 15 Fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd". 16Atunci unii dintre farisei au început să zică: "Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta". Alţii ziceau: "Cum poate un păcătos să facă asemenea minuni?" Şi era dezbinare între ei.17 Iarăşi l-au întrebat pe orb: "Tu ce zici despre el, cu privire la faptul că ţi-a deschis ochii?" "Este un profet!", le-a răspuns el. 18 Iudeii nu l-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea până nu i-au chemat pe părinţii lui. 19 Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat: "Acesta este fiul vostru despre care spuneţi că s-a născut orb? Cum se face că vede acum?" 20 Părinţii au răspuns: "Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb; 21 dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este destul de mare şi poate să vă explice el însuşi". 22 Părinţii au vorbit astfel pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră de acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Mesia, să fie exclus din sinagogă. 23 De aceea au zis părinţii lui: "Este destul de mare, întrebaţi-l pe el". 24 Fariseii l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au spus: "Dă slavă lui Dumnezeu; noi ştim că omul acesta este un păcătos". 25 El a răspuns: "Dacă este un păcătos nu ştiu; eu una ştiu: eram orb şi acum văd". 26 Iarăşi l-au întrebat: "Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?" 27 El le-a răspuns: "Acum v-am spus, aţi auzit. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Vreţi poate şi voi să vă faceţi ucenicii lui?" 28 Ei l-au blestemat şi i-au zis: "Tu eşti ucenicul lui; noi suntem ucenicii lui Moise. 29 Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu ştim de unde este". 30 "Asta-i de mirare!", le-a răspuns omul acela, "că voi nu ştiţi de unde este şi totuşi el mi-a deschis ochii. 31 Ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi, ci dacă este cineva care îl cinsteşte pe Dumnezeu şi face voia lui, pe acela îl ascultă. 32 De când lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere. 33 Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic". 34Ei i-au răspuns: "Tu eşti cu totul cufundat în păcat de la naştere şi vrei să ne înveţi pe noi?" Şi l-au dat afară. 35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a întâlnit, i-a zis: "Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?"36 El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?" 37 I-a zis Isus: "Tu îl vezi, este cel care vorbeşte cu tine!" 38 "Cred, Doamne", i-a zis el. Şi i s-a închinat. 39 Apoi a spus Isus: "Eu am venit în lumea aceasta pentru o judecată: ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să ajungă orbi". 40 Unii farisei, care erau lângă el, când au auzit aceste cuvinte i-au zis: "Oare om fi şi noi orbi?" 41 "Dacă aţi fi orbi, le-a răspuns Isus, n-aţi avea păcat; dar de vreme ce voi ziceţi: «Vedem», tocmai de aceea păcatul vostru rămâne". 

Cuvântul Domnului 

sau forma scurtă:

VERS LA EVANGHELIE In 8,12b 
Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, 
cine mă urmează va avea lumina vieţii.

EVANGHELIA 
Orbul s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea. 
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 9,1.6-9.13-17.34-38 
În acel timp, 1 Isus a văzut un om care era orb din naştere. 6 După ce a zis acestea, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta, 7 şi i-a zis: "Du-te şi te spală în scăldătoarea Siloe". El s-a dus, s-a spălat şi, când s-a întors, vedea. 8 Vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte cerşind ziceau: "Nu este acesta cel care şedea şi cerşea?" 9 Unii ziceau: "El este!" Alţii ziceau: "Nu! dar seamănă cu el". Dar el zicea: "Eu sunt!" 13 L-au adus la farisei pe cel care fusese orb mai înainte. 14 Era o zi de sâmbătă când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii. 15Fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd". 16 Atunci unii dintre farisei au început să zică: "Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta". Alţii ziceau: "Cum poate un păcătos să facă asemenea minuni?" Şi era dezbinare între ei. 17 Iarăşi l-au întrebat pe orb: "Tu ce zici despre el, cu privire la faptul că ţi-a deschis ochii?" "Este un profet!", le-a răspuns el. 34 Ei i-au răspuns: "Tu eşti cu totul cufundat în păcat de la naştere şi vrei să ne înveţi pe noi?" Şi l-au dat afară. 35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a întâlnit, i-a zis: "Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?" 36 El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?" 37 I-a zis Isus: "Tu îl vezi, este cel care vorbeşte cu tine!" 38 "Cred, Doamne", i-a zis el. Şi i s-a închinat.

Cuvântul Domnului

Vizualizări: 15

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor