altmarius

cultură şi spiritualitate

Vineri din săptămâna I din Post - Laudele

IMNUL

Când alungi în zorii zilei bezna nopţii-ntunecoase
Şi pământul în lumină îl îmbraci din nou, Cristoase,
Fă şi-n sufletele noastre, cu lumina de afară,
Soarele iubirii sfinte şi-al virtuţii să răsară.

Ne e inima bolnavă de nelegiuiri enorme,
Însă harul tău e-n stare să o schimbe, s-o transforme.
Am umblat pe căi greşite şi-n păcate mai-nainte,
Ne căim şi ne propunem să pornim pe drumuri sfinte.

Ştim că pocăinţa noastră, Doamne, nu e pe măsură,
Către neputinţa noastră tu priveşte şi te-ndură;
Doar iubirea ta cea mare, răstignită pe o cruce,
Ne va scoate din păcate, la salvare ne va duce.

Ziua învierii tale va fi zi de primăvară,
Tot ce zace-n întuneric va veni la viaţă iară.
Mâna ta asupra noastră totdeauna să ne fie,
Şi pe toţi ne va conduce către culmi de bucurie.

Îngerii în cer, Treime, îţi aduc cântare-naltă,
Pe pământ, făptura toată te slăveşte laolaltă.
Peste noi să cadă haruri precum picurii de rouă,
Ca-ncepând o altă viaţă, să-ţi cântăm cântare nouă. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Doamne, vei primi jertfa de împăcare pe altarul tău.

Psalmul 50 (51)
Miluieşte-mă, Dumnezeule
Înnoiţi-vă spiritul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou (Ef 4,23-24).

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, *
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea.
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea *
şi curăţă-mă de păcatul meu.
5 Căci recunosc fărădelegea mea *
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6 Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, *
şi ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea tu eşti drept în sentinţele tale *
şi nepărtinitor în judecăţile tale.
7 Căci, iată, în nelegiuire m-am născut *
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
8 Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii, *
fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.

9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, *
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
10 Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, *
şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.
11 Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele *
şi şterge toate nelegiuirile mele.
12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, *
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

13 Nu mă alunga de la faţa ta *
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale *
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.
15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale *
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.
16 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, †
de vinovăţia sângelui vărsat, *
şi limba mea va preamări dreptatea ta.

17 Doamne, deschide-mi buzele *
şi gura mea va vesti lauda ta.
18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute †
şi, chiar dacă ţi-aş aduce, *
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.

20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului *
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului.
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare, arderile de tot şi ofrandele; *
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

Ant. Doamne, vei primi jertfa de împăcare pe altarul tău.

Ant. 2 Va fi îndreptăţită şi se va lăuda în Domnul toată seminţia lui Israel.

Cântarea Is 45,15-25
Toate neamurile să se întoarcă la Domnul
În numele lui Isus să se plece tot genunchiul (Fil 2,10).

15 Cu adevărat, tu eşti un Dumnezeu ascuns, *
Dumnezeul lui Israel, mântuitorul.
16 Au fost făcuţi de ruşine şi umiliţi cu toţii, *
au plecat ruşinaţi toţi făuritorii de idoli.
17 Israel însă a fost mântuit de Domnul cu o mântuire veşnică; *
nu veţi fi ruşinaţi şi nici umiliţi în vecii vecilor.

18 Căci aşa vorbeşte Domnul, †
cel care a făcut cerurile, *
el, Dumnezeu, care a plăsmuit şi a făcut pământul,
el l-a întemeiat; nu l-a creat ca să fie pustiu, †
ci l-a format ca să fie locuit: *
„Eu sunt Domnul, şi nu este altul!
19 Nu am vorbit în ascuns, *
în vreun colţ întunecat al pământului;
nu am spus seminţiei lui Iacob: «În zadar mă căutaţi!» *
Eu sunt Domnul care spun adevărul şi vestesc cele drepte.

20 Adunaţi-vă, veniţi, apropiaţi-vă toţi împreună, *
voi, cei salvaţi dintre neamuri.
Nu au nici o pricepere cei care poartă un idol de lemn *
şi se roagă unui zeu care nu poate mântui.
21 Vestiţi şi veniţi şi sfătuiţi-vă împreună: *
cine a făcut să se audă acestea de atunci şi le-a prevestit de la început? Oare nu eu, Domnul? †
Nu este alt dumnezeu afară de mine, *
nu este alt dumnezeu drept şi mântuitor!
22 Întoarceţi-vă la mine şi veţi fi mântuiţi, toate marginile pământului, * căci eu sunt Dumnezeu şi nu este altul.

23 M-am jurat pe mine însumi, †
din gura mea a ieşit dreptatea, *
cuvânt care nu se va întoarce:
în faţa mea se va pleca tot genunchiul *
şi pe mine se va jura orice limbă”.
24 Se va spune: *
„Numai în Domnul este dreptatea şi tăria!”
Către el vor veni şi vor fi făcuţi de ruşine *
toţi cei care îi stau împotrivă.
25 Va fi îndreptăţită şi se va lăuda în Domnul *
toată seminţia lui Israel.

Ant. Va fi îndreptăţită şi se va lăuda în Domnul toată seminţia lui Israel.

Ant. 3 Veniţi înaintea Domnului cu cântece de bucurie.

Psalmul 99 (100)
Bucuria celor care intră în templu
Domnul le porunceşte celor răscumpăraţi să cânte cântare de biruinţă (sf. Atanasiu).

1 Strigaţi de bucurie către Domnul, *
toţi locuitorii pământului,
2 slujiţi Domnului cu bucurie, *
veniţi înaintea lui cu cântece de veselie.
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! †
El ne-a făcut, ai lui suntem, *
poporul lui şi turma păşunii sale.

4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de mulţumire, †
intraţi cântând în casa lui! *
Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui,
5 căci Domnul este bun, †
îndurarea lui ţine pe vecie, *
şi adevărul lui, din generaţie în generaţie.

Ant. Veniţi înaintea Domnului cu cântece de bucurie.

LECTURA SCURTĂ (Is 53,11b-12)
Prin suferinţele sale, cel drept, servitorul meu, va îndreptăţi mulţimile; va lua asupra sa fărădelegile lor. Pentru aceasta, îi voi da mulţimile drept moştenire şi va împărţi prada cu cei puternici ca răsplată că s-a dat pe sine la moarte şi că a fost numărat printre făcătorii de rele: el însă a purtat păcatele celor mulţi şi mijloceşte pentru cei păcătoşi.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul mă eliberează * de laţul vânătorului. Domnul.
V. Şi de cuvântul cel rău. * De laţul vânătorului. Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus De nu va prisosi dreptatea voastră peste aceea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. De nu va prisosi dreptatea voastră peste aceea a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-i mulţumim lui Cristos Domnul, care, murind pe cruce, ne-a dăruit viaţa, şi să-l rugăm din inimă:
Prin moartea ta, dă-ne viaţă!
Isuse, învăţătorul şi mântuitorul nostru, care ne-ai dat atâtea dovezi ale fidelităţii tale şi ne-ai reînnoit prin slava pătimirii tale,
– nu lăsa să ne învechim în fapte rele!
Învaţă-ne să ne înfrânăm astăzi de la hrana trupească,
– pentru a le veni în ajutor fraţilor noştri lipsiţi!
Fă-ne să primim cu evlavie din mâna ta această sfântă zi de post
– şi să ţi-o consacrăm ţie prin fapte de milostenie!
Îndreaptă minţile noastre nesupuse
– şi dă-ne o inimă generoasă! Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dă-ne, te rugăm, Doamne, nouă, credincioşilor tăi, harul de a ne pregăti cum se cuvine pentru sărbătoarea sfintelor Paşti, iar pocăinţa trupească pe care am început-o să aducă roade în sufletele noastre. Prin Domnul.

Vineri din săptămâna I din Post - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Cu credinţa care ne-a venit de sus,
Cu speranţa-n viaţa fără de apus,
Prin cântări s-aducem lui Isus Cristos
Al iubirii noastre preaumil prinos.

La această oră sfântă şi de har,
Salvatorul nostru urcă pe Calvar;
Crucea grea în spate resemnat purtând,
Este dus la jertfă ca un miel plăpând.

Răstignit pe lemnul nemiloasei cruci,
Mântuire, Doamne, lumii îi aduci.
Preţiosul sânge pentru noi vărsat
Să ne spele orice vină şi păcat.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor,
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

Ora a şasea

Să-ndreptăm iar gândul nostru spre Isus,
La această oră când pe cruce-i pus.
Chinuit de sete-n agonia grea,
Băutură-amară i se dă să bea.

O, Isuse, Doamne, Salvator divin,
Fă-ne s-avem parte şi noi de-al tău chin.
Foame, sete mare, chin mistuitor,
Pentru cele sfinte dă-ne tuturor.

Împietrirea noastră, Doamne, s-o înmoi,
Revărsând pe Duhul tău cel Sfânt în noi.
Potoleşte focul patimii fierbinţi
Şi alungă bezna răului din minţi.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

Ora a noua

La această oră, gândul iar ne duce
La Cristos ce moare răstignit pe cruce.
Se consumă astfel dureroasa dramă
Sub privirea celei care-i este Mamă.

De la tine, Doamne, toţi iertare-aşteaptă;
Ştim că şi tâlharul cel din partea dreaptă
S-a căit pe cruce de păcate-n fine
Şi-a putut să intre-n Paradis cu tine.

Când tu mori pe cruce, însăşi moartea moare
Şi-şi ascunde faţa strălucitul soare.
Din această moarte viaţă să ne vină
Şi din întuneric să primim lumină.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

PSLAMODIA

Psalmul 118 (119),25-32
IV (Dalet)

25 S-a lipit de ţărână sufletul meu: *
fă-mă să trăiesc după cuvântul tău.
26 Eu îţi fac cunoscute cărările mele şi tu mă asculţi: *
învaţă-mă îndreptările tale.
27 Fă-mă să înţeleg calea învăţăturilor tale *
şi voi cugeta la lucrările tale minunate.
28 Îmi plânge sufletul de supărare: *
ridică-mă, după cuvântul tău.

29 Ţine departe de mine calea minciunii *
şi dăruieşte-mi legea ta.
30 Am ales calea adevărului, *
mi-am propus să urmez hotărârile tale.
31 Am aderat la învăţăturile tale, Doamne, *
să nu mă faci de ruşine.
32 Alerg pe calea poruncilor tale *
pentru că ai lărgit inima mea.

Psalmul 25 (26)
Încrederea şi rugăciunea celui nevinovat
Dumnezeu ne-a ales în Cristos ca să fim sfinţi şi fără prihană (Ef 1,4).

1 Fă-mi dreptate, Doamne, *
căci eu am umblat în nevinovăţie.
În Domnul mi-am pus încrederea *
şi nu mă voi clătina.
2 Cercetează-mă, Doamne, şi pune-mă la încercare, *
verifică în foc rărunchii mei şi inima mea,
3 căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei *
şi umblu în adevărul tău.
4 Nu am stat împreună cu cei care iubesc vanitatea *
şi nu voi intra printre cei făţarnici.
5 Am urât adunarea răufăcătorilor *
şi nu voi şedea împreună cu cei fărădelege.

6 Îmi voi spăla mâinile în nevinovăţie *
şi voi înconjura altarul tău, Doamne,
7 ca să fac să răsune cântarea de mulţumire *
şi să istorisesc toate faptele tale minunate.
8 Doamne, iubesc frumuseţea casei tale, *
locul în care locuieşte mărirea ta.

9 Să nu iei sufletul meu laolaltă cu cel al păcătoşilor *
şi viaţa mea cu cea a vărsătorilor de sânge,
10 în mâinile cărora este nelegiuire *
şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Dar eu umblu în nevinovăţia mea, *
mântuieşte-mă şi îndură-te de mine.
12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă; *
în adunări îl voi binecuvânta pe Domnul.

Psalmul 27 (28),1-3.6-9
Implorare şi aducere de mulţumire
Tată, îţi mulţumesc că m-ai ascultat (In 11,41).

1 Către tine strig, Doamne, *
Dumnezeul meu, să nu rămâi tăcut în faţa mea,
căci de vei tăcea faţă de mine, *
voi fi asemenea cu cei care coboară în groapă.
2 Ascultă glasul rugăciunii mele, când strig către tine, *
când îmi ridic mâinile spre templul tău cel sfânt.
3 Nu mă pune laolaltă cu cei păcătoşi şi cu făptuitorii de rele: †
ei vorbesc de pace cu semenii lor, *
pe când inima lor e plină de răutate.

6 Binecuvântat să fie Domnul, *
pentru că a ascultat glasul rugăciunii mele.
7 Domnul este tăria şi scutul meu, *
în el şi-a pus încrederea inima mea.
El m-a ajutat şi, de aceea, inima îmi este plină de veselie *
şi îi aduc mulţumiri prin cântările mele.
8 Domnul este tăria poporului său, *
el este cetate de scăpare pentru unsul său.
9 Mântuieşte, Doamne, poporul tău, †
binecuvântează moştenirea ta, *
fii păstorul şi sprijinitorul lui în veci.

Ora a treia

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

LECTURA SCURTĂ (Is 55,3)
Deschideţi-vă urechile! Veniţi la mine! Ascultaţi, ca sufletul vostru să rămână viu. Voi încheia cu voi un legământ veşnic, împlinind faţă de voi promisiunile făcute lui David.

V. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule.
R. Şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

Ora a şasea

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

LECTURA SCURTĂ (Cf. Ier 3,12b.14a)
Întoarceţi-vă, zice Domnul, şi nu-mi voi întoarce faţa de la voi, căci sunt milostiv şi nu ţin mânie pe veci. Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul.

V. Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele.
R. Şi şterge toate nelegiuirile mele.

Ora a noua

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

LECTURA SCURTĂ (Iac 1,27)
Religiozitatea curată şi fără pată înaintea lui Dumnezeu şi a Tatălui este aceasta: a-i vizita pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi a se păstra nepătaţi de lume.

V. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este duhul smerit.
R. Inima căită şi smerită, Dumnezeule, tu n-o dispreţuieşti.

Rugăciunea de încheiere
Dă-ne, te rugăm, Doamne, nouă, credincioşilor tăi, harul de a ne pregăti cum se cuvine pentru sărbătoarea sfintelor Paşti, iar pocăinţa trupească pe care am început-o să aducă roade în sufletele noastre. Prin Domnul.

Vineri din săptămâna I din Post - Vesperele

IMNUL

Patruzeci de zile postind în pustiu,
Tu ne-ai fost, Isuse, un exemplu viu.
Cu multe păcate greşitori am fost,
Ne-ntoarcem la tine în lacrimi şi post.

Ne plecăm cu fruntea până la pământ,
De durere-amară sufletul ni-e frânt.
Nu lăsa să fie ruga în zadar,
Dă-ne cu-ndurare al iertării har.

Noi ne recunoaştem păcătoşi şi răi,
Nu-ţi întoarce faţa de la robii tăi.
Să ne stai alături, te rugăm plângând,
Sprijin şi tărie să ne dai oricând.

Drumul pocăinţei străbătut acum,
Drumul ispăşirii şi-al salvării drum
Să ne poarte paşii, cu speranţe vii,
Spre-ale învierii sfinte bucurii.

Cinste şi mărire Treimii de sus,
Slava ei în lume nu cunoaşte-apus;
Cei ce prin iertare noi fiinţe sunt
Să-i cânte-ndurarea cu un nou avânt. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Vindecă, Doamne, sufletul meu, căci am păcătuit împotriva ta.

Psalmul 40 (41)
Rugăciunea unui bolnav
Unul dintre voi, care mănâncă împreună cu mine, mă va trăda (Mc 14,18).

2 Fericit este acela care se îngrijeşte de cel sărman, *
căci Domnul îl salvează în ziua nenorocirii.
3 Domnul îl păzeşte şi îl ţine în viaţă, †
îl face fericit pe pământ *
şi nu-l lasă la bunul plac al vrăjmaşilor săi.
4 Domnul îl întăreşte pe patul de suferinţă, *
tu îi vei schimba aşternutul în timpul bolii sale.

5 Eu strig: „Doamne, ai milă de mine, *
vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva ta”.
6 Vrăjmaşii vorbesc rele împotriva mea: *
„Când oare va muri şi va pieri numele lui?”
7 Dacă vine cineva să mă vadă, spune minciuni †
şi inima lui adună răutate, *
apoi, ieşind afară, vorbeşte de rău.

8 Se sfătuiesc în şoaptă toţi cei ce mă urăsc, *
cugetă împotriva mea cele rele:
9 „O boală nemiloasă a venit peste el. *
El zace şi nu se va mai putea scula”.
10 Chiar şi prietenul apropiat în care mă încredeam †
şi care mânca pâinea mea *
a ridicat împotriva mea călcâiul.

11 Dar tu, Doamne, îndură-te de mine, *
ridică-mă şi le voi da răsplată.
12 Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti, *
dacă duşmanul meu nu râde de mine.
13 Dar pe mine mă ocroteşti pentru nevinovăţia mea *
şi mă faci să stau în faţa ta de-a pururi.
14 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
din veci în veci. Amin! Amin!

Ant. Vindecă, Doamne, sufletul meu, căci am păcătuit împotriva ta.

Ant. 2 Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

Psalmul 45 (46)
Dumnezeu, scăparea şi tăria noastră
Îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă „Dumnezeu-cu-noi” (Mt 1,23).

2 Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu şi putere, *
ajutor uşor de găsit în timp de încercare.
3 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul *
şi ar cădea munţii în mijlocul mării;
4 chiar de-ar clocoti şi ar spumega apele ei *
şi munţii s-ar zgudui la izbirea ei.

5 Un râu cu braţele sale înveseleşte cetatea lui Dumnezeu, *
locuinţa sfântă a Celui Preaînalt.
6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; *
Dumnezeu îi vine în ajutor dis-de-dimineaţă.
7 Naţiunile păgâne se zbuciumă, †
împărăţiile se clatină. *
El şi-a ridicat glasul şi pământul se topeşte de groază.

8 Domnul oştirilor este cu noi, *
Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.
9 Veniţi şi vedeţi lucrările minunate ale Domnului, *
faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ.
El face să înceteze războaiele până la marginile pământului, †
10 frânge arcul şi sfărâmă lancea *
iar scuturile le arde în foc.
11 Opriţi-vă şi recunoaşteţi că eu sunt Dumnezeu, *
eu mă înalţ peste popoare, mă înalţ peste tot pământul.
12 Domnul oştirilor este cu noi, *
Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

Ant. Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi.

Ant. 3 Toate popoarele vor veni şi te vor adora, Doamne.

Cântarea Ap 15,3b-4
Imn de adorare

3b Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Toate popoarele vor veni şi te vor adora, Doamne.

LECTURA SCURTĂ (Iac 5,16.19-20)
Mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe. Fraţii mei, dacă cineva dintre voi rătăceşte departe de adevăr şi un altul îl întoarce, să ştie că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit îşi va salva sufletul de la moarte şi va acoperi o mulţime de păcate.

RESPONSORIUL SCURT
R. Eu am zis: * Doamne, miluieşte-mă! Eu am zis.
V. Vindecă sufletul meu, pentru că am păcătuit împotriva ta! * Doamne, miluieşte-mă! Slavă Tatălui. Eu am zis.

Ant. la Magnificat Dacă îţi aduci darul în faţa altarului şi îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi acolo darul, înaintea altarului, şi mergi întâi să te împaci cu fratele tău şi apoi vino şi adu-ţi darul!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Dacă îţi aduci darul în faţa altarului şi îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi acolo darul, înaintea altarului, şi mergi întâi să te împaci cu fratele tău şi apoi vino şi adu-ţi darul!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l rugăm pe Domnul Isus, care a sfinţit poporul prin propriul său sânge:
Îndură-te, Doamne, de poporul tău!
Isuse, răscumpărătorul nostru, prin pătimirea ta, învaţă-i pe credincioşi să-şi înfrâneze trupul, ajută-i în lupta cu tot ce e rău şi potrivnic şi întăreşte-i dându-le o speranţă mai puternică,
– pentru ca ei să poată întâmpina liberi sărbătoarea Învierii tale!
Dă-le creştinilor harul să-şi împlinească misiunea profetică răspândind pretutindeni vestea ta cea bună
– şi să o întărească printr-o înflăcărată mărturie de credinţă, speranţă şi iubire!
Întăreşte-i cu puterea ta pe toţi cei mâhniţi
– şi fă să ne străduim a-i mângâia cu dragoste frăţească!
Învaţă-i pe credincioşi să-şi unească suferinţele cu pătimirea ta,
– ca să se arate în ei mântuirea ta!
Cristoase, izvorul vieţii, adu-ţi aminte de aceia care au trecut din această viaţă
– şi dăruieşte-le gloria învierii!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dă-ne, te rugăm, Doamne, nouă, credincioşilor tăi, harul de a ne pregăti cum se cuvine pentru sărbătoarea sfintelor Paşti, iar pocăinţa trupească pe care am început-o să aducă roade în sufletele noastre. Prin Domnul.

Vizualizări: 15

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

© 2019   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor