altmarius

cultură şi spiritualitate

Ami­kor Szabó Gyu­la a het­ve­nes évek végén megírta nagy regény­fo­lyamát, A sátán labdáit, azt mondták a kri­ti­ku­sok, meg kell ta­nul­nunk „szabógyulául”. Most, az új regény­fo­lyam meg­je­lenése­kor ismétel­ni le­het a különös, túlzó ver­dik­tet: meg kell ta­nul­nunk „láng­zsol­tul”.
A Bes­tiárium Transyl­va­niae – A föld álla­tai (2011) egy 1997-ben meg­kez­dett so­ro­za­tot zár le, de egyik in­terjúban (ko­lozsvári He­li­kon, 2011. okt. 25.) ígér Láng Zsolt egy „tu­laj­donképpe­ni Bes­tiári­u­mot”, amely­ben „csak az álla­tok lesz­nek, immár történe­tek nélkül”.

Ha végig­fut­tat­ja emléke­zetén az ol­vasó a világhírű állat­fi­gurákat, ak­kor Apu­lei­us arany sza­ma­ra, Swift okos lo­vai a Nyi­hahák országából, Sa­int-Exupéry jóságos rókája, Kaff­ka óriásro­va­ra ötlik fel, a nagy fa­bu­laírók alak­ja­it nem is említve. 

Ro­kon fi­gurák ezek Láng Zsolt állat­sze­replőivel, mégis na­gyon különböznek. Ő vállal­ja a középko­ri elődöket, a 12-14. századi bes­tiári­u­mok szerzőit, és a fent említett első kötet be­ve­zetőjében meg­említi az ötle­tet adó eseményt. A ma­rosvásárhe­lyi Te­le­ki Tékában egy megsárgult könyv­la­pon ha­tal­mas szúnyog­te­te­met talált, körülötte pi­ros folt, a könyv szerzőjének, Fran­zi­us Far­kas­nak a vére, aki a bes­te ro­vart az írás bűvöletében agyon­csap­ta. Olyan ez a szúnyog­te­tem, mint Proust teasüteménye, gon­do­la­tok, képzelgések, történe­tek, fantázia játékok so­kaságát, sorát indítot­ta el. A hi­he­tet­len és hi­hető határmezsgyéjén mo­zog, bil­leg, in­ga­do­zik a négy kötet (A máso­dik kötet a szerző számozása sze­rint két részes!) min­den eseménye, Láng nem is törek­szik megkülönböztet­ni az igaz történe­tet a mesétől, mind­kettőt műveli: „A tények alig fog­lal­koz­tat­tak – írja az említett be­ve­zetésben – sok­kal inkább az írói metódu­sok.”

Így igaz, az el­beszélői ha­gyományok in­ter­fe­ren­ciája érdek­li, az emlékirat írók, a le­gendári­u­mok, a történel­mi krónikák áthallásos szóla­mai, a, ame­lyek rendkívül bo­nyo­lult nyel­vi réte­gekké rakódnak le a Bes­tiári­um­ban.

Úgy ír történel­mi regény­fo­lya­mot, hogy fölvesz egy valós eseményszálat, aztán el­ej­ti azt, vagy éppen be­bur­kol­ja csodás álla­tok tet­te­i­be, cse­le­ke­de­te­i­be, így az em­be­ri, az álla­ti és a növényi világ kölcsönhatása­i­nak hullámverésébe vi­szi az ol­vasót.

Ab­ban is ro­kon a történel­mi regények­kel, hogy van előrelépés az időben, a középkor­ral kez­di, és megérke­zik a XX. század kulcs­fon­tosságú időhatárához, 1989-hez.

Ez a friss, a tet­ralógiát lezáró, A föld álla­tai című kötet a múlt század het­ve­nes, nyolc­va­nas éveiről szól, amely periódus, a szökőárszerű változások mi­att, ugyan­csak al­kal­mas a nagy­epi­kai fel­dol­gozásra. Térben is lo­ka­lizálni le­het az események egy részét, erdélyi kisváros az, mégpe­dig Szatmárnémeti, a szerző szülővárosa, ezeréves történetét az okos róka meséli el. S ami már se nem történel­mi, se nem re­a­lis­ta, ha­nem ima­ginárius(vagy mági­kus?) tér, az a párt­kan­tin alatt, a csa­tor­na­rend­szer­ben fészkelő patkány­család fészke. Ott van egyedül bőség, a kanáli­sok­ban.

Az előző köte­tektől eltérően már nem állat­ne­vek adják a fe­je­zetcíme­ket, sok­kal na­gyobb sze­re­pet kap az em­ber, egy középis­ko­la, egy Bori nevű diáklány, és természe­te­sen működik az iszo­nya­tos tit­kos­rendőrség, a sze­ku­ritáté, an­nak dol­go­zik egy szégyen­tel­jes besúgó si­se­ra­had, amely je­lentése­ket, fel­je­lentése­ket ír, és Láng Zsolt mind műfa­ji­lag, mint nyel­vi­leg ennyi köve­telmény­nek igyek­szik meg­fe­lel­ni: is­ko­la­regény, po­li­ti­kai regény, ka­masz­regény, a for­ra­da­lom regénye stb. stb., és ami a leg­ne­he­zebb, minden­nek adekvát narrációt te­remt. Az elemzők (Margócsy István, Kovács Flóra) a (fel)je­lentések nyel­vi szövetét tartják sok­ra, bármi­lyen iszo­nya­tos is ez, Láng valóban re­me­kel e szöve­gek meg­szer­kesztésével. Emi­att a sokrétűség mi­att kell az ol­vasónak átképez­nie magát, meg­ta­nul­nia „láng­zsol­tul”, különben nem érti meg a dol­gok, tüne­tek, je­lenségek lényegét, min­de­ne­kelőtt azt, hogy min­den vi­szony­la­gos.

Az utolsó ol­da­la­kon a román for­ra­da­lom eseménykrónikáját rögzíti, ez­zel több román és erdélyi ma­gyar író birkózott, többek között Csi­ki László az Ajakírban. 

Po­mogáts Béla hívja fel a fi­gyel­met arra, hogy Láng Zsolt írásait már a for­ra­da­lom előtt bátor szóki­mondás jel­le­mez­te.* Az Utunk évkönyv­ben, az Ezer­ki­lenc­száznyolc­van­hat írásában kérdez­te meg írótársa­itól: „Idővel ki­derül: gyar­ma­tosított­ja vagy –tója vagy te a romániai ma­gyar iro­da­lom­nak.” Ebből szüle­tett aztán Láng fur­csa című iro­da­lomtörténete: „Tója vagy tott­ja, 2008

Vége­zetül A föld álla­tai és az egész életmű leg­ro­kon­szen­ve­sebb vonásáról, a fe­mi­nin jel­legről kell szólni. Bori, a lány körül fo­rog ez a különös világ, az ő tu­datában szület­nek meg állat­fi­gurák, események, az ő nevében és képvi­se­letében írja Láng: „Az épüle­tek, az utcák, a házso­rok idősze­lencéjében ben­ne volt a nő, akárha amu­lett­ben őrzött haj­szál, vi­asz­ba bur­kolt könny­csepp, erek­lyeként, amely ki­sugárzásával az el­len­szegülőkbe fojt­ja a szót.” (153. old.)

* Po­mogáts Béla: Erdély ma­gyar iro­da­lomtörténete, V-VI., 171. old.


Láng Zsolt: Bes­tiárium Transyl­va­niae IV. A föld álla­tai. Po­zsony, Kal­lig­ram Kiadó, 2011.

Vizualizări: 40

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 264

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

 

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29. EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor