altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfântul Francisc Xaveriu - Laudele
Imnul

Azi serbăm cu bucurie marea luptă şi izbândă
Ce în viaţă-a câştigat-o un păstor cu fire blândă.
El se află-acum în ceruri înălţat în slavă peste
Sfinţi şi îngeri, iară tronul mai presus de stele-i este.

El e preotul cucernic ce-n iubire şi răbdare,
Cu lumina-nvăţăturii şi-a purtării exemplare,
A condus cu-nţelepciune mica turmă-ncredinţată
Pe cărarea care duce către veşnica răsplată.

Doamne, vina noastră mare ne apasă, ne doboară;
Rugăciunea slugii tale să ne scape de povară.
Noi sperăm să-avem intrare, pentru meritele sale,
În lăcaşul veşnic unde nu-i durere, nu e jale.

Îţi aducem închinare, Dumnezeule, tu care
Ai creat cu mână tare şi pământ, şi cer, şi mare.
De la tine-având primite legi precise, rosturi bune,
Cârmuirii tale, Doamne, universul se supune. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Treziţi-vă, harpă şi alăută! Vreau să trezesc aurora.

Psalmul 56 (57)
Rugăciune de dimineaţă la vreme de mâhnire
Acest psalm cântă patima Domnului (sf. Augustin).

2 Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, *
pentru că la tine îşi află refugiul sufletul meu;
şi la umbra aripilor tale îmi caut un loc de scăpare *
până va trece primejdia.
3 Strig către Dumnezeul cel preaînalt, *
către Dumnezeul care îmi face binele:

4 va trimite din ceruri şi mă va elibera, †
îi va face de ruşine pe cei care mă prigonesc, *
va trimite Dumnezeu îndurarea şi adevărul său.
5 Sufletul meu e culcat în mijlocul puilor de leu *
care-i sfâşie pe fiii oamenilor;
dinţii lor sunt suliţe şi săgeţi, *
iar limbile lor, săbii ascuţite.
6 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, *
peste tot pământul este slava ta!
7 Au întins cursă paşilor mei *
şi au încovoiat sufletul meu.
Au săpat în faţa mea o groapă, *
dar ei înşişi au căzut în ea.

8 Inima mea este liniştită, Dumnezeule, †
liniştită este inima mea. *
9 Ţie îţi voi înălţa imnuri şi ţie îţi voi cânta. Trezeşte-te, gloria mea! † Treziţi-vă, harpă şi alăută; *
vreau să trezesc aurora.
10 Te voi lăuda printre popoare, Doamne, *
îţi voi cânta imnuri printre neamuri.
11 Pentru că îndurarea ta este mare, până la ceruri, *
şi fidelitatea ta, până la nori.
12 Înalţă-te peste ceruri, Dumnezeule, *
peste tot pământul este slava ta!

Ant. Treziţi-vă, harpă şi alăută! Vreau să trezesc aurora.

Ant. 2 Poporul meu se va îndestula din bunătăţile mele, spune Domnul.

Cântarea Ier 31,10-14
Bucuria poporului eliberat
Isus trebuia să moară... pentru a-i aduna laolaltă pe fiii risipiţi ai lui Dumnezeu (In 11,51-52).

10 Ascultaţi, popoarelor, cuvântul Domnului, *
vestiţi-l în insulele îndepărtate şi spuneţi:
„Cel care l-a împrăştiat pe Israel, tot el îl va aduna *
şi-l va păzi aşa cum păstorul îşi păzeşte turma”.
11 Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob, *
l-a eliberat din mâna celui mai puternic.
12 Ei vor veni şi îl vor lăuda pe muntele Sionului, *
şi se vor aduna din toate părţile spre bunătăţile Domnului,
spre grâu, spre vin şi untdelemn, *
spre miei şi spre viţei,
şi vor fi sufletele lor ca o grădină bine udată, *
şi nu vor mai duce lipsă de nimic.

13 Atunci fecioara se va prinde cu veselie în horă, *
se vor bucura tinerii şi bătrânii împreună.
„Voi schimba jalea lor în bucurie, *
îi voi mângâia şi-i voi înveseli după necazul lor.
14 Voi îmbăta sufletele preoţilor de belşug *
şi poporul meu se va îndestula din bunătăţile mele”.

Ant. Poporul meu se va îndestula din bunătăţile mele, spune Domnul.

Ant. 3 Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda, în cetatea Dumnezeului nostru. †

Psalmul 47 (48)
Aducere de mulţumire pentru mântuirea poporului
M-a răpit în duh pe un munte înalt... şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul (Ap 21,10).

2 Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda *
în cetatea Dumnezeului nostru.
3 † Muntele său cel sfânt este cea mai frumoasă înălţime, *
bucuria întregului pământ.
Muntele Sion, în partea de miazănoapte, *
este cetatea marelui rege.
4 Dumnezeu, în palatele sale, *
este cunoscut ca un loc de refugiu.

5 Căci iată, regii s-au aliat, *
au înaintat împreună;
6 dar abia au văzut şi au rămas înmărmuriţi, *
cuprinşi de groază, au luat-o la fugă.
7 I-a apucat tremuratul acolo, *
dureri ca ale celei ce naşte.
8 A fost ca vântul de la răsărit, *
care sfărâmă corăbiile din Tarşiş.

9 Tot ce auzisem, aşa am văzut în cetatea Domnului oştirilor, †
în cetatea Dumnezeului nostru; *
Dumnezeu a întărit-o pentru totdeauna.
10 Ne amintim de bunătatea ta, Dumnezeule, *
în mijlocul templului tău.
11 Ca şi numele tău, Dumnezeule, †
slava ta se întinde până la marginile pământului; *
dreapta ta este plină de dreptate.
12 Să se veselească Muntele Sionului †
şi să tresalte de bucurie fiicele lui Iuda *
pentru judecăţile tale!

13 Cutreieraţi Sionul, mergeţi împrejurul lui, *
număraţi turnurile sale;
14 admiraţi zidurile sale, †
cercetaţi-i palatele, *
ca să povestiţi generaţiilor viitoare:
15 pentru că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru †
în veci şi în vecii vecilor, *
el ne va călăuzi până dincolo de moarte.

Ant. Mare este Domnul şi vrednic de toată lauda, în cetatea Dumnezeului nostru.

Lectura scurtă (Evr 13,7-9a)
Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au învăţat cuvântul lui Dumnezeu şi, meditând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor. Isus Cristos cel de ieri şi de astăzi este acelaşi în vecii vecilor. Nu vă lăsaţi seduşi de învăţături diferite şi străine.

Responsoriul scurt
R. Ierusalime, eu ţi-am rânduit străjeri, * ei vor vesti numele Domnului. Ierusalime.
V. Zi şi noapte nu vor tăcea, * ei vor vesti numele Domnului. Slavă Tatălui. Ierusalime.

Ant. la Benedictus Nu voi sunteţi aceia care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru vorbeşte în voi.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Nu voi sunteţi aceia care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru vorbeşte în voi.

Rugăciunea universală
Să-i aducem laude şi mulţumiri lui Cristos, bunul păstor, care şi-a dat viaţa pentru oile sale, şi să-l implorăm spunând:
Doamne, fii tu păstorul poporului tău!
Cristoase, care prin sfinţii păstori ai voit să-ţi arăţi iubirea şi îndurarea,
– nu înceta niciodată să ne călăuzeşti cu milă, prin ei.
Tu, care prin vicarii tăi îţi exerciţi necontenit misiunea de învăţător şi păstor sufletesc,
– fii tu mereu acela care ne conduci prin mai-marii noştri.
Tu, care, prin sfinţii tăi puşi în fruntea poporului, te-ai arătat medic al sufletelor şi al trupurilor,
– nu înceta să ne vindeci şi să ne sfinţeşti prin ei.
Tu, care ţi-ai povăţuit turma prin înţelepciunea şi iubirea sfinţilor,
– edifică-ne pururi în sfinţenie prin păstorii noştri.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care prin predica sfântului Francisc Xaveriu ţi-ai dobândit popoare multe, dă-le credincioşilor tăi harul să ardă şi ei de aceeaşi râvnă a credinţei, iar Biserica ta sfântă să se bucure pretutindeni de un mare număr de fii. Prin Domnul.

sus

Sfântul Francisc Xaveriu - Ora Medie
IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

PSALMODIA

Psalmul 118 (119),17-24
III (Ghimel)

17 Fă bine slujitorului tău, ca să rămân în viaţă *
şi să păzesc cuvântul tău.
18 Deschide-mi ochii ca să văd *
minunăţiile legii tale!
19 Eu sunt străin pe pământ: *
să nu ascunzi de mine poruncile tale!
20 Sufletul meu se consumă într-una * de dorul judecăţilor tale.

21 Tu îi mustri pe cei mândri, pe cei blestemaţi *
care se abat de la hotărârile tale.
22 Ia de la mine ocara şi defăimarea, *
căci am păzit învăţăturile tale.
23 Chiar dacă cei puternici se pun împotriva mea, *
totuşi slujitorul tău se gândeşte la orânduirile tale.
24 Învăţăturile tale sunt desfătarea mea, *
îndreptările tale sunt sfătuitorii mei.

Psalmul 24 (25)
Rugăciune pentru iertare şi mântuire
Speranţa nu înşală (Rom 5,5).

I

1 Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu, *
2 Dumnezeul meu, mă încred în tine;
să nu fiu făcut de ruşine, *
ca să nu râdă de mine duşmanii mei.
3 Toţi cei care se încred în tine *
nu vor fi făcuţi de ruşine.
Vor fi făcuţi de ruşine *
cei care te trădează pentru lucruri de nimic.

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale, *
şi învaţă-mă cărările tale.
5 Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă, †
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele *
şi pe tine te-am aşteptat ziua întreagă.
6 Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurările tale †
şi de faptele milostivirii tale, *
căci ele sunt veşnice.
7 Nu-ţi aduce aminte de păcatele tinereţii mele *
şi de fărădelegile mele;
adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta, *
pentru bunătatea ta, Doamne.

8 Domnul este bun şi drept, *
el arată păcătoşilor calea;
9 îi face pe cei săraci să umble după dreptate, *
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale.
10 Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare*
pentru cei ce păzesc legământul şi legile sale.
11 Pentru numele tău, Doamne, *
iartă-mi păcatul meu pentru că este mare.

II

12 Cine este omul care se teme de Domnul? *
Lui îi arată calea pe care s-o aleagă.
13 Sufletul lui va locui în fericire *
şi urmaşii lui vor moşteni pământul.
14 Domnul descoperă taina sa celor care se tem de el *
şi îi învaţă legământul său.
15 Ochii mei sunt pururea spre Domnul, *
căci el scoate din laţ picioarele mele.
16 Întoarce-te spre mine şi arată-ţi îndurarea, *
căci sunt singur şi nefericit.
17 Eliberează de nelinişte inima mea, *
scoate-mă din necazurile mele.

18 Priveşte la umilirea şi la truda mea *
şi iartă-mi toate păcatele.
19 Vezi că duşmanii mei se înmulţesc *
şi cu ură înverşunată mă urăsc.
20 Păzeşte sufletul meu şi mântuieşte-mă; *
să nu fiu făcut de ruşine pentru că mi-am pus speranţa în tine.
21 Nevinovăţia şi dreptatea să mă ocrotească *
pentru că am sperat în tine.
22 Eliberează-l, Dumnezeule, pe Israel *
din toate strâmtorările sale.

Ora a treia

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

LECTURA SCURTĂ (1Tim 4,16)
Ai grijă de tine şi de învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând astfel, te vei mântui şi pe tine, şi pe aceia care te ascultă.

V. Domnul l-a ales pe slujitorul său.
R. Ca să-l păstorească pe Iacob, moştenirea sa.

Ora a şasea

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

LECTURA SCURTĂ (1Tim 1,12)
Îi mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit pentru că m-a găsit vrednic de încredere, rânduindu-mă în slujirea sa.

V. Nu mă ruşinez de evanghelie.
R. Căci este puterea lui Dumnezeu spre mântuire.

Ora a noua

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

LECTURA SCURTĂ (1Tim 3,13)
Cei care slujesc bine dobândesc un loc de cinste şi mult curaj în credinţa care este în Cristos Isus.

V. Dacă Domnul n-ar zidi casa.
R. În zadar ar trudi cei care o zidesc.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care prin predica sfântului Francisc Xaveriu ţi-ai dobândit popoare multe, dă-le credincioşilor tăi harul să ardă şi ei de aceeaşi râvnă a credinţei, iar Biserica ta sfântă să se bucure pretutindeni de un mare număr de fii. Prin Domnul.

sus

Sfântul Francisc Xaveriu - Vesperele
Imnul

Tu cel ce ţesut-ai din raze veşmântul,
Păstorule sfinte, primeşte azi cântul
Pe care-l înalţă smeritele gloate;
Primească-l prin tine Stăpânul a toate.

E unicul Preot, Cristos e cel care
Cu Tatăl ceresc ne-a adus împăcare.
În inimi simţim bucurie deplină
Căci el ne-a salvat de păcat şi de vină.

A binevoit el, Cristos, să te cheme
Ca preot la treapta onoarei supreme,
Ca Tatălui său să-i aducă onoare
Şi viaţa divină la noi s-o coboare.

Chemat ca apostol pe urmele sale,
Cristos te-a-nălţat la onoruri regale;
Ai fost ca şi dânsul păstor pentru turmă,
Oiţele scumpe mergându-ţi pe urmă.

Tu cel ce te afli-n lăcaşele sfinte,
La noi cei rămaşi pe pământ ia aminte
Şi fă-ne părtaşi la cereasca agapă
Cu cei ce l-al vieţii izvor se adapă.

Treimii să-i fie mărire-n vecie
Căci binevoit-a păstorule, ţie
-n a sa-mpărăţie pe frunte să-ţi pună
Ca dreaptă răsplată cerească cunună. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Dumnezeu m-a făcut slujitor al evangheliei prin harul pe care mi l-a dat.

Psalmul 14 (15)

1 Doamne, cine va locui în cortul tău? *
Cine se va odihni pe muntele tău cel sfânt?
2 Cel care umblă fără prihană, *
face dreptatea şi spune adevărul din inimă;
3 cel care nu calomniază cu limba †
şi nu face rău semenului său, *
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4 În ochii săi, cel nelegiuit e vrednic de dispreţ, *
dar îi cinsteşte pe cei care se tem de Domnul.
Chiar dacă i-ar fi spre pagubă, *
nu-şi calcă jurământul.
5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă *
şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel care trăieşte astfel *
nu se va clătina în veci!

Ant. Dumnezeu m-a făcut slujitor al evangheliei prin harul pe care mi l-a dat.

Ant. 2 Acesta este slujitorul credincios şi înţelept pe care l-a pus Domnul peste familia sa.

Psalmul 111 (112)

1 Fericit este omul care se teme de Domnul, *
care îşi află mare plăcere în poruncile lui!
2 Seminţia lui va fi puternică pe pământ *
şi urmaşii celor drepţi vor fi binecuvântaţi.
3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie, *
dreptatea lui rămâne pe vecie.
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, *
el este blând, îndurător şi drept.
5 Fericit este omul care are milă şi dă cu împrumut, †
el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. *
6 El nu se clatină niciodată. Cel drept va fi amintit pentru totdeauna. *
7 El nu se teme de zvonurile rele, inima lui e tare şi se încrede în Domnul. †
8 Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă, *
până când va triumfa peste duşmanii săi.
9 El este darnic faţă de cei săraci, †
dreptatea lui rămâne în vecii vecilor *
iar fruntea lui se înalţă cu cinste.
10 Cel nelegiuit va vedea şi se va mânia, †
va scrâşni din dinţi şi se va topi. *
Dorinţa păcătoşilor rămâne neîmplinită.

Ant. Acesta este slujitorul credincios şi înţelept pe care l-a pus Domnul peste familia sa.

Ant. 3 Oile mele îmi vor asculta glasul şi va fi o singură turmă şi un singur păstor.

Cântarea Ap 15,3b-4 3b

Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Oile mele îmi vor asculta glasul şi va fi o singură turmă şi un singur păstor.

Lectura scurtă (1Pt 5,1-4)
Aşadar, pe prezbiterii care sunt între voi, eu, care sunt prezbiter ca şi ei şi martor al suferinţelor lui Cristos şi părtaş al gloriei care se va arăta, îi îndemn: Păstoriţi turma lui Dumnezeu care v-a fost încredinţată, suprave- ghind-o, nu cu silă, ci de bunăvoie, aşa cum vrea Dum- nezeu, nu pentru un câştig necinstit, ci din iubire; nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste cei care v-au fost încredinţaţi, ci făcându-vă exemple pentru turmă. Iar când va apărea păstorul suprem, veţi primi cununa măririi, care nu se veştejeşte.

Responsoriul scurt
R. Acesta este adevăratul prieten al fraţilor săi; * el se roagă mult pentru poporul său. Acesta este.
V. Viaţa şi-a dat-o pentru fraţii săi; * el se roagă mult pentru poporul său. Slavă Tatălui. Acesta este.

Ant. la Magnificat Acesta este administratorul credincios şi înţelept pe care Domnul l-a pus peste familia sa ca să le dea hrană la vreme potrivită.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Acesta este administratorul credincios şi înţelept pe care Domnul l-a pus peste familia sa ca să le dea hrană la vreme potrivită.

Rugăciunea universală
Să-i aducem laude, precum se cuvine, lui Cristos, rânduit să fie mare preot pentru oameni în cele ce sunt ale lui Dumnezeu, şi să-l rugăm cu umilinţă:
Mântuieşte, Doamne, poporul tău!
Tu ai luminat Biserica în chip minunat, dându-i conducători înţelepţi şi sfinţi:
– dă-le mereu creştinilor harul să se bucure de această lumină.
Tu ai iertat păcatele poporului atunci când sfinţii păstori te-au rugat, precum Moise:
– prin mijlocirea lor, purifică şi sfinţeşte necontenit Biserica ta.
Tu i-ai uns pe sfinţii tăi în mijlocul fraţilor lor şi ai trimis Duhul tău asupra lor:
– umple cu Duhul Sfânt pe toţi conducătorii poporului tău.
Tu însuţi eşti moştenirea sfinţilor păstori:
– nu lăsa să se îndepărteze de tine nici unul dintre aceia pe care i-ai dobândit cu sângele tău.
Tu ai dat viaţa veşnică oilor tale prin păstorii Bisericii, aşa încât nimeni să nu le poată răpi din mâna ta:
– mântuieşte-i pe cei răposaţi, pentru care ţi-ai dat viaţa ca jertfă.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care prin predica sfântului Francisc Xaveriu ţi-ai dobândit popoare multe, dă-le credincioşilor tăi harul să ardă şi ei de aceeaşi râvnă a credinţei, iar Biserica ta sfântă să se bucure pretutindeni de un mare număr de fii. Prin Domnul.

Vizualizări: 15

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 42

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor