altmarius

cultură şi spiritualitate

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Bél Mátyás
Bél Mátyás.jpg
Bél Mátyás
Életrajzi adatok
Született 1684március 24.
Ocsova,
Elhunyt 1749augusztus 29.(65 évesen)
Pozsony,
Pályafutása
Szakterület történettudomány,földrajztudomány.
Jelentős munkái Notitia Hungariae novae historico-geographica ("Az új Magyarország történeti-földrajzi ismertetése")

Hatással voltak rá Pilárik JánosBurius János
Commons
Wikimédia Commons tartalmaz Bél Mátyás témájú médiaállományokat.

Bél Mátyás (Matej Bel, latinosan: Matthias BeliusOcsova1684március 24. – Pozsony1749augusztus 29.) magyar és szlovák származású evangélikus lelkész, történet- és földrajztudós, író. A 18. századi magyar tudomány kiemelkedő alakja, a korra jellemző polihisztor iskolának az egyik legkiemelkedőbb képviselője. Nem sokkal halála után a "magnum decus Hungariae" címet kapta ("Magyarország nagy dísze").[1]

Élete

Bél Mátyás apja idősebb Bél Mátyás, szlovák származású evangélikus hítű mészáros, anyja a veszprémi születésű, magyar származású Cseszneky ErzsébetLosonconAlsósztregovánBesztercebányán kezdte tanulmányait, majdPozsonyban az evangélikus líceumban végezte a „humaniórákat”. Különösen Besztercebányán voltak kiváló tanítói:Pilárik János és Burius János személyisége később meghatározónak bizonyult életpályájában. Iskolái közben elsősorban a magyar nyelv alaposabb elsajátítása céljából nevelői állást vállalt egy évre Veszprémben, majd Pápán a református főiskolán képezte magát tovább. A rozsnyói és besztercebányai evangélikus egyházközség pénzén 1704-ben a hallei egyetemre utazott. 1704-től 1707-ig Halléban az egyetemen teológiát, orvostudományt és állattudományt tanult. A hallei évek igen jelentősek voltak számára mind emberileg, mind tudományosan. Ekkor döbbent rá, hogy a magyar királyságról milyen keveset tudnak külföldön. Magyarországról nem volt megfelelő térkép, kézikönyv. Bél rövid németországi tanítás után 1708-ban hazatért Magyarországra.

1709-től 1713-ig Besztercebányán régi tanára Pilarik János keze alatt tanított. Pilarik halála után ő lett a gimnázium rektora. Bél szimpatizált Rákóczival és a fejedelem biztosította vallási türelmet kihasználva szeretett volna komolyabb lépéseket tenni az oktatás terén. Amikor Sigbert Heister tábornok 1708 végén bevonult Besztercebányára emiatt kis híján kivégeztette, mint Rákóczi-szimpatizánst.

Bél Mátyás a Németországban látott példa alapján átalakította a besztercebányai gimnáziumot. Munkájának és eredményeinek híre terjedt, ennek tudható be, hogy 1714-ben a híres pozsonyi evangélikus líceum meghívta igazgatójának. Ettől kezdve haláláig Pozsonyban élt. 1719-ben megválasztották a pozsonyi evangélikus egyház első lelkészévé, s ezt a tisztet 30 esztendőn keresztül töltötte be. Pozsonyban Bél Mátyás háza kulturális központtá vált, kapcsolatai az udvarral, helytartótanáccsal jól alakultak, vallási ügyekben gyakran közbenjárt. Bél Pozsonybanbevezette a pontos tantervet. A tanárok munkáját ellenőrizte, az oktatásról jegyzőkönyvet vezetett. Az általa oly fontosnak tartott földrajzi és történeti ismeretek mellett magas színvonalon folytatta a modern nyelvek oktatását. 1742-ben szélütés érte, majd rövidesen nyugalomba vonult.

A magyar tudományosság fájó hiányosságának tartotta, hogy nem volt a magyar nyelv eredetét, nyelvtanát tárgyaló komoly mű. 1713-ban kiadott Institutio ad symbola conferenda című írásában gyakorlatilag egy magyar nyelv- és irodalomtörténet tervezetét vázolta. A magyar nyelvet számos német folyóiratban ismertette, később német nyelvtant (Institutiones linguae Germanicae) írt a magyar nyelvűek számára. 1725-ben pedig a németek számára írta meg a magyar nyelvtant (Der Ungarische Sprachmeister, oder kurze Anweisung zu der edlen ungarischen Sprache). Latin nyelvtana 1717-ben Lőcsén, 1719-ben pedig Nürnbergben jelent meg. A szlovák nyelv iránti érdeklődését és a pietisták anyanyelvi kultúra fontosságát hirdető tételét bizonyítja, hogy segítette a megjelenésben és előszót is írt P. Dolezal szlovák nyelvkönyvéhez.

Legfontosabb, máig ható tudományos jelentőségű munkája a Notitia Hungariae novae historico-geographica volt. A Notitia-ból öt kötet jelent meg nyomtatásban1735-1742 között, a többi kéziratban maradt fenn. A Notitia-ban megjelent szöveg többszörös szűrőn ment át: a megyeleírásokat az érintett vármegyék megkapták és a pontatlanságokat kijavíthatták. Az általánosabb, történeti, államismereti, politikai fejezeteket pedig a helytartótanácsi cenzúra vizslatta. A cenzúra kihúzatta például a szövegből a vallást érintő mondatokat, és megbotránkozott a jobbágyság életének leírásán.

1710január 8-án vette feleségül Hermann Zsuzsannát. Nyolc gyermekük született. Legidősebb fiuk, Bél Károly András a szász választófejedelem tanácsosa és lipcsei egyetemi tanár lett. Bél Mátyás Gottfried és Bél János Theophil is nagy műveltségre tett szert.

Bél Mátyás a legtipikusabban hungarus-író volt: munkásságával az országot igyekezett szolgálni részrehajlás nélkül. Az ország három akkori legjelentősebb népcsoportjának, a magyarnak, németnek és szlováknak nyelvét jól beszélte, mindhármat egyenlőnek tartotta, a nyelvi tarkaságot dicsőségnek tekintette. Tudományos könyveit kizárólag a közös latin nyelven írta, de jól beszélte mind a három hazai nyelvet, s alkalmi verseiben s egyházi műveiben használta is őket. Saját identitását úgy fogalmazta meg latinul, hogy "lingua Slavus, natione Hungarus, eruditione Germanus",[2] ami azt jelenti, hogy tót (szlovák) anyanyelvű, magyar nemzetű és német műveltségű.[3] Munkássága egyaránt része és értékes öröksége a magyar, a szlovák és a magyarországi német nyelvű irodalomnak.[4][5][6]

Munkássága

Hungariae Antiquae et Novae Prodromus első oldala
 • Korának kiemelkedő, sokoldalú tudósaként foglalkozott nyelvészettel, történelemmel, földrajzzal és mezőgazdasággal.
 • Leghíresebb, ma is forrásértékű munkája az öt kötetben megjelent Notitia Hungariae novae historico-geographica, vagyis "Az új Magyarország történeti-földrajzi ismertetése" (Bécs, 1735, 1736, 1737, 1742, 1749?). Ez a mű tíz vármegye (Pozsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest-Pilis-Solt, Nógrád, Bars, Nyitra, Hont, Moson) leírását tartalmazza Mikoviny Sámuel térképeivel[1]. Szepes vármegye leírását Bél már korábban, a Notitia tervezetét bemutató Hungariae Antiquae et Novae Prodromus(Nürnberg, 1723) című munkában közölte. Neki köszönhetjük a Liptói-havasok első, meglehetősen pontos leírását is.
 • Mint filológus ugyancsak úttörő munkát végzett. De vetere litteratura Hunno-Scythica exertitatio című munkájában elsőként foglalkozott – tudományos felkészültséggel és alapossággal – a magyar rovásírás tanulmányozásával.
 • Nevéhez fűződik az első, 1721-ben megjelenő magyarországi hírlap, a Nova Posoniensia című latin nyelvű újság szerkesztése.
 • Felvetette egy tudós társaság alapításának gondolatát.
 • Matthiaie Belii: De Vetere Litteratura Hunno-Scythica Exarcitatio

Rovásírásról szóló első nyomtatott könyv

Bél Mátyás készítette az első nyomtatott könyvet, ami a székely-magyar rovásról szól. Ez elérhető a Google Books-on is: [2].[7]

Műveinek újabb kiadásai (válogatás)

 • Magyarország népének élete 1730 táján. (Szerkesztette: Wellmann Imre). Bp., 1984.;
 • Hungáriából Magyarország felé. (Szerkesztette: Tarnai Andor). Bp., 1984.;
 • Buda visszavívásáról. (Szerkesztette: Déri Balázs). Bp., 1985.;
 • Csongrád és Csanád vármegye leírása A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1980-1981/2
 • Moson vármegye leírása. 1985.;
 • Gömör vármegye leírása. 1992.;
 • Békés vármegye leírása. 1993.;
 • Pest-Pilis-Solt vármegye. In: Bács-Kiskun megye múltjából VI. Budapest, 1982
 • Pest megyéről. (Ford. Szabó Béla) Szentendre 1977
 • Pest város leírása (1737). Bp. 1985 (Fejezetek Budapest múltjából 1.)
 • Buda város leírása. I. A kezdetektől Mohácsig. Bp. 1987 (Fejezetek Budapest múltjából 1.)
 • Buda város leírása. II. A török Buda. Bp. 1990 (Fejezetek Budapest múltjából; 3.)
 • Buda város leírása. III. Buda visszavívása. Bp. 1993 (Fejezetek Budapest múltjából; 3a.)
 • Veszprém vármegye leírása. (Ford. Takáts Endre) Veszprém 1989
 • B. M. levelezése. (Szerk. Tarnai Andor) Bp., 1993. (Irodalom: e kötetek függelékeiben.)
 • Sopron vármegye leírása - Descriptio Comitatus Semproniensis. I-III. (ford. Földváry Miklós, Déri Balázs, Tóth Gergely.) Kétnyelvű. Sopron, 2001-2006.

Kéziratos hagyatékának, kéziratban maradt műveinek katalógusai

 • Szelestei N. László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. Bp. 1984.
 • Tóth Gergely: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangélikus líceum könyvtárában (Katalógus). – Catalogus manuscriptorum Matthiae Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur. Nemzeti Téka. Budapest 2006. (l. alább, a külső hivatkozásoknál)

Emlékezete

A besztercebányai Bél Mátyás Egyetemrektorátusának épülete
 • Besztercebánya egyeteme az ő nevét viseli.
 • Ocsován Bél Mátyás emlékszobája és szobra látható.
 • Utcát neveztek el róla Budapest XVII. kerületében.
 • Sírja nem maradt fenn, hiszen eltűnt a megszüntetett temetővel együtt Pozsony városában[1]

Jegyzetek

 1. Jump up to:a b Magyar Protestáns Panteon (magyar nyelven). Magyar Protestantizmus. (Hozzáférés: 2013. szeptember 9.)
 2. Jump up Oskar Krejčí. Geopolitics of the Central European Region: The View from Prague an...(angol nyelven). Institute of Political Sciences SAS.ISBN 80-224-0852-2 (2005)
 3. Jump up Szlovákgyártás, II. rész: Mikoviny Sámuel, Konkoly-Thege Miklós, Herman Ottó és Gerster Béla sem magyar (magyar nyelven). kuruc.info, 2013. július 15. (Hozzáférés: 2013. szeptember 9.)
 4. Jump up Bél Mátyás (magyar nyelven). HON- ÉS ÁLLAMISMERETI IRODALOM. (Hozzáférés: 2012. december 8.)
 5. Jump up Karpatendeutsches biographisches Lexikon, Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeutschen aus der Slowakei, 1 (német nyelven) (1988). ISBN 3-927096-00-8
 6. Jump up Weston Evans, Robert John. Austria, Hungary, and the Habsburgs:Essays on Central Europe(angol nyelven). Oxford University Press, 139–140. o (2006). ISBN 0-19-928144-0
 7. Jump up Matthiaie Belii: De Vetere Litteratura Hunno-Scythica Exarcitatio

Források

További információk

Vizualizări: 109

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor