altmarius

cultură şi spiritualitate

Vineri din săptămâna a VII-a a Paştelui - Laudele

IMNUL

Iată-apare aurora
Zilei, scumpă tuturora;
Domnu-n norul de lumină
Intră-n slava sa divină.

Este pus în lanţ Satana;
Glorioasă este rana
Ce Isus în cer i-arată
Celui care-i este Tată.

De speranţă-i plin misterul;
Se deschide iarăşi cerul.
Pentru unul fiecare
Azi e zi de înălţare.

Este ziua bucuriei;
Fiul unic al Mariei,
Cel ucis pe cruce, iată-l,
E primit în cer de Tatăl.

Mulţumire se cuvine
Celui ce-a purtat cu sine
Spre lăcaşurile sfinte
Dorul nostru cel fierbinte.

Cerul este-n sărbătoare,
Tot pământul e în floare;
Bucuria noastră-i mare
Azi, de sfânta Înălţare.

Ale noastre rugi pioase
Tu primeşte-le, Cristoase.
Slavă ţie, pe vecie,
Vie-a ta împărăţie. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea, aleluia!

Psalmul 50 (51)
Miluieşte-mă, Dumnezeule
Înnoiţi-vă spiritul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou (Ef 4,23-24).

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, *
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea.
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea *
şi curăţă-mă de păcatul meu.
5 Căci recunosc fărădelegea mea *
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6 Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, *
şi ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea tu eşti drept în sentinţele tale *
şi nepărtinitor în judecăţile tale.
7 Căci, iată, în nelegiuire m-am născut *
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
8 Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii, *
fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.

9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, *
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
10 Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, *
şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.

11 Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele *
şi şterge toate nelegiuirile mele.
12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, *
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

13 Nu mă alunga de la faţa ta *
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale *
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.

15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale *
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.
16 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, †
de vinovăţia sângelui vărsat, *
şi limba mea va preamări dreptatea ta.

17 Doamne, deschide-mi buzele *
şi gura mea va vesti lauda ta.
18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute †
şi, chiar dacă ţi-aş aduce, *
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.

20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului *
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului.
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare, arderile de tot şi ofrandele; *
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

Ant. Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea, aleluia!

Ant. 2 Cristos a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemnul crucii, aleluia!

Cântarea Ier 14,17-21
Plângerea poporului în timp de foamete şi război
Împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie! (Mc 1,15).

17 Ochii mei varsă lacrimi noaptea şi ziua *
şi nu se pot opri,
căci cu o mare strâmtorare a fost lovită fecioara, *
fiica poporului meu, cu o strâmtorare mare.
18 Dacă aş ieşi la câmp, iată oameni străpunşi de sabie; *
şi dacă aş intra în cetate, iată oameni chinuiţi de foame.
Chiar profetul şi preotul rătăcesc prin ţară, *
fără să ştie unde merg.
19 Oare l-ai respins pe Iuda pentru totdeauna? *
Şi sufletului tău i s-a făcut scârbă de Sion?
Pentru ce ne-ai lovit astfel, *
că nu mai există vindecare pentru noi?
Aşteptăm pacea, dar nu vine nimic bun! *
Aşteptăm timpul vindecării, dar iată numai spaimă!
20 Noi recunoaştem, Doamne, nelegiuirea noastră, †
vinovăţia părinţilor noştri, *
căci am păcătuit împotriva ta!
21 De dragul numelui tău, nu ne părăsi. †
Nu profana tronul măririi tale. *
Aminteşte-ţi de legământul tău cu noi şi nu-l rupe!

Ant. Cristos a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemnul crucii, aleluia!

Ant. 3 Veniţi înaintea Domnului în cântece de bucurie, aleluia!

Psalmul 99 (100)
Bucuria celor care intră în templu
Domnul porunceşte celor răscumpăraţi să cânte un cântec de biruinţă (sf. Atanasiu).

1 Strigaţi de bucurie către Domnul, *
toţi locuitorii pământului,
2 slujiţi Domnului cu bucurie, *
veniţi înaintea lui cu cântece de veselie.
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! †
El ne-a făcut, ai lui suntem, *
poporul lui şi turma păşunii sale.
4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de mulţumire, †
intraţi cântând în casa lui! *
Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui,
5 căci Domnul este bun, †
îndurarea lui ţine pe vecie, *
şi adevărul lui, din generaţie în generaţie.

Ant. Veniţi înaintea Domnului în cântece de bucurie, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Fap 5,30-32)
Dumnezeul părinţilor noştri l-a înviat pe Isus, pe care voi l-aţi ucis atârnându-l pe lemn. Pe el Dumnezeu l-a înălţat la dreapta sa drept conducător şi mântuitor, ca să acorde Israelului convertirea şi iertarea păcatelor. Martori ai acestor lucruri suntem noi şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit celor care ascultă de el.

RESPONSORIUL SCURT
R. Domnul din mormânt a înviat. * Aleluia, aleluia! Domnul.
V. Care pentru noi pe cruce a atârnat. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Cristos Isus a murit şi a înviat şi şade de-a dreapta Tatălui, pururi viu spre a mijloci pentru noi, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Cristos Isus a murit şi a înviat şi şade de-a dreapta Tatălui, pururi viu spre a mijloci pentru noi, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Domnul, căruia să-i fie cinste şi mărire în veci, să ne dăruiască harul să prisosim în speranţă şi în puterea Duhului Sfânt. Să ne rugăm:
Ajută-ne, Doamne, şi mântuieşte-ne!
Părinte atotputernic, care ştii că suntem slabi chiar şi în rugăciune,
– dă-ni-l pe Duhul tău ca să mijlocească pentru noi!
Trimite Duhul tău, lumina preafericită,
– ca să umple adâncul inimilor noastre!
Doamne, noi suntem lucrarea mâinilor tale:
– nu ne lăsa în puterea fărădelegilor noastre!
Fă-ne să-i primim cu respect în credinţă pe cei slabi şi neputincioşi,
– nu cu asprime şi nerăbdare, ci cu iubire!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ne-ai deschis poarta veşniciei prin preamărirea Unsului tău şi prin lumina Duhului Sfânt, dă-ne, te rugăm, harul ca, având parte de un dar atât de mare, să creştem în evlavie şi în credinţă. Prin Domnul.

Vineri din săptămâna a VII-a a Paştelui - Ora Medie

IMNUL

Ora a treia

Ni se-nalţă iarăşi glasul
Către cer, căci este ceasul
Când Cristos, cu crucea-n spate,
Drumul morţii îl străbate.

Vina lumii cea fatală,
Suferind, Cristos o spală
Şi deschide omenirii
Timpul nou al mântuirii.

De asemeni, este ora
Când Promisul tuturora,
Duhul Sfânt, întâia oară
La Ierusalim coboară.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a şasea

Toţi lui Dumnezeu cel mare
Să-i aducem închinare;
Nu-i nimic mai sfânt pe lume
Ca în veci slăvitu-i nume.

Este ora cea obscură,
Când sărmana creatură,
Pradă unei uri perfide,
Creatorul şi-l ucide.

Marea crimă ne constrânge
Să vărsăm lacrimi de sânge
Şi să stingem oarba ură
Cu a dragostei căldură.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

Ora a noua

Când Stăpânul vieţii moare,
Sus se stinge sfântul soare;
Însă crucea pe-o colină
Răspândeşte-n jur lumină.

Moartea Domnului pe cruce
Viaţă morţilor le-aduce.
Moartea nu mai e stăpână
Peste morţii din ţărână.

A-nceput o eră nouă,
Bucuria, ca o rouă
A-nălţimilor eterne,
Peste inimi se aşterne.

Ale tale slugi supuse
Slavă îţi aduc, Isuse.
Tată, cinste-n veci să-ţi fie,
Duhule, mărire ţie. Amin.

PSALMODIA

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Psalmul 21 (22)
Rugăciunea dreptului aflat în strâmtorare şi ascultat de Dumnezeu
Isus a strigat cu glas puternic: „Elì, Elì, lemá sabactáni?” (Mt 27,46).

I

2 Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? *
Departe sunt de a-mi aduce mântuirea cuvintele strigătului meu.
3 Dumnezeul meu, strig ziua şi tu nu-mi răspunzi, *
şi noaptea şi nu am linişte.
4 Iar tu eşti Cel Sfânt *
şi locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.
5 În tine şi-au pus speranţa părinţii noştri, *
au sperat şi tu i-ai eliberat;
6 către tine au strigat şi au fost mântuiţi, *
în tine au nădăjduit şi n-au fost făcuţi de ruşine.
7 Dar eu sunt vierme şi nu om, *
ocara oamenilor şi batjocura poporului.
8 Toţi care mă văd îşi bat joc de mine, *
strâmbă din buze şi dau din cap:
9 „S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască, *
să-l elibereze, dacă îl iubeşte”.
10 Căci tu m-ai scos la lumină din sânul mamei, *
m-ai pus în siguranţă la pieptul mamei mele.
11 Spre tine m-am îndreptat de când m-am născut; *
din sânul mamei mele tu eşti Dumnezeul meu.
12 Nu te îndepărta de mine, †
pentru că strâmtorarea este aproape *
şi nu este cine să mă ajute.

II

13 Mă înconjoară tauri mulţi, *
tauri puternici din Basan m-au împresurat
14 şi cască spre mine gura lor, *
ca leul care sfâşie şi rage.
15 Mă scurg ca apa, *
mi se desfac toate oasele, inima mea este ca ceara, *
se topeşte printre măruntaiele mele.
16 Mi se usucă cerul gurii ca un ciob de oală †
şi limba mi se lipeşte de gâtlej; *
m-ai aşezat în praful morţii.
17 Iată, mă înconjoară câinii, *
o bandă de răufăcători mă împresoară;
mi-au străpuns mâinile şi picioarele, *
18 mi-au numărat toate oasele.
Ei mă iscodesc şi mă cercetează; †
19 îşi împart între ei hainele mele *
şi au aruncat sorţii pentru tunica mea.
20 Dar tu, Doamne, nu sta deoparte, *
tăria mea, grăbeşte-te să mă ajuţi.
21 Scapă de sabie viaţa mea, *
din gheara câinelui, singurul meu bine!
22 Salvează-mă din gura leului *
şi de coarnele bivolilor, pe mine, sărmanul!
23 Voi vesti numele tău fraţilor mei, *
în mijlocul adunării te voi lăuda.

III

24 Cei care vă temeţi de Domnul, lăudaţi-l, †
toată seminţia lui Iacob, preamăriţi-l; *
să se teamă de el toată seminţia lui Israel.
25 Căci el nu dispreţuieşte *
şi nici nu respinge cererea săracului şi nu-şi întoarce faţa de la el, *
iar când strigă către el, îl ascultă.
26 La tine este lauda mea în adunarea cea mare; *
îmi voi împlini făgăduinţele în faţa celor ce se tem de el.
27 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura; †
îl vor lăuda pe Domnul cei care îl caută: *
„Inimile lor să trăiască în vecii vecilor!”
28 Îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul *
toate marginile pământului,
se vor prosterna în faţa lui *
toate familiile popoarelor.
29 Căci a Domnului este împărăţia *
şi el va stăpâni naţiunile.
30 Lui i se vor închina toţi cei care dorm în pământ, *
în faţa lui se vor prosterna toţi cei care coboară în ţărână.
Dar sufletul meu va trăi pentru el *
31 şi urmaşii mei îl vor sluji.
Se va povesti despre Domnul generaţiei viitoare †
32 şi vor vesti dreptatea lui poporului care se va naşte: *
„Domnul a făcut acestea!”

Ant. Aleluia, aleluia, aleluia!

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Fap 2,32.36)
Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat şi noi toţi suntem martorii acestui fapt. Aşadar, să ştie cu siguranţă toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit.

V. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia!
R. Şi i s-a arătat lui Simon, aleluia!

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Gal 3,27-28)
Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos. Aşadar, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat şi nici femeie: voi toţi sunteţi una în Cristos Isus.

V. S-au bucurat ucenicii, aleluia!
R. Văzându-l pe Domnul, aleluia!

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (1Cor 5,7-8)
Curăţaţi aluatul cel vechi ca să fiţi o frământătură nouă, aşa cum sunteţi fără aluat, pentru că Paştele nostru, Cristos, a fost jertfit. Să sărbătorim, aşadar, nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al nelegiuirii, ci cu azimele sincerităţii şi ale adevărului.

V. Rămâi cu noi, Doamne, aleluia!
R. Căci s-a făcut seară, aleluia!

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ne-ai deschis poarta veşniciei prin preamărirea Unsului tău şi prin lumina Duhului Sfânt, dă-ne, te rugăm, harul ca, având parte de un dar atât de mare, să creştem în evlavie şi în credinţă. Prin Domnul.

Vineri din săptămâna a VII-a a Paştelui - Vesperele

IMNUL

Coboară din ceruri, o, Duhule Sfinte,
Lumină revarsă-ne-n suflet şi minte.
Din mâinile tale atotcreatoare
O ploaie de har peste noi să coboare.

Tu eşti mângâierea trimisă în lume,
Eşti focul aprins şi menit să consume
Tot răul. Izvor eşti de apă curată
Ce setea o-nlături şi speli orice pată.

Eşti daru-nşeptit ce tot omul l-aşteaptă,
A Tatălui veşnic eşti mâna cea dreaptă,
Lăuntrică şoaptă-a gândirilor bune
Şi cel ce pe buze cuvinte ne pune.

Din cer ne trimite lumina pe cale
Şi focul puternic al dragostei tale.
Suntem fără forţe, trăim întru frică;
Slăbiţi, ne-ntăreşte, căzuţi, ne ridică.

Vicleanul alungă-l; rugămu-ne încă,
Sădeşte-ne-n inimi o pace adâncă.
Conduşi fără preget de mâna ta blândă,
În lupta cu răul sperăm în izbândă.

Prin tine, noi toţi să-l cunoaştem pe Tatăl
Pe Fiul, de-asemenea, lumii arată-l.
Credinţa în tine mereu să ne-ajute
Să ducem o viaţă de sfântă virtute. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Eu, Domnul, sunt Mântuitorul şi Răscumpărătorul tău, aleluia!

Psalmul 134 (135)
Laudă lui Dumnezeu care săvârşeşte minuni
Popor luat în stăpânire... vestiţi faptele măreţe ale aceluia care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină (cf. 1Pt 2,9).

I

1 Lăudaţi numele Domnului, *
lăudaţi-l, slujitori ai Domnului,
2 voi, care staţi în casa Domnului, *
în curţile casei Dumnezeului nostru!
3 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, †
cântaţi imnuri numelui său, *
pentru că este vrednic de laudă.
4 Căci Domnul l-a ales pe Iacob, *
pe Israel, ca să-i aparţină.
5 Ştiu că Domnul este mare: *
Dumnezeul nostru este mai presus decât toţi zeii.
6 Domnul face tot ce vrea † în cer şi pe pământ, *
pe mare şi în abisuri.
7 El ridică norii de la marginile pământului, †
fulgere a făcut pentru ploaie *
şi scoate vântul din vistieriile sale.
8 El i-a lovit pe întâii-născuţi ai Egiptului, *
de la om până la animal.
9 A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule, *
împotriva lui faraon şi a tuturor slujitorilor săi.
10 A lovit naţiuni multe *
şi a ucis regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoreilor, şi pe Og, regele Basanului, *
şi toate domniile din Canaan,
12 şi pământul lor l-a dat moştenire, *
moştenire lui Israel, poporul său.

Ant. Eu, Domnul, sunt Mântuitorul şi Răscumpărătorul tău, aleluia!

Ant. 2 Binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David, împărăţie care vine, aleluia!

II

13 Doamne, numele tău rămâne pe vecie. *
Doamne, amintirea ta rămâne din generaţie în generaţie.
14 Domnul va face dreptate poporului său *
şi se va îndura de slujitorii săi.
15 Idolii neamurilor sunt argint şi aur, *
lucrarea mâinilor omului:
16 au gură, dar nu vorbesc, *
au ochi, dar nu pot să vadă;
17 au urechi, dar nu aud *
şi nu este suflare în gura lor.
18 Ca ei vor fi cei care i-au făcut *
şi toţi aceia care se încred în ei.
19 Voi, casa lui Israel, binecuvântaţi-l pe Domnul, *
voi, casa lui Aron, binecuvântaţi-l pe Domnul;
20 voi, casa lui Levi, binecuvântaţi-l pe Domnul; *
voi, cei care vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-l pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion, *
cel care locuieşte în Ierusalim!

Ant. Binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David, împărăţie care vine, aleluia!

Ant. 3 Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa, aleluia!

Cântarea Ap 15,3b-4
Imn de adorare

3b Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa, aleluia!

LECTURA SCURTĂ (Gal 5,16.22-23a.25)
Aşadar, vă spun: umblaţi în Duh şi nu împliniţi poftele trupului. În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea. Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului.

RESPONSORIUL SCURT
R. Duhul Sfânt, Mângâietorul. * Aleluia, aleluia! Duhul.
V. Vă va învăţa toate. * Aleluia, aleluia! Slavă Tatălui. Duhul.

Ant. la Magnificat Toţi stăruiau într-un cuget în rugăciune, împreună cu Maria, Mama lui Isus, aleluia!

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Toţi stăruiau într-un cuget în rugăciune, împreună cu Maria, Mama lui Isus, aleluia!

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l binecuvântăm pe Tatăl, care a revărsat asupra popoarelor harul Duhului, şi să-i cerem ca el să crească din zi în zi:
Revarsă, Doamne, harul Duhului Sfânt!
Doamne, tu l-ai dat pe alesul tău ca lumină pentru popoare,
– deschide ochii celor orbi şi scoate din temniţă pe cei aflaţi în întuneric!
Tu, care, prin puterea Duhului Sfânt, l-ai uns pe Cristos spre slujirea mântuirii,
– fă ca el să treacă iarăşi prin lume făcând binele şi vindecându-i pe toţi!
Trimite-l pe Duhul tău, lumina inimilor,
– ca să-i întărească pe cei şovăielnici în credinţă!
Trimite Duhul tău, alinarea în trudă,
– ca să-i mângâie pe cei osteniţi şi pe cei cu inima zdrobită!
Împlineşte speranţa celor răposaţi,
– ca, la venirea lui Cristos, să aibă parte de înviere!
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ne-ai deschis poarta veşniciei prin preamărirea Unsului tău şi prin lumina Duhului Sfânt, dă-ne, te rugăm, harul ca, având parte de un dar atât de mare, să creştem în evlavie şi în credinţă. Prin Domnul.

Vizualizări: 13

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 42

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor