altmarius

cultură şi spiritualitate

Marţi din săptămâna I din Post - Laudele

IMNUL

Când alungi în zorii zilei bezna nopţii-ntunecoase
Şi pământul în lumină îl îmbraci din nou, Cristoase,
Fă şi-n sufletele noastre, cu lumina de afară,
Soarele iubirii sfinte şi-al virtuţii să răsară.

Ne e inima bolnavă de nelegiuiri enorme,
Însă harul tău e-n stare să o schimbe, s-o transforme.
Am umblat pe căi greşite şi-n păcate mai-nainte,
Ne căim şi ne propunem să pornim pe drumuri sfinte.

Ştim că pocăinţa noastră, Doamne, nu e pe măsură,
Către neputinţa noastră tu priveşte şi te-ndură;
Doar iubirea ta cea mare, răstignită pe o cruce,
Ne va scoate din păcate, la salvare ne va duce.

Ziua învierii tale va fi zi de primăvară,
Tot ce zace-n întuneric va veni la viaţă iară.
Mâna ta asupra noastră totdeauna să ne fie,
Şi pe toţi ne va conduce către culmi de bucurie.

Îngerii în cer, Treime, îţi aduc cântare-naltă,
Pe pământ, făptura toată te slăveşte laolaltă.
Peste noi să cadă haruri precum picurii de rouă,
Ca-ncepând o altă viaţă, să-ţi cântăm cântare nouă. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Cel care are mâinile nepătate şi inima curată va urca pe muntele Domnului.

Psalmul 23 (24)
Intrarea Domnului în templu
Prin înălţarea sa cu trupul, lui Cristos i s-au deschis porţile cerului (sf. Irineu).

1 Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el, *
lumea şi cei care locuiesc în ea.
2 Căci el l-a întemeiat pe mări *
şi l-a stabilit peste râuri.

3 Cine va urca pe muntele Domnului? *
Cine va sta în locul său cel sfânt?
4 Cel care are mâinile nepătate şi inima curată, †
cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte *
şi nu jură cu viclenie.
5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul *
şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.
6 Acesta este neamul celor care-l caută pe el, *
al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob.

7 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus, †
deschideţi-vă, voi, porţi veşnice, *
ca să intre regele măririi!
8 Cine este acest rege al măririi? †
E Domnul cel tare şi puternic, *
Domnul cel viteaz în luptă!
9 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus, †
deschideţi-vă, voi, porţi veşnice, *
ca să intre regele măririi!
10 Cine este acest rege al măririi? *
Domnul oştirilor: el este regele măririi.

Ant. Cel care are mâinile nepătate şi inima curată va urca pe muntele Domnului.

Ant. 2 Preamăriţi-l pe regele veacurilor în faptele voastre.

Cântarea Tob 13,2-8
Dumnezeu pedepseşte şi mântuieşte
Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a renăscut, după marea sa îndurare (1Pt 1,3).

2 Binecuvântat este în veci *
Dumnezeul cel viu, căci veşnică este împărăţia lui.
Domnul pedepseşte şi tot el se îndură, *
el face să coboare în locuinţa morţilor şi tot el,
prin puterea lui, ridică din pierzare *
şi nimeni nu poate scăpa de sub mâna lui.

3 Preamăriţi-l, fii ai lui Israel, în faţa neamurilor, †
căci el v-a împrăştiat printre ele *
4 şi acolo v-a arătat măreţia sa.
Preamăriţi-l înaintea tuturor vieţuitoarelor, †
căci el este Domnul şi Dumnezeul nostru, *
el este Tatăl nostru în veci de veci.

5 El vă pedepseşte pentru fărădelegea voastră *
şi se îndură iarăşi de toţi
şi vă strânge din toate neamurile *
printre care aţi fost risipiţi.

6 Dacă vă veţi întoarce la el din toată inima şi din tot sufletul *
ca să împliniţi adevărul în faţa lui,
atunci el se va întoarce spre voi *
şi nu-şi va mai ascunde faţa de la voi.
Priviţi, aşadar, ce a făcut pentru voi *
şi preamăriţi-l cu glas puternic.
Binecuvântaţi-l pe Domnul dreptăţii *
şi preamăriţi-l pe regele veacurilor.

Din ţara în care mă aflu în exil eu îi aduc mulţumiri *
şi arăt puterea şi maiestatea lui în faţa unui popor de păcătoşi.
Convertiţi-vă, o, păcătoşilor, †
săvârşiţi dreptatea înaintea lui; *
cine ştie, poate va fi binevoitor şi se va îndura de voi.

7 Eu şi sufletul meu îl preaînălţăm pe împăratul cerului *
şi sufletul meu tresaltă de bucurie în toate zilele vieţii mele.
8 Binecuvântaţi-l pe Domnul, toţi cei aleşi, †
şi cu toţii lăudaţi măreţia lui! *
Trăiţi zile de bucurie şi preamăriţi-l pe Domnul!

Ant. Preamăriţi-l pe regele veacurilor în faptele voastre.

Ant. 3 Cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă.

Psalmul 32 (33)
Laudă Providenţei
Toate au luat fiinţă prin el (In 1,3).

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul; *
cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă.
2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa; *
cântaţi-i cu alăuta cu zece coarde.
3 Cântaţi-i o cântare nouă, *
cântaţi cu măiestrie şi cu strigăte de veselie.
4 Căci drept este cuvântul Domnului *
şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.
5 El iubeşte dreptatea şi adevărul, *
pământul este plin de bunătatea Domnului.
6 Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile *
şi prin suflarea gurii lui, toate oştirile sale.
7 El ţine ca într-un burduf apele mării *
şi pune în vistierii abisurile.

8 Să se teamă de Domnul tot pământul, *
în faţa lui să tremure toţi locuitorii lumii.
9 Căci el a spus şi toate s-au făcut, *
el a poruncit şi toate au fost create.
10 Domnul destramă planurile naţiunilor, *
el zădărniceşte hotărârile popoarelor;
11 dar planul Domnului rămâne în veci *
şi gândurile inimii sale din neam în neam.

12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, *
poporul pe care el şi l-a ales ca moştenire.
13 Domnul priveşte din ceruri, *
el îi vede pe toţi fiii oamenilor.
14 Din locuinţa lui sfântă *
îi cercetează pe toţi locuitorii pământului.
15 El singur a plăsmuit inimile lor * şi le cunoaşte toate faptele.

16 Regele nu se salvează prin mulţimea armatei, *
nici cel viteaz nu scapă prin marea lui putere.
17 Nu ajunge calul pentru a da mântuire *
şi, cu toată puterea lui, nu poate izbăvi.
18 Iată, ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei care se tem de el, *
spre cei care nădăjduiesc în mila lui,
19 ca să scape de la moarte sufletele lor *
şi să-i hrănească în timp de foamete.

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul; *
pentru că el este ajutorul şi apărătorul nostru,
21 pentru că în el se va bucura inima noastră *
şi în numele lui cel sfânt ne-am pus nădejdea.
22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, *
precum şi speranţa noastră este în tine.

Ant. Cei fără de prihană se cuvine să-i înalţe cântare de laudă.

LECTURA SCURTĂ (Il 2,12-13)
Acum întoarceţi-vă la mine din toată inima, cu post, cu plâns şi cu tânguire. Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru, căci el este milostiv şi îndurător, îndelung răbdător şi plin de bunătate şi se întristează de rău.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul mă eliberează * de laţul vânătorului. Domnul.
V. Şi de cuvântul cel rău. * De laţul vânătorului. Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, precum i-a învăţat Ioan pe ucenicii săi!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, precum i-a învăţat Ioan pe ucenicii săi!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l binecuvântăm pe Cristos, care ni s-a dăruit ca pâine coborâtă din cer, şi să îndreptăm către el rugăciunea noastră:
Cristoase, hrana şi tămăduirea sufletelor, întăreşte-ne!
Dăruieşte-ne, Doamne, harul ca, îndestulaţi la ospăţul euharistic,
– să avem parte pe deplin de darurile jertfei pascale!
Dă-ne harul să păstrăm cuvântul tău într-o inimă bună şi curată,
– ca să aducem roade în răbdare!
Fă-ne să lucrăm împreună cu tine, plini de râvnă, la buna orânduire a lumii,
– pentru ca, prin Biserica ta, să se răspândească mai lesne solia păcii!
Am păcătuit, Doamne, am păcătuit!
– Şterge fărădelegile noastre cu harul tău mântuitor!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Te rugăm, Doamne, priveşte spre noi, slujitorii tăi, şi dă-ne harul ca minţile noastre, curăţate prin înfrânarea simţurilor, să te caute pe tine cu toată ardoarea. Prin Domnul.

Marţi din săptămâna I din Post - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Cu credinţa care ne-a venit de sus,
Cu speranţa-n viaţa fără de apus,
Prin cântări s-aducem lui Isus Cristos
Al iubirii noastre preaumil prinos.

La această oră sfântă şi de har,
Salvatorul nostru urcă pe Calvar;
Crucea grea în spate resemnat purtând,
Este dus la jertfă ca un miel plăpând.

Răstignit pe lemnul nemiloasei cruci,
Mântuire, Doamne, lumii îi aduci.
Preţiosul sânge pentru noi vărsat
Să ne spele orice vină şi păcat.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor,
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

Ora a şasea

Să-ndreptăm iar gândul nostru spre Isus,
La această oră când pe cruce-i pus.
Chinuit de sete-n agonia grea,
Băutură-amară i se dă să bea.

O, Isuse, Doamne, Salvator divin,
Fă-ne s-avem parte şi noi de-al tău chin.
Foame, sete mare, chin mistuitor,
Pentru cele sfinte dă-ne tuturor.

Împietrirea noastră, Doamne, s-o înmoi,
Revărsând pe Duhul tău cel Sfânt în noi.
Potoleşte focul patimii fierbinţi
Şi alungă bezna răului din minţi.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

Ora a noua

La această oră, gândul iar ne duce
La Cristos ce moare răstignit pe cruce.
Se consumă astfel dureroasa dramă
Sub privirea celei care-i este Mamă.

De la tine, Doamne, toţi iertare-aşteaptă;
Ştim că şi tâlharul cel din partea dreaptă
S-a căit pe cruce de păcate-n fine
Şi-a putut să intre-n Paradis cu tine.

Când tu mori pe cruce, însăşi moartea moare
Şi-şi ascunde faţa strălucitul soare.
Din această moarte viaţă să ne vină
Şi din întuneric să primim lumină.

Te slăvim, Cristoase, şi-n acelaşi cânt
Îl slăvim pe Tatăl şi pe Duhul Sfânt.
Dumnezeu Treimic, nouă tuturor
Dă-ne fără preget sprijin şi-ajutor. Amin.

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

PSALMODIA

Psalmul 118 (119),1-8 I (Alef)
Meditarea cuvântului lui Dumnezeu în Lege
Aceasta este iubirea lui Dumnezeu: să păzim poruncile lui (1In 5,3).

1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale, *
care umblă în legea Domnului.
2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui *
şi-l caută din toată inima.

3 Ei n-au săvârşit fărădelege *
şi umblă pe căile sale.
4 Tu ai dat învăţăturile tale *
ca să fie păzite cu fidelitate.

5 O, de ar fi căile mele statornice *
în a păzi orânduirile tale.
6 Atunci nu mă voi ruşina *
dacă voi fi ascultat toate hotărârile tale.

7 Te voi lăuda cu inimă curată, *
cunoscând judecăţile tale drepte.
8 Vreau să păstrez orânduirile tale, *
nu mă lăsa în părăsire!

Psalmul 12 (13)
Plângerea dreptului care se încrede în Domnul
Dumnezeul speranţei să vă umple de toată bucuria (Rom 15,13).

2 Până când, Doamne, mă vei uita cu totul? *
Până când îţi vei întoarce faţa de la mine?
3 Până când vei pune în sufletul meu nelinişti †
şi mâhnire în inima mea zi de zi? *
Până când se va înălţa duşmanul meu deasupra mea?

4 Priveşte, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu! *
Dă lumină ochilor mei ca să nu mă cuprindă somnul morţii;
5 să nu zică vrăjmaşul meu: „L-am biruit!”; *
şi să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin.

6 Eu am încredere în bunătatea ta! †
Inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea ta! *
Voi cânta Domnului pentru că m-a copleşit cu daruri.

Psalmul 13 (14)
Nebunia celor fărădelege
Unde s-a înmulţit păcatul, s-a revărsat cu prisosinţă harul (Rom 5,20).

1 A spus nebunul în inima sa: „Nu este Dumnezeu!” †
S-au corupt, au săvârşit lucruri oribile; *
nu-i nimeni care să facă binele.
2 Domnul din ceruri priveşte spre fiii oamenilor †
ca să vadă dacă este un înţelept, *
vreunul care să-l caute pe Dumnezeu.

3 Toţi au rătăcit, s-au pervertit cu toţii; †
nu-i nimeni care să facă binele, *
nu este nici măcar unul.
4 Oare nu ştiu toţi cei ce săvârşesc fărădelegea, †
care devorează poporul meu cum ar mânca o pâine *
şi pe Domnul nu l-au invocat?

5 Acolo vor tremura de spaimă, *
căci Dumnezeu este cu neamul celor drepţi.
6 Aţi râs de nădejdea celui sărman, *
dar Domnul este refugiul său.
7 Cine va da din Sion mântuirea lui Israel? †
Când va întoarce Domnul poporul său din robie, *
va tresălta Iacob şi se va bucura Israel.

Ora a treia

Ant. Au venit pentru noi zilele de pocăinţă spre iertarea păcatelor, spre mântuirea sufletelor.

LECTURA SCURTĂ (Il 2,17)
Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între pridvor şi altar şi să zică: Iartă-ne, Doamne, iartă pe poporul tău! Nu da de ocară moştenirea ta, ca să nu-şi bată joc de ea popoarele păgâne!

V. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule.
R. Şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

Ora a şasea

Ant. Viu sunt eu, spune Domnul; nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească şi să fie viu.

LECTURA SCURTĂ (Ier 3,25b)
Am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului nostru, noi şi părinţii noştri, din tinereţea noastră şi până în ziua de azi, şi n-am ascultat glasul Domnului, Dumnezeului nostru.

V. Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele.
R. Şi şterge toate nelegiuirile mele.

Ora a noua

Ant. Cu armele dreptăţii puterii lui Dumnezeu, să rămânem neclintiţi în răbdare.

LECTURA SCURTĂ (Is 58,1-2a)
Strigă din toate puterile şi nu te opri, dă drumul glasului să sune ca o trâmbiţă, vesteşte poporului meu păcatele sale şi casei lui Iacob fărădelegile sale. În fiecare zi mă caută şi vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit dreptatea şi n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său.

V. Jertfa plăcută lui Dumnezeu este duhul smerit.
R. Inima căită şi smerită, Dumnezeule, tu n-o dispreţuieşti.

Rugăciunea de încheiere
Te rugăm, Doamne, priveşte spre noi, slujitorii tăi, şi dă-ne harul ca minţile noastre, curăţate prin înfrânarea simţurilor, să te caute pe tine cu toată ardoarea. Prin Domnul.

Marţi din săptămâna I din Post - Vesperele

IMNUL

Patruzeci de zile postind în pustiu,
Tu ne-ai fost, Isuse, un exemplu viu.
Cu multe păcate greşitori am fost,
Ne-ntoarcem la tine în lacrimi şi post.

Ne plecăm cu fruntea până la pământ,
De durere-amară sufletul ni-e frânt.
Nu lăsa să fie ruga în zadar,
Dă-ne cu-ndurare al iertării har.

Noi ne recunoaştem păcătoşi şi răi,
Nu-ţi întoarce faţa de la robii tăi.
Să ne stai alături, te rugăm plângând,
Sprijin şi tărie să ne dai oricând.

Drumul pocăinţei străbătut acum,
Drumul ispăşirii şi-al salvării drum
Să ne poarte paşii, cu speranţe vii,
Spre-ale învierii sfinte bucurii.

Cinste şi mărire Treimii de sus,
Slava ei în lume nu cunoaşte-apus;
Cei ce prin iertare noi fiinţe sunt
Să-i cânte-ndurarea cu un nou avânt. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Domnul i-a dat biruinţă Unsului său.

Psalmul 19 (20)
Rugăciune pentru victoria regelui
Oricine va invoca numele Domnului va fi mântuit (Fap 2,21).

2 Să te asculte Domnul în ziua necazului, *
să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob!
3 Să-ţi trimită ajutor din sanctuarul său *
şi din Sion să te întărească!

4 Să-şi amintească de toate jertfele tale *
şi arderile tale de tot să fie bine primite!
5 Să-ţi dea ţie după inima ta *
şi toate planurile tale să se împlinească.

6 Ne vom bucura de mântuirea ta †
şi vom înălţa stindardul în numele Dumnezeului nostru; *
să împlinească Domnul toate cererile tale.
7 Acum ştiu că Domnul mântuieşte pe unsul său, †
îi răspunde din cerul său sfânt *
cu puterea mântuitoare a dreptei sale.

8 Unii se încred în carele de luptă şi alţii în caii lor, *
însă noi suntem puternici în numele Domnului Dumnezeului nostru.
9 Ei s-au împiedicat şi au căzut, *
iar noi ne-am ridicat în picioare şi rămânem neclintiţi.
10 Doamne, mântuieşte-l pe rege *
şi ascultă-ne în ziua în care te vom invoca.

Ant. Domnul i-a dat biruinţă Unsului său.

Ant. 2 Vom cânta şi vom lăuda puterea ta, Doamne.

Psalmul 20 (21),2-8.14
Aduceri de mulţumiri pentru victoria regelui
Prin înviere a primit viaţa şi gloria pentru vecii vecilor (sf. Irineu).

2 Doamne, regele se veseleşte de puterea ta *
şi de mântuirea ta se bucură atât de mult!
3 Tu i-ai împlinit dorinţa inimii *
şi cererea buzelor sale tu n-ai respins-o.
4 L-ai întâmpinat cu binecuvântări alese *
şi i-ai pus pe frunte o cunună de aur curat.
5 El a cerut de la tine viaţă şi tu i-ai dat-o, *
lungime de zile în veac şi de-a pururi.

6 Slava lui este mare datorită mântuirii tale, *
strălucire şi măreţie aşezi deasupra lui.
7 L-ai rânduit pe el ca binecuvântare pentru totdeauna; *
tu l-ai umplut de bucurie înaintea feţei tale.
8 Căci regele se încrede în Domnul *
şi prin bunăvoinţa Celui Preaînalt nu se va clătina.
14 Înalţă-te, Doamne, în tăria ta; *
vom cânta şi vom lăuda puterea ta!

Ant. Vom cânta şi vom lăuda puterea ta, Doamne.

Ant. 3 Ne-ai făcut, Doamne, împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru.

Cântarea Ap 4,11; 5,9b.10.12b
Imnul celor răscumpăraţi

4,11 Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, *
să primeşti gloria, cinstea şi puterea, pentru că tu ai creat toate, *
şi prin voinţa ta au fost create şi există!

5,9b Vrednic eşti, Doamne, să primeşti cartea *
şi să-i deschizi peceţile, căci ai fost înjunghiat †
şi în sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu *
oameni din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile
10 şi ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, *
care vor domni pe pământ!

12b Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, †
să primească puterea şi bogăţia şi înţelepciunea *
şi tăria şi cinstea şi gloria şi binecuvântarea!

Ant. Ne-ai făcut, Doamne, împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru.

LECTURA SCURTĂ (Iac 2,14.17.18b)
Ce folos, fraţii mei, dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte; oare poate credinţa să-l mântuiască? Credinţa, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăşi. Arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa cu faptele mele.

RESPONSORIUL SCURT
R. Eu am zis: * Doamne, miluieşte-mă! Eu am zis.
V. Vindecă sufletul meu, pentru că am păcătuit împotriva ta! * Doamne, miluieşte-mă! Slavă Tatălui. Eu am zis.

Ant. la Magnificat Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era şa început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Tu, însă, când te rogi, intră în camera ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l rugăm fierbinte pe Cristos Domnul, care ne porunceşte să veghem şi să ne rugăm pentru a nu cădea în ispită:
Arată-ţi, Doamne, milostivirea!
Isuse Cristoase, care ai făgăduit că vei fi în mijlocul celor adunaţi să se roage în numele tău,
– fă-ne să ne rugăm pururi împreună cu tine Tatălui, în Sfântul Duh!
Mire ceresc, îndepărtează de la Biserica ta iubită orice pată
– şi fă-o să umble în speranţă şi în puterea Duhului Sfânt!
Iubitorule de oameni, învaţă-ne să ne îngrijim de aproapele nostru aşa cum ne-ai dat fiecăruia,
– pentru ca lumina ta mântuitoare să strălucească mai viu în faţa tuturor!
Rege al păcii, fă ca pacea ta să se întărească în lume,
– pentru ca prezenţa ta mântuitoare să se facă tot mai mult simţită pretutindeni!
Deschide celor răposaţi intrarea în veşnicia fericită
– şi primeşte-i în lăcaşul slavei nepieritoare!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Te rugăm, Doamne, priveşte spre noi, slujitorii tăi, şi dă-ne harul ca minţile noastre, curăţate prin înfrânarea simţurilor, să te caute pe tine cu toată ardoarea. Prin Domn

Vizualizări: 6

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

198 state 

(ultimul: Guyana)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 44

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

3 state au peste 10.000 clickuri (ItaliaFranta,  

Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

23 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. BUCURESTIUL MEU DRAG

http://www.orasul.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

© 2019   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor