altmarius

cultură şi spiritualitate

Preasfânta Treime - Laudele

IMNUL

Sfântă Treime, dintru splendoare
Slava primeşte-o nepieritoare.
Focul iubirii veşnic ne ţine
Inima noastră strânsă de tine.

Tată, tu scos-ai sfântă şi pură
Din nefiinţă marea natură;
Drumul spre tine ea ni-l deschidă
Printr-o credinţă tot mai solidă.

Fiule-n tine veşnicul Tată
Toată lumina lumii i-arată;
Fă deci ca lumea, ca-ntr-o oglindă,
Razele tale să le cuprindă.

Duh al tăriei, Duhule Sfinte,
Gânduri curate pune-ne-n minte.
Fă să coboare haruri în rouă,
Pune-ne-n piepturi inimă nouă.

Mila ta, Doamne, nu ne refuze,
Ruga ce iese azi de pe buze.
Inima noastră gazdă să-ţi fie,
Tu fi-ne gazdă în veşnicie. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Ţie să-ţi fie cinste şi stăpânire, ţie mărire şi putere, ţie laudă şi preamărire în vecii vecilor, o, Treime preafericită!

Psalmul 62 (63),2-9
Sufletul însetat de Dumnezeu
Cel care părăseşte lucrările întunericului veghează pentru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, *
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, †
pe tine te doreşte trupul meu, *
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.
3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău, *
ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, *
de aceea buzele mele te laudă.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea *
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, *
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,
7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu *
şi mă gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu, *
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul *
şi dreapta ta mă ocroteşte.

Ant. Ţie să-ţi fie cinste şi stăpânire, ţie mărire şi putere, ţie laudă şi preamărire în vecii vecilor, o, Treime preafericită!

Ant. 2 Pe bună dreptate te laudă, te adoră şi te preamăresc toate făpturile tale, o, Treime preafericită!

Cântarea Dan 3,57-88.56
Toată creatura să-l laude pe Domnul
Aduceţi laudă Dumnezeului nostru, voi, toţi slujitorii lui! (Ap 19,5).

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul, *
59 binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!

60 Binecuvântaţi-l, toate apele care sunteţi deasupra cerului, pe Domnul, *
61 să-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!
62 Binecuvântaţi-l, soare şi lună, pe Domnul, *
63 binecuvântaţi-l, stele ale cerului, pe Domnul!

64 Binecuvântaţi-l, ploi şi rouă, pe Domnul, *
65 binecuvântaţi-l, toate vânturile, pe Domnul!
66 Binecuvântaţi-l, foc şi căldură, pe Domnul, *
67 binecuvântaţi-l, frig şi arşiţă, pe Domnul!

68 Binecuvântaţi-l, rouă şi chiciură, pe Domnul, *
69 binecuvântaţi-l, ger şi îngheţ, pe Domnul!
70 Binecuvântaţi-l, gheţuri şi zăpezi, pe Domnul, *
71 binecuvântaţi-l, nopţi şi zile, pe Domnul!

72 Binecuvântaţi-l, lumină şi întuneric, pe Domnul, *
73 binecuvântaţi-l, fulgere şi nori, pe Domnul!
74 Să-l binecuvânteze pământul pe Domnul, *
să-l laude şi să-l preamărească în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul, *
76 binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul!
77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul, *
78 binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul!

79 Binecuvântaţi-l, balene şi tot ce mişcă în ape, pe Domnul, *
80 binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul!
81 Binecuvântaţi-l, fiare şi dobitoace, pe Domnul, *
82 binecuvântaţi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!

83 Binecuvântează-l, Israele, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul, *
85 binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, *
87 binecuvântaţi-l, sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul!
88 Binecuvântaţi-l, voi, Anania, Azaria şi Misael, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, *
să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci!
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului, *
vrednic de laudă şi preamărit în veci!

La sfârşitul acestei cântări nu se spune Slavă Tatălui.

Ant. Pe bună dreptate te laudă, te adoră şi te preamăresc toate făpturile tale, o, Treime preafericită!

Ant. 3 De la el sunt toate, prin el sunt toate, în el sunt toate: lui să-i fie mărire în veci.

Psalmul 149
Noua cântare a sfinţilor
Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresălta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
lauda lui în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de creatorul său, *
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.
3 Să laude numele lui în dansuri, *
să-i cânte psalmi cu harpa şi cu cetera.
4 Căci Domnul îl iubeşte pe poporul său *
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie în mărire, credincioşii lui, *
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6 Gura să le fie plină de laudele Domnului; *
şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,
7 ca să arunce răzbunare asupra neamurilor *
şi pedeapsă asupra popoarelor;
8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri *
şi pe mai-marii lor în cătuşe de fier,
9 ca să facă cu ei judecata care a fost scrisă; *
aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui.

Ant. De la el sunt toate, prin el sunt toate, în el sunt toate: lui să-i fie mărire în veci.

LECTURA SCURTĂ (1Cor 12,4-6)
Există diferite daruri, dar este acelaşi Duh. Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn. Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi.

RESPONSORIUL SCURT
R. Ţie să-ţi fie laudă, ţie mărire, * Treime preafericită! Ţie.
V. Ţie aducere de mulţumire în vecii vecilor, * Treime preafericită! Slavă Tatălui. Ţie.

Ant. la Benedictus Binecuvântată să fie Treimea sfântă şi nedespărţită, care creează şi călăuzeşte toate, şi acum şi pururea şi în veacul fără de sfârşit.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Binecuvântată să fie Treimea sfântă şi nedespărţită, care creează şi călăuzeşte toate, şi acum şi pururea şi în veacul fără de sfârşit.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să adorăm şi să preamărim în cântări de bucurie pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt:
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh!
Părinte Sfânt, noi nu ştim să ne rugăm cum se cuvine: binevoieşte a ni-l dărui pe Duhul Sfânt,
– ca să vină în ajutor slăbiciunii noastre şi să mijlocească pentru noi după voinţa ta.
Fiule al lui Dumnezeu, tu l-ai rugat pe Tatăl să-l dea Bisericii tale pe Duhul Sfânt, Mângâietorul:
– fă ca Duhul adevărului să rămână cu noi în veci.
Vino, Duhule Sfinte, şi dăruieşte-ne roadele tale: dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea,
– îndelunga-răbdare, blândeţea, credinţa, modestia, înfrânarea, curăţia.
Părinte atotputernic, tu l-ai trimis în sufletele noastre pe Duhul Fiului tău, care strigă: „Abba, Tată!”
– dă-ne harul să fim călăuziţi de Duhul Sfânt, ca să fim moştenitorii tăi şi împreună-moştenitori cu Cristos.
Cristoase, tu l-ai trimis pe Duhul mângâietor, care purcede de la Tatăl, ca să dea mărturie despre tine:
– fă ca şi noi să dăm mărturie despre tine în faţa oamenilor.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, Părinte ceresc, tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău, Cuvântul adevărului, şi pe Duhul tău, izvorul sfinţeniei, pentru a descoperi oamenilor misterul minunat al vieţii dumnezeieşti. Dă-ne, te rugăm, harul ca, mărturisind adevărata credinţă, să recunoaştem slava veşnicei Treimi şi să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul.

Preasfânta Treime - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O, Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut,
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ant. Pe tine te invocăm, pe tine te lăudăm, pe tine te adorăm, Treime preafericită!

Ora a şasea

O, Dumnezeule preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori,
De sus, căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Tu eşti speranţa noastră, tu eşti mântuirea noastră, tu eşti cinstea noastră, Treime preafericită!

Ora a noua

O, Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Noi mărturisim că tu eşti pururi plinătatea fiinţei, a vieţii şi a înţelepciunii!

PSALMODIA

Psalmul 117 (118)

I

1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aron că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul: *
veşnică este îndurarea lui!
5 În strâmtorare am strigat spre Domnul: *
Domnul mi-a răspuns şi m-a scos în larg.
6 Domnul este de partea mea *
şi nu mi-e teamă de nimic: ce poate să-mi facă omul?
7 Domnul este de partea mea, el îmi vine în ajutor, *
iar eu mă uit cu dispreţ la duşmanii mei.
8 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în cei puternici.

II

10 Toate neamurile m-au înconjurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
11 M-au înconjurat, m-au împresurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
12 M-au înconjurat ca roiurile de albine, †
s-au aprins ca un foc de spini: *
în numele Domnului le-am nimicit.
13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad, *
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
14 Domnul este tăria şi lauda mea: *
el este mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă *
se aud în corturile celor drepţi:
16 „Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate, †
dreapta Domnului m-a înălţat, *
dreapta Domnului a făcut lucruri minunate”.
17 Nu voi muri, ci voi trăi *
şi voi istorisi faptele Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, *
dar nu m-a lăsat pradă morţii.

III

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii *
ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului.
20 Aceasta este poarta Domnului: *
cei drepţi vor intra printr-însa.
21 Te laud pentru că m-ai ascultat *
şi ai fost salvarea mea.
22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii *
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru *
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, *
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.
25 Doamne, mântuieşte-mă, *
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. *
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. *
Alcătuiţi alaiul cu ramuri înverzite până la treptele altarului.
28 Tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te laud; *
Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc.
29 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!

Ora a treia

Ant. Pe tine te invocăm, pe tine te lăudăm, pe tine te adorăm, Treime preafericită!

LECTURA SCURTĂ (2Cor 1,21-22)
Cel care ne întăreşte împreună cu voi în Cristos şi ne-a uns este Dumnezeu, cel care ne-a însemnat cu sigiliul său şi a pus în inimile noastre arvuna Duhului.

V. Intraţi pe porţile lui aducându-i mulţumire.
R. Preamăriţi-l pe Dumnezeu Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt!

Ora a şasea

Ant. Tu eşti speranţa noastră, tu eşti mântuirea noastră, tu eşti cinstea noastră, Treime preafericită!

LECTURA SCURTĂ (Cf. Gal 4,4.5-6)
Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, ca să primim înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Fiului său în inimile noastre, care strigă: Abba, Tată!

V. O, preafericită, binecuvântată şi slăvită Treime.
R. Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt!

Ora a noua

Ant. Noi mărturisim că tu eşti pururi plinătatea fiinţei, a vieţii şi a înţelepciunii!

LECTURA SCURTĂ (Ap 7,12)
Binecuvântarea, gloria, înţelepciunea, mulţumirea, cinstea, puterea şi tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor! Amin!

V. Binecuvântat eşti, Doamne, în tăria cerului.
R. Şi lăudat şi preamărit în veci.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, Părinte ceresc, tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău, Cuvântul adevărului, şi pe Duhul tău, izvorul sfinţeniei, pentru a descoperi oamenilor misterul minunat al vieţii dumnezeieşti. Dă-ne, te rugăm, harul ca, mărturisind adevărata credinţă, să recunoaştem slava veşnicei Treimi şi să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul.

Preasfânta Treime - Vesperele II

IMNUL

În veci adorată Treime Preasfântă,
Pământul şi cerul te binecuvântă;
Întreg universul cântări îţi îngână,
Căci tu l-ai creat cu puternica-ţi mână.

Tu eşti bucuria totală, deplină,
Nu poate nimic din afară să-ţi vină;
Creezi totuşi lumea, dorind ca să fie
Părtaşă şi ea la a ta bucurie.

Fântână de har eşti, cerescule Tată,
Iar tu eşti, Cristoase, lumină curată.
Iubirea lor caldă, sărutul fierbinte,
Pe care şi-l schimbă, eşti, Duhule Sfinte.

Ce-i nobil şi sfânt de la tine provine
Şi binele-şi are izvorul în tine,
Şi tot ce-i frumos şi sublim în natură
În tine îşi are originea pură.

O, Doamne, ce mare ne este misterul!
Să fim pentru tine şi templul, şi cerul!
Din noi izgoneşte păcate, cusururi,
Să-ţi fim locuinţe curate de-a pururi.

Când ceasul plecării din lume va bate,
Primeşte-ne-n sfintele tale palate,
Ca-n locul în care nu-i plânset, nici jale,
În veci să cântăm îndurările tale. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 O, Treime veşnică, Dumnezeu preaînalt şi adevărat, Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt!

Psalmul 109 (110),1-5.7

1 Aşa vorbeşte Domnul către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea *
până voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale”.
2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: *
„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”
3 În ziua puterii tale, †
tu domneşti strălucind de sfinţenie; *
din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.
4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: *
„Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec!”
5 Domnul este la dreapta ta, *
el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.
7 Va bea din pârâu pe cale *
şi, de aceea, îşi va înălţa capul.

Ant. O, Treime veşnică, Dumnezeu preaînalt şi adevărat, Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt!

Ant. 2 Eliberează-ne, mântuieşte-ne, dă-ne viaţă, o, Treime preafericită!

Psalmul 113 A (114)

1 Când a ieşit Israel din Egipt, *
casa lui Iacob din mijlocul unui popor barbar,
2 Iuda a devenit sanctuarul său *
şi Israel, stăpânirea sa.
3 Marea a văzut şi a fugit, *
Iordanul s-a întors înapoi;
4 munţii au săltat ca berbecii *
şi dealurile ca mieii unei turme.
5 Mare, ce ai tu de fugi? *
Şi tu, Iordanule, pentru ce te întorci înapoi?
6 Munţilor, pentru ce săltaţi ca berbecii? *
Şi voi, dealurilor, ca mieii unei turme?
7 Cutremură-te, pământule, în faţa Domnului, *
în faţa Dumnezeului lui Iacob,
8 care preface stânca într-un lac *
şi piatra în izvoare de apă!

Ant. Eliberează-ne, mântuieşte-ne, dă-ne viaţă, o, Treime preafericită!

Ant. 3 Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Dumnezeul atotputernic, cel care era, care este şi care va veni!

Cântarea Cf. Ap 19,1-2.5-7

Aleluia.
1 Mântuirea şi gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, *
(R. Aleluia)
2 căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte.
R. Aleluia (aleluia).

Aleluia.
5 Daţi laudă Dumnezeului nostru, toţi slujitorii lui, *
(R. Aleluia)
voi, care vă temeţi de el, mici şi mari.
R. Aleluia (aleluia).

Aleluia.
6 Căci Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, şi-a arătat domnia. *
(R. Aleluia).
7 Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-i dăm slavă.
R. Aleluia (aleluia).

Aleluia.
Căci a început nunta Mielului *
(R. Aleluia)
şi mireasa lui s-a pregătit.
R. Aleluia (aleluia).

Ant. Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Dumnezeul atotputernic, cel care era, care este şi care va veni!

LECTURA SCURTĂ (Ef 4,3-6)
Străduiţi-vă să menţineţi unitatea Duhului în legătura păcii. Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi.

RESPONSORIUL SCURT
R. Să-l binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt. * Să-l lăudăm în veci! Să-l binecuvântăm.
V. Numai lui Dumnezeu să-i fie cinste şi mărire. * Să-l lăudăm în veci! Slavă Tatălui. Să-l binecuvântăm.

Ant. la Magnificat Pe tine, Dumnezeule, Părinte nenăscut, pe tine, Fiule unule-născut, pe tine, Duhule Sfinte, apărător, Treime sfântă şi nedespărţită, te preamărim din toată inima şi din toate puterile te lăudăm şi te binecuvântăm: ţie să-ţi fie slavă în veci!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Pe tine, Dumnezeule, Părinte nenăscut, pe tine, Fiule unule-născut, pe tine, Duhule Sfinte, apărător, Treime sfântă şi nedespărţită, te preamărim din toată inima şi din toate puterile te lăudăm şi te binecuvântăm: ţie să-ţi fie slavă în veci!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Tatăl, prin Duhul Sfânt, a dat viaţă trupului lui Cristos, Fiul său, şi l-a făcut izvor de viaţă pentru noi. Să înălţăm această cântare de slavă către Dumnezeul unic şi întreit:
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh!
Părinte atotputernic, Dumnezeule veşnic, trimite-l în numele Fiului tău pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, asupra Bisericii,
– ca să o păstreze în unitatea iubirii şi a adevărului desăvârşit.
Trimite, Doamne, lucrători în secerişul tău, ca să înveţe toate neamurile şi să le boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh
– şi să le întărească în credinţă.
Doamne, ajută-i pe toţi cei care îndură prigoană pentru numele Fiului tău,
– căci el a făgăduit că tu îl vei trimite pe Duhul adevărului ca să vorbească în ei.
Părinte atotputernic, fă ca toţi să înţeleagă că tu şi Cuvântul şi Duhul Sfânt sunteţi una,
– ca să creadă şi să spere în unicul Dumnezeu şi să-l iubească.
Părinte al celor vii, fă-i pe cei răposaţi părtaşi de mărirea ta,
– în care Fiul tău şi Duhul Sfânt domnesc împreună cu tine în unire veşnică.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, Părinte ceresc, tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău, Cuvântul adevărului, şi pe Duhul tău, izvorul sfinţeniei, pentru a descoperi oamenilor misterul minunat al vieţii dumnezeieşti. Dă-ne, te rugăm, harul ca, mărturisind adevărata credinţă, să recunoaştem slava veşnicei Treimi şi să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul.

Vizualizări: 10

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor