altmarius

cultură şi spiritualitate

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Izsák József
Izsák József 1921-2004 irodalomtörténész.jpg
(1960-as évek)
Született 1921augusztus 1.
Sepsiszentgyörgy,Románia
Elhunyt 2004június 23.(82 évesen)
Marosvásárhely
Nemzetisége magyar magyar
Gyermekei Anikó (1950); Balázs (1952)
Szülei Id. Izsák József
Diószegi Anna
Foglalkozása irodalomtörténész,irodalomkritikus, tanszékvezető előadótanár
Iskolái Ferenc József Tudományegyetem (1940-1944) Kolozsvár
Fontosabb munkái Asztalos IstvánTamási ÁronIllyés Gyulamonográfiák

Izsák József, Isák (Sepsiszentgyörgy1921augusztus 1. – Marosvásárhely,2004június 23.) erdélyi magyar irodalomkritikus, irodalomtörténész, egyetemi oktató, Izsák Balázs apja.

Kutatási területe

A két világháború közötti és a kortárs magyar irodalom.

Életútja

Id. Izsák József kisiparos és Diószegi Anna varrónő házasságából született. Középiskolát szülővárosában végzett, tanári oklevelét magyar nyelv- ésirodalomból a Kolozsvárra visszaköltözött Ferenc József Tudományegyetemen szerezte (1940-1944). György Lajos irodalomtörténész professzor mellé került be a most már Bolyairól elnevezett egyetemre tanársegédnek (1946-1948), 1947-ben doktorált irodalomtudományból. A legkiválóbb egyetemi professzorokat nyugdíjazták vagy bocsátották el 1947 októberében a Bolyai Tudományegyetemről,[1] köztük György Lajos professzort, a professzorok után további elbocsátásokra került sor 1947. október 16-án,[2] az elbocsátottak közt volt Izsák József is.

Izsák József az egyetemről való elbocsátása után előbb középiskolai tanárSepsiszentgyörgyön, majd 1958-tól Marosvásárhelyt az Igaz Szó szerkesztője, 1960-tól ugyanitt a Pedagógiai Főiskola magyar nyelv és irodalomtanszékének tanszékvezető egyetemi előadótanára 1980-ig, a főiskola megszüntetéséig. Izsák József a nyugdíjkorhatárt majd csak egy év múlva érte el, addig munka nélkül volt. Nyugalomba vonult 1981-ben, de folytatta irodalomtörténeti munkásságát és az 1990-es években is bent volt az erdélyi irodalmi vérkeringésben, előadásokat tartottIllyés GyulárólKemény Jánosról, stb.; szervezte az irodalmi életet (1990-ben például ő rendezte meg György Lajos 100. születésnapjának emlékünnepségét), cikkeket írt. Nehezményezte, hogy a magyar irodalmi felvételi anyagból ki akarják hagyni Berzsenyi DánielKölcsey FerencIllyés GyulaNémeth László és Tamási Áron munkásságát, s hitet tett amellett, hogy ezen magyar írók olyan mértékben voltak nemzetiek, mint európaiak, nem voltak nacionalisták.[3] A 2000-es évekközepén hunyt el, egész pontosan 2004. június 23-án,[4] sajnos az interneten csak megközelítőleg vagy tévesen tüntették fel halálának időpontját.[5][6][7]

Az irodalmi közéletben jelentkező Földes László-ügy vitájához érdemben ő már nem tudott hozzászólni, ezért a Földesre vonatkozó információkat, amelyet Izsák József korábban (még 1985-ben) lejegyzett, örököse tette közzé, mivel magának Izsák Józsefnek ez is egyike volt a végakaratának már régtől fogva.[8]

Irodalomkritikai, irodalomtörténeti munkássága

Első írását az Erdélyi Helikon közölte (1943), kritikai és irodalomtörténeti tanulmányai itt s a PásztortűzSorsunk (Pécs),Erdélyi MúzeumIgaz SzóUtunkKorunkNyIrKElőreAlföld (Debrecen), Irodalomtörténet (Budapest) hasábjain jelentek meg. A kortárs magyar írókat bemutató írásaiból kiemelkedtek Tamási-tanulmányai, így bevezetője az Ábel a rengetegbenújbóli kiadásához (1970), az Ősvigasztalás első bemutatása (1971), a Rendes feltámadás képszerkezetének (1972) és egy novella faunmotívumának (1974) elemzése, valamint a sajátos Tamási-féle regénytípus jellemzése a Jégtörő Mátyáslegújabb kiadásában (1980). A középiskolák XII. osztálya számára készült Magyar irodalom c. tankönyv (1981) romániai magyar irodalmi fejezetének szerzője.

Három írói monográfiája maga is írói teljesítmény: hőseinek irodalmi munkásságát egész életfolyamatuk összefüggésrendszerében, magával ragadó regényként mutatja be. 1967-ben Asztalos István művészi realizmusát úgy jellemezte, hogy „az igazmondás szükségét saját sorsában hordozta,” humánumának titka, hogy „megszenvedett gyermek- és ifjúkora jussán [...] kívánta az emberhez méltó életet.” Az 1969-ben megjelent Tamási Áron sem pusztán irodalmi koráramlatnak fogja fel az író realizmusával összefonódott népiességet, hanem úgy láttatja, hogy az „kényszerű és parancsoló útkeresés a népi megmaradás érdekében.” S hősének népi irodalmát éppenséggel az emberiség egyetemes távlatai közt értelmezi Illyés Gyula költői világképe c. harmadik és negyedik monografikus művében (1982; 1986). Sajnos irodalomtörténeti monográfiái a diktatúra éveiben cenzúrázva jelentek meg, a cenzúrázás előtti Tamási Áron monográfia 2000-ben jelent meg Torontóban, a Sigma Kiadónál;[9] az Illyés Gyuláról szóló cenzúrázatlan monográfia pedig 2002-ben Budapesten, a Püski Kiadónál.[10]

Irodalomtörténeti monográfiái nagy elismerést váltottak ki már életében is, íme Várady Imrének az 1969-ben megjelent Tamási monográfiáról írt ismertetéséből egy részlet:

„A minden sorában valósággal átélt munka hat fejezetre tagolódik. Az első Farkaslakától Farkaslakáig címen, a szülőföld eleven felvázolt hátterében, a költő életének azokkal a mozzanataival ismertet meg, amelyek művének megismertetéséhez feltétlenül szükségesek. Itt tudjuk meg - többek közt - azt is, hogy Tamási Áron családi neve valójában Tamás volt s az i-vel ő maga csinált belőle írói nevet. A regényíróról szóló fejezet nem kevesebb elismerést érdemel, mind a tárgyalt munkák (Szűzmáriás királyfiCzímeresekÁbel trilógiaJégtörő MátyásZöld ág, stb.) értékeinek elemzéséért, mind a negatív vonások kendőzetlen megmutatásáért. Ilyenek nem is igen akadnak a novellákban, minélfogva ebben a fejezetben kerekedik a legteljesebbé Tamási Áron költői képe, itt a legbehatóbb stílusa, nyelve eredetiségének elemzése. Minden szép iránt fogékonyan, de a színpadi író gyengéit sem elhallgatva tárgyalja a negyedik fejezet a «népi játékokat» (Énekes madár,Tündöklő JeromosVitéz lélekCsalóka szivárvány, stb.) A «Vallomások» címen ismertetett Bajszerző nagyvilágBölcső és bagolyBajlátott szülőföldSzülőföldemVadrózsa ága c. műveknek szentelt oldalak megint java erejében mutatják a modern magyar próza legnagyobb költőjét, akinek a közösséghez való viszonyáról, hol lelkes, hol mérsékelt sikereiről beszél a könyv utolsó fejezete...”[11]

A román–magyar irodalmi kutatások terén jelentős Móricz és Sadoveanu (Igaz Szó, 1967/9), Az Erdélyi Helikon és a román irodalom (NyIrK, 1968/2), valamint Jebeleanu – a hídverő (Igaz Szó, 1970/3) c. tanulmánya.

Kötetei

 • Bölöni Farkas Sándor, a történetíró (Kolozsvár, 1947);
 • Nemzethalál-félelem a régi magyar költészetben (ETF 204. Kolozsvár 1947);
 • Asztalos István (monográfia, 1967);
 • Tamási Áron (kismonográfia, 1969);
 • Magyar irodalom a XX. században (egyetemi jegyzet, Marosvásárhely, 1978);
 • Illyés Gyula költői világképe : 1920-1950. (monográfia, Budapest, 1982).
 • Illyés Gyula költői világképe : 1950-1983. (monográfia, Budapest, 1986).

Társasági tagság

Jegyzetek

 1. Jump up „1947. október 4. A Monitorul Oficial közli a nemzetnevelési miniszter 256.506. sz. rendeletét: hivatalosan nyugdíjazzák a Bolyai TudományegyetemrőlGyörgy Lajos irodalomtörténészt, Balogh Ernő geológust (az Erdélyi Kárpát Egyesület volt elnöke), Boga Lajos zoológust,Szabó Jenő asszisztenst. (A tanév megkezdése előtt felmondják azt a megállapodást, ami alapján a református teológia két professzora: Tavaszy Sándor és Imreh Lajoselőadhattak a Bolyai Tudományegyetemen.)” In: Vincze Gábor források közt i.m.
 2. Jump up "1947. október 16. A Monitorul Oficialban megjelennek azok a nemzet nevelésügyi miniszteri rendeletek, melyek közlik az ország különböző egyetemein „komprimáltak” újabb listáját. A Bolyai Tudományegyetemről elbocsátanak 15 tanárt és tanársegédet, köztük: Venczel JózsefetJordáky LajostTurnowsky SándortSzékely GyulátLőrincz Ernő AndrástKuszálik Piroskát és Izsák Józsefet." In: Vincze Gábor i.m.
 3. Jump up Izsák József: Ez lenne a hungarológia? In. Romániai Magyar Szó (Bukarest), 1993. szeptember 11.
 4. Jump up Barátja, Elekes Ferenc szíves közlése nyomán.
 5. Jump up Salamon Márton László: Parázs vitát gerjesztett az erdélyi magyar közéletben a Földes László-ügy. „Tündérország sötét oldala” In: Krónika (Kolozsvár), 2005. március 18.
 6. Jump up Nagy Pál: Akik hiányoznak. In: Népújság (Marosvásárhely), 2005. november 1.
 7. Jump up Jeles véndiákjaink: 40. Izsák József (1921-2006(sic!)
 8. Jump up Izsák József: Földes László meghurcoltatásának történetéhez 1985. j...
 9. Jump up Nagy Miklós Kund: Egy feltámadt könyv a novella költőjéről. In: Népújság (Marosvásárhely), 2001. november 3.
 10. Jump up Bölöni Domokos: Jelen időben élt, és jövő időben gondolkodott. In: Népújság (Marosvásárhely), 2003. január 4.
 11. Jump up Várady i.m. lásd További információk cím alatt.

Források

További információk

 • Varró János: „Hadat izenő követként...” Korunk, 1967/5.
 • Kovács János: A nélkülözhetetlen monográfia. Izsák József: Asztalos István. Igaz Szó, 1967/6.
 • Sőni Pál: Izsák József: Asztalos István. NyIrK, 1967/2.
 • Tamás Gáspár: Monográfia Tamási Áronról. Utunk, 1969/6.
 • V. D. Veress Dániel: Izsák József: Tamási Áron. Igaz Szó 1969/9.
 • Várady Imre: Erdélyi író Tamási Áronról. Katolikus Szemle, Róma, 22. évf. 1970/2. 178-179. p.
 • Tóth István: Levélféle a hatvanéves Izsák Józsefhez. Igaz Szó, 1981/8.
 • Csire Gabriella: Korszerű magyar irodalomtörténet XII. osztályosok számára. Előre, 1981. december 9.
 • Iszlai Zoltán: Elszámolás a költészetről. Élet és Irodalom, Budapest, 1983/2.
 • [A 75 éves Izsák József köszöntése.] In: Romániai Magyar Szó (Bukarest), 1996. november 23. (Udvardy Frigyes adatbankja nyomán.)
 • [A 80 éves Izsák József köszöntése.] In: B. D. "Az nem lehet..." Népújság (Marosvásárhely), 2001. augusztus 4. (Udvardy Figyes adatbankja nyomán.)
Commons
Wikimédia Commonstartalmaz Izsák József témájú médiaállományokat.

Kapcsolódó szócikkek

Vizualizări: 60

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor