altmarius

cultură şi spiritualitate

Vineri din săptămâna a III-a - Laudele
IMNUL

Isuse, a slavei eterne oglindă,
Speranţă în lumea mereu suferindă,
Născut în vecie din veşnicul Tată,
În lume născut de Fecioara curată,

De visele nopţii acum ne despoaie,
Ne dă duh cucernic şi minte vioaie,
Ca neîncetat maiestăţii divine
Cântări să-i aducem precum se cuvine.

Sus soarele, iar din tărie domină
Pământul pe care îl scaldă-n lumină;
Lumina divină, cerească, curată,
La porţile inimii noastre să bată.

În noi să pătrundă, mereu să ne-ndrume
Şi gândul, şi vorba, şi paşii în lume;
Ca viaţa trăind-o ferită de vină,
S-ajungem la urmă-n lumina deplină.

Credinţa ne fie-ndreptar pân-la moarte,
Speranţa pe aripi spre tine ne poarte,
Iubirea ce toate le crede, le-ndură,
Ne ţină departe de vrajbă şi ură.

Cristos să primească, în mila sa mare,
Nevrednicul nostru prinos de-nchinare;
Primească-l, de-asemeni, şi veşnicul Tată,
Şi Duhul, izvor de iubire curată. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Numai împotriva ta am păcătuit: Doamne, ai milă de mine!

Psalmul 50 (51)
Miluieşte-mă, Dumnezeule
Înnoiţi-vă spiritul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou (Ef 4,23-24).

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate, *
şi, după mulţimea îndurărilor tale, şterge fărădelegea mea.
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea *
şi curăţă-mă de păcatul meu.
5 Căci recunosc fărădelegea mea *
şi păcatul meu stă pururi înaintea mea.

6 Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, *
şi ce-i rău înaintea ta am făcut.
De aceea tu eşti drept în sentinţele tale *
şi nepărtinitor în judecăţile tale.
7 Căci, iată, în nelegiuire m-am născut *
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
8 Dar tu iubeşti adevărul în adâncul inimii, *
fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înlăuntrul meu.

9 Stropeşte-mă cu isop şi voi fi curat, *
spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
10 Fă să aud un cuvânt de bucurie şi veselie, *
şi oasele pe care le-ai zdrobit vor tresălta.

11 Întoarce-ţi faţa de la păcatele mele *
şi şterge toate nelegiuirile mele.
12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule, *
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu.

13 Nu mă alunga de la faţa ta *
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine.
14 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale *
şi întăreşte-mă cu duh binevoitor.

15 Atunci voi învăţa pe cei fărădelege căile tale *
şi cei păcătoşi la tine se vor întoarce.
16 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, †
de vinovăţia sângelui vărsat, *
şi limba mea va preamări dreptatea ta.

17 Doamne, deschide-mi buzele *
şi gura mea va vesti lauda ta.
18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute †
şi, chiar dacă ţi-aş aduce, *
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit, *
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui.

20 În bunătatea ta, Doamne, fă bine Sionului *
şi reclădeşte zidurile Ierusalimului.
21 Atunci îţi vor fi plăcute jertfele de împăcare, arderile de tot şi ofrandele; *
atunci ţi se vor oferi viţei pe altarul tău.

Ant. Numai împotriva ta am păcătuit: Doamne, ai milă de mine.

Ant. 2 Recunoaştem, Doamne, fărădelegea noastră, căci am păcătuit împotriva ta.

Cântarea Ier 14,17-21
Plângerea poporului în timp de foamete şi război
Împărăţia lui Dumnezeu este aproape! Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie! (Mc 1,15).

17 Ochii mei varsă lacrimi noaptea şi ziua *
şi nu se pot opri,
căci cu o mare strâmtorare a fost lovită fecioara, *
fiica poporului meu, cu o strâmtorare mare.
18 Dacă aş ieşi la câmp, iată oameni străpunşi de sabie; *
şi dacă aş intra în cetate, iată oameni chinuiţi de foame.
Chiar profetul şi preotul rătăcesc prin ţară, *
fără să ştie unde merg.
19 Oare l-ai respins pe Iuda pentru totdeauna? *
Şi sufletului tău i s-a făcut scârbă de Sion?
Pentru ce ne-ai lovit astfel, *
că nu mai există vindecare pentru noi?
Aşteptăm pacea, dar nu vine nimic bun! *
Aşteptăm timpul vindecării, dar iată numai spaimă!
20 Noi recunoaştem, Doamne, nelegiuirea noastră, †
vinovăţia părinţilor noştri, *
căci am păcătuit împotriva ta!
21 De dragul numelui tău, nu ne părăsi. †
Nu profana tronul măririi tale. *
Aminteşte-ţi de legământul tău cu noi şi nu-l rupe!

Ant. Recunoaştem, Doamne, fărădelegea noastră, căci am păcătuit împotriva ta.

Ant. 3 Domnul este Dumnezeu; noi suntem poporul său şi turma păşunii sale.

Psalmul 99 (100)
Bucuria celor care intră în templu
Domnul porunceşte celor răscumpăraţi să cânte un cântec de biruinţă (sf. Atanasiu).

1 Strigaţi de bucurie către Domnul, *
toţi locuitorii pământului,
2 slujiţi Domnului cu bucurie, *
veniţi înaintea lui cu cântece de veselie.
3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! †
El ne-a făcut, ai lui suntem, *
poporul lui şi turma păşunii sale.
4 Intraţi pe porţile lui cu imnuri de mulţumire, †
intraţi cântând în casa lui! *
Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui,
5 căci Domnul este bun, †
îndurarea lui ţine pe vecie, *
şi adevărul lui, din generaţie în generaţie.

Ant. Domnul este Dumnezeu; noi suntem poporul său şi turma păşunii sale.

LECTURA SCURTĂ (2Cor 12,9b-10)
Aşadar, mă voi lăuda cu bucurie în slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Cristos. De aceea, mă bucur în slăbiciuni, în jigniri, în necazuri, în persecuţii, în lipsuri îndurate pentru Cristos, pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic.

RESPONSORIUL SCURT
R. Fă-mă să aud dis-de-dimineaţă * îndurarea ta! Fă-mă.
V. Arată-mi calea pe care să păşesc, * îndurarea ta! Slavă Tatălui. Fă-mă.

Ant. la Benedictus Domnul a vizitat şi a răscumpărat poporul său.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Domnul a vizitat şi a răscumpărat poporul său.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să ne ridicăm ochii spre Cristos care, pentru poporul său, s-a născut, a murit şi a înviat. Să-l rugăm cu încredere:
Mântuieşte-i, Doamne, pe cei pe care i-ai răscumpărat cu sângele tău!
Binecuvântat eşti, Isuse, mântuitorul oamenilor, care nu ai pregetat să înduri pentru noi pătimirea şi crucea
– şi ne-ai răscumpărat cu sângele tău preţios.
Tu, care ne-ai făgăduit că ne vei da apa care ţâşneşte spre viaţa veşnică,
– revarsă asupra tuturor oamenilor Duhul tău Sfânt.
Tu, care i-ai trimis pe ucenici să vestească neamurilor evanghelia,
– ajută-i să ducă mai departe biruinţa crucii tale.
Celor bolnavi şi sărmani, pe care i-ai făcut părtaşi ai crucii tale,
– dăruieşte-le putere şi răbdare. Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Coboară în simţirea noastră, Tată atotputernic, pentru ca, umblând în lumina poruncilor tale, să te urmăm pururi pe tine, călăuzitorul şi regele nostru. Prin Domnul.

sus

Vineri din săptămâna a III-a - Ora Medie
IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 L-am văzut dispreţuit, om al durerilor, obişnuit cu suferinţa.

Psalmul 21 (22)
Rugăciunea dreptului aflat în strâmtorare şi ascultat de Dumnezeu
Isus a strigat cu glas puternic: „Elì, Elì, lemá sabactáni?” (Mt 27,46).

I

2 Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? *
Departe sunt de a-mi aduce mântuirea cuvintele strigătului meu.
3 Dumnezeul meu, strig ziua şi tu nu-mi răspunzi, *
şi noaptea şi nu am linişte.
4 Iar tu eşti Cel Sfânt *
şi locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.
5 În tine şi-au pus speranţa părinţii noştri, *
au sperat şi tu i-ai eliberat;
6 către tine au strigat şi au fost mântuiţi, *
în tine au nădăjduit şi n-au fost făcuţi de ruşine.
7 Dar eu sunt vierme şi nu om, *
ocara oamenilor şi batjocura poporului.
8 Toţi care mă văd îşi bat joc de mine, *
strâmbă din buze şi dau din cap:
9 „S-a încrezut în Domnul, să-l mântuiască, *
să-l elibereze, dacă îl iubeşte”.
10 Căci tu m-ai scos la lumină din sânul mamei, *
m-ai pus în siguranţă la pieptul mamei mele.
11 Spre tine m-am îndreptat de când m-am născut; *
din sânul mamei mele tu eşti Dumnezeul meu.
12 Nu te îndepărta de mine, †
pentru că strâmtorarea este aproape *
şi nu este cine să mă ajute.

Ant. L-am văzut dispreţuit, om al durerilor, obişnuit cu suferinţa.

Ant. 2 Şi-au împărţit hainele lui Isus şi pentru cămaşa lui au tras la sorţi.

II

13 Mă înconjoară tauri mulţi, *
tauri puternici din Basan m-au împresurat
14 şi cască spre mine gura lor, *
ca leul care sfâşie şi rage.
15 Mă scurg ca apa, *
mi se desfac toate oasele, inima mea este ca ceara, *
se topeşte printre măruntaiele mele.
16 Mi se usucă cerul gurii ca un ciob de oală †
şi limba mi se lipeşte de gâtlej; *
m-ai aşezat în praful morţii.
17 Iată, mă înconjoară câinii, *
o bandă de răufăcători mă împresoară;
mi-au străpuns mâinile şi picioarele, *
18 mi-au numărat toate oasele.
Ei mă iscodesc şi mă cercetează; †
19 îşi împart între ei hainele mele *
şi au aruncat sorţii pentru tunica mea.
20 Dar tu, Doamne, nu sta deoparte, *
tăria mea, grăbeşte-te să mă ajuţi.
21 Scapă de sabie viaţa mea, *
din gheara câinelui, singurul meu bine!
22 Salvează-mă din gura leului *
şi de coarnele bivolilor, pe mine, sărmanul!
23 Voi vesti numele tău fraţilor mei, *
în mijlocul adunării te voi lăuda.

Ant. Şi-au împărţit hainele lui Isus şi pentru cămaşa lui au tras la sorţi.

Ant. 3 Se vor închina în faţa Domnului toate familiile popoarelor.

III

24 Cei care vă temeţi de Domnul, lăudaţi-l, †
toată seminţia lui Iacob, preamăriţi-l; *
să se teamă de el toată seminţia lui Israel.
25 Căci el nu dispreţuieşte *
şi nici nu respinge cererea săracului şi nu-şi întoarce faţa de la el, *
iar când strigă către el, îl ascultă.
26 La tine este lauda mea în adunarea cea mare; *
îmi voi împlini făgăduinţele în faţa celor ce se tem de el.
27 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura; †
îl vor lăuda pe Domnul cei care îl caută: *
„Inimile lor să trăiască în vecii vecilor!”
28 Îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul *
toate marginile pământului,
se vor prosterna în faţa lui *
toate familiile popoarelor.
29 Căci a Domnului este împărăţia *
şi el va stăpâni naţiunile.
30 Lui i se vor închina toţi cei care dorm în pământ, *
în faţa lui se vor prosterna toţi cei care coboară în ţărână.
Dar sufletul meu va trăi pentru el *
31 şi urmaşii mei îl vor sluji.
Se va povesti despre Domnul generaţiei viitoare †
32 şi vor vesti dreptatea lui poporului care se va naşte: *
„Domnul a făcut acestea!”

Ant. Se vor închina în faţa Domnului toate familiile popoarelor.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (Rom 1,16b-17)
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede. Căci dreptatea lui Dumnezeu este revelată în ea din credinţă spre credinţă, după cum este scris: „Cel drept va trăi din credinţă”.

V. În Domnul se bucură inima noastră.
R. Şi în numele lui cel sfânt ne-am pus speranţa.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al treilea ai fost dus la răstignire pentru mântuirea lumii, te rugăm cu umilinţă să ne dăruieşti iertare de greşelile pe care le-am făcut şi să ne fereşti necontenit de orice rău. Tu, care vieţuieşti.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (Rom 3,21-22a)
Acum însă, dreptatea lui Dumnezeu s-a revelat în afara legii, fiind mărturisită de Lege şi de Profeţi, acea dreptate a lui Dumnezeu care vine prin credinţa în Isus Cristos.

V. Îndreptările Domnului sunt drepte, înveselesc inima.
R. Porunca Domnului este limpede, luminează ochii.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al şaselea, pe când întunericul învăluia pământul, te-ai urcat nevinovat pe cruce pentru răscumpărarea noastră, dă-ne pururi lumina ta, prin care să ne învrednicim a ajunge la viaţa cea veşnică. Tu, care vieţuieşti.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (Ef 2,8-9)
Prin har aţi fost mântuiţi datorită credinţei şi aceasta nu e de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

V. Să se cunoască, Doamne, pe pământ calea ta.
R. La toate neamurile, mântuirea ta.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Isuse Cristoase, care în ceasul al nouălea l-ai strămutat pe tâlharul cel bun de pe lemnul crucii în slava împărăţiei tale, te rugăm cu încredere să primeşti smerita mărturisire a păcatelor noastre şi, în ceasul morţii noastre, să ne dai harul să intrăm cu bucurie pe poarta paradisului. Tu, care vieţuieşti.

sus

Vineri din săptămâna a III-a - Vesperele
IMNUL

Când ai început a toarce, Doamne, din al vremii caier,
Ai umplut natura-ntreagă: şi pământ, şi cer, şi aer,
Cu făpturi nenumărate: păsări, peşti şi animale,
Şi-ai făcut din tină omul, opera iubirii tale.

Tu l-ai uns pe om ca rege şi i-ai pus pe cap cunună,
Cu poruncă să domnească şi pământul să-l supună.
Tot ce are-n lume viaţă, potrivit cu-a ta poruncă,
În serviciul lui se află, la picioare i s-aruncă.

Demnitatea noastră, însă, am călcat-o în picioare;
Pentru-a noastră decădere, Doamne, inima ne doare.
De iubire părintească tu ne-ai dat atâtea semne;
Să ne ierţi nevrednicia şi purtările nedemne.

Ajutor de sus, din ceruri, tu trimite-ne îndată,
Ca s-avem mereu în inimi bucurie şi răsplată.
Ne priveşte neputinţa, milostiv de noi te-ndură,
Dă-ne pace sufletească şi fereşte-ne de ură.

Te rugăm cu umilinţă şi cu fruntea jos plecată;
Ne ascultă rugăciunea, milostive, veşnic Tată,
Tu, ce-n cer domneşti cu Fiul cel cu tine de o fire
Şi cu Duhul Sfânt ce-n lume e izvorul de iubire. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Domnul este mare: Dumnezeul nostru este mai presus decât toţi zeii.

Psalmul 134 (135)
Laudă lui Dumnezeu care săvârşeşte minuni
Popor luat în stăpânire... vestiţi faptele măreţe ale aceluia care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină (cf. 1Pt 2,9).

I

1 Lăudaţi numele Domnului, *
lăudaţi-l, slujitori ai Domnului,
2 voi, care staţi în casa Domnului, *
în curţile casei Dumnezeului nostru!
3 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun, †
cântaţi imnuri numelui său, *
pentru că este vrednic de laudă.
4 Căci Domnul l-a ales pe Iacob, *
pe Israel, ca să-i aparţină.
5 Ştiu că Domnul este mare: *
Dumnezeul nostru este mai presus decât toţi zeii.
6 Domnul face tot ce vrea † în cer şi pe pământ, *
pe mare şi în abisuri.
7 El ridică norii de la marginile pământului, †
fulgere a făcut pentru ploaie *
şi scoate vântul din vistieriile sale.
8 El i-a lovit pe întâii-născuţi ai Egiptului, *
de la om până la animal.
9 A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule, *
împotriva lui faraon şi a tuturor slujitorilor săi.
10 A lovit naţiuni multe *
şi a ucis regi puternici:
11 pe Sihon, regele amoreilor, şi pe Og, regele Basanului, *
şi toate domniile din Canaan,
12 şi pământul lor l-a dat moştenire, *
moştenire lui Israel, poporul său.

Ant. Domnul este mare: Dumnezeul nostru este mai presus decât toţi zeii.

Ant. 2 Voi, casa lui Israel, binecuvântaţi-l pe Domnul; cântaţi imnuri numelui său, pentru că este vrednic de laudă.

II

13 Doamne, numele tău rămâne pe vecie. *
Doamne, amintirea ta rămâne din generaţie în generaţie.
14 Domnul va face dreptate poporului său *
şi se va îndura de slujitorii săi.
15 Idolii neamurilor sunt argint şi aur, *
lucrarea mâinilor omului:
16 au gură, dar nu vorbesc, *
au ochi, dar nu pot să vadă;
17 au urechi, dar nu aud *
şi nu este suflare în gura lor.
18 Ca ei vor fi cei care i-au făcut *
şi toţi aceia care se încred în ei.
19 Voi, casa lui Israel, binecuvântaţi-l pe Domnul, *
voi, casa lui Aron, binecuvântaţi-l pe Domnul;
20 voi, casa lui Levi, binecuvântaţi-l pe Domnul; *
voi, cei care vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-l pe Domnul!
21 Binecuvântat să fie Domnul din Sion, *
cel care locuieşte în Ierusalim!

Ant. Voi, casa lui Israel, binecuvântaţi-l pe Domnul; cântaţi imnuri numelui său, pentru că este vrednic de laudă.

Ant. 3 Toate popoarele vor veni, Doamne, şi te vor adora.

Cântarea Ap 15,3b-4
Imn de adorare

3b Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Toate popoarele vor veni, Doamne, şi te vor adora.

LECTURA SCURTĂ (Iac 1,2-4)
Să consideraţi ca o mare bucurie, fraţii mei, când treceţi prin diferite încercări, ştiind că încercarea credinţei voastre produce răbdarea, iar răbdarea trebuie să ducă la desăvârşirea faptei, ca să fiţi desăvârşiţi şi integri, fără să vă lipsească ceva.

RESPONSORIUL SCURT
R. Cristos ne-a iubit şi ne-a spălat * în sângele său. Cristos.
V. Şi ne-a făcut împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, * în sângele său. Slavă Tatălui. Cristos.

Ant. la Magnificat Domnul ne-a primit pe noi, slujitorii săi, aducându-şi aminte de îndurarea sa.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Domnul ne-a primit pe noi, slujitorii săi, aducându-şi aminte de îndurarea sa.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să ne rugăm Domnului Isus, pe care Tatăl l-a dat la moarte pentru fărădelegile noastre şi pentru îndreptăţirea noastră l-a înviat:
Îndură-te, Doamne, de poporul tău!
Ascultă, te rugăm, Doamne, rugăciunile celor care te imploră: şterge păcatele celor care ţi se închină
– şi dă-ne, cu bunătate, iertare şi pace.
Tu ai spus prin gura Apostolului: „Unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul”,
– iartă cu mărinimie greşelile noastre cele multe.
Cu adevărat mult am păcătuit, Doamne, însă preamărim îndurarea ta nemărginită:
– întoarce-ne şi ne vom întoarce la tine.
Eliberează, Doamne, poporul tău de păcate,
– ca să-ţi afli în el desfătarea.
Tu ai deschis raiul tâlharului care te-a mărturisit ca Mântuitor:
– nu închide răposaţilor noştri porţile cerului.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Părinte sfânt, care ai voit ca Fiul tău Isus Cristos să devină preţul mântuirii noastre, dă-ne, te rugăm, harul de a trăi astfel încât, fiind părtaşi la pătimirile lui, să putem dobândi tăria învierii. Prin Domnul.

Vizualizări: 19

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor