altmarius

cultură şi spiritualitate

Imnul

Răsună-acum un glas frumos
Ce poarta zilei a deschis;
Să renunţăm la orice vis,
Pe cer a strălucit Cristos.

Zâmbeşte soarele de sus
Gonind ce-a fost urât în somn;
În el vedem pe-al nostruDomn
Şi bun Mântuitor Isus.

Isus, dumnezeiescul Miel,
A fost jertfit pentru păcat;
Noi, cei cu sufletul pătat,
Iertare cerem de la el.

Ca-n ziua mare de apoi,
Când fi-va plânset şi amar,
Părtaşi l-al mântuirii har
Să fim aflaţi atunci şi noi.

Să-l preamărim cu-al nostru cânt
Pe Tatăl, veşnic Creator,
Pe Fiul şi iubirea lor
S-o adorăm în Duhul Sfânt. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Din zori, Doamne, se îndreaptă ochii mei spre tine.

Psalmul 118 (119),145-152
XIX (Qof)

145 Am strigat din toată inima mea, ascultă-mă, Doamne, *
şi voi păstra îndreptările tale.
146 Am strigat către tine, mântuieşte-mă *
şi voi păzi poruncile tale. 147
O dată cu ivirea zorilor am strigat, *
îmi pun încrederea în cuvintele tale.
148 Îmi deschid ochii înainte de străjile de noapte, *
ca să meditez la făgăduinţele tale.
149 Ascultă-mi glasul, Doamne, după îndurarea ta, *
dă-mi viaţă după judecata ta!
150 Prigonitorii se apropie de mine cu viclenie; *
se îndepărtează de legea ta.
151 Dar tu, Doamne, eşti aproape *
şi toate poruncile tale sunt adevăr.
152 De mult timp am cunoscut îndrumările tale, *
că le-ai statornicit pentru vecie.

Ant. 1 Din zori, Doamne, se îndreaptă ochii mei spre tine.

Ant. 2 Domnul este puterea şi tăria mea şi el a devenit mântuirea mea.

Cântarea Ex 15,1b-4a.8-13.17-18
Imnul victoriei după trecerea Mării Roşii
Cei care au învins fiara cântau cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu (cf. Ap 15,2-3).

1b Să cântăm Domnului, căci strălucită este biruinţa sa: *
a aruncat în mare calul şi călăreţul.
2 Domnul este puterea şi tăria mea: *
el a devenit mântuirea mea,
el este Dumnezeul meu, pe el îl voi cinsti; *
el este Dumnezeul părinţilor mei, pe el îl voi preamări.
3 Domnul este un luptător viteaz; numele lui este Domnul. *
4a A aruncat în mare carele şi oştirea lui faraon.
8 La suflarea nărilor tale, apele s-au strâns grămadă, †
valurile s-au ridicat asemenea unui dig, *
abisurile s-au întărit în adâncurile mării.
9 Duşmanul a zis: „Îi voi urmări şi-i voi ajunge din urmă, †
voi împărţi prada şi sufletul meu va fi satisfăcut; *
voi scoate sabia şi-i voi ucide cu mâna mea”.
10 Tu ai pornit furtuna şi marea i-a acoperit, *
au căzut ca plumbul în apele învolburate.
11 Cine este ca tine între zei, Doamne? †
Cine este ca tine, măreţ în sfinţenie, temut şi vrednic de laudă, *
tu, care faci fapte minunate?
12 Ai întins dreapta ta şi i-a înghiţit pământul! *
13 Ai călăuzit în îndurarea ta poporul pe care l-ai eliberat,
şi cu puterea ta *
l-ai purtat spre lăcaşul tău cel sfânt.
17 Tu vei duce poporul tău *
şi-l vei aşeza pe muntele moştenirii tale,
în locul pe care tu, Doamne, ţi l-ai ales ca lăcaş, *
în templul tău cel sfânt, pe care l-au zidit mâinile tale.
18 Domnul domneşte de-a pururi, *
în veacul veacului!

Ant. Domnul este puterea şi tăria mea şi el a devenit mântuirea mea.

Ant. 3 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile.

Psalmul 116 (117)
Lauda îndurării Domnului
Naţiunile păgâne să-l preamărească pe Dumnezeu pen- tru îndurarea lui (Rom 15,9).

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, *
preamăriţi-l, toate popoarele.
Căci mare este îndurarea lui asupra noastră, *
şi adevărul Domnului rămâne întotdeauna.

Ant. Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile.

Lectura scurtă (Is 11,1-3a)
O mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iese şi un lăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el: duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, duhul sfatului şi al tăriei, duhul ştiinţei şi al fricii de Domnul. În frica de Domnul îşi va găsi fericirea.

Responsoriul scurt
R. Asupra ta, Ierusalime, * va răsări Domnul. Asupra ta.
V. Şi gloria lui se va arăta în mijlocul tău; * va răsări Domnul. Slavă Tatălui. Asupra ta.

Ant. la Benedictus Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Dumnezeul tău vine la tine, aleluia.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Dumnezeul tău vine la tine, aleluia.

Rugăciunea universală
Să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl, care a hotărât din veşnicie să-l mântuiască pe poporul său:
Ocroteşte, Doamne, poporul tău!
Dumnezeule, care ai făgăduit poporului tău că-l vei trimite pe vlăstarul dreptăţii,
– păstrează Biserica ta în sfinţenie.
Dumnezeule, apleacă inima oamenilor spre cuvântul tău
– şi întăreşte-i pe credincioşii tăi în bucuria sfinţeniei.
Păstrează-ne în iubirea Duhului tău,
– ca să primim îndurarea Fiului tău care va veni.
Păstrează-ne statornici în bine, Dumnezeule preaîndurător,
– pentru ziua venirii Domnului Isus Cristos.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, pentru a elibera neamul omenesc din robia străveche, tu l-ai trimis în această lume pe Fiul tău unul-născut; te rugăm ca tuturor acelora care aşteaptă cu evlavie darul îndurării tale să le dai harul să poată ajunge la răsplata libertăţii adevărate. Prin Domnul.

sus

Sâmbătă din săptămâna I din Advent - Ora Medie

Imnul

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

Psalmodia

Psalmul 118 (119),33-40

V (He)

33 Arată-mi, Doamne, calea orânduirilor tale *
şi o voi urma până la sfârşit.
34 Dă-mi înţelepciune ca să urmez legea ta *
şi s-o împlinesc din toată inima.
35 Călăuzeşte-mă pe calea hotărârilor tale, *
căci pe ea mi-am găsit bucuria.
36 Înclină-mi inima spre învăţăturile tale, *
şi nu spre dorinţa de câştig.
37 Întoarce ochii mei, ca să nu privească la lucruri deşarte, *
şi fă-mă să trăiesc pe calea ta.
38 Împlineşte faţă de slujitorul tău promisiunea ta, *
care este pentru cei ce se tem de tine.
39 Îndepărtează ocara care mă înspăimântă, *
pentru că judecăţile tale sunt bune.
40 Iată, eu doresc poruncile tale: *
fă-mă să trăiesc în dreptatea ta.

Psalmul 33 (34)
Domnul este mântuirea celor drepţi
Voi aţi gustat cât de bun este Domnul (1Pt 2,3).

I

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, *
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! *
Să audă cei umili şi să se bucure!
4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine, *
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns *
şi m-a eliberat de orice teamă.
6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi, *
şi feţele voastre nu se vor ruşina.
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat *
şi l-a scăpat din toate necazurile sale.
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el *
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, *
ferice de omul care se încrede în el.
10 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui, *
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el.
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, *
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic.

II

12 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă, *
vă voi învăţa frica de Domnul.
13 Cine este omul care doreşte viaţa, *
care vrea zile multe ca să vadă binele?
14 Fereşte-ţi limba de răutate *
şi buzele de vorbe înşelătoare;
15 fugi de rău şi fă binele, *
caută pacea şi urmeaz-o.
16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi *
şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul, *
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude *
şi-i scapă din orice strâmtorare.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită *
şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.
20 Multe încercări se abat peste cel drept, *
dar Domnul îl eliberează din toate.
21 El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale, *
nici unul dintre ele nu va fi zdrobit.
22 Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea, *
iar duşmanii celui drept îşi vor primi pedeapsa.
23 Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi, *
nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul.

Ora a treia

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

Lectura scurtă (Is 4,2)
În ziua aceea, mlădiţa Domnului va fi plină de măreţie şi slavă, şi rodul pământului va fi plin de strălu- cire şi bucurie pentru cei din Israel care vor fi mântuiţi.

V. Se vor teme neamurile de numele tău, Doamne.
R. Şi toţi regii pământului, de slava ta.

Ora a şasea

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

Lectura scurtă (Is 4,3)
Şi cel rămas în Sion, şi cel lăsat în Ierusalim se va numi sfânt, şi toţi cei din Ierusalim vor fi scrişi printre cei vii.

V. Adu-ţi aminte de noi, Doamne, în bunătatea ta.
R. Vino şi ne vizitează cu mântuirea ta.

Ora a noua

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

Lectura scurtă (Is 61,11)
Precum din pământ răsar ierburile şi în grădină încol- ţesc seminţele, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară dreptatea şi lauda înaintea tuturor neamurilor.

V. Vino, Doamne, şi nu întârzia.
R. Dezleagă fărădelegile poporului tău.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, pentru a elibera neamul omenesc din robia străveche, tu l-ai trimis în această lume pe Fiul tău unul-născut; te rugăm ca tuturor acelora care aşteaptă cu evlavie darul îndurării tale să le dai harul să poată ajunge la răsplata libertăţii adevărate. Prin Domnul.

sus

Duminica a II-a din Advent - Vesperele I
Imnul

Ziditor atotputernic de luminători cereşti,
Celor care cred în tine veşnică lumină eşti,
Răscumpărătorul nostru, tu, Cristoase, Doamne sfinte,
Către cei ce ţi se-nchină cu-ndurare ia aminte.

Pe când greu zăcea tot omul în păcate şi dureri
Şi vreo rază de speranţă nu venea de nicăieri,
Ai văzut de sus că-n lume disperarea e stăpână
Şi n-ai vrut ca omenirea pradă morţii să rămână.

Iar când lumea muribundă greu putea să mai respire,
Ai ieşit atunci, Isuse, din iatacul tău de mire;
Buna Mamă şi Fecioară, sânul ei imaculat
Ţi-a fost nouă luni palatul ca şi tronul de-mpărat.

Doamne, mare ţi-e puterea, deşi zaci culcat pe paie!
Doar în faţa ta se cade tot genunchiul să se-ndoaie.
Cerul, marea şi pământul, toată firea strigă-n cor:
Singur tu eşti împăratul şi stăpânul tuturor!

Cum mereu ne pasc primejdii şi ne zbatem în nevoi,
Mâna ta cea milostivă ţine-o pururi peste noi.
Ştim că la sfârşitul lumii tu vei mai veni o dată;
Fii cu noi plin de-ndurare la obşteasca judecată.

Laudă, cinste şi mărire Fiului iubit să-i fie,
Ca şi Tatălui cu care el domneşte din vecie.
Duhul Sfânt primească slavă, el, izvorul de lumină
Care-n orice suferinţă ne-ntăreşte şi ne-alină. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Bucură-te şi te veseleşte, noule Sion! Iată, regele tău vine; el e blând şi ne mântuieşte.

Psalmul 118 (119),105-112 XIV (Nun)
Meditarea cuvântului lui Dumnezeu din Lege
Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii (In 15,12).

105 Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei *
şi lumină pentru cărările mele.
106 Am jurat şi mă voi ţine de jurământ *
să păzesc judecăţile tale cele drepte.
107 Am fost umilit, Doamne, peste măsură, *
dă-mi viaţă, după cuvântul tău.
108 Jertfa gurii mele să-ţi fie bineplăcută, Doamne, *
şi învaţă-mă judecăţile tale.

109 Sufletul meu este în mâinile mele totdeauna *
şi nu am uitat de legea ta.
110 Mi-au întins nelegiuiţii cursă, *
dar n-am rătăcit de la învăţăturile tale.
111 Poruncile tale sunt moştenirea mea în veci, *
ele sunt bucuria inimii mele.
112 Îmi plec inima ca să împlinească orânduirile tale: *
în veci, până la sfârşit.

Ant. Bucură-te şi te veseleşte, noule Sion! Iată, regele tău vine; el e blând şi ne mântuieşte.

Ant. 2 Întăriţi mâinile slăbite, prindeţi curaj! Spuneţi: Iată, Dumnezeul nostru vine să ne mântuiască, aleluia.

Psalmul 15 (16)
Domnul este partea mea de moştenire
Dumnezeu l-a înviat pe Isus, eliberându-l de durerile morţii (Fap 2,24).

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, *
pentru că mă încred în tine.
2 I-am spus Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu, *
fericirea mea e numai la tine”.
3 În sfinţii care sunt pe pământ, în cei puternici, *
în ei era toată plăcerea mea.
4 Îşi înmulţesc durerile cei care umblă după zei străini, †
dar eu nu le voi aduce nici o jertfă cu vărsare de sânge, *
nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele.

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi, *
tu eşti acela care ai în mână soarta mea.
6 Sorţii mei au căzut pe terenul cel mai bun, *
într-adevăr, moştenirea mea e minunată.
7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune, *
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul; *
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin.
9 De aceea inima mea se bucură †
şi sufletul meu tresaltă de bucurie; *
ba chiar şi trupul meu se va odihni în speranţă,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, *
nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea.
11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii; † î
n faţa ta sunt bucurii nespuse *
şi desfătări veşnice la dreapta ta.

Ant. Întăriţi mâinile slăbite, prindeţi curaj! Spuneţi: Iată, Dumnezeul nostru vine să ne mântuiască, aleluia.

Ant. 3 Legea a fost dată prin Moise, harul şi adevărul, prin Isus Cristos.

Cântarea Fil 2,6-11
Cristos, slujitorul lui Dumnezeu

6 Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, *
nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu,
7 dar s-a nimicit pe sine luând firea de sclav †
şi devenind asemenea oamenilor. *
După înfăţişare era considerat ca om.
8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte, *
şi încă moartea pe cruce.

9 De aceea, şi Dumnezeu l-a înălţat †
şi i-a dăruit un nume *
care este mai presus de orice alt nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: *
al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor din adâncuri,
11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: *
„Isus Cristos este Domnul!”

Ant. Legea a fost dată prin Moise, harul şi adevărul, prin Isus Cristos.

Lectura scurtă (1Tes 5,23-24)
Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească în mod desăvârşit şi fiinţa voastră întreagă: duhul, sufletul şi trupul să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. Credincios este cel care vă cheamă. El va şi înfăptui.

Responsoriul scurt
R. Arată-ne, Doamne, * îndurarea ta. Arată-ne.
V. Şi dă-ne mântuirea ta; * îndurarea ta. Slavă Tatălui. Arată-ne.

Ant. la Magnificat

Anul A A venit Ioan Botezătorul predicând în pustiu şi zicând: Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor.

Anul B Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el îţi va pregăti calea.

Anul C Vino, Doamne, să ne vizitezi cu pace, ca să ne bucu- răm înaintea ta din toată inima.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Magnificat

Anul A A venit Ioan Botezătorul predicând în pustiu şi zicând: Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor.

Anul B Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el îţi va pregăti calea.

Anul C Vino, Doamne, să ne vizitezi cu pace, ca să ne bucu- răm înaintea ta din toată inima.

Rugăciunea universală
Fraţilor preaiubiţi, să ne rugăm cu umilinţă lui Cristos Domnul, născut din Fecioara Maria, şi să-l chemăm cu bucurie:
Vino, Doamne Isuse!
Fiule unule-născut al lui Dumnezeu, care vei veni ca adevăratul crainic al legământului,
– fă ca lumea să te primească şi să te recunoască.
Tu, care născut din sânul Tatălui, ai venit să te întrupezi din Fecioara Maria,
– eliberează-ne de orice prihană a firii omeneşti.
Tu, care fiind viaţa, ai venit să înduri moartea,
– fereşte-ne de osânda morţii veşnice.
Iar când vei veni să judeci şi să răsplăteşti pe fiecare după faptele sale, să ne întâmpine, în dar, îndurarea ta nemărginită
– care pururi ne-a întărit în slăbiciunile noastre.
Doamne, Isuse Cristoase, care, murind, ai învins moartea,
– ascultă-ne rugăciunile pentru cei răposaţi.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule atotputernic şi milostiv, dă-ne, te rugăm, harul ca nici o grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului tău, iar cunoaşterea înţelepciunii cereşti să ne facă părtaşi de viaţa lui. El, care fiind Dumnezeu

Vizualizări: 17

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 42

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

Altmarius.ning.com website reputation

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor