altmarius

cultură şi spiritualitate

Duminica a IV-a de peste an - Laudele
IMNUL

Se arată zorii zilei, bezna nopţii se destramă;
În durere aurora naşte ziua ca o mamă;
Blândul soare ce răsare, duhul nopţii alungându-l,
Ne îndreaptă tuturora către tine, Doamne, gândul.

Cu lumina sa divină, ale inimilor cute
Le pătrunde şi alină răni de tine doar ştiute.
Tulburarea şi tristeţea care liniştea ne-o fură
Tu le-alungă şi ne scapă de duşmani, de boli, de ură.

Să asculte glasul nostru şi smerita rugăminte
Din lăcaşul lor din ceruri cele trei persoane sfinte.
Peste noi Treimea ţină mâna ei ocrotitoare.
Ei să-i fie în vecie slavă, cinste şi onoare. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Lăudaţi-l pe Domnul: veşnică este îndurarea lui, aleluia.

Psalmul 117 (118)
Glas de bucurie şi de mântuire
Aceasta este piatra pe care aţi dispreţuit-o voi, constructorii, şi care a ajuns piatră unghiulară (Fap 4,11).

1 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
2 Să spună acum Israel că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
3 Să spună acum casa lui Aron că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!
4 Să spună acum cei care se tem de Domnul: *
veşnică este îndurarea lui!
5 În strâmtorare am strigat spre Domnul: *
Domnul mi-a răspuns şi m-a scos în larg.
6 Domnul este de partea mea *
şi nu mi-e teamă de nimic: ce poate să-mi facă omul?
7 Domnul este de partea mea, el îmi vine în ajutor, *
iar eu mă uit cu dispreţ la duşmanii mei.

8 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în oameni.
9 Mai bine este să-ţi cauţi adăpost la Domnul *
decât să te încrezi în cei puternici.
10 Toate neamurile m-au înconjurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
11 M-au înconjurat, m-au împresurat: *
în numele Domnului le-am nimicit.
12 M-au înconjurat ca roiurile de albine, †
s-au aprins ca un foc de spini: *
în numele Domnului le-am nimicit.
13 M-au îmbrâncit cu putere, ca să cad, *
dar Domnul mi-a venit în ajutor.
14 Domnul este tăria şi lauda mea: *
el este mântuirea mea.

15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă *
se aud în corturile celor drepţi:
16 „Dreapta Domnului a făcut lucruri minunate, †
dreapta Domnului m-a înălţat, *
dreapta Domnului a făcut lucruri minunate”.
17 Nu voi muri, ci voi trăi *
şi voi istorisi faptele Domnului.
18 Domnul m-a pedepsit, da, m-a pedepsit, *
dar nu m-a lăsat pradă morţii.
19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii *
ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului.
20 Aceasta este poarta Domnului: *
cei drepţi vor intra printr-însa.
21 Te laud pentru că m-ai ascultat *
şi ai fost salvarea mea.

22 Piatra pe care au aruncat-o zidarii *
a ajuns în capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru *
şi este minunat în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, *
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.
25 Doamne, mântuieşte-mă, *
Doamne, dă-mi biruinţă!
26 Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. *
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. *
Alcătuiţi alaiul cu ramuri înverzite până la treptele altarului.
28 Tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te laud; *
Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc.
29 Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun: *
veşnică este îndurarea lui!

Ant. Lăudaţi-l pe Domnul: veşnică este îndurarea lui, aleluia.

Ant. 2 Aleluia, binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, aleluia.

Cântarea Dan 3,52-57
Toată făptura să-l laude pe Domnul
Creatorul... e binecuvântat în veci (Rom 1,25).

52 Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, *
şi lăudat şi preamărit în veci!
Binecuvântat este numele sfânt al slavei tale, *
prealăudat şi preamărit în veci.
53 Binecuvântat eşti în lăcaşul gloriei tale sfinte, *
prealăudat şi preamărit în veci.
54 Binecuvântat eşti pe tronul împărăţiei tale, *
prealăudat şi preamărit în veci.
55 Binecuvântat eşti tu, care cercetezi adâncurile, †
care şezi peste heruvimi, *
şi lăudat şi preamărit în veci.
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului *
şi lăudat şi preamărit în veci.
57 Binecuvântaţi-l toate lucrările Domnului, pe Domnul; *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Ant. Aleluia, binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, aleluia.

Ant. 3 Toată suflarea să-l laude pe Domnul, aleluia.

Psalmul 150
Lăudaţi-l pe Domnul
Cântaţi cu duhul, cântaţi şi cu mintea, aceasta înseamnă: lăudaţi-l pe Dumnezeu cu sufletul şi cu trupul vostru (Hesychius).

1 Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt, *
lăudaţi-l în firmamentul puterii sale.
2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate, *
lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită.
3 Lăudaţi-l cu sunete de trompetă, *
lăudaţi-l cu chitară şi harpă.
4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri, *
lăudaţi-l cu instrumente de suflat şi coarde.
5 Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare, †
lăudaţi-l cu cimbale de veselie. *
Să-l laude pe Domnul toată suflarea!

Ant. Toată suflarea să-l laude pe Domnul, aleluia.

LECTURA SCURTĂ (2Tim 2,8.11-13)
Adu-ţi aminte de Isus Cristos, din seminţia lui David, care a înviat din morţi. Vrednic de crezare este cuvântul: Dacă am murit împreună cu el, vom şi trăi împreună cu el. Dacă îndurăm cu răbdare împreună cu el, vom şi domni împreună cu el. Dacă îl renegăm, şi el ne va renega. Dacă suntem infideli, el rămâne fidel, pentru că nu se poate renega pe sine.

RESPONSORIUL SCURT
R. Te vom preamări, Dumnezeule, * şi vom invoca numele tău! Te vom preamări.
V. Vom vesti minunile tale * şi vom invoca numele tău! Slavă Tatălui. Te vom preamări.

Ant. la Benedictus

Anul A Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu, spune Domnul.

Anul B Se întrebau unii pe alţii, zicând: „Ce este aceasta? Învăţătură nouă, dată cu autoritate. Le porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun”.

Anul C Adevăr vă spun: Nici un profet nu este bine primit în patria sa.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Benedictus

Anul A Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu, spune Domnul.

Anul B Se întrebau unii pe alţii, zicând: „Ce este aceasta? Învăţătură nouă, dată cu autoritate. Le porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun”.

Anul C Adevăr vă spun: Nici un profet nu este bine primit în patria sa.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să ne deschidem cu bucurie inimile către Dumnezeul puterii şi al bunătăţii, care ne iubeşte şi ştie de ce avem nevoie:
Pe tine te lăudăm, Doamne, şi ne încredem în tine!
Te binecuvântăm, Dumnezeule atotputernic, regele universului, care ne-ai chemat pe noi, cei păcătoşi şi nedrepţi,
– ca să cunoaştem adevărul şi să slujim maiestăţii tale.
Dumnezeule, care ai voit să ne deschizi poarta milostivirii,
– dă-ne harul să nu ne abatem vreodată de pe cărarea vieţii.
Fă-ne să petrecem în bucurie spirituală această zi
– în care celebrăm învierea Fiului tău.
Dă credincioşilor tăi, Doamne, duhul rugăciunii şi al preamăririi,
– pentru ca în toate să-ţi aducem pururi mulţumire.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te adorăm cu suflet neîmpărţit şi să-i iubim pe toţi oamenii cu iubirea ta. Prin Domnul.

sus

Duminica a IV-a de peste an - Ora Medie
IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci, aleluia.

Psalmul 22 (23)
Păstorul cel bun
Mielul va fi păstorul lor şi îi va duce la izvoarele apelor vieţii (Ap 7,17).

1 Domnul este păstorul meu, *
nu voi duce lipsă de nimic;
2 el mă paşte pe păşuni verzi, †
mă conduce la ape de odihnă, *
3 îmi înviorează sufletul. Mă călăuzeşte pe cărări drepte, *
de dragul numelui său.
4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, †
nu mă tem de nici un rău, *
căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă mângâie.
5 Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa duşmanilor mei, †
îmi ungi capul cu untdelemn *
şi paharul meu e plin de se revarsă.
6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele *
şi voi locui în casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Ant. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci, aleluia.

Ant. 2 Domnul va veni şi se va arăta în slavă, minunat între sfinţii săi, aleluia.

Psalmul 75 (76)
Aducere de mulţumire pentru victorie
Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului (Mt 24,30).

I

2 Dumnezeu este cunoscut în Iuda, *
mare este numele său în Israel.
3 Cortul său e aşezat în Salem *
şi locuinţa sa în Sion.
4 Acolo el a frânt săgeţile arcului, *
scutul, sabia şi războiul.
5 Prealuminos eşti tu şi admirabil, *
mai mare decât munţi de prăzi!
6 Au fost despuiaţi curajoşii, †
s-au cufundat în somn *
şi toţi cei viteji nu-şi mai găsesc puterea.
7 La ameninţarea ta, Dumnezeul lui Iacob, *
au înlemnit şi carele şi caii.

Ant. Domnul va veni şi se va arăta în slavă, minunat între sfinţii săi, aleluia.

Ant. 3 Faceţi promisiuni şi aduceţi daruri Domnului, Dumnezeului vostru, aleluia.

II

8 Înfricoşător eşti tu: cine va sta în faţa ta, *
când se dezlănţuie mânia ta?
9 Din ceruri ai rostit sentinţa ta; *
pământul se cutremură şi amuţeşte
10 când se ridică Dumnezeu la judecată, *
ca să-i mântuiască pe toţi cei sărmani de pe pământ.
11 Omul lovit de mânia ta te preamăreşte *
şi cei care scapă de mânie îţi fac sărbătoare.
12 Faceţi promisiuni Domnului Dumnezeului vostru şi împliniţi-le, *
toţi cei din jurul lui să-i aducă daruri Celui Înfricoşător,
13 lui, care le ia principilor vlaga *
şi e temut de toţi regii pământului.

Ant. Faceţi promisiuni şi aduceţi daruri Domnului, Dumnezeului vostru, aleluia.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (1Cor 6,19-20)
Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care l-aţi primit de la Dumnezeu şi că nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!

V. Sufletul meu suspină şi tânjeşte după curţile Domnului.
R. Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel viu.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Dt 10,12)
Ştii tu, Israele, ce-ţi cere Domnul Dumnezeul tău? Să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să mergi pe toate căile sale, să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să-i slujeşti din toată inima şi din tot sufletul.

V. Doamne, cine va sta în locul tău cel sfânt?
R. Cel ce umblă fără prihană şi spune adevărul în inima sa.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Ct 8,6b-7a)
Iubirea este tare ca moartea, şi pasiunea nepotolită, ca iadul. Săgeţile ei sunt săgeţi de foc şi flacăra ei ca fulgerul din cer. Marea nu poate stinge dragostea, nici râurile s-o potolească.

V. Te voi iubi, Doamne, tăria mea.
R. Ocrotitorul meu şi puterea mântuirii mele!

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te adorăm cu suflet neîmpărţit şi să-i iubim pe toţi oamenii cu iubirea ta. Prin Domnul.

sus

Duminica a IV-a de peste an - Vesperele II
IMNUL

Când coboară iarăşi noaptea cea cu trista moarte soră,
Fiii tăi, Treime Sfântă, te adoră, te imploră,
Tu, ce eşti lumina însăşi, preasmeriţi îţi cerem ca să
Ne trimiţi de sus lumină, când al nopţii duh se lasă.

Te-am slăvit în zorii zilei prin smerită rugăciune,
Te slăvim din nou acuma, când iar soarele apune.
La apusul vieţii noastre, să ne chemi în cer la tine,
Ca prin cântec să-ţi aducem slava ce ţi se cuvine.

Către noi îndrepte Tatăl faţa sa cea milostivă,
De asemenea, şi Fiul, cel cu Tatăl deopotrivă,
Duhul Sfânt ne-asculte ruga din cereasca sa splendoare
Mila sa, Treimea Sfântă, peste noi să o coboare. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Strălucind de sfinţenie, din sânul aurorei te-am născut, aleluia.

Psalmul 109 (110),1-5.7
Mesia - rege şi preot
El trebuie să domnească până ce Dumnezeu îi va pune toţi duşmanii sub picioare (1Cor 15,25).

1 Aşa vorbeşte Domnul către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea *
până voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale”.
2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: *
„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”
3 În ziua puterii tale, †
tu domneşti strălucind de sfinţenie; *
din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.
4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: *
„Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec!”
5 Domnul este la dreapta ta, *
el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.
7 Va bea din pârâu pe cale *
şi, de aceea, îşi va înălţa capul.

Ant. Strălucind de sfinţenie, din sânul aurorei te-am născut, aleluia.

Ant. 2 Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi.

Psalmul 111 (112)
Fericirea celui drept
Umblaţi ca fii ai luminii; pentru că rodul luminii con- stă în toată bunătatea şi dreptatea şi adevărul (Ef 5,8-9).

1 Fericit este omul care se teme de Domnul, *
care îşi află mare plăcere în poruncile lui!
2 Seminţia lui va fi puternică pe pământ *
şi urmaşii celor drepţi vor fi binecuvântaţi.
3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie, *
dreptatea lui rămâne pe vecie.
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, *
el este blând, îndurător şi drept.
5 Fericit este omul care are milă şi dă cu împrumut, †
el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. *
6 El nu se clatină niciodată.
Cel drept va fi amintit pentru totdeauna. *
7 El nu se teme de zvonurile rele, inima lui e tare şi se încrede în Domnul. †
8 Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă, *
până când va triumfa peste duşmanii săi.
9 El este darnic faţă de cei săraci, †
dreptatea lui rămâne în vecii vecilor *
iar fruntea lui se înalţă cu cinste.
10 Cel nelegiuit va vedea şi se va mânia, †
va scrâşni din dinţi şi se va topi. *
Dorinţa păcătoşilor rămâne neîmplinită.

Ant. Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei vor fi săturaţi.

Ant. 3 Daţi laudă lui Dumnezeu, toţi slujitorii lui mici şi mari, aleluia.

Cântarea Cf. Ap 19,1-2.5-7
Nunta Mielului

Aleluia.
1 Mântuirea şi gloria şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru, *
(R. Aleluia)
2 căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte.
R. Aleluia (aleluia).
Aleluia.
5 Daţi laudă Dumnezeului nostru, toţi slujitorii lui, *
(R. Aleluia) voi, care vă temeţi de el, mici şi mari.
R. Aleluia (aleluia).
Aleluia.
6 Căci Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic şi-a arătat domnia. *
(R. Aleluia)
7 Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-i dăm slavă.
R. Aleluia (aleluia).
Aleluia.
Căci a început nunta Mielului *
(R. Aleluia) şi mireasa lui s-a pregătit.
R. Aleluia (aleluia).

Ant. Daţi laudă lui Dumnezeu, toţi slujitorii lui mici şi mari, aleluia.

LECTURA SCURTĂ (Evr 12,22-24)
Dar voi v-aţi apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri în sărbătoare, de comunitatea întâilor-născuţi înscrişi în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de sufletele celor drepţi duşi la desăvârşire, de Isus, mijlocitorul noii alianţe, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât cel al lui Abel.

RESPONSORIUL SCURT
R. Mare este Dumnezeul nostru * şi mare este puterea lui! Mare.
V. Înţelepciunea lui nu are hotar * şi mare este puterea lui! Slavă Tatălui. Mare.

Ant. la Magnificat

Anul A Fericiţi făcătorii de pace, căci fiii lui Dumnezeu se vor chema, spune Domnul.

Anul B Toţi au fost uimiţi şi îndată faima lui s-a răspândit pretutindeni, în tot ţinutul Galileii.

Anul C L-au scos pe Isus din cetate ca să-l arunce în prăpastie. Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Magnificat

Anul A Fericiţi făcătorii de pace, căci fiii lui Dumnezeu se vor chema, spune Domnul.

Anul B Toţi au fost uimiţi şi îndată faima lui s-a răspândit pretutindeni, în tot ţinutul Galileii.

Anul C L-au scos pe Isus din cetate ca să-l arunce în prăpastie. Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Bucurându-ne în Domnul, de la care vine tot binele, să-l rugăm cu inimi deschise:
Doamne, ascultă rugăciunea noastră!
Părinte şi Stăpân al universului, care l-ai trimis pe Fiul tău în lume ca numele tău să fie preamărit în tot locul,
– întăreşte mărturia Bisericii tale înaintea tuturor neamurilor.
Fă-ne ascultători faţă de propovăduirea apostolilor
– şi dă-ne harul să trăim după adevărul credinţei noastre.
Tu, care îi iubeşti pe cei drepţi,
– fă dreptate celor care îndură nedreptate.
Eliberează-i pe cei robiţi, dă-le lumină celor orbi,
– ridică-i pe deznădăjduiţi şi ocroteşte-i pe cei înstrăinaţi.
Binevoieşte a împlini dorinţa celor adormiţi în pacea ta:
– dăruieşte-le harul să ajungă, prin Fiul tău, la înviere.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te adorăm cu suflet neîmpărţit şi să-i iubim pe toţi oamenii cu iubirea ta. Prin Domnul.

Vizualizări: 39

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor