altmarius

cultură şi spiritualitate

1697. szeptember 11. | Savoyai Jenő Zentánál győzelmet arat a törökök felett

Szerző: Tarján M. Tamás


„Maga a nap sem akart előbb lenyugodni, míg ragyogó szemével felséged fegyvereinek teljes diadalát végig nem nézhette.”


(Részlet Savoyai Jenő I. Lipótnak írt győzelmi jelentéséből)

 

1697. szeptember 11-én aratott elsöprő győzelmet Savoyai Jenő császári hadvezér Zentánál II. Musztafa szultán (ur. 1695–1703) és Elmasz Mehmed nagyvezír serege felett. A tiszai átkelés közben meglepett oszmán had a birodalom történetének egyik legsúlyosabb vereségét szenvedte el: becslések szerint mintegy 30.000 török katona veszett oda az ütközet során, aminek eredményeként a Porta hamarosan tárgyalásokba bocsátkozott a Szent Ligával, és 1699 januárjában, a karlócai békeszerződésben – más területek átadása mellett – a Temesi Bánság kivételével lemondott Magyarország feletti uralmáról.


A Szent Liga háborúja


A Habsburg Birodalom, Lengyelország, Velence és – 1686-tól – Oroszország erőit egyesítő Szent Liga XI. Ince pápa (ur. 1676–1689) fáradozásainak köszönhetően jött létre, miután a Bécset 1683 nyarán ostromgyűrűbe záró oszmánok a kahlenbergi csatában döntő vereséget szenvedtek I. Lipót császár-király (ur. 1657–1705) és – a város felmentésére érkező – Sobieski János lengyel uralkodó (ur. 1674–1696) hadaitól. Kara Musztafa nagyvezír seregének megsemmisítését követően a keresztény csapatok betörtek a magyarországi hódoltságba, és a következő években aratott győzelmeik nyomán úgy tűnt, az egyházfő által létrehozott katonai szövetség akár végső célját – a török uralom alatt álló európai területek felszabadítását – is elérheti. Lotharingiai Károly hadai 1686-ban visszafoglalták Buda várát, két évvel később pedig Belgrád tornyáról is lekerült a lófarkas zászló. A császári sereg 1688 végére mélyen benyomult a Balkán-félszigetre, miközben Velence a Peloponnészoszon, Lengyelország Podóliában, Oroszország pedig a Fekete-tenger északi partvidékén rendítette meg az oszmánok állásait.


A kétfrontos küzdelem évei


A küzdelem menetében ugyanakkor hamarosan fordulat következett be. XIV. Lajos francia király (ur. 1643–1715) aggodalommal figyelte a Szent Liga sikereit – kiváltképp a rivális Habsburg-dinasztia délkelet-európai térnyerése ütközött az érdekeivel –, ezért 1688-ban háborút provokált nyugaton. A Napkirály II. Károly pfalzi választófejedelem (ur. 1680–1685) halálát használta fel a konfliktus kirobbantására, akinek húga, Sarolta Erzsébet orléans-i hercegné Lajos sógornője volt; a testvér trónigényére hivatkozva a francia hadak megszállták a német államocskát, ami természetesen I. Lipótot is beavatkozásra késztette.


A pfalzi örökösödési háború (1688–97) jelentős császári erőket vont el a keleti hadszíntérről, ennek köszönhetően pedig a Porta ellentámadásba lendülhetett. 1690-ben Belgrád ismét török kézre került, és egy rövid ideig úgy tűnt, II. Szulejmán szultán (ur. 1687–1691) hadai akár Bécs előterébe is visszatérhetnek. E veszély hamarosan elhárult, miután Lajos bádeni őrgróf 1691-ben, Szalánkeménnél győzelmet aratott az oszmánok felett, a harcok fő színtere azonban tartósan az Al-Duna vidékére és Magyarország déli területeire helyeződött át.


Tekintettel arra, hogy I. Lipót szemében a nyugati háború élvezett elsőbbséget, a következő – meddő küzdelmet hozó – években folyamatosan békeajánlatokkal ostromolta a Portát, a megegyezés reménye azonban szertefoszlott, miután a szultáni trónt 1695-ben a harcias II. Musztafa foglalta el. Az uralkodó személyes vezetésével felvonuló oszmán hadak ebben az évben több ütközetben is győzedelmeskedtek a Temesközben, és miután a Habsburg erők főparancsnoka, a szerény hadvezéri képességekkel rendelkező I. (Erős) Ágost szász választófejedelem (ur. 1694–1733) 1696-ban sikertelenül ostromolta Temesvárt, a szultán hadjáratot szervezett a magyarországi hódoltság visszaszerzésére.


Savoyai Jenő a császári hadak élén


Mivel a szász uralkodó 1697-ben meghívást kapott a lengyel trónra, a Habsburg szerzemények megóvását – fővezéri kinevezése után – Savoyai Jenő kapta feladatul. Mint ismeretes, a francia földön nevelkedő herceg azután próbált szerencsét I. Lipót udvarában, hogy XIV. Lajos – alacsony termete, gyenge testalkata és törékeny egészsége miatt – eltanácsolta a katonáskodástól, és inkább papi pályára szánta őt. A török elleni harcok során hamar bebizonyosodott a Napkirály tévedése, ugyanis Savoyai Jenő Kahlenbergnél, majd Buda visszafoglalásakor is kitüntette magát, később pedig – altábornagyi rangig emelkedve – az 1687-es nagyharsányi diadalban és Belgrád bevételében is oroszlánrészt vállalt. Ilyen előzmények után érthető, hogy I. Lipót 1697-ben bizalmat szavazott a zseniális stratégának bizonyuló hercegnek, az új fővezér felkészülését azonban a nyári hónapok során számos körülmény hátráltatta.


Stratégiai nehézségek


Savoyai Jenő előzetes várakozásai szerint a Bácskában táborba szálló – dán, brandenburgi és szász segédcsapatokkal, illetve Jean Rabutin de Bussy tábornok erdélyi és Charles de Vaudémont herceg felső-magyarországi haderejével kiegészülő – császári seregnek 55.000 főt kellett volna számlálnia, a boszniai Bihács várának elhúzódó – ráadásul sikertelen – ostroma és az 1697 júliusában kirobbanó hegyaljai felkelés azonban jelentős erőket vont el. A hercegnek a nyár közepén mindössze 30.000 katona állt rendelkezésére, és ugyancsak komoly nehézséget jelentett számára, hogy a szultán Belgrádhoz érkező serege stratégiai előnyt birtokolt, hiszen – annak függvényében, hogy a Dunán, vagy a Száván kel át – a Szerémséget és Erdélyt egyaránt veszélyeztethette.


Savoyai Jenőnek emiatt a török hadmozdulatokhoz alkalmazkodva kellett megterveznie csapatai útvonalát, ami rendkívül bonyolult feladat volt, ugyanis hosszú ideig a szultáni haditanács sem döntötte el, hogy Péterváradot ostromolja meg, vagy Erdély ellen indul. A herceg számára az utóbbi választás tűnt valószínűbbnek, mivel a II. Musztafa táborában tartózkodó Thököly Imre kurucaival jó eséllyel felkelést robbanthatott volna ki a fejedelemségben. Bár Savoyai Jenő győzelmi esélyeit augusztus végén jelentős mértékben javította Rabutin és Vaudémont csatlakozása, a szultán és Elmasz Mehmed nagyvezír sikeresen homályban tartotta terveit, így a császári hadvezér arra kényszerült, hogy fel-alá vonulgasson a seregével Bácskában.


A törökök végül a Szerémségbe keltek át, céljaikat azonban a Duna és Tisza összefolyásánál fekvő titeli erőd augusztus 28-i elfoglalása sem egyértelműsítette. Az oszmán haditanács végül úgy határozott, Péterváradot kísérli meg elfoglalni, ezért Savoyai Jenő csapatai erőltetett menetben a Dunához siettek, a császári erők megjelenése után azonban II. Musztafa változtatott tervén, és – a Tisza mentén haladva – seregével észak felé vonult. A herceg egyre fáradtabb katonáival követte a török hadat, és szeptember 10-én Óbecséhez érkezett.


Szerencsés győzelem Zentánál


A másnapi diadalban Fortuna is közrejátszott: a török portyázókkal megütköző császári előőrs szeptember 11-én reggel foglyul ejtett egy pasát, aki elárulta Savoyai Jenőnek, hogy az ellenség – egy hajóhíd segítségével – Zentánál megkezdte az átkelést a Tiszán. A hadvezér úgy döntött, kihasználja a támadásra kínálkozó alkalmat, és erőltetett menetben megindította csapatait észak felé. A keresztény erők szerencsés pillanatban érkeztek meg a zentai révhez, ugyanis a szultáni had fele már a folyó túlpartján tartózkodott, ráadásul az átkelés biztosítására épített török sáncok befejezetlenek maradtak. Savoyai Jenő a helyzetet felmérve azonnal ágyúztatni kezdte a hajóhidat, és ezzel egy időben rohamot indított a védműveken tátongó résen keresztül.


II. Musztafát meglepte a császári erők támadása, és úgy döntött, visszavezényli lovasságát a Tisza bal partjára, amivel káoszt idézett elő seregében. A visszatérő szpáhik összekeveredtek a korábban átkelésre utasított – ellentétes irányban haladó – janicsárokkal, a hajóhídon kialakult zűrzavar pedig alkalmat adott a herceg számára, hogy elvágja a megtámadott török gyalogságot a folyótól. A keresztény katonák valóságos mészárlást végzett a reménytelen helyzetbe került oszmánok soraiban, akik a hídra összpontosuló ágyútűz miatt is hatalmas veszteségeket szenvedtek. A zentai ütközetben becslések szerint 20.000 török harcos esett el – a császári had halottainak száma körülbelül 2000 főre volt tehető –, ám a menekülés során a Tisza hullámai között további 10.000 katona vesztette életét, miután az ellenség gyilkos szorításából a folyóba ugorva próbáltak kiutat találni. A néphiedelem sokáig úgy tartotta, a várossal szemben fekvő sziget a török holttestekre rakódott hordalékból épült fel.


A zentai csata így az Oszmán Birodalom történetének egyik legsúlyosabb vereségével zárult: az ütközetben rengeteg magas rangú tiszt, és Elmasz Mehmed nagyvezír is életét vesztette. Savoyai Jenő a diadal után – több ezer ló, marha és teve mellett – a szultáni hadak felszerelését, a hadipénztárat és a birodalmi pecsétet is megszerezte. II. Musztafa serege megsemmisülése után Temesvárra menekült, majd visszavonult Konstantinápolyba.


Az Európa-szerte ünnepelt fényes diadal ellenére Savoyai Jenő a továbbiakban nem tudott áttörést elérni a török elleni háborúban: a hosszú küzdelemben kimerült Habsburg Birodalom a pfalzi konfliktust lezáró rijswijki egyezmény (1697) megkötése után a Portánál is a fegyvernyugvás lehetőségét kereste, amire a zentai kudarc után már a szultán is hajlott. Ennek eredményeként a harcoló felek 1698 második felében tárgyalóasztalhoz ültek Karlócán, és a következő év januárjában békeszerződést írtak alá, mely az új határokat az aktuális hadi helyzet szerint állapította meg. A karlócai békének köszönhetően Magyarország területe – a Temesi Bánság kivételével – felszabadult az oszmán uralom alól, és megkezdhette regenerációját a másfél évszázados pusztítás után.

Kapcsolodó cikkek:

Vizualizări: 18

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

201 state 

(ultimul: Mauritania)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 41

1 stat are peste 660,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 100.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

2 state au peste 20,000  clickuri (Italia,  Germania)

1 stat are peste 10.000 clickuri (Franta)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

16 state au un click

Website seo score
Powered by WebStatsDomain

DE URMĂRIT

1.EDITURA HOFFMAN

https://www.editurahoffman.ro/

2. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

3.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

https://www.editura.uaic.ro/produse/editura/ultimele-aparitii/1

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

6. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

7. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

8. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

9. ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

10. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro 11. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

12. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

13. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

14. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

15. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

16. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

17.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

18. EDITURA ARGONAUT

https://www.editura-argonaut.ro/

19.EDITURA MEGA

https://edituramega.ro/

20. TIMBREE

www.timbree.ro

21. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

22 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

23. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

24. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

25. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro 26. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

27. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

28.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

29.NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. CERTITUDINEA

www.certitudinea.com

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Hoffman - Jurnalul cărților esențiale

1. Radu Sorescu -  Petre Tutea. Viata si opera

2. Zaharia Stancu  - Jocul cu moartea

3. Mihail Sebastian - Orasul cu salcimi

4. Ioan Slavici - Inchisorile mele

5. Gib Mihaescu -  Donna Alba

6. Liviu Rebreanu - Ion

7. Cella Serghi - Pinza de paianjen

8. Zaharia Stancu -  Descult

9. Henriette Yvonne Stahl - Intre zi si noapte

10.Mihail Sebastian - De doua mii de ani

11. George Calinescu Cartea nuntii

12. Cella Serghi Pe firul de paianjen…

Continuare

Creat de altmariusclassic Dec 23, 2020 at 11:45am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Ian 24.

© 2021   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor