altmarius

cultură şi spiritualitate

Sâmbătă din săptămâna a VII-a a Paştelui - Laudele

IMNUL

Iată-apare aurora
Zilei, scumpă tuturora;
Domnu-n norul de lumină
Intră-n slava sa divină.

Este pus în lanţ Satana;
Glorioasă este rana
Ce Isus în cer i-arată
Celui care-i este Tată.

De speranţă-i plin misterul;
Se deschide iarăşi cerul.
Pentru unul fiecare
Azi e zi de înălţare.

Este ziua bucuriei;
Fiul unic al Mariei,
Cel ucis pe cruce, iată-l,
E primit în cer de Tatăl.

Mulţumire se cuvine
Celui ce-a purtat cu sine
Spre lăcaşurile sfinte
Dorul nostru cel fierbinte.

Cerul este-n sărbătoare,
Tot pământul e în floare;
Bucuria noastră-i mare
Azi, de sfânta Înălţare.

Ale noastre rugi pioase
Tu primeşte-le, Cristoase.
Slavă ţie, pe vecie,
Vie-a ta împărăţie. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă, aleluia!

Psalmul 118 (119),145-152
XIX (Qof)

145 Am strigat din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, *
şi voi păstra îndreptările tale.
146 Am strigat către tine, mântuieşte-mă *
şi voi păzi poruncile tale.
147 Odată cu ivirea zorilor am strigat, *
îmi pun încrederea în cuvintele tale.
148 Îmi deschid ochii înainte de străjile de noapte, *
ca să meditez la făgăduinţele tale.
149 Ascultă-mi glasul, Doamne, după îndurarea ta, *
dă-mi viaţă după judecata ta!
150 Prigonitorii se apropie de mine cu viclenie; *
se îndepărtează de legea ta.
151 Dar tu, Doamne, eşti aproape *
şi toate poruncile tale sunt adevăr.
152 De mult timp am cunoscut îndrumările tale, *
că le-ai statornicit pentru vecie.

Ant. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă, aleluia!

Ant. 2 Ai zidit templu şi altar în muntele tău sfânt, Doamne, aleluia!

Cântarea Înţ 9,1-6.9-11
Doamne, dă-mi înţelepciune
Vă voi da grai şi înţelepciune cărora nu le vor putea sta împotrivă... duşmanii voştri (Lc 21,15).

1 Dumnezeul părinţilor mei şi Domnul îndurării, *
care ai făcut toate prin cuvântul tău
2 şi cu înţelepciunea ta l-ai rânduit pe om *
ca să stăpânească peste făpturile create de tine
3 şi să cârmuiască lumea în sfinţenie şi dreptate *
şi cu inimă nepărtinitoare să facă judecată,
4 dă-mi înţelepciunea care şade alături de tine pe tron *
şi nu mă scoate din rândul fiilor tăi,
5 căci sunt slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale, †
om slab şi cu viaţă scurtă, *
puţin priceput pentru a înţelege judecata şi legile.
6 Căci chiar dacă ar fi cineva desăvârşit între fiii oamenilor, †
dar dacă îi va lipsi înţelepciunea ta, *
va fi socotit ca un nimic.
9 Cu tine este înţelepciunea care cunoaşte faptele tale; *
când ai făcut lumea, ea era de faţă
şi ştia ce este plăcut înaintea ochilor tăi *
şi ce este drept potrivit poruncilor tale.
10 Trimite-o din cerurile tale sfinte, *
şi trimite-o de pe tronul măririi tale,
ca să-mi stea alături şi să lucreze cu mine, *
ca să ştiu ce este plăcut înaintea ta.
11 Fiindcă ea ştie şi înţelege toate †
şi mă va călăuzi în lucrările mele cu chibzuinţă *
şi mă va ocroti cu slava sa.

Ant. Ai zidit templu şi altar în muntele tău sfânt, Doamne, aleluia!

Ant. 3 Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, aleluia!

Psalmul 116 (117)
Lauda îndurării Domnului
Naţiunile păgâne să-l preamărească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui (Rom 15,9).

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, *
preamăriţi-l, toate popoarele.
2 Căci mare este îndurarea lui asupra noastră, *
şi adevărul Domnului rămâne întotdeauna.

Ant. Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Rom 14,7-9)
Nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine. De fapt, dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă murim, pentru Domnul murim. Aşadar, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Cristos, ca să fie Domn şi peste morţi, şi peste vii.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul din mormânt a înviat. * Aleluia, aleluia! Domnul.
V. Care pentru noi pe cruce a atârnat. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Noi, care am primit Botezul în Duhul Sfânt, să-l preamărim pe Domnul împreună cu toţi cei botezaţi şi să-l implorăm:
Doamne Isuse, sfinţeşte-ne în Duhul tău!
Trimite-l pe Duhul Sfânt asupra noastră,
– ca să te mărturisim în faţa oamenilor ca Rege şi Stăpân!
Dă-ne o dragoste neprefăcută,
– pentru a ne iubi unii pe alţii cu iubire frăţească!
Pregăteşte sufletele credincioşilor cu harul tău dătător de viaţă,
– ca să primească plini de bucurie darurile Duhului!
Dă-ne puterea Duhului tău Sfânt,
– ca ea să vindece şi să întărească ceea ce este rănit în noi!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm harul ca noi, care am sărbătorit Învierea Domnului, prin dărnicia ta, să putem urma în viaţa şi faptele noastre învăţătura acestei sărbători. Prin Domnul.

Sâmbătă din săptămâna a VII-a a Paştelui - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Ni se-nalţă iarăşi glasul
Către cer, căci este ceasul
Când Cristos, cu crucea-n spate,
Drumul morţii îl străbate.

Vina lumii cea fatală,
Suferind, Cristos o spală
Şi deschide omenirii
Timpul nou al mântuirii.

De asemeni, este ora
Când Promisul tuturora,
Duhul Sfânt, întâia oară
La Ierusalim coboară.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a şasea

Toţi lui Dumnezeu cel mare
Să-i aducem închinare;
Nu-i nimic mai sfânt pe lume
Ca în veci slăvitu-i nume.

Este ora cea obscură,
Când sărmana creatură,
Pradă unei uri perfide,
Creatorul şi-l ucide.

Marea crimă ne constrânge
Să vărsăm lacrimi de sânge
Şi să stingem oarba ură
Cu a dragostei căldură.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a noua

Când Stăpânul vieţii moare,
Sus se stinge sfântul soare;
Însă crucea pe-o colină
Răspândeşte-n jur lumină.

Moartea Domnului pe cruce
Viaţă morţilor le-aduce.
Moartea nu mai e stăpână
Peste morţii din ţărână.

A-nceput o eră nouă,
Bucuria, ca o rouă
A-nălţimilor eterne,
Peste inimi se aşterne.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

PSALMODIA

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Psalmul 118 (119),121-128
XVI (Ain)

121 Am făcut judecată şi dreptate, *
nu mă da pe mâna celor care mă calomniază!
122 Ia sub ocrotirea ta binele slujitorului tău, *
ca să nu fiu asuprit de cei îngâmfaţi!
123 S-au sfârşit ochii mei în aşteptarea mântuirii tale *
şi a promisiunii dreptăţii tale.
124 Poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta *
şi învaţă-mă orânduirile tale.
125 Eu sunt slujitorul tău, fă-mă să înţeleg *
şi voi cunoaşte învăţăturile tale.
126 E timpul, Doamne, ca să intervii *
căci au călcat legea ta.
127 De aceea eu iubesc poruncile tale *
mai mult decât aurul, mai mult decât aurul curat.
128 De aceea găsesc drepte toate învăţăturile tale *
şi urăsc orice cale a minciunii.

Psalmul 33 (34)
Domnul e mântuirea celor drepţi
Voi aţi gustat cât de bun este Domnul (1Pt 2,3).

I

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, *
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! *
Să audă cei umili şi să se bucure!
4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine, *
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns *
şi m-a eliberat de orice teamă.
6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi, *
şi feţele voastre nu se vor ruşina.
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat *
şi l-a scăpat din toate necazurile sale.
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el *
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, *
ferice de omul care se încrede în el.
10 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui, *
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el.
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, *
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic.

II

12 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă, *
vă voi învăţa frica de Domnul.
13 Cine este omul care doreşte viaţa, *
care vrea zile multe ca să vadă binele?
14 Fereşte-ţi limba de răutate *
şi buzele de vorbe înşelătoare;
15 fugi de rău şi fă binele, *
caută pacea şi urmeaz-o.
16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi *
şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul, *
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude *
şi-i scapă din orice strâmtoare.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită *
şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.
20 Multe încercări se abat peste cel drept, *
dar Domnul îl eliberează din toate.
21 El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale, *
nici unul dintre ele nu va fi zdrobit.
22 Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea, *
iar duşmanii celui drept îşi vor primi pedeapsa.
23 Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi, *
nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul.

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Rom 5,10-11)
Dacă, duşmani fiind, am fost reconciliaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului său, cu atât mai mult, reconciliaţi fiind, vom fi mântuiţi prin viaţa lui. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care acum am primit reconcilierea.

V. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia!
R. Şi i s-a arătat lui Simon, aleluia!

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (1Cor 15,20-22)
Cristos a înviat din morţi, fiind începutul învierii celor adormiţi. Căci de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om vine şi învierea din morţi. Şi după cum toţi mor în Adam, tot la fel, în Cristos, toţi vor fi readuşi la viaţă.

V. S-au bucurat ucenicii, aleluia!
R. Văzându-l pe Domnul, aleluia!

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (2Cor 5,14-15)
Iubirea lui Cristos ne constrânge pe noi, care ne gândim că unul singur a murit pentru toţi, ca atare, toţi au murit. El a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei.

V. Rămâi cu noi, Doamne, aleluia!
R. Căci s-a făcut seară, aleluia!

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm harul ca noi, care am sărbătorit Învierea Domnului, prin dărnicia ta, să putem urma în viaţa şi faptele noastre învăţătura acestei sărbători. Prin Domnul.

Coborârea Sfântului Duh - Vesperele I

IMNUL

Coboară din ceruri, o, Duhule Sfinte,
Lumină revarsă-ne-n suflet şi minte.
Din mâinile tale atotcreatoare
O ploaie de har peste noi să coboare.

Tu eşti mângâierea trimisă în lume,
Eşti focul aprins şi menit să consume
Tot răul. Izvor eşti de apă curată
Ce setea o-nlături şi speli orice pată.

Eşti daru-nşeptit ce tot omul l-aşteaptă,
A Tatălui veşnic eşti mâna cea dreaptă,
Lăuntrică şoaptă-a gândirilor bune
Şi cel ce pe buze cuvinte ne pune.

Din cer ne trimite lumina pe cale
Şi focul puternic al dragostei tale.
Suntem fără forţe, trăim întru frică;
Slăbiţi, ne-ntăreşte, căzuţi, ne ridică.

Vicleanul alungă-l; rugămu-ne încă,
Sădeşte-ne-n inimi o pace adâncă.
Conduşi fără preget de mâna ta blândă,
În lupta cu răul sperăm în izbândă.

Prin tine, noi toţi să-l cunoaştem pe Tatăl
Pe Fiul, de-asemenea, lumii arată-l.
Credinţa în tine mereu să ne-ajute
Să ducem o viaţă de sfântă virtute. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 În ziua de Rusalii, se aflau cu toţii împreună în acelaşi loc, aleluia!

Psalmul 112 (113)

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului, *
lăudaţi numele Domnului!
2 Fie numele Domnului binecuvântat, *
de acum şi până în veac.
3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui, *
fie numele Domnului lăudat!
4 Domnul este preaînalt, mai presus de toate naţiunile, *
slava lui este mai presus de ceruri.
5 Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuieşte atât de sus, *
6 care îşi pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer şi pe pământ?
7 El ridică pe cel slab din ţărână, *
înalţă din mizerie pe cel sărac,
8 pentru ca să-l aşeze alături de conducători, *
de conducătorii poporului său.
9 El o aşază pe cea sterilă în casă *
ca pe o mamă ce se bucură de copii.

Ant. În ziua de Rusalii, se aflau cu toţii împreună în acelaşi loc, aleluia!

Ant. 2 Li s-au arătat apostolilor limbi ca de foc, împărţite, şi s-a aşezat peste fiecare dintre ei Duhul Sfânt, aleluia!

Psalmul 146 (147 A)

1 Lăudaţi-l pe Domnul, †
pentru că frumos este să-l lăudăm pe Dumnezeul nostru; *
pentru că plăcut este să-l preamărim pe el.
2 Domnul reclădeşte Ierusalimul, *
îi adună pe surghiuniţii lui Israel.
3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită *
şi leagă rănile lor.
4 El socoteşte numărul stelelor *
şi le dă nume la toate.
5 Mare este Domnul nostru şi atotputernic, *
înţelepciunea lui nu are margini.
6 Domnul sprijină pe cei sărmani *
şi doboară la pământ pe păcătoşi.
7 Înălţaţi Domnului cântare de mulţumire, *
cântaţi imnuri Dumnezeului nostru cu chitara!
8 El acoperă cerul cu nori, *
pregăteşte pământului ploaie,
el face să răsară iarbă în munţi *
şi verdeaţă spre trebuinţa oamenilor.
9 El dă hrană animalelor *
şi puilor de corb care strigă.
10 Nu se bucură de puterea calului *
şi nici nu-şi găseşte plăcerea în iuţeala omului,
11 Domnului îi sunt plăcuţi cei care se tem de el, *
cei care îşi pun speranţa în milostivirea lui.

Ant. Li s-au arătat apostolilor limbi ca de foc, împărţite, şi s-a aşezat peste fiecare dintre ei Duhul Sfânt, aleluia!

Ant. 3 Duhul, care de la Tatăl purcede, el mă va preamări, aleluia!

Cântarea Ap 15,3b-4

3b Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Duhul, care de la Tatăl purcede, el mă va preamări, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Rom 8,11)
Dacă Duhul lui Dumnezeu, care l-a înviat pe Isus din morţi, locuieşte în voi, cel care l-a înviat pe Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare prin Duhul lui care locuieşte în voi.

RESPONSORIUL SCURT
R. Duhul Sfânt, Mângâietorul. * Aleluia, aleluia! Duhul.
V. Vă va învăţa toate. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Duhul.

Ant. la Magnificat Vino, Duhule Sfinte, umple inimile credincioşilor tăi şi aprinde în ele focul iubirii tale, tu, care, trecând peste diversitatea tuturor limbilor, ai adunat neamurile în unitatea credinţei, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Vino, Duhule Sfinte, umple inimile credincioşilor tăi şi aprinde în ele focul iubirii tale, tu, care, trecând peste diversitatea tuturor limbilor, ai adunat neamurile în unitatea credinţei, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l preamărim cu alese laude pe Dumnezeu, care, în ziua Rusaliilor, i-a umplut pe apostoli cu Duhul Sfânt trimis din ceruri; să-l implorăm cu evlavie:
Trimite Duhul tău şi reînnoieşte lumea!
La început, tu ai făcut cerul şi pământul, iar la plinirea timpurilor, ai refăcut toate prin Cristos:
– prin Duhul tău, reînnoieşte pururi faţa pământului, spre mântuire!
Tu i-ai suflat în faţă lui Adam suflare de viaţă:
– trimite Duhul tău asupra Bisericii, ca ea să trăiască, să întinerească şi să dea viaţă lumii prin el!
Luminează-i pe toţi oamenii cu lumina Duhului tău şi alungă toată întunecimea din timpurile noastre,
– ca ura să se preschimbe în iubire, durerea în bucurie, războaiele în pacea mult dorită!
Revarsă asupra neamului omenesc apa Duhului tău, izvorâtă din coasta lui Cristos,
– ca să elibereze pământul nostru de mărăcinişul relelor!
Prin Duhul Sfânt, tu deschizi oamenilor împărăţia vieţii şi a slavei:
– prin el, dă celor răposaţi harul să guste în patria cerească bucuria iubirii!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi veşnic, care ai voit ca celebrarea misterului pascal să fie cuprinsă în timpul sfânt al celor cincizeci de zile, fă, te rugăm, ca, prin darul de sus, popoarele risipite să se adune iarăşi şi mulţimea limbilor să se unească într-un glas pentru a preamări numele tău. Prin Domnul.

Vizualizări: 14

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 242

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Steaguri lipsa: 42

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor