altmarius

cultură şi spiritualitate

Sfântul Toma de Aquino - Laudele
IMNUL

Tu, ce vrednic eşti de cinste, o Cristoase, Doamne sfinte,
Dătător de-nţelepciune şi cereşti învăţăminte,
Pentru viaţă e lumină minunata ta doctrină,
De aceea mintea noastră înaintea ei se-nchină.

Sfintei noastre Maici Biserici, care-a fost de tine-aleasă,
Ca să-ţi fie purtătoare de lumină şi Mireasă,
Tu i-ai dat cuvântul care bezna lumii s-o înfrunte;
Ea, Biserica-i cetatea aşezată pe un munte.

Tu trimiţi mereu în lume oameni sfinţi, figuri măreţe,
Cu sublima misiune să explice, să înveţe,
Adevărurile tale pentru noi atât de grele;
Prin înalta lor ştiinţă strălucesc ca nişte stele.

Adevărul e făclia ce aprinsă-n mâna ta ţii,
De la tine iau lumină în Biserică-nvăţaţii;
Li-l trimiţi pe Duhul Sfânt ca să-i asiste, să-i inspire;
Pentru flacăra credinţei îţi aducem mulţumire.

Mijlocească ajutorul şi-ndurarea de la tine
Sfântul care azi cinstit e de mulţimile creştine,
Ca urmând ce ne-a-nvăţat el prin exemplu şi poveţe,
Să ajungem la vederea preaslăvitei tale feţe. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Lucruri mari s-au spus despre tine, cetate a lui Dumnezeu.

Psalmul 86 (87)
Cetatea Ierusalimului - mama tuturor neamurilor
Ierusalimul cel de sus este liber şi este mama noastră (Gal 4,26).

1 Întrucât temeliile sale sunt pe munţii cei sfinţi, †
2 Domnul iubeşte porţile Sionului *
mai mult decât toate locuinţele lui Iacob.
3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine, *
cetate a lui Dumnezeu.
4 Voi aminti de Rahab şi de Babilon printre cei care mă cunosc; †
iată, filistenii, Tirul şi Etiopia *
s-au născut acolo.
5 Se va spune despre Sion: „Şi acesta, şi acela s-au născut într-însul *
şi însuşi Cel Preaînalt îl întăreşte”.
6 Domnul scrie în cartea popoarelor: *
„Aceştia s-au născut acolo”.
7 Iar ei dansează şi cântă: *
„Toate izvoarele mele sunt în tine”.

Ant. Lucruri mari s-au spus despre tine, cetate a lui Dumnezeu.

Ant. 2 Domnul vine cu putere şi răsplata lui este cu el.

Cântarea Is 40,10-17
Păstorul cel bun: Dumnezeu cel preaînalt şi preaînţelept
Iată, vin curând şi răsplata mea este cu mine (Ap 22,12).

10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere *
şi braţul lui stăpâneşte:
iată, răsplata lui este cu el *
şi rodul izbânzii merge înaintea lui.
11 Precum păstorul îşi paşte turma, †
cu braţul său adună mieii şi îi ridică la pieptul lui *
şi are grijă de cele ce alăptează.
12 Cine a măsurat apele în căuşul palmei şi a întins cerurile cu braţul său, †
cu baniţa a drămuit pulberea pământului, *
a cântărit munţii şi dealurile cu balanţa?
13 Cine a călăuzit duhul Domnului *
şi cine i-a fost sfetnic?
14 Cu cine a stat la sfat ca să-l înveţe *
şi să-i dezvăluie calea dreptăţii,
să-i descopere ştiinţa *
şi să-i arate calea priceperii?
15 Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă dintr-o găleată †
şi au valoare cât un fir de nisip pe un cântar; *
iată, insulele sunt toate ca un fir de praf!
16 Libanul nu-i de ajuns ca să aprindă focul, *
şi pentru arderile de tot nu-s de ajuns toate animalele sale.
17 Toate neamurile sunt ca şi cum nu ar fi în faţa lui; *
sunt socotite de el ca nimicnicie şi deşertăciune!

Ant. Domnul vine cu putere şi răsplata lui este cu el.

Ant. 3 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi adoraţi-l pe muntele lui cel sfânt.

Psalmul 98 (99)
Sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru
Tu, care şezi peste heruvimi, ai schimbat starea cea rea a pământului când te-ai făcut asemenea nouă (sf. Atanasiu).

1 Domnul stăpâneşte: să tremure popoarele; *
el şade peste heruvimi: să se cutremure pământul.
2 Mare este Domnul în Sion *
şi preaînălţat peste toate popoarele.
3 Să laude numele tău mare şi înfricoşător, *
pentru că este sfânt!
4 Regele puternic iubeşte dreptatea: †
tu ai hotărât ceea ce este drept, *
tu exerciţi în Iacob judecata şi dreptatea.
5 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru, †
aruncaţi-vă la picioarele tronului său, *
căci el este sfânt!
6 Moise şi Aron, dintre preoţii lui, †
şi Samuel, dintre cei care invocau numele Domnului, *
îl chemau pe Domnul şi el îi asculta.
7 El le-a vorbit din coloana de nor, †
iar ei au păzit hotărârile lui *
şi legea pe care le-a dat-o.
8 Doamne, Dumnezeul nostru, tu i-ai ascultat: †
ai fost pentru ei un Dumnezeu care iartă, *
dar i-ai pedepsit pentru greşeli.
9 Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru, †
şi adoraţi-l pe muntele lui cel sfânt, *
căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt!

Ant. Preamăriţi-l pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi adoraţi-l pe muntele lui cel sfânt.

LECTURA SCURTĂ (Înţ 7,13-14)
Înţelepciunea pe care am învăţat-o fără greşeală o împărtăşesc fără părere de rău, nu ascund bogăţiile ei. Căci înţelepciunea este un tezaur infinit pentru oameni; cei care o dobândesc ajung la prietenia cu Dumnezeu, recomandaţi de darurile învăţăturii.

RESPONSORIUL SCURT
R. Înţelepciunea sfinţilor * o povestesc popoarele. Înţelepciunea.
V. Şi lauda lor o vesteşte Biserica, * o povestesc popoarele. Slavă Tatălui. Înţelepciunea.

Ant. la Benedictus Binecuvântat să fie Domnul; de dragul lui, sfântul Toma a studiat, a vegheat şi a lucrat.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul
74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă,
75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Binecuvântat să fie Domnul; de dragul lui, sfântul Toma a studiat, a vegheat şi a lucrat.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-i aducem laude şi mulţumiri lui Cristos, bunul păstor, care şi-a dat viaţa pentru oile sale, şi să-l implorăm spunând:
Doamne, fii tu păstorul poporului tău!
Cristoase, care prin sfinţii păstori ai voit să-ţi arăţi iubirea şi îndurarea,
– nu înceta niciodată să ne călăuzeşti cu milă, prin ei.
Tu, care prin vicarii tăi îţi exerciţi necontenit misiunea de învăţător şi păstor sufletesc,
– fii tu mereu acela care ne conduci prin mai-marii noştri.
Tu, care, prin sfinţii tăi puşi în fruntea poporului, te-ai arătat medic al sufletelor şi al trupurilor,
– nu înceta să ne vindeci şi să ne sfinţeşti prin ei.
Tu, care ţi-ai povăţuit turma prin înţelepciunea şi iubirea sfinţilor,
– edifică-ne pururi în sfinţenie prin păstorii noştri.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ne-ai dat în sfântul Toma de Aquino un model de râvnă pentru sfinţenie şi de căutare a adevărului, dă-ne, te rugăm, lumină pentru a-i înţelege învăţăturile şi putere pentru a-i urma exemplul. Prin Domnul.

sus

Sfântul Toma de Aquino - Ora Medie
IMNUL

Ora a treia

O Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ora a şasea

O Dumnezeule Preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori
De sus căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ora a noua

O Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

PSALMODIA

Ant. 1 Fii ajutorul meu, Doamne, după făgăduinţa ta, ca să trăiesc.

Psalmul 118 (119),113-120
XV (Samek)

113 Urăsc oamenii cu două feţe, *
legea ta eu o iubesc.
114 Tu eşti locul meu de refugiu şi scutul meu, *
mi-am pus toată speranţa în cuvântul tău.
115 Îndepărtaţi-vă de la mine, toţi cei răi; *
eu voi păzi poruncile Dumnezeului meu.
116 Fii ajutorul meu, după făgăduinţa ta, ca să trăiesc, *
şi nădejdea mea nu o dezamăgi.

117 Susţine-mă şi voi fi mântuit, *
şi-mi voi găsi neîncetat bucuria în orânduirile tale.
118 Tu îi dispreţuieşti pe toţi cei care se îndepărtează de la orânduirile tale, *
pentru că planurile lor sunt doar minciună.
119 Ca cenuşa sunt înaintea ta toţi păcătoşii pământului: *
de aceea am iubit învăţăturile tale.
120 Îmi tremură carnea de frica ta * şi mă tem de judecăţile tale.

Ant. Fii ajutorul meu, Doamne, după făgăduinţa ta, ca să trăiesc.

Ant. 2 Ajută-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră, şi şterge păcatele noastre.

Psalmul 78 (79),1-5.8-11.13
Plângere asupra Ierusalimului
Dacă ai fi cunoscut şi tu... cele ce-ţi sunt spre pace! (Lc 19,42).

1 Dumnezeule, popoarele păgâne au năvălit în moştenirea ta, †
au pângărit templul tău cel sfânt *
şi au prefăcut Ierusalimul în ruine.
2 Trupurile neînsufleţite ale slujitorilor tăi †
le-au dat ca hrană păsărilor cerului, *
şi carnea credincioşilor tăi au dat-o fiarelor pământului.
3 Le-au vărsat sângele ca apa împrejurul Ierusalimului, *
şi n-a fost nimeni ca să-i îngroape.
4 Am ajuns de ocara vecinilor noştri, *
de batjocura şi râsul celor care ne înconjoară.
5 Până când, Doamne, te vei mânia? †
La nesfârşit? *
Cât timp va mai arde gelozia ta ca focul?

8 Nu mai lua în seamă împotriva noastră greşelile părinţilor noştri, †
ci să ne întâmpine degrabă îndurarea ta, *
căci suntem cu totul lipsiţi de putere.
9 Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, *
pentru slava numelui tău!
Eliberează-ne şi iartă-ne păcatele, *
de dragul numelui tău.
10 De ce să spună păgânii: *
„Unde este Dumnezeul lor?”
Să se cunoască între popoare răzbunarea înaintea ochilor noştri, *
pentru sângele vărsat al slujitorilor tăi.
11 Să ajungă până la tine gemetele celor prinşi în război; †
scapă-i cu braţul tău puternic *
pe cei condamnaţi la moarte.
13 Iar noi, poporul tău şi turma păşunii tale, te vom lăuda în veci †
şi vom vesti lauda ta *
din generaţie în generaţie.

Ant. Ajută-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră, şi şterge păcatele noastre.

Ant. 3 Dumnezeul oştirilor, priveşte din cer şi vizitează via aceasta.

Psalmul 79 (80)
Vizitează, Doamne, via ta
Vino, Doamne Isuse! (Ap 22,20).

2 Păstor al lui Israel, ascultă, †
tu, care-l călăuzeşti pe Iosif ca pe o turmă, *
tu, care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta;
3 arată-ţi puterea în faţa lui Efraim, Beniamin şi Manase *
şi vino să ne mântuieşti.

4 Dumnezeule, fă-ne să ne întoarcem, *
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!
5 Doamne, Dumnezeul oştirilor, †
cât va dura mânia ta, *
fără a ţine seamă de rugăciunea poporului tău?
6 Tu ne-ai hrănit cu pâinea suspinelor *
şi ne-ai adăpat din belşug cu lacrimi.
7 Ne-ai făcut de batjocura vecinilor noştri *
şi duşmanii noştri râd de noi.

8 Dumnezeul oştirilor, fă-ne să ne întoarcem, *
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!
9 Tu ai scos o vie din Egipt *
şi ai alungat popoare, ca s-o sădeşti.
10 Ai pregătit terenul pentru ea, *
i-ai înfipt rădăcinile şi ea a umplut pământul.
11 S-au acoperit munţii de umbra ei *
şi de ramurile ei, cedrii lui Dumnezeu.
12 I-ai întins mlădiţele până la mare *
şi lăstarii ei ajungeau până la fluviu.

13 Pentru ce i-ai smuls acum gardul, *
încât toţi trecătorii o jefuiesc?
14 O pustieşte mistreţul din pădure *
şi o pasc animalele sălbatice.
15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te! †
Priveşte din cer şi vezi, *
vizitează via aceasta.

16 Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta *
şi pe fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine.
17 Cei care au ars-o cu foc ca pe gunoi *
să piară la ameninţarea feţei tale.
18 Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, *
peste fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine.
19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine, †
tu ne vei da viaţă *
şi vom invoca numele tău.
20 Doamne, Dumnezeul oştirilor, fă-ne să ne întoarcem, *
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi!

Ant. Dumnezeul oştirilor, priveşte din cer şi vizitează via aceasta.

Ora a treia

LECTURA SCURTĂ (1Tim 4,16)
Ai grijă de tine şi de învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând astfel, te vei mântui şi pe tine, şi pe aceia care te ascultă.

V. Domnul l-a ales pe slujitorul său.
R. Ca să-l păstorească pe Iacob, moştenirea sa.

Ora a şasea

LECTURA SCURTĂ (1Tim 1,12)
Îi mulţumesc lui Cristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit pentru că m-a găsit vrednic de încredere, rânduindu-mă în slujirea sa.

V. Nu mă ruşinez de evanghelie.
R. Căci este puterea lui Dumnezeu spre mântuire.

Ora a noua

LECTURA SCURTĂ (1Tim 3,13)
Cei care slujesc bine dobândesc un loc de cinste şi mult curaj în credinţa care este în Cristos Isus.

V. Dacă Domnul n-ar zidi casa.
R. În zadar ar trudi cei care o zidesc.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ne-ai dat în sfântul Toma de Aquino un model de râvnă pentru sfinţenie şi de căutare a adevărului, dă-ne, te rugăm, lumină pentru a-i înţelege învăţăturile şi putere pentru a-i urma exemplul. Prin Domnul.

sus

Sfântul Toma de Aquino - Vesperele
IMNUL

Lumină eşti, Doamne, eşti veşnicul soare;
Făpturile toate în veci să te-adoare.
Pământului nostru lumina veşmântu-i,
Lumină eşti minţii tu, cel ce ne mântui.

Pe Duhul tău Sfânt, cel ce-n veci adevăru-i
Întruna Bisericii tale îl dărui;
Pe sfinţi, inspirându-i cu tainice şoapte,
Îi face luceferi în beznă şi noapte.

Lumina cerească curată şi sfântă
De dânşii primită, de dânşii răsfrântă,
Prin neguri de veacuri o faci să apară
Sărmanilor oameni tot pură şi clară.

Cu ei împreună primit-a cunună
Şi sfântul de astăzi; lucrarea lui bună
Prezentă-i în lume, o vede oricine
Păşeşte pe drumul trăirii creştine.

Iar noi, admirându-i cununa splendidă,
Un lucru îi cerem: de-ar vrea să deschidă
Şi nouă o cale şi el să ne poarte
Spre patria-n care nu-s lacrimi, nici moarte.

Rugămu-ne ţie, cu fruntea plecată,
Ascultă-ne ruga, cerescule Tată,
Cu Fiul cel care cu tine-i de-o fire
Şi Duhul cel Sfânt care-i Duh de iubire. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Dumnezeu m-a făcut slujitor al evangheliei prin harul pe care mi l-a dat.

Psalmul 14 (15)

1 Doamne, cine va locui în cortul tău? *
Cine se va odihni pe muntele tău cel sfânt?
2 Cel care umblă fără prihană, *
face dreptatea şi spune adevărul din inimă;
3 cel care nu calomniază cu limba †
şi nu face rău semenului său, *
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
4 În ochii săi, cel nelegiuit e vrednic de dispreţ, *
dar îi cinsteşte pe cei care se tem de Domnul.
Chiar dacă i-ar fi spre pagubă, *
nu-şi calcă jurământul.
5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă *
şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel care trăieşte astfel *
nu se va clătina în veci!

Ant. Dumnezeu m-a făcut slujitor al evangheliei prin harul pe care mi l-a dat.

Ant. 2 Acesta este slujitorul credincios şi înţelept pe care l-a pus Domnul peste familia sa.

Psalmul 111 (112)

1 Fericit este omul care se teme de Domnul, *
care îşi află mare plăcere în poruncile lui!
2 Seminţia lui va fi puternică pe pământ *
şi urmaşii celor drepţi vor fi binecuvântaţi.
3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie, *
dreptatea lui rămâne pe vecie.
4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, *
el este blând, îndurător şi drept.
5 Fericit este omul care are milă şi dă cu împrumut, †
el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. *
6 El nu se clatină niciodată. Cel drept va fi amintit pentru totdeauna. *
7 El nu se teme de zvonurile rele, inima lui e tare şi se încrede în Domnul. †
8 Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă, *
până când va triumfa peste duşmanii săi.
9 El este darnic faţă de cei săraci, †
dreptatea lui rămâne în vecii vecilor *
iar fruntea lui se înalţă cu cinste.
10 Cel nelegiuit va vedea şi se va mânia, †
va scrâşni din dinţi şi se va topi. *
Dorinţa păcătoşilor rămâne neîmplinită.

Ant. Acesta este slujitorul credincios şi înţelept pe care l-a pus Domnul peste familia sa.

Ant. 3 Oile mele îmi vor asculta glasul şi va fi o singură turmă şi un singur păstor.

Cântarea Ap 15,3b-4 3b

Mari şi minunate sunt lucrările tale, *
Doamne, Dumnezeule atotputernic!
Drepte şi adevărate sunt căile tale, *
rege al naţiunilor!
4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, *
şi nu va preamări numele tău?
Tu singur eşti sfânt! †
Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, *
pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale!

Ant. Oile mele îmi vor asculta glasul şi va fi o singură turmă şi un singur păstor.

LECTURA SCURTĂ (Iac 3,17-18)
Înţelepciunea care vine de sus este înainte de toate curată, apoi paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie. Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace.

RESPONSORIUL SCURT
R. În mijlocul Bisericii * şi-a deschis gura. În mijlocul.
V. Şi Domnul l-a umplut de Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii. * Şi-a deschis gura. Slavă Tatălui. În mijlocul Bisericii.

Ant. la Magnificat Dumnezeu l-a copleşit cu înţelepciune, iar el a învăţat-o fără amăgire şi a comunicat-o şi altora fără preget.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Dumnezeu l-a copleşit cu înţelepciune, iar el a învăţat-o fără amăgire şi a comunicat-o şi altora fără preget.

RUGĂCIUNEA UNIVERSALĂ
Să-i aducem laude, precum se cuvine, lui Cristos, rânduit să fie mare preot pentru oameni în cele ce sunt ale lui Dumnezeu, şi să-l rugăm cu umilinţă:
Mântuieşte, Doamne, poporul tău!
Tu ai luminat Biserica în chip minunat, dându-i conducători înţelepţi şi sfinţi:
– dă-le mereu creştinilor harul să se bucure de această lumină.
Tu ai iertat păcatele poporului atunci când sfinţii păstori te-au rugat, precum Moise:
– prin mijlocirea lor, purifică şi sfinţeşte necontenit Biserica ta.
Tu i-ai uns pe sfinţii tăi în mijlocul fraţilor lor şi ai trimis Duhul tău asupra lor:
– umple cu Duhul Sfânt pe toţi conducătorii poporului tău.
Tu însuţi eşti moştenirea sfinţilor păstori:
– nu lăsa să se îndepărteze de tine nici unul dintre aceia pe care i-ai dobândit cu sângele tău.
Tu ai dat viaţa veşnică oilor tale prin păstorii Bisericii, aşa încât nimeni să nu le poată răpi din mâna ta:
– mântuieşte-i pe cei răposaţi, pentru care ţi-ai dat viaţa ca jertfă.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Dumnezeule, care ne-ai dat în sfântul Toma de Aquino un model de râvnă pentru sfinţenie şi de căutare a adevărului, dă-ne, te rugăm, lumină pentru a-i înţelege învăţăturile şi putere pentru a-i urma exemplul. Prin Domnul.

Vizualizări: 27

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

200 state 

(ultimul: Micronesia)

Numar de steaguri: 262

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 42

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

Altmarius.ning.com website reputation

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor