altmarius

cultură şi spiritualitate

30 decembrie - Laudele
Imnul

Pe marele-mpărat Isus
Maria-n lume l-a adus;
Să-l preamărim cu-al nostru cânt
Pe faţa-ntregului pământ.

Al lumii Domn şi ziditor
Îmbracă chip de servitor,
Voind, la moarte osândit,
Să-i smulgă morţii ce-a zidit.

Cel necuprins şi făr-hotar
Fecioarei, printr-un tainic har,
Îi este dat spre-a fi purtat
În sânul ei imaculat.

Fără bărbat, doar c-un cuvânt,
Concepe de la Duhul Sfânt
Iar trupul ei, prea gingaş crin,
Devine sanctuar divin.

Ioan purtat de-al mamei sân
L-a salutat pe-al său stăpân
Când cel vestit de Gabriel
S-a dus în vizită la el.

Isuse, copilaş plăpând,
Pe-un braţ de paie zaci plângând,
Iar mama-ţi cântă-ncetişor:
Dormi, scump odor, o, dormi uşor.

Cu cetele cereşti de sfinţi
Păstorii simpli şi cuminţi
Slăvesc pe marele-mpărat
Găsit în scutece-nfăşat.

Isuse, care ne-ai fost dat
De Maica fără de păcat,
Te preamărim în dulce cânt
Cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Pe cine aţi văzut, păstori? Spuneţi! Vestiţi-ne: cine s-a arătat pe pământ? L-am văzut pe prunc şi corurile de îngeri lăudându-l pe Domnul, aleluia.

Psalmul 62 (63),2-9
Sufletul însetat de Dumnezeu
Cel care părăseşte lucrările întunericului veghează pentru Dumnezeu.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, *
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, †
pe tine te doreşte trupul meu, *
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.
3 Astfel te-am căutat în sanctuarul tău, *
ca să contemplu puterea şi măreţia ta.
4 Îndurarea ta preţuieşte mai mult decât viaţa, *
de aceea buzele mele te laudă.

5 Te voi binecuvânta toată viaţa mea *
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime, *
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,
7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu *
şi mă gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea.
8 Pentru că ai fost ajutorul meu, *
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
9 Mă ataşez de tine cu tot sufletul *
şi dreapta ta mă ocroteşte.

Ant. Pe cine aţi văzut, păstori? Spuneţi! Vestiţi-ne: cine s-a arătat pe pământ? L-am văzut pe prunc şi corurile de îngeri lăudându-l pe Domnul, aleluia.

Ant. 2 Îngerul le-a spus păstorilor: Vă vestesc bucurie mare, pentru că vi s-a născut astăzi Mântuitorul lumii, aleluia.

Cântarea Dan 3,57-88.56
Toată creatura să-l laude pe Domnul
Aduceţi laudă Dumnezeului nostru, voi, toţi slujitorii lui! (Ap 19,5).

57 Binecuvântaţi-l, toate lucrările Domnului, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
58 Binecuvântaţi-l, ceruri, pe Domnul, *
59 binecuvântaţi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul!

60 Binecuvântaţi-l, toate apele care sunteţi deasupra cerului, pe Domnul, *
61 să-l binecuvânteze orice putere pe Domnul!
62 Binecuvântaţi-l, soare şi lună, pe Domnul, *
63 binecuvântaţi-l, stele ale cerului, pe Domnul!

64 Binecuvântaţi-l, ploi şi rouă, pe Domnul, *
65 binecuvântaţi-l, toate vânturile, pe Domnul!
66 Binecuvântaţi-l, foc şi căldură, pe Domnul, *
67 binecuvântaţi-l, frig şi arşiţă, pe Domnul!

68 Binecuvântaţi-l, rouă şi chiciură, pe Domnul, *
69 binecuvântaţi-l, ger şi îngheţ, pe Domnul!
70 Binecuvântaţi-l, gheţuri şi zăpezi, pe Domnul, *
71 binecuvântaţi-l, nopţi şi zile, pe Domnul!

72 Binecuvântaţi-l, lumină şi întuneric, pe Domnul, *
73 binecuvântaţi-l, fulgere şi nori, pe Domnul!
74 Să-l binecuvânteze pământul pe Domnul, *
să-l laude şi să-l preamărească în veci!

75 Binecuvântaţi-l, munţi şi dealuri, pe Domnul, *
76 binecuvântaţi-l, tot ce răsare pe pământ, pe Domnul!
77 Binecuvântaţi-l, mări şi râuri, pe Domnul, *
78 binecuvântaţi-l, izvoare, pe Domnul!

79 Binecuvântaţi-l, balene şi tot ce mişcă în ape, pe Domnul, *
80 binecuvântaţi-l, toate păsările cerului, pe Domnul!
81 Binecuvântaţi-l, fiare şi dobitoace, pe Domnul, *
82 binecuvântaţi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul!

83 Binecuvântează-l, Israele, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!
84 Binecuvântaţi-l, preoţi ai Domnului, pe Domnul, *
85 binecuvântaţi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul!

86 Binecuvântaţi-l, duhuri şi suflete ale drepţilor, pe Domnul, *
87 binecuvântaţi-l, sfinţi şi smeriţi cu inima, pe Domnul!
88 Binecuvântaţi-l, voi, Anania, Azaria şi Misael, pe Domnul, *
lăudaţi-l şi preamăriţi-l în veci!

Să binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, *
să-l lăudăm şi să-l preamărim în veci!
56 Binecuvântat eşti în tăria cerului, *
vrednic de laudă şi preamărit în veci!

La sfârşitul acestei cântări nu se spune Slavă Tatălui.

Ant. Îngerul le-a spus păstorilor: Vă vestesc bucurie mare, pentru că vi s-a născut astăzi Mântuitorul lumii, aleluia.

Ant. 3 Astăzi ni s-a născut un prunc şi va fi numit: Dumnezeu puternic, aleluia.

Psalmul 149
Noua cântare a sfinţilor
Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresălta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, *
lauda lui în adunarea credincioşilor săi.
2 Să se bucure Israel de creatorul său, *
să tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.
3 Să laude numele lui în dansuri, *
să-i cânte psalmi cu harpa şi cu cetera.
4 Căci Domnul îl iubeşte pe poporul său *
şi-i încoronează pe cei smeriţi cu mântuire.

5 Să tresalte de bucurie în mărire, credincioşii lui, *
să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.
6 Gura să le fie plină de laudele Domnului; *
şi săbii cu două tăişuri să fie în mâinile lor,
7 ca să arunce răzbunare asupra neamurilor *
şi pedeapsă asupra popoarelor;
8 ca să-i lege pe regii lor în lanţuri *
şi pe mai-marii lor în cătuşe de fier,
9 ca să facă cu ei judecata care a fost scrisă; *
aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui.

Ant. Astăzi ni s-a născut un prunc şi va fi numit: Dumnezeu puternic, aleluia.

Lectura scurtă (Is 9,5)
Un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este: Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principe al păcii.

Responsoriul scurt
R. Domnul a făcut cunoscută, * aleluia, aleluia. Domnul.
V. Mântuirea sa, * aleluia, aleluia. Slavă Tatălui. Domnul.

Ant. la Benedictus Când s-a născut Domnul, corul îngerilor cânta zicând: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe tron, şi a Mielului”.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul 74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă, 75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Când s-a născut Domnul, corul îngerilor cânta zicând: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care şade pe tron, şi a Mielului”.

Rugăciunea universală
Să-l rugăm pe Cristos, în care Tatăl a hotărât să refacă toate:
Fiule preaiubit al lui Dumnezeu, ascultă-ne!
Fiule al lui Dumnezeu, care erai de le început la Tatăl şi la plinirea timpului te-ai făcut om,
– dăruieşte-ne iubire frăţească faţă de toţi.
Tu te-ai făcut sărac pentru ca, prin sărăcia ta, să ne îmbogăţeşti pe noi; te-ai nimicit pe tine însuţi pentru ca, prin umilinţa ta, să ne faci părtaşi ai gloriei tale:
– fă-ne slujitori credincioşi ai evangheliei.
Tu ne-ai dăruit lumină, nouă care zăceam în întuneric şi în umbra morţii:
– dăruieşte-ne tărie, dreptate şi pace.
Dă-ne inimă dreaptă şi sinceră ca să ascultăm cuvântul tău
– şi pregăteşte în noi şi în lume roade îmbelşugate pentru slava ta.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Atotputernice Dumnezeule, dă-ne, te rugăm, harul, ca noua naştere, în trup omenesc, a Fiului tău unul-născut să ne elibereze de jugul cel vechi al robiei păcatului. Prin Domnul.

sus

30 decembrie - Ora Medie
Ora a treia

Imnul

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ant. Iosif şi Maria, mama lui Isus, erau uimiţi de cele ce se spuneau despre el.

Ora a şasea

Imnul

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Maria păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei.

Ora a noua

Imnul

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor.

Psalmodia

Psalmul 118 (119),9-16
II (Bet)

9 Cum va putea un tânăr să rămână curat pe cale? *
Numai păzind cuvintele tale.
10 Te caut din toată inima; *
nu lăsa să mă abat de la hotărârile tale.
11 Păstrez în inimă cuvintele tale *
ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
12 Binecuvântat eşti, Doamne, *
învaţă-mă orânduirile tale.
13 Vestesc cu buzele mele *
toate judecăţile tale.
14 Mă bucur pe calea învăţăturilor tale, *
mai mult decât de orice bogăţie.
15 Meditez la poruncile tale *
şi am sub ochi cărările tale.
16 Orânduirile tale sunt desfătarea mea *
şi nu voi uita cuvântul tău.

Psalmul 16 (17)
De cei nelegiuiţi izbăveşte-mă, Doamne!
În zilele vieţii sale pământeşti..., Cristos a înălţat rugăciuni... şi a fost ascultat (Evr 5,7).

I

1 Ascultă, Doamne, dreptatea mea, *
ia aminte la strigarea mea;
pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea, *
de pe buze care nu au înşelăciune.
2 Judecata mea să vină de la tine, *
ochii tăi să vadă dreptatea.
3 Pune la încercare inima mea, cerceteaz-o noaptea,
încearcă-mă în foc, *
dar nu vei găsi în mine nedreptate.
4 Gura mea nu a păcătuit, fiind părtaşă la faptele oamenilor; *
pentru cuvintele buzelor tale m-am păzit de căile făcătorilor de rele.
5 Tu îmi păstrezi paşii siguri pe căile tale, *
ca să nu se clatine picioarele mele.
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi, *
pleacă-ţi urechea spre mine şi ascultă cuvintele mele.
7 Arată-ţi bunătatea ta cea mare, †
tu, care cu dreapta ta îi scapi de duşmani *
pe cei care se încred în tine.
8 Păzeşte-mă ca pe lumina ochilor; †
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale *
9 de faţa celor răi care mă prigonesc.

II

Duşmanii sufletului meu mă împresoară cu furie, †
10 ei şi-au închis inima, *
gura lor vorbeşte cu aroganţă.
11 Acum vin asupra mea, mă înconjoară, *
ochii lor mă aţintesc ca să mă doboare la pământ,
12 cu înfăţişare ca de leu gata de pradă *
şi ca un pui de leu ce stă la pândă în ascunzişuri.
13 Ridică-te, Doamne! Ieşi în calea lor şi împiedică-i! *
Cu sabia ta scapă sufletul meu de cel nelegiuit.
14 Mântuieşte-mă, Doamne, cu mâna ta de aceşti morţi, *
de muritorii ce şi-au luat partea în viaţa aceasta.
Din rezervele tale tu umpli stomacul lor, *
se vor sătura fiii lor şi va rămâne destul şi pentru copiii lor.
15 Dar eu, în dreptate, voi vedea faţa ta, *
când mă voi scula mă voi sătura de chipul tău.


Ora a treia

Ant. Iosif şi Maria, mama lui Isus, erau uimiţi de cele ce se spuneau despre el.

Lectura scurtă (Dt 4,7)
Care este acel popor atât de mare ai cărui dumnezei să fie atât de aproape cât de aproape este Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm?

V. Domnul şi-a amintit de îndurarea sa, aleluia.
R. Şi de fidelitatea sa faţă de casa lui Israel, aleluia.

Ora a şasea

Ant. Maria păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei.

Lectura scurtă (Is 12,5-6)
Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate! Să ştie aceasta tot pământul! Tresaltă de bucurie şi înalţă laude, tu, care locuieşti în Sion, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!

V. Au văzut toate marginile pământului, aleluia.
R. Mântuirea Dumnezeului nostru, aleluia.

Ora a noua

Ant. Au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor.

Lectura scurtă (Cf. Tob 14,6-7)
Toate popoarele de pe tot pământul se vor întoarce şi se vor teme de Dumnezeu cu adevărat şi-şi vor părăsi toţi idolii. Şi-l vor binecuvânta pe Dumnezeul cel veşnic în dreptate. Toţi fiii lui Israel care vor fi eliberaţi în zilele acelea, amintindu-şi de Dumnezeu cu adevărat, se vor aduna şi vor veni în Ierusalim. Şi se vor bucura toţi cei care-l iubesc pe Dumnezeu cu adevărat.

V. Mila şi adevărul s-au întâmpinat, aleluia.
R. Dreptatea şi pacea s-au îmbrăţişat, aleluia.

Rugăciunea de încheiere
Atotputernice Dumnezeule, dă-ne, te rugăm, harul, ca noua naştere, în trup omenesc, a Fiului tău unul-născut să ne elibereze de jugul cel vechi al robiei păcatului. Prin Domnul.

sus

30 decembrie - Vesperele
Imnul

Cristoase, scump Mântuitor,
În lume aşteptat cu dor,
Din Tatăl veşnic te-ai născut
Când nu era vreun început.

Splendoare-a Tatălui din cer,
Speranţă pentru cei ce pier,
Privirea-ţi blândă s-o cobori
Spre-ai tăi nevrednici slujitori.

Mărite Doamne, nu uita
Că-n marea îndurare-a ta
Din Maica sfântă te-ai născut
La fel ca noi c-un trup de lut.

Voind să ne salvezi pe toţi
Şi din păcate să ne scoţi,
Te-ai coborât ca prunc divin
Să-mparţi al nostru trist destin.

Păduri şi ape, cer, pământ
Şi toate câte-n ele sunt
Cu îngerii de sus, în cor,
S-adore pe stăpânul lor.

În ziua sfântului Crăciun
Creştinii fericiţi îţi spun:
Isuse, bun venit la noi,
La cei săraci, flămânzi şi goi.

Isuse, care ne-ai fost dat
De Maica fără de păcat,
Te preamărim în dulce cânt
Cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 A ta este stăpânirea în ziua puterii tale, în strălucirea sfinţeniei; din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.

Psalmul 109 (110),1-5.7

1 Aşa vorbeşte Domnul către Domnul meu: „Şezi la dreapta mea *
până voi pune pe duşmanii tăi aşternut picioarelor tale”.
2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: *
„Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!”
3 În ziua puterii tale, †
tu domneşti strălucind de sfinţenie; *
din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.
4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău: *
„Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec!”
5 Domnul este la dreapta ta, *
el va zdrobi regi în ziua mâniei sale.
7 Va bea din pârâu pe cale *
şi, de aceea, îşi va înălţa capul.

Ant. A ta este stăpânirea în ziua puterii tale, în strălucirea sfinţeniei; din sânul aurorei, ca roua, te-am născut.

Ant. 2 La Domnul este îndurare şi belşug de mântuire la el.

Psalmul 129 (130)

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne, *
2 Doamne, ascultă glasul meu!
Pleacă-ţi urechea ta *
la glasul rugăciunii mele.
3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne, *
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
4 La tine însă este iertare *
şi ne temem de tine.
5 Eu nădăjduiesc în Domnul; *
sufletul meu se încrede în cuvântul său.
6 Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul *
mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor.
Mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor, *
7 să nădăjduiască Israel în Domnul,
căci la Domnul este îndurare *
şi belşug de mântuire.
8 El îl va mântui pe Israel *
de toate fărădelegile lui.

Ant. La Domnul este îndurare şi belşug de mântuire la el.

Ant. 3 La început şi înaintea veacurilor, Cuvântul era Dumnezeu: astăzi el s-a născut ca Mântuitor al lumii.

Cântarea Cf. Col 1,12-20

12 Să-i aducem mulţumire lui Dumnezeu Tatăl, *
care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului *
şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale,
14 în care avem răscumpărarea, *
iertarea păcatelor.
15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, *
primul născut între toate creaturile.
16 Căci în el au fost create toate: †
cele din cer şi cele de pe pământ, *
cele văzute şi cele nevăzute: tronurile şi domniile, *
puterile şi stăpânirile.
Toate au fost create prin el şi pentru el. †
17 El este înainte de toate *
şi toate există prin el.
18 El este capul trupului, al Bisericii; †
el este începutul, primul născut dintre cei morţi; *
ca să fie cel dintâi în toate.
19 Căci i-a plăcut lui Dumnezeu *
ca toată plinătatea să locuiască în el.
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, †
cele de pe pământ şi cele din cer, *
aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Ant. La început şi înaintea veacurilor, Cuvântul era Dumnezeu: astăzi el s-a născut ca Mântuitor al lumii.


Lectura scurtă (Cf. 2Pt 1,3-4)
Cristos, prin puterea lui dumnezeiască, ne-a dăruit toate cele necesare spre viaţă şi evlavie prin cunoaşterea celui care ne-a chemat la propria lui mărire şi putere. Prin acestea, ne-a dat promisiunile lui preţioase şi mari, pentru ca astfel să deveniţi părtaşi ai naturii sale dumnezeieşti, după ce v-aţi smuls din depravarea care este în poftele lumii.

Responsoriul scurt
R. Cuvântul s-a făcut trup, * aleluia, aleluia. Cuvântul.
V. Şi a locuit între noi, * aleluia, aleluia. Slavă Tatălui. Cuvântul.

Ant. la Magnificat Te preamărim, Născătoare de Dumnezeu, pentru că din tine s-a născut Cristos; salvează-i pe toţi cinstitorii tăi.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Te preamărim, Născătoare de Dumnezeu, pentru că din tine s-a născut Cristos; salvează-i pe toţi cinstitorii tăi.

Rugăciunea universală
Să-l aclamăm cu bucurie pe Cristos, conducătorul născut în Betleemul Iudeii spre a conduce poporul său sfânt pe calea mântuirii, şi să-l rugăm:
Harul tău, Doamne, să fie pururea cu noi!
Cristoase, mântuitorule dorit de oameni, răspândeşte evanghelia ta acolo unde cuvântul vieţii nu a fost încă primit;
– atrage-i la tine pe toţi oamenii.
Doamne Cristoase, lărgeşte Biserica ta până la marginile pământului,
– ca să-i îmbrăţişeze pe oamenii din toate naţiunile şi limbile.
Rege al regilor, călăuzeşte inimile şi minţile conducătorilor,
– pentru ca, urmărind dreptatea, să lucreze pentru pacea şi libertatea tuturor popoarelor.
Stăpâne atotputernic, tăria celor slabi, dă-le putere celor ispitiţi, ridică-i pe cei căzuţi, ocroteşte-i pe cei aflaţi în primejdie,
– mângâie-i pe cei dezamăgiţi şi deznădăjduiţi, întăreşte credinţa celor asupriţi.
Mângâietorule al celor întristaţi, vino în ajutorul celor aflaţi în pragul morţii,
– călăuzeşte-i la izvoarele apei celei vii.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Atotputernice Dumnezeule, dă-ne, te rugăm, harul, ca noua naştere, în trup omenesc, a Fiului tău unul-născut să ne elibereze de jugul cel vechi al robiei păcatului. Prin Dom

Vizualizări: 41

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor