altmarius

cultură şi spiritualitate

Vineri din săptămâna I - Laudele

IMNUL

Isuse, a slavei eterne oglindă,
Speranţă în lumea mereu suferindă,
Născut în vecie din veşnicul Tată,
În lume născut de Fecioara curată,

De visele nopţii acum ne despoaie,
Ne dă duh cucernic şi minte vioaie,
Ca neîncetat maiestăţii divine
Cântări să-i aducem precum se cuvine.

Sus, soarele iar din tărie domină
Pământul pe care îl scaldă-n lumină;
Lumina divină, cerească, curată,
La porţile inimii noastre să bată.

În noi să pătrundă, mereu să ne-ndrume
Şi gândul, şi vorba, şi paşii în lume;
Ca viaţa trăind-o ferită de vină,
S-ajungem la urmă-n lumina deplină.

Credinţa ne fie-ndreptar pân-la moarte,
Speranţa pe aripi spre tine ne poarte,
Iubirea ce toate le crede, le-ndură,
Ne ţină departe de vrajbă şi ură.

Cristos să primească, în mila sa mare,
Nevrednicul nostru prinos de-nchinare;
Primească-l, de-asemeni, şi veşnicul Tată,
Şi Duhul, izvor de iubire curată. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Doamne, vei primi jertfa de împăcare pe altarul tău.

Psalmul 50 (51)
Miluieşte-mă, Dumnezeule
Înnoiţi-vă spiritul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou (Ef 4,23-24).

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, *
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea.
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea *
şi curăţă-mă de păcatul meu.
5 Căci recunosc fărădelegea mea *
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6 Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, *
şi ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea tu eşti drept în sentinţele tale *
şi nepărtinitor în judecăţile tale.
7 Căci, iată, în nelegiuire m-am născut *
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
8 Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii, *
fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.

9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, *
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
10 Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, *
şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.
11 Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele *
şi şterge toate nelegiuirile mele.
12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, *
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

13 Nu mă alunga de la faţa ta *
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale *
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.
15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale *
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.
16 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, †
de vinovăţia sângelui vărsat, *
şi limba mea va preamări dreptatea ta.

17 Doamne, deschide-mi buzele *
şi gura mea va vesti lauda ta.
18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute †
şi, chiar dacă ţi-aş aduce, *
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.

20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului *
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului.
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare, arderile de tot şi ofrandele; *
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

Ant. Doamne, vei primi jertfa de împăcare pe altarul tău.

Ant. 2 Va fi îndreptăţită şi se va lăuda în Domnul toată seminţia lui Israel.

Cântarea Is 45,15-25
Toate neamurile să se întoarcă la Domnul
În numele lui Isus să se plece tot genunchiul (Fil 2,10).

15 Cu adevărat, tu eşti un Dumnezeu ascuns, *
Dumnezeul lui Israel, mântuitorul.
16 Au fost făcuţi de ruşine şi umiliţi cu toţii, *
au plecat ruşinaţi toţi făuritorii de idoli.
17 Israel însă a fost mântuit de Domnul cu o mântuire veşnică; *
nu veţi fi ruşinaţi şi nici umiliţi în vecii vecilor.

18 Căci aşa vorbeşte Domnul, †
cel care a făcut cerurile, *
el, Dumnezeu, care a plăsmuit şi a făcut pământul,
el l-a întemeiat; nu l-a creat ca să fie pustiu, †
ci l-a format ca să fie locuit: *
„Eu sunt Domnul, şi nu este altul!
19 Nu am vorbit în ascuns, *
în vreun colţ întunecat al pământului;
nu am spus seminţiei lui Iacob: «În zadar mă căutaţi!» *
Eu sunt Domnul care spun adevărul şi vestesc cele drepte.

20 Adunaţi-vă, veniţi, apropiaţi-vă toţi împreună, *
voi, cei salvaţi dintre neamuri.
Nu au nici o pricepere cei care poartă un idol de lemn *
şi se roagă unui zeu care nu poate mântui.
21 Vestiţi şi veniţi şi sfătuiţi-vă împreună: *
cine a făcut să se audă acestea de atunci şi le-a prevestit de la început? Oare nu eu, Domnul? †
Nu este alt dumnezeu afară de mine, *
nu este alt dumnezeu drept şi mântuitor!
22 Întoarceţi-vă la mine şi veţi fi mântuiţi, toate marginile pământului, * căci eu sunt Dumnezeu şi nu este altul.

23 M-am jurat pe mine însumi, †
din gura mea a ieşit dreptatea, *
cuvânt care nu se va întoarce:
în faţa mea se va pleca tot genunchiul *
şi pe mine se va jura orice limbă”.
24 Se va spune: *
„Numai în Domnul este dreptatea şi tăria!”
Către el vor veni şi vor fi făcuţi de ruşine *
toţi cei care îi stau împotrivă.
25 Va fi îndreptăţită şi se va lăuda în Domnul *
toată seminţia lui Israel.

Ant. Va fi îndreptăţită şi se va lăuda în Domnul toată seminţia lui Israel.

Ant. 3 Veniţi înaintea Domnului cu cântece de veselie.

Psalmul 99 (100)
Bucuria celor care intră în templu
Domnul le porunceşte celor răscumpăraţi să cânte cântare de biruinţă (sf. Atanasiu).

1 Strigaţi de bucurie către Domnul, *
toţi locuitorii pământului,
2 slujiţi Domnului cu bucurie, *
veniţi înaintea lui cu cântece de veselie.
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! †
El ne-a făcut, ai lui suntem, *
poporul lui şi turma păşunii sale.

4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de mulţumire, †
intraţi cântând în casa lui! *
Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui,
5 căci Domnul este bun, †
îndurarea lui ţine pe vecie, *
şi adevărul lui, din generaţie în generaţie.

Ant. Veniţi înaintea Domnului cu cântece de veselie.

LECTURA SCURTĂ (Ef 4,29-32)
Să nu iasă din gura voastră nici o vorbă rea, ci ceva bun, spre edificare, aşa cum trebuie, ca să dea har celor ce ascultă. Nu-l întristaţi pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu cu al cărui sigiliu aţi fost însemnaţi pentru ziua răscumpărării voastre. Să fie stârpite dintre voi orice amărăciune, aprindere, mânie, răcnet, injurie şi orice răutate. Dimpotrivă, fiţi buni unii faţă de alţii, înţelegători, iertându-vă unii pe alţii, aşa cum şi Dumnezeu v-a iertat în Cristos.

RESPONSORIUL SCURT
R. Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă * îndurarea ta! Fă-mă.
V. Arată-mi calea pe care să păşesc, * îndurarea ta! Slavă Tatălui. Fă-mă.

Ant. la Benedictus Domnul a vizitat şi a răscumpărat poporul său.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Domnul a vizitat şi a răscumpărat poporul său.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l adorăm pe Cristos, care prin crucea sa a adus mântuire neamului omenesc, şi să-l implorăm cu evlavie:
Dăruieşte-ne, Doamne, îndurarea ta!
Cristoase, soarele şi lumina noastră, luminează-ne cu razele tale
– şi potoleşte încă din zori toate pornirile noastre rele.
Păzeşte gândurile, cuvintele şi faptele noastre,
– ca să putem fi plăcuţi astăzi înaintea ta.
Întoarce faţa ta de la păcatele noastre
– şi toate fărădelegile noastre şterge-le.
Prin crucea şi învierea ta,
– copleşeşte-ne cu mângâierea Duhului Sfânt.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care risipeşti întunericul neştiinţei cu lumina Cuvântului tău, sporeşte în inimile noastre tăria credinţei pe care ne-ai dăruit-o, pentru ca focul aprins de harul tău să nu fie stins de nici o ispită. Prin Domnul.

Vineri din săptămâna I - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Alerg pe calea poruncilor tale, pentru că ai lărgit inima mea.

Psalmul 118 (119),25-32
IV (Dalet)

25 S-a lipit de ţărână sufletul meu: *
fă-mă să trăiesc după cuvântul tău.
26 Eu îţi fac cunoscute cărările mele şi tu mă asculţi: *
învaţă-mă îndreptările tale.
27 Fă-mă să înţeleg calea învăţăturilor tale *
şi voi cugeta la lucrările tale minunate.
28 Îmi plânge sufletul de supărare: *
ridică-mă, după cuvântul tău.

29 Ţine departe de mine calea minciunii *
şi dăruieşte-mi legea ta.
30 Am ales calea adevărului, *
mi-am propus să urmez hotărârile tale.
31 Am aderat la învăţăturile tale, Doamne, *
să nu mă faci de ruşine.
32 Alerg pe calea poruncilor tale *
pentru că ai lărgit inima mea.

Ant. Alerg pe calea poruncilor tale, pentru că ai lărgit inima mea.

Ant. 2 În Domnul mi-am pus încrederea şi nu mă voi clătina.

Psalmul 25 (26)
Încrederea şi rugăciunea celui nevinovat
Dumnezeu ne-a ales în Cristos ca să fim sfinţi şi fără prihană (Ef 1,4).

1 Fă-mi dreptate, Doamne, *
căci eu am umblat în nevinovăţie.
În Domnul mi-am pus încrederea *
şi nu mă voi clătina.
2 Cercetează-mă, Doamne, şi pune-mă la încercare, *
verifică în foc rărunchii mei şi inima mea,
3 căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei *
şi umblu în adevărul tău.
4 Nu am stat împreună cu cei care iubesc vanitatea *
şi nu voi intra printre cei făţarnici.
5 Am urât adunarea răufăcătorilor *
şi nu voi şedea împreună cu cei fărădelege.

6 Îmi voi spăla mâinile în nevinovăţie *
şi voi înconjura altarul tău, Doamne,
7 ca să fac să răsune cântarea de mulţumire *
şi să istorisesc toate faptele tale minunate.
8 Doamne, iubesc frumuseţea casei tale, *
locul în care locuieşte mărirea ta.

9 Să nu iei sufletul meu laolaltă cu cel al păcătoşilor *
şi viaţa mea cu cea a vărsătorilor de sânge,
10 în mâinile cărora este nelegiuire *
şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Dar eu umblu în nevinovăţia mea, *
mântuieşte-mă şi îndură-te de mine.
12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă; *
în adunări îl voi binecuvânta pe Domnul.

Ant. În Domnul mi-am pus încrederea şi nu mă voi clătina.

Ant. 3 În Domnul a nădăjduit inima mea şi am primit ajutor.

Psalmul 27 (28),1-3.6-9
Implorare şi aducere de mulţumire
Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat (In 11,41).

1 Către tine strig, Doamne, *
Dumnezeul meu, să nu rămâi tăcut în faţa mea,
căci de vei tăcea faţă de mine, *
voi fi asemenea cu cei care coboară în groapă.
2 Ascultă glasul rugăciunii mele, când strig către tine, *
când îmi ridic mâinile spre templul tău cel sfânt.
3 Nu mă pune laolaltă cu cei păcătoşi şi cu făptuitorii de rele: †
ei vorbesc de pace cu semenii lor, *
pe când inima lor e plină de răutate.

6 Binecuvântat să fie Domnul, *
pentru că a ascultat glasul rugăciunii mele.
7 Domnul este tăria şi scutul meu, *
în el şi-a pus încrederea inima mea.
El m-a ajutat şi, de aceea, inima îmi este plină de veselie *
şi îi aduc mulţumiri prin cântările mele.
8 Domnul este tăria poporului său, *
el este cetate de scăpare pentru unsul său.
9 Mântuieşte, Doamne, poporul tău, †
binecuvântează moştenirea ta, *
fii păstorul şi sprijinitorul lui în veci.

Ant. În Domnul a nădăjduit inima mea şi am primit ajutor.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Fil 2,2b-4)
Să gândiţi la fel, să aveţi aceeaşi iubire, aceeaşi simţire, un singur cuget. Să nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din laudă deşartă, ci, cu umilinţă, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de sine, fără ca cineva dintre voi să caute numai ale sale, ci şi ale altora.

V. Toate căile Domnului sunt îndurare şi adevăr.
R. Pentru cei care păzesc legământul şi mărturiile lui.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al treilea ai fost dus la răstignire pentru mântuirea lumii, te rugăm cu umilinţă să ne dăruieşti iertare de greşelile pe care le-am făcut şi să ne fereşti necontenit de orice rău. Tu, care vieţuieşti.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (2Cor 13,4)
Cristos a fost răstignit din slăbiciune, însă este viu prin puterea lui Dumnezeu. Şi noi suntem slabi într-însul, însă vom trăi împreună cu el prin puterea lui Dumnezeu faţă de voi.

V. S-a lipit de ţărână sufletul meu.
R. Fă-mă să trăiesc după cuvântul tău, Doamne!

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al şaselea, pe când întunericul învăluia pământul, te-ai urcat nevinovat pe cruce pentru răscumpărarea noastră, dă-ne pururi lumina ta, prin care să ne învrednicim a ajunge la viaţa cea veşnică. Tu, care vieţuieşti.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Col 3,12-13)
Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul, la fel să vă iertaţi şi voi.

V. Bun şi îndurător este Domnul,
R. Îndelung răbdător şi mult milostiv.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al nouălea l-ai strămutat pe tâlharul căit de pe lemnul crucii în slava împărăţiei tale, te rugăm cu încredere să primeşti smerita mărturisire a păcatelor noastre şi, în ceasul morţii noastre, să ne dai harul să intrăm cu bucurie pe poarta paradisului. Tu, care vieţuieşti.

Vineri din săptămâna I - Vesperele

IMNUL

Când ai început a toarce, Doamne, din al vremii caier,
Ai umplut natura-ntreagă: şi pământ, şi cer, şi aer,
Cu făpturi nenumărate: păsări, peşti şi animale,
Şi-ai făcut din tină omul, opera iubirii tale.

Tu l-ai uns pe om ca rege şi i-ai pus pe cap cunună,
Cu poruncă să domnească şi pământul să-l supună.
Tot ce are-n lume viaţă, potrivit cu-a ta poruncă,
În serviciul lui se află, la picioare i s-aruncă.

Demnitatea noastră însă am călcat-o în picioare;
Pentru-a noastră decădere, Doamne, inima ne doare.
De iubire părintească tu ne-ai dat atâtea semne;
Să ne ierţi nevrednicia şi purtările nedemne.

Ajutor de sus, din ceruri, tu trimite-ne îndată,
Ca s-avem mereu în inimi bucurie şi răsplată.
Ne priveşte neputinţa, milostiv de noi te-ndură,
Dă-ne pace sufletească şi fereşte-ne de ură.

Te rugăm cu umilinţă şi cu fruntea jos plecată;
Ne ascultă rugăciunea, milostive, veşnic Tată,
Tu, ce-n cer domneşti cu Fiul cel cu tine de o fire
Şi cu Duhul Sfânt ce-n lume e izvorul de iubire. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Vindecă, Doamne, sufletul meu, căci am păcătuit împotriva ta.

Psalmul 40 (41)
Rugăciunea unui bolnav
Unul dintre voi, care mănâncă împreună cu mine, mă va trăda (Mc 14,18).

2 Fericit este acela care se îngrijeşte de cel sărman, *
căci Domnul îl salvează în ziua nenorocirii.
3 Domnul îl păzeşte şi îl ţine în viaţă, †
îl face fericit pe pământ *
şi nu-l lasă la bunul plac al vrăjmaşilor săi.
4 Domnul îl întăreşte pe patul de suferinţă, *
tu îi vei schimba aşternutul în timpul bolii sale.

5 Eu strig: „Doamne, ai milă de mine, *
vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva ta”.
6 Vrăjmaşii vorbesc rele împotriva mea: *
„Când oare va muri şi va pieri numele lui?”
7 Dacă vine cineva să mă vadă, spune minciuni †
şi inima lui adună răutate, *
apoi, ieşind afară, vorbeşte de rău.

8 Se sfătuiesc în şoaptă toţi cei ce mă urăsc, *
cugetă împotriva mea cele rele:
9 „O boală nemiloasă a venit peste el. *
El zace şi nu se va mai putea scula”.
10 Chiar şi prietenul apropiat în care mă încredeam †
şi care mânca pâinea mea *
a ridicat împotriva mea călcâiul.

11 Dar tu, Doamne, îndură-te de mine, *
ridică-mă şi le voi da răsplată.
12 Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti, *
dacă duşmanul meu nu râde de mine.
13 Dar pe mine mă ocroteşti pentru nevinovăţia mea *
şi mă faci să stau în faţa ta de-a pururi.
14 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
din veci în veci. Amin! Amin!

Ant. Vindecă, Doamne, sufletul meu, căci am păcătuit împotriva ta.

Ant. 2 Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

Psalmul 45 (46)
Dumnezeu, scăparea şi tăria noastră
Îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă „Dumnezeu-cu-noi” (Mt 1,23).

2 Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu şi putere, *
ajutor uşor de găsit în timp de încercare.
3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul *
şi ar cădea munţii în mijlocul mării;
4 chiar de-ar clocoti şi ar spumega apele ei *
şi munţii s-ar zgudui la izbirea ei.

5 Un râu cu braţele sale înveseleşte cetatea lui Dumnezeu, *
locuinţa sfântă a Celui Preaînalt.
6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; *
Dumnezeu îi vine în ajutor dis-de-dimineaţă.
7 Naţiunile păgâne se zbuciumă, †
împărăţiile se clatină. *
El şi-a ridicat glasul şi pământul se topeşte de groază.

8 Domnul oştirilor este cu noi, *
Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.
9 Veniţi şi vedeţi lucrările minunate ale Domnului, *
faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ.
El face să înceteze războaiele până la marginile pământului, †
10 frânge arcul şi sfărâmă lancea *
iar scuturile le arde în foc.
11 Opriţi-vă şi recunoaşteţi că eu sunt Dumnezeu, *
eu mă înalţ peste popoare, mă înalţ peste tot pământul.
12 Domnul oştirilor este cu noi, *
Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

Ant. Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

Ant. 3 Toate neamurile vor veni şi te vor adora, Doamne.

Cântarea Ap 15,3b-4
Imn de adorare

3b Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Toate neamurile vor veni şi te vor adora, Doamne.

LECTURA SCURTĂ (Rom 15,1-3)
Noi, cei tari, suntem datori să purtăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne complăcem în noi înşine. Fiecare dintre noi să se facă plăcut aproapelui său în ceea ce este bine spre edificare, căci nici Cristos nu s-a complăcut în sine, ci, după cum este scris: „Insultele celor care te insultă au căzut asupra mea”.

RESPONSORIUL SCURT
R. Cristos ne-a iubit şi ne-a spălat * în sângele său. Cristos.
V. Şi ne-a făcut împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu * în sângele său. Slavă Tatălui. Cristos.

Ant. la Magnificat Domnul ne-a sprijinit pe noi, slujitorii săi, aducându-şi aminte de îndurarea sa.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Domnul ne-a sprijinit pe noi, slujitorii săi, aducându-şi aminte de îndurarea sa.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Binecuvântat să fie Dumnezeu, care priveşte cu îndurare spre dorinţele celor lipsiţi şi pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri. Să-l implorăm cu încredere:
Arată-ne, Doamne, îndurarea ta!
Doamne, Părintele nostru preaîndurător, te rugăm pentru mădularele suferinde ale Bisericii tale,
– al cărei cap a săvârşit pe cruce jertfa de seară.
Eliberează-i pe cei robiţi, luminează-i pe orbi,
– primeşte-i pe orfani şi pe văduve.
Îmbracă-i pe toţi credincioşii cu armele tale,
– ca să poată fi biruitori în lupta cu cel rău.
Fii lângă noi, plin de îndurare, Doamne, în ceasul morţii noastre,
– ca să fim aflaţi credincioşi şi să trecem din această lume în pacea ta.
Du-i pe cei răposaţi în lumina în care locuieşti tu,
– ca să te contemple de-a pururi.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Te rugăm, Doamne, dăruieşte-ne nouă, slujitorilor tăi, harul ca, luminaţi de exemplul pătimirii Fiului tău, să ne învrednicim mereu a purta jugul lui dulce. El, care, fiind Dumnezeu

Vizualizări: 19

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor