altmarius

cultură şi spiritualitate

Sâmbătă din săptămâna a III-a - Laudele
IMNUL

Astrul zilei în tărie îşi arată faţa sfântă,
Cu lumină dulce, lină, tot pământu-l înveşmântă,
Şi săgeţi de foc aruncă din lăcaşu-i de splendoare,
Încercând să nimicească răutatea de sub soare.

Ce-am greşit în întuneric la lumină-acum apare;
A rodit în noi păcatul doar regret şi remuşcare.
Orice urmă, orice pată, de păcat în noi lăsată
Tu o şterge, Doamne sfinte, în iubirea ta de tată.

Aşteptăm întru speranţă să ne vină zi senină,
Zi în care chiar tu, Doamne, să fii soare şi lumină.
Şi, privindu-te în faţă, faţa sfântă şi măreaţă
Să ne fie bucurie şi eternă dimineaţă.

E lucrarea mâinii tale lumea-aceasta minunată;
Pentru soare, pentru toate, preamărire ţie, Tată!
Preamărit să fie Fiul, cel cu tine de o fire,
Duhul Sfânt şi el primească slavă, cinste şi mărire! Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Aproape eşti tu, Doamne, şi toate căile tale sunt adevăr.

Psalmul 118 (119),145-152
XIX (Qof)

145 Am strigat din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, *
şi voi păstra îndreptările tale.
146 Am strigat către tine, mântuieşte-mă *
şi voi păzi poruncile tale.
147 Odată cu ivirea zorilor am strigat, *
îmi pun încrederea în cuvintele tale.
148 Îmi deschid ochii înainte de străjile de noapte, *
ca să meditez la făgăduinţele tale.
149 Ascultă-mi glasul, Doamne, după îndurarea ta, *
dă-mi viaţă după judecata ta!
150 Prigonitorii se apropie de mine cu viclenie; *
se îndepărtează de legea ta.
151 Dar tu, Doamne, eşti aproape *
şi toate poruncile tale sunt adevăr.
152 De mult timp am cunoscut îndrumările tale, *
că le-ai statornicit pentru vecie.

Ant. Aproape eşti tu, Doamne, şi toate căile tale sunt adevăr.

Ant. 2 Să-mi stea alături înţelepciunea ta, Doamne, şi să lucreze cu mine.

Cântarea Înţ 9,1-6.9-11
Doamne, dă-mi înţelepciune
Vă voi da grai şi înţelepciune cărora nu le vor putea sta împotrivă... duşmanii voştri (Lc 21,15).

1 Dumnezeul părinţilor mei şi Domnul îndurării, *
care ai făcut toate prin cuvântul tău
2 şi cu înţelepciunea ta l-ai rânduit pe om *
ca să stăpânească peste făpturile create de tine
3 şi să cârmuiască lumea în sfinţenie şi dreptate *
şi cu inimă nepărtinitoare să facă judecată,
4 dă-mi înţelepciunea care şade alături de tine pe tron *
şi nu mă scoate din rândul fiilor tăi,
5 căci sunt slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale, †
om slab şi cu viaţă scurtă, *
puţin priceput pentru a înţelege judecata şi legile.
6 Căci chiar dacă ar fi cineva desăvârşit între fiii oamenilor, †
dar dacă îi va lipsi înţelepciunea ta, *
va fi socotit ca un nimic.
9 Cu tine este înţelepciunea care cunoaşte faptele tale; *
când ai făcut lumea, ea era de faţă
şi ştia ce este plăcut înaintea ochilor tăi *
şi ce este drept potrivit poruncilor tale.
10 Trimite-o din cerurile tale sfinte, *
şi trimite-o de pe tronul măririi tale,
ca să-mi stea alături şi să lucreze cu mine, *
ca să ştiu ce este plăcut înaintea ta.
11 Fiindcă ea ştie şi înţelege toate †
şi mă va călăuzi în lucrările mele cu chibzuinţă *
şi mă va ocroti cu slava sa.

Ant. Să-mi stea alături înţelepciunea ta, Doamne, şi să lucreze cu mine.

Ant. 3 Adevărul Domnului rămâne întotdeauna.

Psalmul 116 (117)
Lauda îndurării Domnului
Naţiunile păgâne să-l preamărească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui (Rom 15,9).

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, *
preamăriţi-l, toate popoarele.
2 Căci mare este îndurarea lui asupra noastră, *
şi adevărul Domnului rămâne întotdeauna.

Ant. Adevărul Domnului rămâne întotdeauna.

LECTURA SCURTĂ (Fil 2,14-15)
Toate să le faceţi fără murmurări şi fără discuţii, ca să fiţi fără vină şi curaţi, copii neprihăniţi ai lui Dumnezeu în mijlocul unei generaţii perverse şi rătăcite între care voi apăreţi ca nişte luminători în lume.

RESPONSORIUL SCURT
R. Am strigat către tine, Doamne, * tu eşti scăparea mea! Am strigat.
V. Tu eşti partea mea pe pământul celor vii, * tu eşti scăparea mea. Slavă Tatălui. Am strigat.

Ant. la Benedictus Luminează-i, Doamne, pe cei care stau în întuneric şi în umbra morţii.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Luminează-i, Doamne, pe cei care stau în întuneric şi în umbra morţii.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-l implorăm cu încredere pe Dumnezeu, care a voit ca Maria, Maica lui Cristos, să fie mai presus de toate făpturile din cer şi de pe pământ:
Priveşte la Maica Fiului tău şi ascultă-ne!
Părinte al îndurărilor, îţi mulţumim pentru că ne-ai dat-o pe Maria ca Mamă şi exemplu:
– sfinţeşte-ne inimile prin mijlocirea ei.
Tu, care ai făcut-o pe Maria atentă la cuvântul tău şi slujitoarea ta fidelă,
– prin mijlocirea ei, dăruieşte-ne roadele Duhului Sfânt.
Tu, care ai întărit-o pe Maria când stătea sub cruce şi ai umplut-o de bucurie prin învierea Fiului tău,
– prin mijlocirea ei, scapă-ne de încercări şi întăreşte-ne speranţa.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, izvorul mântuirii, dă-ne harul ca prin viaţa noastră să dăm mărturie slavei tale, astfel încât şi în ceruri să nu încetăm nicicând a te lăuda. Prin Domnul.

sus

Sâmbătă din săptămâna a III-a - Ora Medie
IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Sprijineşte-l, Doamne, pe slujitorul tău pentru a face binele.

Psalmul 118 (119),121-128
XVI (Ain)

121 Am făcut judecată şi dreptate, *
nu mă da pe mâna celor care mă calomniază!
122 Ia sub ocrotirea ta binele slujitorului tău, *
ca să nu fiu asuprit de cei îngâmfaţi!
123 S-au sfârşit ochii mei în aşteptarea mântuirii tale *
şi a promisiunii dreptăţii tale.
124 Poartă-te cu slujitorul tău după bunătatea ta *
şi învaţă-mă orânduirile tale.
125 Eu sunt slujitorul tău, fă-mă să înţeleg *
şi voi cunoaşte învăţăturile tale.
126 E timpul, Doamne, ca să intervii *
căci au călcat legea ta.
127 De aceea eu iubesc poruncile tale *
mai mult decât aurul, mai mult decât aurul curat.
128 De aceea găsesc drepte toate învăţăturile tale *
şi urăsc orice cale a minciunii.

Ant. Sprijineşte-l, Doamne, pe slujitorul tău pentru a face binele.

Ant. 2 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi.

Psalmul 33 (34)
Domnul e mântuirea celor drepţi
Voi aţi gustat cât de bun este Domnul (1Pt 2,3).

I

2 Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, *
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
3 Să se laude sufletul meu în Domnul! *
Să audă cei umili şi să se bucure!
4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine, *
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns *
şi m-a eliberat de orice teamă.
6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi, *
şi feţele voastre nu se vor ruşina.
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat *
şi l-a scăpat din toate necazurile sale.
8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el *
şi-i scapă din primejdie.
9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul, *
ferice de omul care se încrede în el.
10 Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii lui, *
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el.
11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame, *
dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic.

Ant. Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi.

Ant. 3 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită.

II

12 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă, *
vă voi învăţa frica de Domnul.
13 Cine este omul care doreşte viaţa, *
care vrea zile multe ca să vadă binele?
14 Fereşte-ţi limba de răutate *
şi buzele de vorbe înşelătoare;
15 fugi de rău şi fă binele, *
caută pacea şi urmeaz-o.
16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi *
şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul, *
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.
18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude *
şi-i scapă din orice strâmtoare.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită *
şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.
20 Multe încercări se abat peste cel drept, *
dar Domnul îl eliberează din toate.
21 El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale, *
nici unul dintre ele nu va fi zdrobit.
22 Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea, *
iar duşmanii celui drept îşi vor primi pedeapsa.
23 Domnul eliberează sufletele slujitorilor săi, *
nu vor fi pedepsiţi cei ce se încred într-însul.

Ant. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (1Sam 15,22)
Oare Domnului îi plac arderile de tot şi jertfele de animale mai mult decât ascultarea de porunca lui? Fără îndoială, ascultarea este mai de preţ decât jertfa, supunerea valorează mai mult decât grăsimea animalelor.

V. Cel ce-mi aduce jertfă de laudă, acela mă cinsteşte.
R. Şi celui care umblă pe cale fără prihană îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

Rugăciunea de încheiere
Doamne Dumnezeule, Părinte atotputernic, noi ne închinăm maiestăţii tale şi te rugăm să reverşi lumina Duhului Sfânt asupra noastră, pentru ca, apăraţi de orice duşman, să ne bucurăm pururi întru lauda ta. Prin Cristos.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Gal 5,26; 6,2)
Să nu fim căutători de mărire deşartă, provocându-ne unii pe alţii şi invidiindu-ne între noi. Purtaţi-vă unii altora povara, şi astfel veţi împlini legea lui Cristos.

V. Cât e de bine şi de plăcut ca fraţii să locuiască împreună.
R. Acolo revarsă Dumnezeu binecuvântare.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, lumină şi flacără a iubirii veşnice, dă-ne harul să ardem pururi de dragostea ta, ca să te iubim pe tine mai presus de toate şi pe fraţii noştri, pentru tine, într-o unică iubire. Prin Cristos.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Mih 6,8)
Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul: să fii drept, să iubeşti caritatea şi să fii smerit înaintea Dumnezeului tău.

V. Pe calea mărturiilor tale e bucuria mea, Doamne.
R. Nu voi uita de cuvântul tău.

Rugăciunea de încheiere
Ascultă-ne, Doamne, şi dăruieşte-ne pacea statornică pe care o cerem de la tine, ca să te putem sluji cu bucurie în toate zilele vieţii noastre şi, prin mijlocirea preafericitei Fecioare Maria, să ne învrednicim a ajunge în împărăţia ta. Prin Cristos.

sus

Duminica a IV-a de peste an - Vesperele I
IMNUL

Stăpâne al lumii, tu eşti Creatorul,
Căci totul în tine îşi află izvorul;
Făpturile toate-s lucrarea ta sfântă,
De-aceea te cântă, te binecuvântă.

Odihnă ţi-ai dat după toată lucrarea
Asemenea nouă când cade-nserarea,
Căci tot truditorul puterea-şi reface
Prin somnul de noapte, în tihnă şi pace.

Când umbrele serii văzduhul îşi cerne,
Strigăm către tronu-ndurării eterne:
Prea mult supăratu-te-am, Doamne, cu toţii,
Tu însă pe noi supărarea să n-o ţii.

Amurgul acestei vieţi aşteptându-l,
La marea-ntâlnire cu tine ni-e gândul;
Să nu ne condamni la a ta judecată,
Arată-ţi atuncea iubirea de tată.

Rugămu-ne ţie, cu fruntea plecată,
Ascultă-ne ruga, cerescule Tată,
Cu Fiul cel care cu tine-i de-o fire
Şi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului.

Psalmul 121 (122)
Ierusalimul - cetatea sfântă
V-aţi apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc (Evr 12,22).

1 M-am bucurat când mi s-a spus: †
„Să mergem la casa Domnului”. *
2 Iată, picioarele noastre au ajuns la porţile tale, Ierusalime!
3 Ierusalimul este zidit *
ca o cetate bine întărită.
4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului, †
după legea lui Israel, *
ca să laude numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de judecată, *
tronurile casei lui David.
6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului: *
„Să fie în siguranţă cei care te iubesc!
7 Pacea să locuiască între zidurile tale *
şi liniştea în palatele tale”.
8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei, *
eu spun: „Pace ţie!”
9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, *
mă rog pentru fericirea ta!

Ant. Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului.

Ant. 2 De la straja dimineţii şi până în noapte sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul.

Psalmul 129 (130)
Dintru adâncuri strig către tine
El va mântui poporul său de păcatele sale (Mt 1,21).

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne, *
2 Doamne, ascultă glasul meu!
Pleacă-ţi urechea ta *
la glasul rugăciunii mele.
3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, *
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
4 La tine însă este iertare *
şi ne temem de tine.
5 Eu nădăjduiesc în Domnul; *
sufletul meu se încrede în cuvântul său.
6 Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul *
mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor.
Mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor, *
7 să nădăjduiască Israel în Domnul,
căci la Domnul este îndurare *
şi belşug de mântuire.
8 El îl va mântui pe Israel *
de toate fărădelegile lui.

Ant. De la straja dimineţii şi până în noapte sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul.

Ant. 3 În numele lui Isus să se plece tot genunchiul în cer şi pe pământ, aleluia.

Cântarea Fil 2,6-11
Cristos, slujitorul lui Dumnezeu

6 Cristos Isus, fiind din fire Dumnezeu, *
nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu,
7 dar s-a nimicit pe sine luând firea de sclav †
şi devenind asemenea oamenilor. *
După înfăţişare era considerat ca om.
8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte, *
şi încă moartea pe cruce.
9 De aceea, şi Dumnezeu l-a înălţat †
şi i-a dăruit un nume *
care este mai presus de orice alt nume,
10 pentru ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul: *
al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor din adâncuri,
11 şi orice limbă să proclame, spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: *
„Isus Cristos este Domnul!”

Ant. În numele lui Isus să se plece tot genunchiul în cer şi pe pământ, aleluia.

LECTURA SCURTĂ (2Pt 1,19-21)
Avem şi mai sigur cuvântul profetic la care faceţi bine că luaţi aminte ca la o lumină ce străluceşte în loc întunecos, până când se va lumina de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. Înainte de toate, să ştiţi aceasta: nici o profeţie a Scripturii nu se interpretează după propria părere a cuiva, deoarece profeţia nu a fost dată niciodată din voinţa omului, ci oamenii, conduşi de Duhul Sfânt, au vorbit de la Dumnezeu.

RESPONSORIUL SCURT
R. De la răsăritul soarelui până la apus, * lăudat să fie numele Domnului. De la răsăritul.
V. Mai presus de ceruri este slava lui, * lăudat să fie numele Domnului. Slavă Tatălui. De la răsăritul.

Ant. la Magnificat

Anul A Văzând mulţimile, Isus s-a suit pe munte şi s-au apropiat de el ucenicii săi. Iar el a început să-i înveţe, zicând: „Fericiţi cei săraci în duh, căci a lor este împărăţia cerurilor”.

Anul B Toţi erau uimiţi de învăţătura lui Isus, căci îi învăţa ca unul care are putere.

Anul C Toţi se minunau de cuvintele pline de har ce ieşeau din gura lui Isus.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. la Magnificat

Anul A Văzând mulţimile, Isus s-a suit pe munte şi s-au apropiat de el ucenicii săi. Iar el a început să-i înveţe, zicând: „Fericiţi cei săraci în duh, căci a lor este împărăţia cerurilor”.

Anul B Toţi erau uimiţi de învăţătura lui Isus, căci îi învăţa ca unul care are putere.

Anul C Toţi se minunau de cuvintele pline de har ce ieşeau din gura lui Isus.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să ne rugăm lui Cristos, bucuria tuturor celor care speră în el:
Priveşte la noi, Doamne, şi ascultă-ne!
Isuse, martor credincios, primul născut dintre cei morţi, care ne-ai spălat de păcate în sângele tău,
– dă-ne harul să ne aducem aminte de faptele tale minunate.
Acelora pe care i-ai chemat să fie vestitori ai evangheliei
– dă-le harul să fie aflaţi împărţitori râvnici şi credincioşi ai tainelor împărăţiei tale.
Rege al păcii, revarsă Duhul tău asupra acelora care conduc popoarele,
– ca să-şi întoarcă ochii spre cei săraci şi nefericiţi.
Apără-i pe aceia care suferă discriminare din cauza rasei, a stării sociale, a limbii sau a religiei
– şi fă să li se recunoască drepturile şi demnitatea.
Pe toţi aceia care au plecat din această lume în iubirea ta, fă-i părtaşi la fericirea veşnică
– alături de fericita Fecioară Maria şi de toţi sfinţii tăi.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te adorăm cu suflet neîmpărţit şi să-i iubim pe toţi oamenii cu iubirea ta. Prin Domnul.

Vizualizări: 29

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 42

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

Altmarius.ning.com website reputation

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor