altmarius

cultură şi spiritualitate

Serban Nichifor: PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A UNIVERSITĂTII NAŢIONALE DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI PE PERIOADA 2012-2016

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A UNIVERSITĂTII NAŢIONALE DE  MUZICĂ DIN BUCUREŞTI PE PERIOADA 2012-2016

 

 

 

 “Muzica porneşte de la inimă şi se adresează inimilor.”

George Enescu

 

“Viitorul este deschis. El reprezintă o proiecţie, o posibilitate sau un milion de posibilităţi deopotrivă. Avem insă nevoie de proiecţii şi de viziune pentru a putea clădi o punte între ceea ce suntem şi ceea ce vrem să fim”

Seminţe de viitor sau îndrăzneala prezentului - www.edu2025.ro

 

“Cele mai cautate 10 profesii în 2010… nu existau în 2004; noi pregătim acum studenţi pentru profesii care nu există încă… care vor folosi tehnologii ce nu au fost încă inventate… pentru a rezolva probleme pe care încă nu le cunoaştem”

Richard Riley, Fost Secretar de Stat pentru Educaţie, SUA

 

“viitorul aparţine celor care cred în frumuseţea viselor lor”

Eleanor Roosvelt

 

„Novus ordo seclorum”

Seal of the United States of America

 

I.) OBIECTIVE

 

-         Într-o imagine sintetică a planului strategic, obiectivele principale au următoarea configuraţie:

 

 

-         a.) Performanţele, competitivitatea, egalitatea de şanse, dezvoltarea personală, libertatea academică, creativitatea, transparenţa, responsabilitatea şi  receptivitatea la solicitările studenţilor reprezintă valori fundamentale ale procesului educaţional şi de instruire;

 

-         b.) Activitatea universitară este centrată pe funcţia formativă şi pe cea informativă a procesului educaţional orientat spre şi pentru studenţi; totodată studenţii UNMB dispun de toate facilităţile necesare obţinerii unor rezultate optime în dezvoltarea personală – atât în cadrul complex al procesului de invăţământ propriu-zis (inclusiv prin aplicarea, conform ECTS, a importantului principiu al transferabilităţii şi acumulării creditelor, într-un câmp curricular flexibil şi unanim recunoscut în cadrul programelor comunitare, prin compatibilizarea diplomelor şi a certificatelor universitare), căt şi prin dreptul de a beneficia de burse, de servicii sociale specifice şi de cazare, în condiţii avantajoase, la Căminul UNMB ; organizaţi în asociaţiile ce îi reprezintă legal în Senatul şi în Consiliile UNMB, studenţii participă astfel în mod nemijlocit la actul decizional, în conformitate cu drepturile şi obligaţiile lor legale;

 

-         c.) Cercetarea stiintifica are un rol esenţial în optimizarea şi eficientizarea procesului educaţional; stimularea activităţii de cercetare – atât la nivelul Centrului de Excelenţă şi al Centrului de cercetare ştiinţifică şi activităţi artistice , cât şi în contextul IOSUD, la nivelul  Şcoalii Doctorale şi Post-Doctorale - se materializează prin incheierea unor contracte de cercetare, prin identificarea unor surse de finanţare, prin accesarea publicaţiilor ISI, prin accesul liber la informaţie şi tehnologie, prin publicarea lucrărilor valoroase la editura şi în revistele UNMB; rezultatele activităţilor de cercetare ale profesorilor şi studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor reprezintă şi un criteriu important în evaluarea academică, ca element determinant atât în promovarea pe criterii exclusiv profesionale , cât şi în motivarea salarială; rezultatele activităţii de cercetare  ilustrează totodată şi imaginea externă a UNMB, prin impunerea  identităţii instituţionale la nivel naţional şi pe plan internaţional.

 

-         d.) In conformitate cu dispozitiile Procesului de la Bologna (referitoare la crearea Spaţiului European al învăţământului superior) şi ale Tratatului de la Lisabona (ce pun la dispoziţia Uniunii Europene instituţii moderne şi metode de lucru optimizate pentru a face faţă, în mod eficient, provocărilor contemporane), prin Departamentul Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare  sunt promovate cu consecvenţă proiectele instituţionale de parteneriat universitar, programele de educaţie şi formare profesională finanţate de Comisia Europeană;

 

-         e.) Personalul administrativ are o importanţă deosebită în contextul eficientizării managementului universitar; în consecinţă se impune identificarea căilor optime de comunicare la toate nivelurile ierarhice; administrarea patrimoniului mobiliar şi imobiliar (inclusiv prin finalizarea construcţiei in curs) reprezintă o sarcina primordială; tot in sfera administrativă este inclus şi proiectul conectării sistemului informatizat la Registrul Matricol Unic (RMU) al Studenţilor, precum şi la Registrul de Personal (CIM) al UNMB;

 

II.) PRINCIPII SI REPERE IN PUNEREA IN PRACTICA A PLANULUI STRATEGIC ŞI ÎN SOLUŢIONAREA UNOR PROBLEME SPECIFICE

 

 

-         1.) Aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a principiilor democratice în  procesul decizional – inclusiv în lumina Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi Libertatilor Fundamentale (ratificate de ţara noastră prin Legea nr.30 / 18 mai 1994).

 

-         2.) Promovarea discriminării pozitive, a corectitudinii politice (political correctness) şi combaterea fermă a oricarei forme de rasism, de anti-semitism în comunitatea academică. În acest sens consider că se impune şi colaborarea directă cu instituţii internaţionale de renume – precum United States Holocaust Memorial Museum - în scopul cultivării celor mai nobile principii morale.

 

-         3.) Colaborarea permanentă cu Ministerul Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului,  cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi cu Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) - conform dispoziţiilor Legii Nr.1/2011ce are prioritate absolută în elaborarea strategiei educaţionale.

 

-         4.) Apărarea prestigiului culturii muzicale româneşti multi-milenare, centrate pe personalitatea genialului nostru creator George Enescu - aspect ce trebuie reflectat şi la nivelul fondului repertorial, ca fundament al programelor analitice specifice diferitelor discipline teoretice si practice. Totodată, in acest context trebuit subliniată continuitatea Spiritualităţii Româneşti şi respectul faţă de tradiţiile prestigioase ale Muzicii Româneşti animate, de-a lungul timpului, de personalităti ce au marcat momente de referinţă în evoluţia artei sunetelor. În acest sens consider că trebuiesc respinse şi atacurile injuste la imaginea unor personalităţi proeminente ale Muzicii Româneşti.

 

-         5.) Dezvoltarea instituţională la toţi parametrii specifici educaţiei muzicale la nivel universitar – inclusiv în perspectiva formării continue , în cea a pregătirii personalului didactic, în cea a relaţiilor internaţionale, precum şi în domeniul invăţământului la distanţă.

 

-         6.) Impulsionarea cercetării ştiinţifice – prin admirabilele Centre de excelenţă şi, respectiv, de cercetare ştiinţifică şi activităţi artistice ale UNMB, prin remarcabila Şcoală Doctorală şi Post-Doctorală de care dispunem, prin granturi CNCSIS, burse, conferinţe, simpozioane şi alte manifestări naţionale şi internaţionale relevante implicând şi sincronizarea - în domeniile fundamentale ale cercetării muzicologice - cu cele mai importante centre ştiinţifice din Uniunea Europeană, din Statele Unite ale Americii şi din Israel. În acest context susţin stabilirea unor parteneriate speciale cu instituţii americane de înalt prestigiu, precum Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) / Stanford University, Northeastern University si Experimental Music Studio, Advanced Lab for Music Applications / Brigham Young University. Ca  şi în celelalte domenii de activitate, modelul American reprezintă un summum şi în aria educaţiei şi cercetării muzicale.

 

-         7.) Realizarea, cu concursul unor specialisti de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrativ (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, a unei analize SWOT detaliate şi indentificarea parametrilor specifici (Strengths/Puncte forte, Weaknesses/Puncte slabe, Opportunities/Şanse, Threats/Ameninţări) la nivel instituţional, cu referire la mediul intern şi la cel extern. În acest sens, consider că procesul managerial trebuie să fie direct determinat de analiza permanentă a mediului extern in progress şi, totodată, de reliefarea calităţii excepţionale a mediului intern al UNMB – ce dispune în mod incontestabil de un corp profesoral de elită şi de o baza materiala consistentă. Totodată consider că aşa-zisul fenomen al “penuriei de studenţi determinată de  “scăderea  prestigiului profesiei de muzician” (ca elemente reprezentând  ameninţări majore) nu este în nici un caz  ireversibil – el putând fi contracarat în primul rand printr-o ofensivă mediatică convingătoare reliefînd factorii constitutivi ce definesc cu elocvenţă imaginea eminamente pozitivă a instituţiei noastre. În acest context anexez proiectul unui posibil “Dosar al activităţii de comunicare pentru Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti” elaborat de mine în Septembrie 2011, în cadrul modulului “Comunicare în învăţământul superior” , ca parte componentă a programului “Îmbunătăţirea Managementului Universitar” coordonat de UEFISCDI (APPENDIX: pag. 8-17).   În sintetizarea imaginii publice şi în proiectarea ei în mass-media consider că trebuie apelat  la experţi in domeniul public relations, în perspectiva elaborării cu celeritate a unei strategii bine structurate. În contextul acestei actiuni mediatice “intensive” imi permit sa evidenţiez trei direcţii încă nefructificate:

-         a.) infiinţarea unui post de radio on-line, având o politică redacţională axată promovarea sistematică a inregistrărilor şi/sau a transmisiunilor in direct ale concertelor membrilor comunităţii universitare şi oferind totodată şi experimentarea unei noi discipline academice  legate de domeniul “radiofoniei muzicale”;

-         b.) extinderea stagiunii de concerte a UNMB şi in medii externe “atipice” – unele si “defavorizate” (ca de pilda la alte universităţi, în spitale, şcoli, case de copii, etc.);

-         c.) in conexiune şi cu b.) , implicând eventual şi Fundatia “Medicina şi Muzica” – infiinţarea unui curs de meloterapie computerizată, dezvoltand modelul programului-pilot experimentat în anul universitar 2008-2009 la Facultatea de Muzică a Universitatii TRANSILVANIA din Braşov de Prof.Univ.Dr. Liana Alexandra şi de semnatarul acestor rânduri.

 

-         8.) Epoca actuală este marcată de semnificative schimbări paradigmatice, prin  abandonarea concepţiei cartesian-newtoniene  şi adoptarea viziunii holiste,    intr-o reţea globală impunând interconectări complexe în planul noului câmp morfogenetic. Mutatis mutandis, şi în sfera artei sunetelor dispar o serie de elemente pe care eronat le consideram “perene” , apărând  în schimb noi oportunităţi (aparent “surprinzătoare”) determinate de evoluţia conceptuală globală - diacronică şi sincronică - de factura new age. Putem astfel afirma că “sunetul fundamental”  rămâne acelaşi factor generator ireversibil – mutaţiile intervenind doar la nivel spectral şi, implicit, perceptiv.  De aceea consider că este imperios necesară  o adaptare (şi nu o capitulare !) la  noua paradigmă, un aggiornamento menit să “reabiliteze” şi mult invocatul statut socio-profesional al muzicianului, marcat în prezent, la noi, de situaţii “paradoxale” (precum  succesul fulminant al unor produse kitsch – manelele islamizante diseminate intens şi din motive extra-muzicale de executanţi fără studii, dar fabulos remuneraţi – în raport cu “nerentabilitatea materială” a folclorului autentic – ce este denigrat sistematic, din aceleaşi motive extra-muzicale – şi a creaţiei de avangardă promovate la cel mai înalt nivel academic, dar de foarte multe ori “pe gratis” şi doar în faţa unui mic grup de connaisseurs). De aceea, a prima vista şi educaţia muzicală superioară pare a fi “nerentabila”… Până la urmă insă acest statut in progress  al muzicianului profesionist este structurat, este definit chiar de noi, de muzicienii profesori, şi el poate fi investigat, re-modelat şi re-asimilat în noile lui ipostaze pe parcursul studiilor de specialitate – deci la nivelul la care noi operăm şi care ne oferă multiple oportunităţi. Un exemplu elocvent în acest sens este reprezentat de dimensiunea  neo-consonantismului, cu multiple şi profunde implicaţii atât în plan acustic, cât şi ontologic. Născut in Statele Unite ale Americii, acest providenţial curent muzical de factură postmodernă a fost explicit promovat în România  (inclusiv la UNMB)  prin creaţiile componistice ale Lianei Alexandra şi ale semnatarului acestor rânduri – elocvente în acest sens fiind şi site-urile: http://nuovamusicaconsonante.info

 

-         http://www.ecpnm.com/member/42/liana_alexandra_nuova_musica_consona...

 

-         http://www.voxnovus.com/composer/Liana_Alexandra.htm

 

-         http://www.voxnovus.com/composer/Serban_Nichifor.htm

 

-         Complexa  cercetare viitorologica în domeniul nostru – ca o condiţie sine-qua-non în perspectiva elaborării unei imagini mediatice pozitive - nu poate fi realizată decât în urma unei analize obiective – si, eventual, multi-disciplinare - a  raportului cerere/ofertă proiectat şi în procesul educaţional,  ce are o finalitate clară: pregatirea studenţilor pentru piaţa muncii, unde de cele mai multe ori “cultura de masă face ca Pământul să se rotească…” (Pico Iyer, revista Time – citat în revista Sinteza Nr.95/1993, U.S. Information Agency). Este un adevăr pe care nu îl putem ignora – căci eludarea lui ne trimite într-o dimensiune utopică, virtuală, într-un fel “soteriologică”, dar “euthanasiantă” şi fără nici o tangenţă cu lumea materială în care, totuşi, trebuie să supravieţuim. Dilema existentială este evidentă, iar intrebările retorice – inevitabile: “Quo vadis, Musica ?” şi, implicit, “Quo vadis, UNMB ?”  Consider că un răspuns viabil, cu adevărat responsabil nu poate fi formulat decît prin realizarea unui demers prospectiv şi sistematic, dupa modelul oferit de UEFISCDI şi detaliat la punctual 9.) .

 

-         9.) Pornind de la premisa majoră  că toţi membri comunităţii noastre academice sunt direct interesaţi în promovarea UNMB, cred că ar fi foarte utilă implementarea unor tehnici de “creativitate în grup” de tip brainstorming, prin cercetarea tuturor propunerilor referitoare la stabilirea strategiei instituţionale. În acest sens propun preluarea modelului experimentat de UEFISCDI în cadrul proiectului “Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc” (desfăşurat în perioada noiembrie 2008 – octombrie 2011), ce şi-a propus “construcţia unei viziuni pe termen lung asupra învăţământului superior din România, asumată de către actorii cheie din sistem şi de societate în ansamblul său. Rolul acesteia este de a fundamenta politicile la nivelul sistemului universitar, constituind totodată un reper pentru poziţionarea strategică a universităţilor (detalii la adresa web www.edu2025.ro )”.  Acest extrem de interesant experiment – la care Prof. Univ. Dr. Liana Alexandra şi cu mine am participat  activ, ca experţi UEFISCDI – a avut loc la Bucureşti pe data de 29.01.2010, prin îmbinarea mai multor  tehnici viitorologice: “World Café” (proces conversaţional implicând un grup impărţit în subgrupuri de 4 - 5 persoane în dialog pe o temă dată –grupurile restructurandu-se periodic pentru realizarea unei “circulatii ideatice”), “Cărţile de Joc pentru Scenarii” (în care cărţile reprezintă “poze” ale elementelor unui scenariu – tendinţe, factori de schimbare, aranjamente institutionale, valori ş.a.m.d.”), “Metoda Matricei Integrale” (inspirată de teoria filosofului şi psihologului american Ken Wilber) şi “Roata Vieţii” (de inspiratie taoista, căutând echilibrul între componentele structurii prin evitarea “focalizării atenţiei grupului doar pe aspectele dominante”). La sfârşitul experimentului scenariile sintetizate au fost dezbătute în plen – multe dintre ele devenind repere ale acestui atât de important demers prospectiv elaborat cu exemplară probitate profesională  şi constituind totodata un autentic exerciţiu democratic de foresight in cadrul caruia au fost utilizate metode şi tehnici specifice, ce pot fi aplicate şi la nivelul UNMB: identificarea actorilor cheie, analiza stării actuale, analiza factorilor schimbării, elaborarea de scenarii, generarea consensului participanţilor – oferindu-se astfel, cu participarea reprezentanţilor cheie ai mediilor interesate (profesori, cercetători, studenţi, instituţii publice, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, etc.) “cadrul propice pentru elaborarea unei viziuni pe termen lung prin care să se identifice un tablou al viitorului dezirabil şi să se formeze şi stimuleze o gândire anticipativă cu privire la provocările viitoare, la fundamentarea deciziilor din present şi la mobilizarea acţiunilor individuale şi collective în vederea stabilirii unor planuri de acţiune” ( www.edu2025.ro ) . Enunţate sintetic, concluziile acestui esenţial demers prospectiv ilustrează următoarele aspecte: a.) VIITORUL, aşa cum îl “ştim” (societatea se va centra tot mai mult pe individ şi pe nevoile sale; progresele din medicină vor creşte durata şi calitatea vieţii; serviciile şi produsele vor incerca să răspundă multitudinii de dorinţe şi nevoi; societăţile tot mai complexe, mai dominate de incertitudine şi mai legate unele de altele vor fi tot mai greu de guvernat; oamenii vor avea nevoie de educaţie mai mult decât în present; rolul instituţiilor de învăţămînt superior va fi extins; “cele mai cautate 10 profesii în 2010… nu existau în 2004; noi pregătim acum studenţi pentru profesii care nu există încă… care vor folosi tehnologii ce nu au fost încă inventate… pentru a rezolva probleme pe care încă nu le cunoaştem” – Richard Riley, Fost Secretar de Stat pentru Educaţie, SUA); b.) VIITORUL – învăţământul superior aşa cum îl putem construi (personalizarea învăţării este o consecinţă a nevoii de individualitate a omului modern, care nu mai învaţă ca să ocupe un rol rândiot de alţii, ci ca să îşi definească liber şi dinamic propriile roluri; diversitatea – implicând mai multe tipuri de excelenţă şi comunicarea între diferite instituţii - este răspunsul sistemului universitar la nevoia de personalizare a studenţilor şi angajatorilor; transparenţa este o valoare practică şi tangibilă, determinând direct diversitatea, personalizarea, accesul la informaţie, comunicarea, sinceritatea instituţională, responsabilitatea, echitatea, egalitatea de şanse, onestitatea şi chiar dreptul de a alege, căci “viitorul aparţine celor care cred în frumuseţea viselor lor” – Eleanor Roosvelt).

 

-         10.) Respectarea necondiţionată a tuturor “principiilor care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii” (cf. art. 3 din Legea Nr. 1/2011) – inclusiv a principiului libertăţii academice. Aplicarea consecventă a European Credit Transfer System (ECTS), conform dispoziţiilor legale în vigoare şi în lumina Procesului Bologna.

 

-         11.) Un aspect fundamental este legat şi de asigurarea calităţii în procesul educaţional specific UNMB. În acest sens, în complementaritate cu prodigioasa activitate practică, contribuţiile teoretice ale ARACIS (sintetizate şi în volumul “Calitatea Învăţământului Superior din România – o analiză instituţională a tendinţelor actuale” coordonat de Mihai Păunescu, Lazăr Vlăsceanu şi Adrian Miroiu – Editura Polirom, Iaşi, 2011) sunt absolut esenţiale în definirea analizei instituţionale a invăţământului superior românesc, a calităţii învăţământului superior (într-o convingătoare analiză empirică) şi a mecanismelor alternative de asigurare a calităţii în învăţământul superior (prin diversificare şi adecvare la context). În această atât de amplă analiză ştiinţifică a fenomenului,  de aplicabilitate imediată la nivelul UNMB este şi tehnica benchmarking, ca metodă de gestionare a  calităţii prin compararea şi etalonarea pragurilor de performanţă în raport cu alte instituţii având obiective similare. Operând prin reducţie fenomenologică, în domeniul învăţământului muzical putem astfel identifica două mari modele educaţionale: cel democratic (in variantele europeană şi americană) şi cel totalitarist (aplicat în fosta zonă de influenţă sovietică). În contextul procesului decizional eminamente colectiv (elaborat aşadar la nivelul întregii comunităţi academice), consider că este foarte important să iniţiem o analiză a  sistemului educaţional pe care dorim să îl aplicăm,  luând în considere factorii ce ţin de tradiţia eminamente democratică a învăţămăntului românesc de dinainte de 1944, de etapa în care ne aflăm, de oportunităţile pe care le avem şi de direcţia spre care ne îndreptam. În ceea ce mă priveşte, declar că sunt un promotor al modelului educaţional practicat în Statele Unite ale Americii – acest model fiind în perfectă consonanţă cu adevăratele tradiţii ale învăţământului românesc, ca expresie a prestigioasei noastre Spiritualitati.

 

-         În concluzie subliniez faptul că nu am expus ideile de mai sus doar din raţiuni electorale  - ci tocmai în scopul de a contribui la bunul mers al instituţiei noastre. În cazul în care viitoarea conducere a UNMB le va considera viabile şi le va aplica, aş fi foarte fericit să ştiu că am fost util şi prin formularea acestor sugestii. Totodată apreciez în mod deosebit realizările fostelor echipe manageriale  şi, invocând adagiul “e pluribus unum”, consider că toate aceste elocvente realizări ar putea fi dezvoltate în consonanţă cu noile soluţii cristalizate tocmai în perspectiva obiectivului comun al impunerii UNMB  ca instituţie etalon a învăţământului muzical românesc si, totodata, ca una dintre universităţile de elită pe plan internaţional !

Conf.Univ.Dr. Şerban NICHIFOR

Cadru didactic titular la UNMB - FIM

Compozitor (SABAM, ASCAP)

Expert Evaluator Naţional ARACIS

Comandor al Ordinului Naţional “Pentru Merit” (2000)

Ofiţer al Ordinului Coroanei Regale Belgiene (2008)

http://romania-on-line.net/whoswho/NichiforSerban.htm

http://isurvived.org/SerbanNichifor-music.html

http://www.shoahmusic.com/

http://www.military.com/video/search?vsk=Serban+Nichifor

http://www.myspace.com/nichiforserban

 

Bucureşti, 3 Februarie 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A UNIVERSITĂTII NAŢIONALE DE  MUZICĂ DIN BUCUREŞTI PE PERIOADA 2012-2016

 

 

 

 “Muzica porneşte de la inimă şi se adresează inimilor.”

George Enescu

 

“Viitorul este deschis. El reprezintă o proiecţie, o posibilitate sau un milion de posibilităţi deopotrivă. Avem insă nevoie de proiecţii şi de viziune pentru a putea clădi o punte între ceea ce suntem şi ceea ce vrem să fim”

Seminţe de viitor sau îndrăzneala prezentului - www.edu2025.ro

 

“Cele mai cautate 10 profesii în 2010… nu existau în 2004; noi pregătim acum studenţi pentru profesii care nu există încă… care vor folosi tehnologii ce nu au fost încă inventate… pentru a rezolva probleme pe care încă nu le cunoaştem”

Richard Riley, Fost Secretar de Stat pentru Educaţie, SUA

 

“viitorul aparţine celor care cred în frumuseţea viselor lor”

Eleanor Roosvelt

 

„Novus ordo seclorum”

Seal of the United States of America

 

I.) OBIECTIVE

 

-         Într-o imagine sintetică a planului strategic, obiectivele principale au următoarea configuraţie:

 

 

-         a.) Performanţele, competitivitatea, egalitatea de şanse, dezvoltarea personală, libertatea academică, creativitatea, transparenţa, responsabilitatea şi  receptivitatea la solicitările studenţilor reprezintă valori fundamentale ale procesului educaţional şi de instruire;

 

-         b.) Activitatea universitară este centrată pe funcţia formativă şi pe cea informativă a procesului educaţional orientat spre şi pentru studenţi; totodată studenţii UNMB dispun de toate facilităţile necesare obţinerii unor rezultate optime în dezvoltarea personală – atât în cadrul complex al procesului de invăţământ propriu-zis (inclusiv prin aplicarea, conform ECTS, a importantului principiu al transferabilităţii şi acumulării creditelor, într-un câmp curricular flexibil şi unanim recunoscut în cadrul programelor comunitare, prin compatibilizarea diplomelor şi a certificatelor universitare), căt şi prin dreptul de a beneficia de burse, de servicii sociale specifice şi de cazare, în condiţii avantajoase, la Căminul UNMB ; organizaţi în asociaţiile ce îi reprezintă legal în Senatul şi în Consiliile UNMB, studenţii participă astfel în mod nemijlocit la actul decizional, în conformitate cu drepturile şi obligaţiile lor legale;

 

-         c.) Cercetarea stiintifica are un rol esenţial în optimizarea şi eficientizarea procesului educaţional; stimularea activităţii de cercetare – atât la nivelul Centrului de Excelenţă şi al Centrului de cercetare ştiinţifică şi activităţi artistice , cât şi în contextul IOSUD, la nivelul  Şcoalii Doctorale şi Post-Doctorale - se materializează prin incheierea unor contracte de cercetare, prin identificarea unor surse de finanţare, prin accesarea publicaţiilor ISI, prin accesul liber la informaţie şi tehnologie, prin publicarea lucrărilor valoroase la editura şi în revistele UNMB; rezultatele activităţilor de cercetare ale profesorilor şi studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor reprezintă şi un criteriu important în evaluarea academică, ca element determinant atât în promovarea pe criterii exclusiv profesionale , cât şi în motivarea salarială; rezultatele activităţii de cercetare  ilustrează totodată şi imaginea externă a UNMB, prin impunerea  identităţii instituţionale la nivel naţional şi pe plan internaţional.

 

-         d.) In conformitate cu dispozitiile Procesului de la Bologna (referitoare la crearea Spaţiului European al învăţământului superior) şi ale Tratatului de la Lisabona (ce pun la dispoziţia Uniunii Europene instituţii moderne şi metode de lucru optimizate pentru a face faţă, în mod eficient, provocărilor contemporane), prin Departamentul Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare  sunt promovate cu consecvenţă proiectele instituţionale de parteneriat universitar, programele de educaţie şi formare profesională finanţate de Comisia Europeană;

 

-         e.) Personalul administrativ are o importanţă deosebită în contextul eficientizării managementului universitar; în consecinţă se impune identificarea căilor optime de comunicare la toate nivelurile ierarhice; administrarea patrimoniului mobiliar şi imobiliar (inclusiv prin finalizarea construcţiei in curs) reprezintă o sarcina primordială; tot in sfera administrativă este inclus şi proiectul conectării sistemului informatizat la Registrul Matricol Unic (RMU) al Studenţilor, precum şi la Registrul de Personal (CIM) al UNMB;

 

II.) PRINCIPII SI REPERE IN PUNEREA IN PRACTICA A PLANULUI STRATEGIC ŞI ÎN SOLUŢIONAREA UNOR PROBLEME SPECIFICE

 

 

-         1.) Aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a principiilor democratice în  procesul decizional – inclusiv în lumina Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi Libertatilor Fundamentale (ratificate de ţara noastră prin Legea nr.30 / 18 mai 1994).

 

-         2.) Promovarea discriminării pozitive, a corectitudinii politice (political correctness) şi combaterea fermă a oricarei forme de rasism, de anti-semitism în comunitatea academică. În acest sens consider că se impune şi colaborarea directă cu instituţii internaţionale de renume – precum United States Holocaust Memorial Museum - în scopul cultivării celor mai nobile principii morale.

 

-         3.) Colaborarea permanentă cu Ministerul Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului,  cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi cu Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) - conform dispoziţiilor Legii Nr.1/2011ce are prioritate absolută în elaborarea strategiei educaţionale.

 

-         4.) Apărarea prestigiului culturii muzicale româneşti multi-milenare, centrate pe personalitatea genialului nostru creator George Enescu - aspect ce trebuie reflectat şi la nivelul fondului repertorial, ca fundament al programelor analitice specifice diferitelor discipline teoretice si practice. Totodată, in acest context trebuit subliniată continuitatea Spiritualităţii Româneşti şi respectul faţă de tradiţiile prestigioase ale Muzicii Româneşti animate, de-a lungul timpului, de personalităti ce au marcat momente de referinţă în evoluţia artei sunetelor. În acest sens consider că trebuiesc respinse şi atacurile injuste la imaginea unor personalităţi proeminente ale Muzicii Româneşti.

 

-         5.) Dezvoltarea instituţională la toţi parametrii specifici educaţiei muzicale la nivel universitar – inclusiv în perspectiva formării continue , în cea a pregătirii personalului didactic, în cea a relaţiilor internaţionale, precum şi în domeniul invăţământului la distanţă.

 

-         6.) Impulsionarea cercetării ştiinţifice – prin admirabilele Centre de excelenţă şi, respectiv, de cercetare ştiinţifică şi activităţi artistice ale UNMB, prin remarcabila Şcoală Doctorală şi Post-Doctorală de care dispunem, prin granturi CNCSIS, burse, conferinţe, simpozioane şi alte manifestări naţionale şi internaţionale relevante implicând şi sincronizarea - în domeniile fundamentale ale cercetării muzicologice - cu cele mai importante centre ştiinţifice din Uniunea Europeană, din Statele Unite ale Americii şi din Israel. În acest context susţin stabilirea unor parteneriate speciale cu instituţii americane de înalt prestigiu, precum Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) / Stanford University, Northeastern University si Experimental Music Studio, Advanced Lab for Music Applications / Brigham Young University. Ca  şi în celelalte domenii de activitate, modelul American reprezintă un summum şi în aria educaţiei şi cercetării muzicale.

 

-         7.) Realizarea, cu concursul unor specialisti de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrativ (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, a unei analize SWOT detaliate şi indentificarea parametrilor specifici (Strengths/Puncte forte, Weaknesses/Puncte slabe, Opportunities/Şanse, Threats/Ameninţări) la nivel instituţional, cu referire la mediul intern şi la cel extern. În acest sens, consider că procesul managerial trebuie să fie direct determinat de analiza permanentă a mediului extern in progress şi, totodată, de reliefarea calităţii excepţionale a mediului intern al UNMB – ce dispune în mod incontestabil de un corp profesoral de elită şi de o baza materiala consistentă. Totodată consider că aşa-zisul fenomen al “penuriei de studenţi determinată de  “scăderea  prestigiului profesiei de muzician” (ca elemente reprezentând  ameninţări majore) nu este în nici un caz  ireversibil – el putând fi contracarat în primul rand printr-o ofensivă mediatică convingătoare reliefînd factorii constitutivi ce definesc cu elocvenţă imaginea eminamente pozitivă a instituţiei noastre. În acest context anexez proiectul unui posibil “Dosar al activităţii de comunicare pentru Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti” elaborat de mine în Septembrie 2011, în cadrul modulului “Comunicare în învăţământul superior” , ca parte componentă a programului “Îmbunătăţirea Managementului Universitar” coordonat de UEFISCDI (APPENDIX: pag. 8-17).   În sintetizarea imaginii publice şi în proiectarea ei în mass-media consider că trebuie apelat  la experţi in domeniul public relations, în perspectiva elaborării cu celeritate a unei strategii bine structurate. În contextul acestei actiuni mediatice “intensive” imi permit sa evidenţiez trei direcţii încă nefructificate:

-         a.) infiinţarea unui post de radio on-line, având o politică redacţională axată promovarea sistematică a inregistrărilor şi/sau a transmisiunilor in direct ale concertelor membrilor comunităţii universitare şi oferind totodată şi experimentarea unei noi discipline academice  legate de domeniul “radiofoniei muzicale”;

-         b.) extinderea stagiunii de concerte a UNMB şi in medii externe “atipice” – unele si “defavorizate” (ca de pilda la alte universităţi, în spitale, şcoli, case de copii, etc.);

-         c.) in conexiune şi cu b.) , implicând eventual şi Fundatia “Medicina şi Muzica” – infiinţarea unui curs de meloterapie computerizată, dezvoltand modelul programului-pilot experimentat în anul universitar 2008-2009 la Facultatea de Muzică a Universitatii TRANSILVANIA din Braşov de Prof.Univ.Dr. Liana Alexandra şi de semnatarul acestor rânduri.

 

-         8.) Epoca actuală este marcată de semnificative schimbări paradigmatice, prin  abandonarea concepţiei cartesian-newtoniene  şi adoptarea viziunii holiste,    intr-o reţea globală impunând interconectări complexe în planul noului câmp morfogenetic. Mutatis mutandis, şi în sfera artei sunetelor dispar o serie de elemente pe care eronat le consideram “perene” , apărând  în schimb noi oportunităţi (aparent “surprinzătoare”) determinate de evoluţia conceptuală globală - diacronică şi sincronică - de factura new age. Putem astfel afirma că “sunetul fundamental”  rămâne acelaşi factor generator ireversibil – mutaţiile intervenind doar la nivel spectral şi, implicit, perceptiv.  De aceea consider că este imperios necesară  o adaptare (şi nu o capitulare !) la  noua paradigmă, un aggiornamento menit să “reabiliteze” şi mult invocatul statut socio-profesional al muzicianului, marcat în prezent, la noi, de situaţii “paradoxale” (precum  succesul fulminant al unor produse kitsch – manelele islamizante diseminate intens şi din motive extra-muzicale de executanţi fără studii, dar fabulos remuneraţi – în raport cu “nerentabilitatea materială” a folclorului autentic – ce este denigrat sistematic, din aceleaşi motive extra-muzicale – şi a creaţiei de avangardă promovate la cel mai înalt nivel academic, dar de foarte multe ori “pe gratis” şi doar în faţa unui mic grup de connaisseurs). De aceea, a prima vista şi educaţia muzicală superioară pare a fi “nerentabila”… Până la urmă insă acest statut in progress  al muzicianului profesionist este structurat, este definit chiar de noi, de muzicienii profesori, şi el poate fi investigat, re-modelat şi re-asimilat în noile lui ipostaze pe parcursul studiilor de specialitate – deci la nivelul la care noi operăm şi care ne oferă multiple oportunităţi. Un exemplu elocvent în acest sens este reprezentat de dimensiunea  neo-consonantismului, cu multiple şi profunde implicaţii atât în plan acustic, cât şi ontologic. Născut in Statele Unite ale Americii, acest providenţial curent muzical de factură postmodernă a fost explicit promovat în România  (inclusiv la UNMB)  prin creaţiile componistice ale Lianei Alexandra şi ale semnatarului acestor rânduri – elocvente în acest sens fiind şi site-urile: http://nuovamusicaconsonante.info

 

-         http://www.ecpnm.com/member/42/liana_alexandra_nuova_musica_consona...

 

-         http://www.voxnovus.com/composer/Liana_Alexandra.htm

 

-         http://www.voxnovus.com/composer/Serban_Nichifor.htm

 

-         Complexa  cercetare viitorologica în domeniul nostru – ca o condiţie sine-qua-non în perspectiva elaborării unei imagini mediatice pozitive - nu poate fi realizată decât în urma unei analize obiective – si, eventual, multi-disciplinare - a  raportului cerere/ofertă proiectat şi în procesul educaţional,  ce are o finalitate clară: pregatirea studenţilor pentru piaţa muncii, unde de cele mai multe ori “cultura de masă face ca Pământul să se rotească…” (Pico Iyer, revista Time – citat în revista Sinteza Nr.95/1993, U.S. Information Agency). Este un adevăr pe care nu îl putem ignora – căci eludarea lui ne trimite într-o dimensiune utopică, virtuală, într-un fel “soteriologică”, dar “euthanasiantă” şi fără nici o tangenţă cu lumea materială în care, totuşi, trebuie să supravieţuim. Dilema existentială este evidentă, iar intrebările retorice – inevitabile: “Quo vadis, Musica ?” şi, implicit, “Quo vadis, UNMB ?”  Consider că un răspuns viabil, cu adevărat responsabil nu poate fi formulat decît prin realizarea unui demers prospectiv şi sistematic, dupa modelul oferit de UEFISCDI şi detaliat la punctual 9.) .

 

-         9.) Pornind de la premisa majoră  că toţi membri comunităţii noastre academice sunt direct interesaţi în promovarea UNMB, cred că ar fi foarte utilă implementarea unor tehnici de “creativitate în grup” de tip brainstorming, prin cercetarea tuturor propunerilor referitoare la stabilirea strategiei instituţionale. În acest sens propun preluarea modelului experimentat de UEFISCDI în cadrul proiectului “Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc” (desfăşurat în perioada noiembrie 2008 – octombrie 2011), ce şi-a propus “construcţia unei viziuni pe termen lung asupra învăţământului superior din România, asumată de către actorii cheie din sistem şi de societate în ansamblul său. Rolul acesteia este de a fundamenta politicile la nivelul sistemului universitar, constituind totodată un reper pentru poziţionarea strategică a universităţilor (detalii la adresa web www.edu2025.ro )”.  Acest extrem de interesant experiment – la care Prof. Univ. Dr. Liana Alexandra şi cu mine am participat  activ, ca experţi UEFISCDI – a avut loc la Bucureşti pe data de 29.01.2010, prin îmbinarea mai multor  tehnici viitorologice: “World Café” (proces conversaţional implicând un grup impărţit în subgrupuri de 4 - 5 persoane în dialog pe o temă dată –grupurile restructurandu-se periodic pentru realizarea unei “circulatii ideatice”), “Cărţile de Joc pentru Scenarii” (în care cărţile reprezintă “poze” ale elementelor unui scenariu – tendinţe, factori de schimbare, aranjamente institutionale, valori ş.a.m.d.”), “Metoda Matricei Integrale” (inspirată de teoria filosofului şi psihologului american Ken Wilber) şi “Roata Vieţii” (de inspiratie taoista, căutând echilibrul între componentele structurii prin evitarea “focalizării atenţiei grupului doar pe aspectele dominante”). La sfârşitul experimentului scenariile sintetizate au fost dezbătute în plen – multe dintre ele devenind repere ale acestui atât de important demers prospectiv elaborat cu exemplară probitate profesională  şi constituind totodata un autentic exerciţiu democratic de foresight in cadrul caruia au fost utilizate metode şi tehnici specifice, ce pot fi aplicate şi la nivelul UNMB: identificarea actorilor cheie, analiza stării actuale, analiza factorilor schimbării, elaborarea de scenarii, generarea consensului participanţilor – oferindu-se astfel, cu participarea reprezentanţilor cheie ai mediilor interesate (profesori, cercetători, studenţi, instituţii publice, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, etc.) “cadrul propice pentru elaborarea unei viziuni pe termen lung prin care să se identifice un tablou al viitorului dezirabil şi să se formeze şi stimuleze o gândire anticipativă cu privire la provocările viitoare, la fundamentarea deciziilor din present şi la mobilizarea acţiunilor individuale şi collective în vederea stabilirii unor planuri de acţiune” ( www.edu2025.ro ) . Enunţate sintetic, concluziile acestui esenţial demers prospectiv ilustrează următoarele aspecte: a.) VIITORUL, aşa cum îl “ştim” (societatea se va centra tot mai mult pe individ şi pe nevoile sale; progresele din medicină vor creşte durata şi calitatea vieţii; serviciile şi produsele vor incerca să răspundă multitudinii de dorinţe şi nevoi; societăţile tot mai complexe, mai dominate de incertitudine şi mai legate unele de altele vor fi tot mai greu de guvernat; oamenii vor avea nevoie de educaţie mai mult decât în present; rolul instituţiilor de învăţămînt superior va fi extins; “cele mai cautate 10 profesii în 2010… nu existau în 2004; noi pregătim acum studenţi pentru profesii care nu există încă… care vor folosi tehnologii ce nu au fost încă inventate… pentru a rezolva probleme pe care încă nu le cunoaştem” – Richard Riley, Fost Secretar de Stat pentru Educaţie, SUA); b.) VIITORUL – învăţământul superior aşa cum îl putem construi (personalizarea învăţării este o consecinţă a nevoii de individualitate a omului modern, care nu mai învaţă ca să ocupe un rol rândiot de alţii, ci ca să îşi definească liber şi dinamic propriile roluri; diversitatea – implicând mai multe tipuri de excelenţă şi comunicarea între diferite instituţii - este răspunsul sistemului universitar la nevoia de personalizare a studenţilor şi angajatorilor; transparenţa este o valoare practică şi tangibilă, determinând direct diversitatea, personalizarea, accesul la informaţie, comunicarea, sinceritatea instituţională, responsabilitatea, echitatea, egalitatea de şanse, onestitatea şi chiar dreptul de a alege, căci “viitorul aparţine celor care cred în frumuseţea viselor lor” – Eleanor Roosvelt).

 

-         10.) Respectarea necondiţionată a tuturor “principiilor care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii” (cf. art. 3 din Legea Nr. 1/2011) – inclusiv a principiului libertăţii academice. Aplicarea consecventă a European Credit Transfer System (ECTS), conform dispoziţiilor legale în vigoare şi în lumina Procesului Bologna.

 

-         11.) Un aspect fundamental este legat şi de asigurarea calităţii în procesul educaţional specific UNMB. În acest sens, în complementaritate cu prodigioasa activitate practică, contribuţiile teoretice ale ARACIS (sintetizate şi în volumul “Calitatea Învăţământului Superior din România – o analiză instituţională a tendinţelor actuale” coordonat de Mihai Păunescu, Lazăr Vlăsceanu şi Adrian Miroiu – Editura Polirom, Iaşi, 2011) sunt absolut esenţiale în definirea analizei instituţionale a invăţământului superior românesc, a calităţii învăţământului superior (într-o convingătoare analiză empirică) şi a mecanismelor alternative de asigurare a calităţii în învăţământul superior (prin diversificare şi adecvare la context). În această atât de amplă analiză ştiinţifică a fenomenului,  de aplicabilitate imediată la nivelul UNMB este şi tehnica benchmarking, ca metodă de gestionare a  calităţii prin compararea şi etalonarea pragurilor de performanţă în raport cu alte instituţii având obiective similare. Operând prin reducţie fenomenologică, în domeniul învăţământului muzical putem astfel identifica două mari modele educaţionale: cel democratic (in variantele europeană şi americană) şi cel totalitarist (aplicat în fosta zonă de influenţă sovietică). În contextul procesului decizional eminamente colectiv (elaborat aşadar la nivelul întregii comunităţi academice), consider că este foarte important să iniţiem o analiză a  sistemului educaţional pe care dorim să îl aplicăm,  luând în considere factorii ce ţin de tradiţia eminamente democratică a învăţămăntului românesc de dinainte de 1944, de etapa în care ne aflăm, de oportunităţile pe care le avem şi de direcţia spre care ne îndreptam. În ceea ce mă priveşte, declar că sunt un promotor al modelului educaţional practicat în Statele Unite ale Americii – acest model fiind în perfectă consonanţă cu adevăratele tradiţii ale învăţământului românesc, ca expresie a prestigioasei noastre Spiritualitati.

 

-         În concluzie subliniez faptul că nu am expus ideile de mai sus doar din raţiuni electorale  - ci tocmai în scopul de a contribui la bunul mers al instituţiei noastre. În cazul în care viitoarea conducere a UNMB le va considera viabile şi le va aplica, aş fi foarte fericit să ştiu că am fost util şi prin formularea acestor sugestii. Totodată apreciez în mod deosebit realizările fostelor echipe manageriale  şi, invocând adagiul “e pluribus unum”, consider că toate aceste elocvente realizări ar putea fi dezvoltate în consonanţă cu noile soluţii cristalizate tocmai în perspectiva obiectivului comun al impunerii UNMB  ca instituţie etalon a învăţământului muzical românesc si, totodata, ca una dintre universităţile de elită pe plan internaţional !

Conf.Univ.Dr. Şerban NICHIFOR

Cadru didactic titular la UNMB - FIM

Compozitor (SABAM, ASCAP)

Expert Evaluator Naţional ARACIS

Comandor al Ordinului Naţional “Pentru Merit” (2000)

Ofiţer al Ordinului Coroanei Regale Belgiene (2008)

http://romania-on-line.net/whoswho/NichiforSerban.htm

http://isurvived.org/SerbanNichifor-music.html

http://www.shoahmusic.com/

http://www.military.com/video/search?vsk=Serban+Nichifor

http://www.myspace.com/nichiforserban

 

Bucureşti, 3 Februarie 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serban Nichifor: PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A UNIVERSITĂTII NAŢIONALE DE  MUZICĂ DIN BUCUREŞTI PE PERIOADA 2012-2016DrSerbanNichifor_StrategicPlan_030212.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizări: 121

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor