altmarius

cultură şi spiritualitate

Sâmbătă din săptămâna a IV-a - Laudele

IMNUL

Ochii noştri cu uimire pot acuma să admire
Cum din somnul greu al nopţii se trezeşte-ntreaga fire.
Când din nou al zilei astru în văzduh lumina-şi cerne,
Ni se-nalţă glasul către Domnul gloriei eterne.

Tată veşnic, tu prin Fiul ai creat măreţul soare,
Ca precis durata nopţii şi a zilei s-o măsoare.
Ai dispus, făcând lumina să apară, să dispară,
După zi să vină noaptea, după noapte ziua iară.

Însă tu, Cristoase Doamne, pentru noi eşti unic soare
Ce n-apune niciodată, eşti lumină orbitoare.
Peste noi nicicând nu poate întunericul să vină
Căci şi-atunci când este noapte tu ne-nvălui în lumină.

Printre fiii tăi, Părinte, te rugăm a ne socoate,
De-al tău Fiu să ne apropii ca să-i fim plăcuţi în toate.
Duhul Sfânt să ne-ncălzească bietul nostru suflet rece
Ca-n iubire ziua-ntreagă să putem a o petrece. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Bine este să cântăm numele tău, Preaînalte, să vestim de dimineaţă îndurarea ta.

Psalmul 91 (92)
Lauda Creatorului
Cântăm laude pentru faptele minunate ale Fiului unul-născut (sf. Atanasiu).

2 Cât de frumos este să-l lăudăm pe Domnul, *
să cântăm numele tău, Preaînalte,
3 să vestim de dimineaţă îndurarea ta *
şi, noaptea, fidelitatea ta,
4 cu lira cu zece coarde şi cu harpa, *
cu cântare de alăută.
5 Pentru că mă faci să mă bucur, Doamne, pentru faptele tale, *
voi tresălta de bucurie pentru lucrarea mâinilor tale.
6 Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, *
şi cât de adânci sunt gândurile tale!
7 Omul nepriceput nu va cunoaşte *
şi cel fără de minte nu va înţelege aceasta.
8 Chiar dacă păcătoşii vor creşte ca iarba *
şi făcătorii de rele înfloresc,
ei vor fi nimiciţi pentru totdeauna, *
9 iar tu, Doamne, eşti preaînalt în veşnicie!
10 Căci, iată, duşmanii tăi, Doamne, †
iată, duşmanii tăi vor pieri *
şi se vor risipi toţi făcătorii de rele.
11 Dar tu înalţi fruntea mea ca pe aceea a unui zimbru, *
torni asupra mea untdelemn proaspăt;
12 ochiul meu priveşte de sus la duşmanii mei †
şi urechile mele aud lucruri înfricoşătoare *
despre cei ce se ridică împotriva mea.
13 Cel drept va înflori ca un palmier, *
va creşte ca un cedru din Liban.
14 Cei plantaţi în casa Domnului *
vor înflori în curţile Dumnezeului nostru.
15 Ei aduc roade şi la bătrâneţe, *
îşi păstrează seva şi prospeţimea,
16 ca să vestească: *
„Domnul, stânca mea, este drept, în el nu este nedreptate”.

Ant. Bine este să cântăm numele tău, Preaînalte, să vestim de dimineaţă îndurarea ta.

Ant. 2 Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou.

Cântarea Ez 36,24-28
Domnul va reînnoi poporul său
Ei vor fi poporul lui şi el, Dumnezeu cu ei, va fi cu ei, va fi Dumnezeul lor (Ap 21,3).

24 Vă voi scoate dintre neamuri, †
vă voi aduna din toate ţările *
şi vă voi aduce înapoi în ţara voastră.
25 Vă voi stropi cu apă curată şi vă veţi curăţa. †
Vă voi curăţa de toate păcatele *
şi de toată idolatria voastră.
26 Vă voi da o inimă nouă *
şi voi pune în voi un duh nou;
voi scoate din trupul vostru inima de piatră *
şi vă voi da o inimă de carne.
27 Voi pune în voi duhul meu †
şi vă voi face să urmaţi legile mele, *
veţi păzi poruncile mele şi le veţi pune în practică.
28 Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri. †
Voi veţi fi poporul meu *
şi eu voi fi Dumnezeul vostru.

Ant. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou.

Ant. 3 Din gura copiilor şi a pruncilor, Doamne, ţi-ai pregătit laudă.

Psalmul 8
Maiestatea lui Dumnezeu şi demnitatea omului
Pe toate le-a pus sub picioarele lui, iar pe el l-a rânduit cap peste Biserica întreagă (Ef 1,22).

2 Doamne, Dumnezeul nostru, *
cât de minunat este numele tău pe tot pământul!
Slava ta se înalţă *
mai presus de ceruri.
3 Din gura copiilor şi a pruncilor †
ţi-ai pregătit laudă împotriva vrăjmaşilor tăi, *
ca să-i nimiceşti pe cel răzvrătit şi pe duşman.
4 Când privesc cerurile, lucrările mâinilor tale, *
luna şi stelele pe care le-ai făcut,
5 mă întreb: „Ce este omul că te gândeşti la el, *
sau fiul omului că-l iei în seamă?”
6 L-ai făcut cu puţin mai mic decât pe îngeri, †
l-ai încununat cu cinste şi măreţie. *
7 I-ai dat în stăpânire lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus la picioarele lui: †
8 oile şi boii laolaltă, *
precum şi fiarele câmpului,
9 păsările cerului şi peştii mării, *
tot ce străbate căile apelor.
10 Doamne, Dumnezeul nostru, *
cât de minunat este numele tău pe tot pământul!

Ant. Din gura copiilor şi a pruncilor, Doamne, ţi-ai pregătit laudă.

LECTURA SCURTĂ (2Pt 3,13-15a)
Noi aşteptăm, după promisiunea Domnului, ceruri noi şi un pământ nou în care va locui dreptatea. De aceea, iubiţilor, întrucât aşteptaţi acestea, străduiţi-vă să fiţi găsiţi în pace, fără cusur şi fără prihană. Să consideraţi ca o mântuire îndelunga răbdare a Domnului nostru.

RESPONSORIUL SCURT
R. Vor tresălta de bucurie buzele mele * când îţi voi cânta ţie. Vor tresălta.
V. Limba mea va vesti dreptatea ta * când îţi voi cânta ţie. Slavă Tatălui. Vor tresălta.

Ant. la Benedictus Îndreaptă, Doamne, paşii noştri pe calea păcii.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Îndreaptă, Doamne, paşii noştri pe calea păcii.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l adorăm pe Dumnezeu, care, prin Fiul său, a dat lumii speranţă şi viaţă, şi să-l rugăm cu umilinţă:
Doamne, auzi-ne!
Doamne, Părintele tuturor, care ne-ai adus până la începutul acestei zile,
– dă-ne harul să trăim uniţi cu Cristos, spre lauda măririi tale.
Să rămână pururi în noi, Doamne, credinţa, speranţa şi iubirea ta,
– pe care le-ai revărsat în inimile noastre.
Ochii noştri să fie pururi îndreptaţi spre tine, Doamne,
– ca să-ţi răspundem îndată atunci când ne chemi.
Fereşte-ne de cursele şi înşelăciunile fărădelegii
– şi apără paşii noştri de orice alunecare.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care eşti lumina cea adevărată şi ziua fără de apus, ajungând din nou în zorii dimineţii, te rugăm să eliberezi cugetele noastre de întunericul păcatului şi să reverşi asupra lor strălucirea venirii tale. Prin Domnul.

Sâmbătă din săptămâna a IV-a - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Mâna ta să-mi vină în ajutor, căci am ales învăţăturile tale.

Psalmul 118 (119),169-176
XXII (Tau)

169 Să ajungă strigarea mea, Doamne, înaintea feţei tale, *
dă-mi înţelegere, potrivit cuvântului tău!
170 Să vină rugăciunea mea în faţa ta, *
după făgăduinţa ta eliberează-mă!
171 Buzele mele să vestească lauda ta, *
căci tu mă înveţi îndreptările tale.
172 Să cânte limba mea cuvintele tale, *
căci toate poruncile tale sunt drepte.
173 Mâna ta să-mi vină în ajutor, *
căci am ales învăţăturile tale.
174 Suspin de dor, Doamne, după mântuirea ta, *
şi legea ta este desfătarea mea.
175 Să trăiască sufletul meu şi să te laude, *
judecăţile tale îmi vor veni în ajutor.
176 Am rătăcit ca o oaie care s-a pierdut, *
caută-l pe slujitorul tău, căci nu am uitat poruncile tale.

Ant. Mâna ta să-mi vină în ajutor, căci am ales învăţăturile tale.

Ant. 2 Tronul tău, Dumnezeule, este veşnic.

Psalmul 44 (45)
Nunta regelui
Iată, vine Mirele: ieşiţi în întâmpinarea lui! (Mt 25,6).

I

2 Din inima mea se revarsă cuvinte frumoase, †
eu vreau să-i prezint regelui opera mea. *
Limba mea să fie ca pana unui scriitor iscusit.
3 Tu eşti cel mai fermecător dintre fiii oamenilor; †
har a fost revărsat pe buzele tale *
şi, de aceea, te-a binecuvântat Dumnezeu în veac.
4 Încinge-ţi sabia peste coapsa ta, viteazule, *
ea este strălucirea şi măreţia ta.
5 Înaintează cu maiestate, suie în carul de luptă, †
pentru adevăr, blândeţe şi dreptate, *
şi te va învăţa lucruri minunate dreapta ta.
6 Săgeţile tale sunt ascuţite, †
pătrund în inima duşmanilor regelui; *
popoarele cad la picioarele tale.
7 Tronul tău, Dumnezeule, este veşnic; *
sceptrul dreptăţii este sceptrul domniei tale.
8 Ai iubit dreptatea şi ai urât fărădelegea; †
de aceea te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul tău, cu untdelemnul bucuriei, *
ca pe nimeni altul dintre semenii tăi.
9 Mir, aloe şi casia înmiresmează toate hainele tale; *
din palate de fildeş, coarde de harpă te înveselesc.
10 Fiice de regi sunt în preajma ta, *
regina stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.

Ant. Tronul tău, Dumnezeule, este veşnic.

Ant. 3 Am văzut noul Ierusalim ca o mireasă împodobită pentru mirele său.

II

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea, *
uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.
12 Regele râvneşte frumuseţea ta; *
el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui.
13 Fiicele Tirului aduc daruri *
şi bogaţii poporului caută faţa ta.
14 Fiica regelui este strălucitoare *
când îşi face intrarea îmbrăcată în haine brodate cu aur.
15 În haine strălucitoare e adusă la rege; †
fecioare formează alaiul ei, *
prietenele ei sunt aduse la tine.
16 Sunt aduse în bucurie şi veselie, *
sunt conduse în palatul regelui.
17 În locul părinţilor tăi vor fi copiii tăi, *
şi îi vei pune stăpânitori peste tot pământul.
18 Îmi voi aduce aminte de numele tău din neam în neam; *
de aceea te vor lăuda popoarele în veci şi în vecii vecilor.

Ant. Am văzut noul Ierusalim ca o mireasă împodobită pentru mirele său.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Dan 6,27b-28a)
Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel viu, care rămâne veşnic; împărăţia lui nu va fi distrusă şi domnia lui nu va avea sfârşit. El eliberează şi mântuieşte; el face fapte mari şi minuni în cer şi pe pământ.

V. Opriţi-vă şi vedeţi că eu sunt Dumnezeu.
R. Preaînălţat voi fi între neamuri, preaînălţat voi fi pe pământ.

Rugăciunea de încheiere
Doamne Dumnezeule, Părinte atotputernic, noi ne închinăm maiestăţii tale şi te rugăm să reverşi lumina Duhului Sfânt asupra noastră, pentru ca, apăraţi de orice duşman, să ne bucurăm pururi întru lauda ta. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Rom 15,5-7)
Dumnezeul statorniciei şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi sentimente unii faţă de alţii, ca ale lui Cristos Isus, pentru ca, într-un cuget şi într-un singur glas, să-l preamăriţi pe Dumnezeu şi pe Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. De aceea, primiţi-vă unii pe alţii după cum şi Cristos v-a primit pe voi spre gloria lui Dumnezeu.

V. Domnul îşi află desfătarea în poporul său.
R. Şi-i va încununa pe cei blânzi cu mântuire.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, lumină şi flacără a iubirii veşnice, dă-ne harul să ardem pururi de dragostea ta, ca să te iubim pe tine mai presus de toate şi pe fraţii noştri, pentru tine, într-o unică iubire. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Fil 4,8.9b)
În rest, fraţilor, preocupaţi-vă de acestea: toate cele adevărate, toate cele demne, toate cele drepte, toate cele curate, toate cele plăcute, toate cele vrednice de laudă, tot ce e nobil, ce e drept, ce e curat, ce e vrednic de iubire, ce e vrednic de cinste, dacă ceva este virtute sau onorabil, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

V. Te voi preamări, Dumnezeule, regele meu.
R. Şi voi binecuvânta numele tău în vecii vecilor.

Rugăciunea de încheiere
Ascultă-ne, Doamne, şi dăruieşte-ne pacea statornică pe care o cerem de la tine, ca să te putem sluji cu bucurie în toate zilele vieţii noastre şi, prin mijlocirea preafericitei Fecioare Maria, să ne învrednicim a ajunge în împărăţia ta. Prin Cristos.

Preasfânta Treime - Vesperele I

IMNUL

În veci adorată Treime Preasfântă,
Pământul şi cerul te binecuvântă;
Întreg universul cântări îţi îngână,
Căci tu l-ai creat cu puternica-ţi mână.

Tu eşti bucuria totală, deplină,
Nu poate nimic din afară să-ţi vină;
Creezi totuşi lumea, dorind ca să fie
Părtaşă şi ea la a ta bucurie.

Fântână de har eşti, cerescule Tată,
Iar tu eşti, Cristoase, lumină curată.
Iubirea lor caldă, sărutul fierbinte,
Pe care şi-l schimbă, eşti, Duhule Sfinte.

Ce-i nobil şi sfânt de la tine provine
Şi binele-şi are izvorul în tine,
Şi tot ce-i frumos şi sublim în natură
În tine îşi are originea pură.

O, Doamne, ce mare ne este misterul!
Să fim pentru tine şi templul, şi cerul!
Din noi izgoneşte păcate, cusururi,
Să-ţi fim locuinţe curate de-a pururi.

Când ceasul plecării din lume va bate,
Primeşte-ne-n sfintele tale palate,
Ca-n locul în care nu-i plânset, nici jale,
În veci să cântăm îndurările tale. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Mărire ţie, Treime de o fiinţă, un singur Dumnezeu, precum era mai înainte de toţi vecii şi acum şi în veac!

Psalmul 112 (113)

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, *
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat, *
de acum şi până în veac.
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui, *
fie numele Domnului lăudat!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate naţiunile,*
slava lui este mai presus de ceruri.
5 Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuieşte atât de sus, *
6 care îşi pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ?
7 El ridică pe cel slab din ţărână, *
înalţă din mizerie pe cel sărac,
8 pentru ca să-l aşeze alături de conducători, *
de conducătorii poporului său.
9 El o aşază pe cea sterilă în casă *
ca pe o mamă ce se bucură de copii.

Ant. Mărire ţie, Treime de o fiinţă, un singur Dumnezeu, precum era mai înainte de toţi vecii şi acum şi în veac!

Ant. 2 Binecuvântată să fie Sfânta Treime cea de o fiinţă şi nedespărţită! Să-i aducem laudă şi mulţumire pentru că şi-a arătat îndurarea faţă de noi!

Psalmul 147 (147 B)

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul, *
preamăreşte, Sionule, pe Dumnezeul tău.
13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale, *
el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău.
14 El dă pace ţinutului tău *
şi te satură cu cel mai bun grâu.
15 El îşi trimite cuvântul pe pământ, *
cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare.
16 El face să cadă zăpada ca lâna *
şi presară chiciura ca cenuşa.
17 Azvârle grindina ca firimiturile, *
şi gerul lui cine-l poate răbda?
18 Trimite cuvântul său şi le topeşte, *
stârneşte vântul şi vor curge apele.
19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său, *
lui Israel, legile şi poruncile sale.
20 El n-a făcut aşa cu nici un alt popor, *
şi nu le-a făcut cunoscute judecăţile sale.

Ant. Binecuvântată fie Sfânta Treime cea de o fiinţă şi nedespărţită! Să-i aducem laudă şi mulţumire pentru că şi-a arătat îndurarea faţă de noi!

Ant. 3 Mărire şi cinste să-i fie lui Dumnezeu în unitatea Sfintei Treimi, Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt, în vecii vecilor!

Cântarea Ef 1,3-10

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, *
care ne-a copleşit cu binecuvântarea sa spirituală în ceruri, în Cristos.
4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, *
ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste.
5 El a orânduit de mai înainte †
să fim adoptaţi ca fii, prin Isus Cristos, în el, *
după bunul plac al voinţei sale,
6 spre lauda gloriei harului său, *
pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit.
7 Prin sângele lui avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor; prin bogăţia harului său †
8 care a prisosit în noi, *
în toată înţelepciunea şi înţelegerea.
9 El ne-a descoperit misterul voinţei sale *
după bunăvoinţa sa,
pe care îl hotărâse de mai înainte în el, *
10 ca să-l înfăptuiască la împlinirea timpurilor,
recapitulând toate în Cristos, *
cele din cer şi cele de pe pământ.

Ant. Mărire şi cinste să-i fie lui Dumnezeu în unitatea Sfintei Treimi, Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt, în vecii vecilor!

LECTURA SCURTĂ (Rom 11,33-36)
O, profunzime a bogăţiei, a înţelepciunii şi a ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile lui şi cât de neînţelese sunt căile sale! Într-adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul lui? Sau cine i-a dat lui mai întâi ca să poată lua înapoi de la el? Căci toate vin de la el, prin el şi pentru el. Lui să-i fie glorie în veci! Amin.

RESPONSORIUL SCURT
R. Să-l binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt. * Să-l lăudăm în veci! Să-l binecuvântăm.
V. Numai lui Dumnezeu să-i fie cinste şi mărire. * Să-l lăudăm în veci! Slavă Tatălui. Să-l binecuvântăm.

Ant. la Magnificat Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule, îţi aducem mulţumire, Treime adevărată şi nedespărţită, Dumnezeire unică şi preaînaltă, Unitate sfântă şi de o fiinţă!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule, îţi aducem mulţumire, Treime adevărată şi nedespărţită, Dumnezeire unică şi preaînaltă, Unitate sfântă şi de o fiinţă!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Tatăl, prin Duhul Sfânt, a dat viaţă trupului lui Cristos, Fiul său, şi l-a făcut izvor de viaţă pentru noi. Să înălţăm această cântare de slavă către Dumnezeul unic şi întreit:
Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh!
Părinte atotputernic, Dumnezeule veşnic, trimite în numele Fiului tău pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, asupra Bisericii,
– ca să o păstreze în unitatea iubirii şi a adevărului desăvârşit.
Trimite, Doamne, lucrători în secerişul tău, ca să înveţe toate neamurile şi să le boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh
– şi să le întărească în credinţă.
Doamne, ajută-i pe toţi cei care îndură prigoană pentru numele Fiului tău,
– căci el a făgăduit că tu îl vei trimite pe Duhul adevărului ca să vorbească în ei.
Părinte atotputernic, fă ca toţi să înţeleagă că tu şi Cuvântul şi Duhul Sfânt sunteţi una,
– ca să creadă şi să spere în unicul Dumnezeu şi să-l iubească.
Părinte al celor vii, fă-i pe cei răposaţi părtaşi de mărirea ta,
– în care Fiul tău şi Duhul Sfânt domnesc împreună cu tine în unire veşnică.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, Părinte ceresc, tu l-ai trimis în lume pe Fiul tău, Cuvântul adevărului, şi pe Duhul tău, izvorul sfinţeniei, pentru a descoperi oamenilor misterul minunat al vieţii dumnezeieşti. Dă-ne, te rugăm, harul ca, mărturisind adevărata credinţă, să recunoaştem slava veşnicei Treimi şi să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul.

Vizualizări: 44

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor