altmarius

cultură şi spiritualitate

31 decembrie - Laudele

Imnul

Lectura scurtă (Is 4,2-3)
În ziua aceea, mlădiţa Domnului va fi plină de măreţie şi slavă şi rodul pământului va fi plin de strălucire şi bucurie pentru cei din Israel care vor fi mântuiţi. Şi cel rămas în Sion, şi cel lăsat în Ierusalim se va numi sfânt, şi toţi cei din Ierusalim vor fi scrişi printre cei vii.

Responsoriul scurt
R. Domnul a făcut cunoscută, * aleluia, aleluia. Domnul.
V. Mântuirea sa, * aleluia, aleluia. Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Îndată se alătură îngerului mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi, pe pământ, pace oamenilor de bunăvoinţă, aleluia.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul 74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă, 75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Îndată se alătură îngerului mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi, pe pământ, pace oamenilor de bunăvoinţă, aleluia.

Rugăciunea universală
Să-l rugăm cu încredere şi umilinţă pe Cristos Domnul, al cărui har s-a arătat tuturor oamenilor:
Doamne, îndură-te de noi!
Isuse Cristoase, născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, strălucirea slavei lui, chipul dumnezeirii lui, care le ţii pe toate prin cuvântul tău,
– te rugăm, însufleţeşte-ne în ziua aceasta cu duhul evangheliei tale.
Isuse Cristoase, născut în această lume la plinirea timpului pentru a mântui neamul omenesc şi pentru a elibera toată făptura,
– te rugăm, dăruieşte tuturor libertatea.
Isuse Cristoase, Fiule cel de o fiinţă cu Tatăl, născut mai înainte de Luceafăr, care ai venit să te naşti la Betleem pentru a se împlini Scripturile,
– fă ca în Biserica ta să strălucească sărăcia evanghelică.
Isuse Cristoase, Dumnezeu şi om, care eşti Domnul lui David şi fiul lui, împlinind profeţiile,
– fă, te rugăm, ca poporul lui Israel să te recunoască drept Mesia.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai voit ca în naşterea Fiului tău să se afle începutul şi desăvârşirea legăturii lui Dumnezeu cu omul; dă-ne, te rugăm, harul să facem şi noi parte din moştenirea lui Cristos Domnul, căci în el se află mântuirea lumii întregi. Prin Domnul.

Pe marele-mpărat Isus
Maria-n lume l-a adus;
Să-l preamărim cu-al nostru cânt
Pe faţa-ntregului pământ.

Al lumii Domn şi ziditor
Îmbracă chip de servitor,
Voind, la moarte osândit,
Să-i smulgă morţii ce-a zidit.

Cel necuprins şi făr-hotar
Fecioarei, printr-un tainic har,
Îi este dat spre-a fi purtat
În sânul ei imaculat.

Fără bărbat, doar c-un cuvânt,
Concepe de la Duhul Sfânt
Iar trupul ei, prea gingaş crin,
Devine sanctuar divin.

Ioan purtat de-al mamei sân
L-a salutat pe-al său stăpân
Când cel vestit de Gabriel
S-a dus în vizită la el.

Isuse, copilaş plăpând,
Pe-un braţ de paie zaci plângând,
Iar mama-ţi cântă-ncetişor:
Dormi, scump odor, o, dormi uşor.

Cu cetele cereşti de sfinţi
Păstorii simpli şi cuminţi
Slăvesc pe marele-mpărat
Găsit în scutece-nfăşat.

Isuse, care ne-ai fost dat
De Maica fără de păcat,
Te preamărim în dulce cânt
Cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Pe cine aţi văzut, păstori? Spuneţi! Vestiţi-ne: cine s-a arătat pe pământ? L-am văzut pe prunc şi corurile de îngeri lăudându-l pe Domnul, aleluia.

Psalmul 62 (63),2-9
Sufletul însetat de Dumnezeu
Cel care părăseşte lucrările întunericului veghează pentru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, *
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, †
pe tine te doreşte trupul meu, *
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.
3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău, *
ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, *
de aceea buzele mele te laudă.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea *
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, *
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,
7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu *
şi mă gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu, *
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul *
şi dreapta ta mă ocroteşte.

Ant. Pe cine aţi văzut, păstori? Spuneţi! Vestiţi-ne: cine s-a arătat pe pământ? L-am văzut pe prunc şi corurile de îngeri lăudându-l pe Domnul, aleluia.

Ant. 2 Îngerul le-a spus păstorilor: Vă vestesc bucurie mare, pentru că vi s-a născut astăzi Mântuitorul lumii, aleluia.

Cântarea Dan 3,57-88.56
Toată creatura să-l laude pe Domnul
Aduceţi laudă Dumnezeului nostru, voi, toţi slujitorii lui! (Ap 19,5).

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul, *
59 binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!

60 Binecuvântaţi-l, toate apele care sunteţi deasupra cerului, pe Domnul, *
61 să-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!
62 Binecuvântaţi-l, soare şi lună, pe Domnul, *
63 binecuvântaţi-l, stele ale cerului, pe Domnul!

64 Binecuvântaţi-l, ploi şi rouă, pe Domnul, *
65 binecuvântaţi-l, toate vânturile, pe Domnul!
66 Binecuvântaţi-l, foc şi căldură, pe Domnul, *
67 binecuvântaţi-l, frig şi arşiţă, pe Domnul!

68 Binecuvântaţi-l, rouă şi chiciură, pe Domnul, *
69 binecuvântaţi-l, ger şi îngheţ, pe Domnul!
70 Binecuvântaţi-l, gheţuri şi zăpezi, pe Domnul, *
71 binecuvântaţi-l, nopţi şi zile, pe Domnul!

72 Binecuvântaţi-l, lumină şi întuneric, pe Domnul, *
73 binecuvântaţi-l, fulgere şi nori, pe Domnul!
74 Să-l binecuvânteze pământul pe Domnul, *
să-l laude şi să-l preamărească în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul, *
76 binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul!
77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul, *
78 binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul!

79 Binecuvântaţi-l, balene şi tot ce mişcă în ape, pe Domnul, *
80 binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul!
81 Binecuvântaţi-l, fiare şi dobitoace, pe Domnul, *
82 binecuvântaţi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!

83 Binecuvântează-l, Israele, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul, *
85 binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, *
87 binecuvântaţi-l, sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul!
88 Binecuvântaţi-l, voi, Anania, Azaria şi Misael, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, *
să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci!
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului, *
vrednic de laudă şi preamărit în veci!

La sfârşitul acestei cântări nu se spune Slavă Tatălui.

Ant. Îngerul le-a spus păstorilor: Vă vestesc bucurie mare, pentru că vi s-a născut astăzi Mântuitorul lumii, aleluia.

Ant. 3 Astăzi ni s-a născut un prunc şi va fi numit: Dumnezeu puternic, aleluia.

Psalmul 149
Noua cântare a sfinţilor
Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresălta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
lauda lui în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de creatorul său, *
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.
3 Să laude numele lui în dansuri, *
să-i cânte psalmi cu harpa şi cu cetera.
4 Căci Domnul îl iubeşte pe poporul său *
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie în mărire, credincioşii lui, *
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6 Gura să le fie plină de laudele Domnului; *
şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,
7 ca să arunce răzbunare asupra neamurilor *
şi pedeapsă asupra popoarelor;
8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri *
şi pe mai-marii lor în cătuşe de fier,
9 ca să facă cu ei judecata care a fost scrisă; *
aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui.

Ant. Astăzi ni s-a născut un prunc şi va fi numit: Dumnezeu puternic, aleluia.

 

31 decembrie - Ora Medie

Imnul

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ant. Iosif şi Maria, mama lui Isus, erau uimiţi de cele ce se spuneau despre el.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Maria păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor.

PSALMODIA

Psalmul 118 (119),25-32
IV (Dalet)

25 S-a lipit de ţărână sufletul meu: *
fă-mă să trăiesc după cuvântul tău.
26 Eu îţi fac cunoscute cărările mele şi tu mă asculţi: *
învaţă-mă îndreptările tale.
27 Fă-mă să înţeleg calea învăţăturilor tale *
şi voi cugeta la lucrările tale minunate.
28 Îmi plânge sufletul de supărare: *
ridică-mă, după cuvântul tău.

29 Ţine departe de mine calea minciunii *
şi dăruieşte-mi legea ta.
30 Am ales calea adevărului, *
mi-am propus să urmez hotărârile tale.
31 Am aderat la învăţăturile tale, Doamne, *
să nu mă faci de ruşine.
32 Alerg pe calea poruncilor tale *
pentru că ai lărgit inima mea.

Psalmul 25 (26)
Încrederea şi rugăciunea celui nevinovat
Dumnezeu ne-a ales în Cristos ca să fim sfinţi şi fără prihană (Ef 1,4).

1 Fă-mi dreptate, Doamne, *
căci eu am umblat în nevinovăţie.
În Domnul mi-am pus încrederea *
şi nu mă voi clătina.
2 Cercetează-mă, Doamne, şi pune-mă la încercare, *
verifică în foc rărunchii mei şi inima mea,
3 căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei *
şi umblu în adevărul tău.
4 Nu am stat împreună cu cei care iubesc vanitatea *
şi nu voi intra printre cei făţarnici.
5 Am urât adunarea răufăcătorilor *
şi nu voi şedea împreună cu cei fărădelege.

6 Îmi voi spăla mâinile în nevinovăţie *
şi voi înconjura altarul tău, Doamne,
7 ca să fac să răsune cântarea de mulţumire *
şi să istorisesc toate faptele tale minunate.
8 Doamne, iubesc frumuseţea casei tale, *
locul în care locuieşte mărirea ta. 

9 Să nu iei sufletul meu laolaltă cu cel al păcătoşilor *
şi viaţa mea cu cea a vărsătorilor de sânge,
10 în mâinile cărora este nelegiuire *
şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Dar eu umblu în nevinovăţia mea, *
mântuieşte-mă şi îndură-te de mine.
12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă; *
în adunări îl voi binecuvânta pe Domnul.

Psalmul 27 (28),1-3.6-9
Implorare şi aducere de mulţumire
Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat (In 11,41).

1 Către tine strig, Doamne, *
Dumnezeul meu, să nu rămâi tăcut în faţa mea,
căci de vei tăcea faţă de mine, *
voi fi asemenea cu cei care coboară în groapă.
2 Ascultă glasul rugăciunii mele, când strig către tine, *
când îmi ridic mâinile spre templul tău cel sfânt.
3 Nu mă pune laolaltă cu cei păcătoşi şi cu făptuitorii de rele: †
ei vorbesc de pace cu semenii lor, *
pe când inima lor e plină de răutate.

6 Binecuvântat să fie Domnul, *
pentru că a ascultat glasul rugăciunii mele.
7 Domnul este tăria şi scutul meu, *
în el şi-a pus încrederea inima mea.
El m-a ajutat şi, de aceea, inima îmi este plină de veselie *
şi îi aduc mulţumiri prin cântările mele.
8 Domnul este tăria poporului său, *
el este cetate de scăpare pentru unsul său.
9 Mântuieşte, Doamne, poporul tău, †
binecuvântează moştenirea ta, *
fii păstorul şi sprijinitorul lui în veci.


Ora a treia

Ant. Iosif şi Maria, mama lui Isus, erau uimiţi de cele ce se spuneau despre el.

Lectura scurtă (Is 45,13)
Eu l-am ridicat pe el în dreptate şi voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăşi cetatea şi va da drumul prinşilor mei de război, fără preţ de răscumpărare şi fără daruri, zice Domnul oştirilor.

V. Domnul şi-a amintit de îndurarea sa, aleluia.
R. Şi de fidelitatea sa faţă de casa lui Israel, aleluia.

Ora a şasea

Ant. Maria păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei.

Lectura scurtă (Is 48,20b)
Vestiţi, cu glas de bucurie, daţi de ştire, răspândiţi aceasta până la capătul pământului, spuneţi: „Domnul l-a răscumpărat pe slujitorul său Iacob!”

V. Au văzut toate marginile pământului, aleluia.
R. Mântuirea Dumnezeului nostru, aleluia.

Ora a noua

Ant. Au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor.

Lectura scurtă (Is 65,1)
Am fost căutat de cei ce nu întrebau de mine, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. Am spus: „Iată-mă, iată-mă!” unui neam care nu invoca numele meu.

V. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, aleluia.
R. Dreptatea şi pacea s-au îmbrăţişat, aleluia.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, tu ai voit ca în naşterea Fiului tău să se afle începutul şi desăvârşirea legăturii lui Dumnezeu cu omul; dă-ne, te rugăm, harul să facem şi noi parte din moştenirea lui Cristos Domnul, căci în el se află mântuirea lumii întregi. Prin Domnul.

Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu - Vesperele I

Imnul

Isuse, Fiu veşnic din veşnicul Tată,
Cu Tatăl şi Duhul domnind mai-nainte
Ca lumea aceasta să fie creată,
Eşti Alfa şi-Omega, curată sorginte,
A tot ce a fost şi va fi vreodată,
Întreg universul purtându-l în minte.

Asemenea nouă, c-un trup de argilă,
Supus întru toate aceleiaşi soarte,
Ai vrut să te-mbraci întru marea ta milă;
Ai vrut să-l salvezi de la veşnica moarte
Pe omul, făptură sărmană, umilă,
Osânda străveche să nu o mai poarte.

Slăvit să fii, Doamne, în naşterea-ţi sfântă.
Slăvită să fie şi tainica oră
Când mama, vegheată de îngeri ce-ţi cântă,
Te naşte pe paie şi-n iesle te-adoră.
Acuma tot omul te binecuvântă
Fiindcă cu tine e frate şi soră.

Se scurseră anii şi veacuri trecură
De rugi ne-ntrerupte şi grea aşteptare.
Profeţii vestiseră-n vechea Scriptură
Că Domnul veni-va în mila sa mare
Când, iată, în fine, că cerul se-ndură
Şi ochii ni-i şterge de lacrimi amare.

Mărire ţi-aducem cu inimi voioase
În ziua de astăzi, preabune Părinte.
Mărire ţi-aducem şi ţie, Cristoase,
O dată cu dragostea noastră fierbinte.
Cântări din adâncuri de inimi pioase
Ţi-aducem şi ţie, o Duhule Sfinte. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Ce schimb minunat! Creatorul neamului omenesc a luat trup însufleţit, binevoind să se nască din Fecioară; fără lucrare omenească făcându-se om, ne-a dăruit dumnezeirea sa.

Psalmul 112 (113)

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, *
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat, *
de acum şi până în veac.
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui, *
fie numele Domnului lăudat!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate naţiunile, *
slava lui este mai presus de ceruri.
5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus, *
6 care îşi pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ?
7 El ridică pe cel slab din ţărână, *
înalţă din mizerie pe cel sărac,
8 pentru ca să-l aşeze alături de conducători, *
de conducătorii poporului său.
9 El o aşază pe cea sterilă în casă *
ca pe o mamă ce se bucură de copii.

Ant. Ce schimb minunat! Creatorul neamului omenesc a luat trup însufleţit, binevoind să se nască din Fecioară; fără lucrare omenească făcându-se om, ne-a dăruit dumnezeirea sa.

Ant. 2 Când te-ai născut în chip minunat din Fecioară, atunci s-au împlinit Scripturile; ai coborât ca roua pe lână ca să mântuieşti neamul omenesc. Pe tine te lăudăm, Dumnezeul nostru.

Psalmul 147 (147 B)

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, *
preamăreşte, Sionule, pe Dumnezeul tău.
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, *
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău.
14 El dă pace ţinutului tău *
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ, *
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare.
16 El face să cadă zăpada ca lâna *
şi presară chiciura ca cenuşa.
17 Azvârle grindina ca firimiturile, *
şi gerul lui cine-l poate răbda?
18 Trimite cuvântul său şi le topeşte, *
stârneşte vântul şi vor curge apele.
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, *
lui Israel, legile şi poruncile sale.
20 El n-a făcut aşa cu nici un alt popor, *
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale.

Ant. Când te-ai născut în chip minunat din Fecioară, atunci s-au împlinit Scripturile; ai coborât ca roua pe lână ca să mântuieşti neamul omenesc. Pe tine te lăudăm, Dumnezeul nostru.

Ant. 3 Precum rugul pe care Moise l-a văzut arzând fără să se mistuie, neatinsă e fecioria ta. Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Cântarea Ef 1,3-10

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, *
care ne-a copleşit cu binecuvântarea sa spirituală în ceruri, în Cristos.
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, *
ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste.
5 El a orânduit de mai înainte †
să fim adoptaţi ca fii, prin Isus Cristos, în el, *
după bunul plac al voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său, *
pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit.
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său †
8 care a prisosit în noi, *
în toată înţelepciunea şi înţelegerea.
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale *
după bunăvoinţa sa,
pe care îl hotărâse de mai înainte în el, *
10 ca să-l înfăptuiască la împlinirea timpurilor,
recapitulând toate în Cristos, *
cele din cer şi cele de pe pământ.

Ant. Precum rugul pe care Moise l-a văzut arzând fără să se mistuie, neatinsă e fecioria ta. Născătoare de Dumnezeu, roagă-te pentru noi.

Lectura scurtă (Gal 4,4-5)
Când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, născut din femeie, născut sub lege, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege, ca să primim înfierea.

Responsoriul scurt
R. Cuvântul s-a făcut trup, * aleluia, aleluia. Cuvântul.
V. Şi a locuit între noi,* aleluia, aleluia. Slavă Tatălui. Cuvântul.

Ant. la Magnificat Pentru nespusa iubire cu care ne-a iubit, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în trup asemenea cu trupul păcatului: născut din femeie, născut sub lege, aleluia.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin. 

Ant. Pentru nespusa iubire cu care ne-a iubit, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în trup asemenea cu trupul păcatului: născut din femeie, născut sub lege, aleluia.

Rugăciunea universală
Binecuvântat să fie Domnul Isus, Pacea noastră, care a venit să adune într-un singur popor oameni din toate limbile şi neamurile. Să-l rugăm stăruitor:
Dă tuturor, Doamne, pacea ta!
Născându-te, le-ai dezvăluit oamenilor bunătatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu:
– dă-ne harul să-ţi aducem pururi mulţumire pentru toate binefacerile tale.
Tu ai voit ca Maria, maica ta, să fie plină de har:
– dăruieşte tuturor belşugul harurilor tale.
Tu ai venit să aduci lumii vestea cea bună a lui Dumnezeu:
– sporeşte numărul celor ce vestesc şi ascultă cuvântul tău.
Tu ai binevoit să te naşti din Fecioara Maria ca frate al nostru:
– învaţă-i pe oameni adevărata dragoste frăţească.
Tu ai apărut lumii ca soarele la răsărit:
– arată-le fraţilor noştri răposaţi lumina feţei tale.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care prin fecioria roditoare a Mariei ai dăruit neamului omenesc bunurile mântuirii veşnice, dă-ne, te rugăm, harul să simţim şi noi mijlocirea aceleia prin care l-am primit pe dătătorul vieţii, pe Isus Cristos, Fiul tău. El, care, fiind Dumnezeu.

http://www.calendarcatolic.ro/calendar-romano-catolic/calendar/dail...

Vizualizări: 36

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor