altmarius

cultură şi spiritualitate

Miercuri din săptămâna I din Advent - Laudele
Imnul

Răsună-acum un glas frumos
Ce poarta zilei a deschis;
Să renunţăm la orice vis,
Pe cer a strălucit Cristos.

Zâmbeşte soarele de sus
Gonind ce-a fost urât în somn;
În el vedem pe-al nostru Domn
Şi bun Mântuitor Isus.

Isus, dumnezeiescul Miel,
A fost jertfit pentru păcat;
Noi, cei cu sufletul pătat,
Iertare cerem de la el.

Ca-n ziua mare de apoi,
Când fi-va plânset şi amar,
Părtaşi l-al mântuirii har
Să fim aflaţi atunci şi noi.

Să-l preamărim cu-al nostru cânt
Pe Tatăl, veşnic Creator,
Pe Fiul şi iubirea lor
S-o adorăm în Duhul Sfânt. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Dumnezeule, în lumina ta vom vedea lumina.

Psalmul 35 (36)
Răutatea păcătosului şi bunătatea lui Dumnezeu
Cel ce mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii (In 8,12).

2 În adâncul inimii celui nelegiuit şuşoteşte păcatul, *
înaintea ochilor săi nu este frică de Dumnezeu.

3 Atât de mult se măguleşte pe sine *
încât nu-şi descoperă fărădelegea ca s-o urască.
4 Cuvintele gurii sale sunt răutate şi înşelăciune, *
el refuză să înţeleagă şi să facă binele.
5 La fărădelege se gândeşte în aşternutul său, †
merge pe calea care nu este bună *
şi nu urăşte răul.

6 Bunătatea ta, Doamne, este până la ceruri *
şi fidelitatea ta până la nori.
7 Dreptatea ta este ca munţii lui Dumnezeu †
şi judecăţile tale sunt ca abisul cel mare. *
Tu, Doamne, ajuţi oameni şi animale.

8 Cât de minunată este bunătatea ta, Dumnezeule! *
Fiii oamenilor îşi găsesc adăpost la umbra aripilor tale.
9 Se satură din belşugul casei tale, *
tu îi adăpi din şuvoaiele desfătărilor tale.
10 Căci la tine este izvorul vieţii *
şi în lumina ta vom vedea lumina.

11 Păstrează îndurarea ta peste cei care te cunosc *
şi dreptatea ta peste cei curaţi cu inima.
12 Să nu vină asupra mea piciorul celor mândri *
şi mâna celor răi să nu mă izgonească.
13 Iată, au căzut făcătorii de rele, *
s-au prăbuşit şi nu se vor putea ridica.

Ant. Dumnezeule, în lumina ta vom vedea lumina.

Ant. 2 Tu, Doamne, eşti mare şi minunat în puterea ta.

Cântarea Idt 16,1-2.13-15
Domnul, creatorul lumii, va ocroti poporul său
Ei cântă o cântare nouă (Ap 5,9).

1 Intonaţi cântare Dumnezeului meu în sunet de tobe, *
cântaţi Domnului meu în chimvale,
înălţaţi-i cântarea unui psalm nou, *
preaînălţaţi şi invocaţi numele lui!
2 Căci tu eşti Dumnezeul care stingi războaiele, †
care-ţi aşezi tabăra în mijlocul poporului tău, *
ca să mă smulgi din mâna prigonitorilor mei.

13 Voi cânta Dumnezeului meu o cântare nouă. †
Doamne, mare eşti şi preamărit, *
minunat în putere şi de neînvins!

14 Ţie să-ţi slujească întreaga făptură, *
căci tu ai zis şi s-au făcut;
ai trimis duhul tău şi s-au zidit *
şi nimeni nu se poate împotrivi cuvântului tău.
15 Munţii şi mările se zbuciumă din temelii *
şi stâncile se topesc ca ceara înaintea feţei tale,
dar celor care se tem de tine *
le arăţi îndurarea ta.

Ant. Tu, Doamne, eşti mare şi minunat în puterea ta.

Ant. 3 Aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie.

Psalmul 46 (47)
Domnul, regele universului
Şade de-a dreapta Tatălui şi împărăţia lui nu va avea sfârşit.

2 Toate popoarele, bateţi din palme, *
aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie!
3 Căci preaînălţat şi înfricoşător este Domnul, *
mare rege peste tot pământul.

4 El a supus popoarele sub stăpânirea noastră *
şi naţiunile sub picioarele noastre.
5 A ales pentru noi moştenire *
mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte.
6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie, *
Domnul se înalţă în sunete de trâmbiţă.

7 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi-i! *
Cântaţi-i regelui nostru, cântaţi-i!
8 Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul, *
cântaţi-i cu măiestrie.

9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoare, *
Dumnezeu stă pe tronul său cel sfânt.
10 Stăpânitorii popoarelor se adună *
împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.
Căci ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, *
el se înalţă cu măreţie.

Ant. Aclamaţi-l pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie.

Lectura scurtă (Is 7,14b-15)
Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel. Unt şi miere va mânca până când va şti să dea la o parte răul şi să aleagă binele.

Responsoriul scurt
R. Asupra ta, Ierusalime, * va răsări Domnul. Asupra ta.
V. Şi gloria lui se va arăta în mijlocul tău; * va răsări Domnul. Slavă Tatălui. Asupra ta.

Ant. la Benedictus Vine în urma mea unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei.

Cântarea din Evanghelie – Benedictus Lc 1,68-79
Despre Mesia şi Înaintemergătorul său

68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, *
pentru că a vizitat şi a răscumpărat poporul său,
69 şi ne-a înălţat o putere de mântuire *
în casa lui David, slujitorul său,
70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi *
care au fost în vechime.
71 Să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri *
şi de mâna tuturor acelora care ne urăsc.

72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri *
şi îşi aduce aminte de legământul său cel sfânt.
73 De jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, *
că ne va dărui harul 74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, *
să-i slujim fără teamă, 75 în sfinţenie şi dreptate, sub privirea lui, *
în toate zilele vieţii noastre.

76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema, *
căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale,
77 pentru a da poporului său cunoştinţa mântuirii *
întru iertarea păcatelor,
78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, *
cu care ne va vizita, Cel care Răsare din înălţime
79 ca să lumineze pe cei care se află în întuneric şi în umbra morţii *
şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii.

Slavă Tatălui, şi Fiului, *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început, şi acum, şi pururea, *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Vine în urma mea unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei.

Rugăciunea universală
Cuvântul lui Dumnezeu a hotărât să locuiască între noi ca să vedem slava lui. Bucurându-ne de această speranţă, să ne rugăm:
Rămâi cu noi, Emanuel!
Rege sfânt şi drept,
– fă dreptate celor săraci şi asupriţi.
Rege al păcii, care prefaci săbiile în pluguri şi lăncile în seceri,
– schimbă răutatea în iubire şi nedreptăţile noastre în iertare.
Tu, care nu judeci după înfăţişare,
– priveşte la aceia care sunt ai tăi.
Când vei veni pe norii cerului cu putere mare,
– învredniceşte-ne să stăm cu încredere înaintea feţei tale.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm să ne pregăteşti inimile cu puterea ta divină, pentru ca, la venirea lui Cristos, Fiul tău, să ne învrednicim de ospăţul ceresc şi să putem primi din mâna lui hrana vieţii veşnice. Prin Domnul.

sus

Miercuri din săptămâna I din Advent - Ora Medie


Imnul

Ora a treia

O, Duh Preasfânt, tu ce din veci
Eşti Dumnezeu; stăruitori
În rugă-ţi cerem să cobori
În sufletele noastre reci.

Păstrează dragostea arzând
Mereu în cuget şi în grai,
Şi dorul păcii să ni-l dai,
Să fim o inimă şi-un gând.

Pe Tatăl fă-ni-l cunoscut,
Ca să-l iubim neîncetat,
Ca şi pe Fiul ce-a luat
Smeritul nostru chip de lut. Amin.

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

Ora a şasea

O, Dumnezeule preasfânt,
Lumină tu ne dai în zori,
Iar la amiază ne cobori,
De sus, căldură pe pământ.

Al patimii năvalnic foc
Tu stinge-l, Doamne, în noi toţi;
Din inimi ura să o scoţi
Şi dragoste să pui în loc.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

Ora a noua

O, Doamne, veşnic neschimbat,
Acuma soarele de sus
Coboară iarăşi spre apus
Şi ziua este pe-nserat.

Noi te rugăm stăruitori
Să fie-al vieţii înserat
De-a ta splendoare luminat;
Apusul să-l prefaci în zori.

Să fie Tatăl lăudat,
Şi Fiul cel născut din el,
Şi Duhul dragostei, la fel,
Primească cinste ne-ncetat. Amin.

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

Psalmodia

Psalmul 118 (119),9-16
II (Bet)

9 Cum va putea un tânăr să rămână curat pe cale? *
Numai păzind cuvintele tale.
10 Te caut din toată inima; *
nu lăsa să mă abat de la hotărârile tale.
11 Păstrez în inimă cuvintele tale *
ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
12 Binecuvântat eşti, Doamne, *
învaţă-mă orânduirile tale.
13 Vestesc cu buzele mele *
toate judecăţile tale.
14 Mă bucur pe calea învăţăturilor tale, *
mai mult decât de orice bogăţie.
15 Meditez la poruncile tale *
şi am sub ochi cărările tale.
16 Orânduirile tale sunt desfătarea mea *
şi nu voi uita cuvântul tău.

Psalmul 16 (17)
De cei nelegiuiţi izbăveşte-mă, Doamne!
În zilele vieţii sale pământeşti..., Cristos a înălţat rugăciuni... şi a fost ascultat (Evr 5,7).

I

1 Ascultă, Doamne, dreptatea mea, *
ia aminte la strigarea mea;
pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea, *
de pe buze care nu au înşelăciune.
2 Judecata mea să vină de la tine, *
ochii tăi să vadă dreptatea.
3 Pune la încercare inima mea, cerceteaz-o noaptea,
încearcă-mă în foc, *
dar nu vei găsi în mine nedreptate.
4 Gura mea nu a păcătuit, fiind părtaşă la faptele oamenilor; *
pentru cuvintele buzelor tale m-am păzit de căile făcătorilor de rele.
5 Tu îmi păstrezi paşii siguri pe căile tale, *
ca să nu se clatine picioarele mele.
6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi, *
pleacă-ţi urechea spre mine şi ascultă cuvintele mele.
7 Arată-ţi bunătatea ta cea mare, †
tu, care cu dreapta ta îi scapi de duşmani *
pe cei care se încred în tine.
8 Păzeşte-mă ca pe lumina ochilor; †
adăposteşte-mă la umbra aripilor tale *
9 de faţa celor răi care mă prigonesc.

II

Duşmanii sufletului meu mă împresoară cu furie, †
10 ei şi-au închis inima, *
gura lor vorbeşte cu aroganţă.
11 Acum vin asupra mea, mă înconjoară, *
ochii lor mă aţintesc ca să mă doboare la pământ,
12 cu înfăţişare ca de leu gata de pradă *
şi ca un pui de leu ce stă la pândă în ascunzişuri.
13 Ridică-te, Doamne! Ieşi în calea lor şi împiedică-i! *
Cu sabia ta scapă sufletul meu de cel nelegiuit.
14 Mântuieşte-mă, Doamne, cu mâna ta de aceşti morţi, *
de muritorii ce şi-au luat partea în viaţa aceasta.
Din rezervele tale tu umpli stomacul lor, *
se vor sătura fiii lor şi va rămâne destul şi pentru copiii lor.
15 Dar eu, în dreptate, voi vedea faţa ta, *
când mă voi scula mă voi sătura de chipul tău.


Ora a treia

Ant. Profeţii au vestit că se va naşte Mântuitorul din Fecioara Maria.

Lectura scurtă (Is 2,11)
Omul va trebui să-şi plece în jos ochii semeţi şi îngâmfarea bărbaţilor va fi smerită; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea.

V. Se vor teme neamurile de numele tău, Doamne
R. Şi toţi regii pământului, de slava ta.

Ora a şasea

Ant. Îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei.

Lectura scurtă (Is 12,2)
Iată Dumnezeul mântuirii mele: în el îmi pun toată încrederea şi nu mă voi mai teme. Căci tăria mea şi lauda mea este Domnul şi el este mântuirea mea.

V. Adu-ţi aminte de noi, Doamne, în bunătatea ta.
R. Vino şi ne vizitează cu mântuirea ta!

Ora a noua

Ant. Maria a spus: Ce fel de salutare este aceasta? Căci sufletul meu s-a tulburat, pentru că îl voi naşte pe regele veacurilor rămânând pururea fecioară.

Lectura scurtă (Dan 9,19)
Ascultă, Doamne! Îmblânzeşte-te, Doamne! Ia aminte şi înfăptuieşte: nu întârzia, de dragul tău, Dumnezeul meu, căci numele tău este invocat asupra cetăţii şi asupra poporului tău.

V. Vino, Doamne, şi nu întârzia.
R. Dezleagă fărădelegile poporului tău.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm să ne pregăteşti inimile cu puterea ta divină, pentru ca, la venirea lui Cristos, Fiul tău, să ne învrednicim de ospăţul ceresc şi să putem primi din mâna lui hrana vieţii veşnice. Prin Domnul.

sus

Miercuri din săptămâna I din Advent - Vesperele
Imnul

Ziditor atotputernic de luminători cereşti,
Celor care cred în tine veşnică lumină eşti,
Răscumpărătorul nostru, tu, Cristoase, Doamne sfinte,
Către cei ce ţi se-nchină cu-ndurare ia aminte.

Pe când greu zăcea tot omul în păcate şi dureri
Şi vreo rază de speranţă nu venea de nicăieri,
Ai văzut de sus că-n lume disperarea e stăpână
Şi n-ai vrut ca omenirea pradă morţii să rămână.

Iar când lumea muribundă greu putea să mai respire,
Ai ieşit atunci, Isuse, din iatacul tău de mire;
Buna Mamă şi Fecioară, sânul ei imaculat
Ţi-a fost nouă luni palatul ca şi tronul de-mpărat.

Doamne, mare ţi-e puterea, deşi zaci culcat pe paie!
Doar în faţa ta se cade tot genunchiul să se-ndoaie.
Cerul, marea şi pământul, toată firea strigă-n cor:
Singur tu eşti împăratul şi stăpânul tuturor!

Cum mereu ne pasc primejdii şi ne zbatem în nevoi,
Mâna ta cea milostivă ţine-o pururi peste noi.
Ştim că la sfârşitul lumii tu vei mai veni o dată;
Fii cu noi plin de-ndurare la obşteasca judecată.

Laudă, cinste şi mărire Fiului iubit să-i fie,
Ca şi Tatălui cu care el domneşte din vecie.
Duhul Sfânt primească slavă, el, izvorul de lumină
Care-n orice suferinţă ne-ntăreşte şi ne-alină. Amin.

Psalmodia

Ant. 1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme.

Psalmul 26 (27)
Încrederea în Dumnezeu la vreme de primejdie
Iată locuinţa lui Dumnezeu împreună cu oamenii (Ap 21,3).

I

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea, *
de cine mă voi teme? †
Domnul este apărătorul vieţii mele, *
de cine mă voi înfricoşa?
2 Când năvălesc cei răi asupra mea ca să-mi sfâşie trupul, *
aceştia, persecutorii şi duşmanii mei, se clatină şi cad.
3 Chiar dacă ar năvăli o armată asupra mea, *
inima mea tot nu s-ar teme;
chiar dacă s-ar dezlănţui un război împotriva mea, *
şi atunci mi-aş păstra încrederea.
4 Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut: *
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului *
şi să vizitez sanctuarul său.
5 El mă va ascunde în adăpostul lui în ziua nenorocirii,†
mă va adăposti în ascunzătoarea cortului său, *
mă va ridica pe o stâncă.
6 Şi acum să se înalţe capul meu *
deasupra duşmanilor ce mă înconjoară,
iar eu voi jertfi în cortul lui jertfe de laudă; *
voi cânta şi-l voi preamări pe Domnul.

Ant. Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine mă voi teme.

Ant. 2 Eu caut, Doamne, chipul tău: nu-ţi ascunde faţa de la mine.

II

Unii, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva lui Isus (Mc 14,57).

7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem: *
îndură-te de mine şi răspunde-mi!
8 Din partea ta îmi spune inima: †
„Căutaţi faţa mea”. *
Eu caut, Doamne, faţa ta.
9 Nu-ţi ascunde faţa de la mine, *
nu îndepărta cu mânie pe slujitorul tău;
tu eşti ajutorul meu, nu mă respinge *
şi nu mă abandona, Dumnezeul mântuirii mele.
10 Chiar tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, *
dar Domnul m-a primit la sine.
11 Arată-mi, Doamne, calea ta, *
călăuzeşte-mă pe calea cea dreaptă din cauza duşmanilor mei.
12 Nu mă lăsa pradă duşmanilor mei, †
căci s-au ridicat împotriva mea martori mincinoşi *
care nu respiră decât violenţa!
13 Cred că voi vedea bunătăţile Domnului *
pe pământul celor vii.
14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare, *
îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul.

Ant. Eu caut, Doamne, chipul tău: nu-ţi ascunde faţa de la mine.

Ant. 3 El este primul născut, mai înainte de toată făptura, ca să fie cel dintâi în toate.

Cântarea Cf. Col 1,12-20
Cristos, primul născut între toate creaturile şi primul născut dintre cei morţi

12 Să-i aducem mulţumire lui Dumnezeu Tatăl, *
care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13 El ne-a eliberat de puterea întunericului *
şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale,
14 în care avem răscumpărarea, * iertarea păcatelor.
15 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, *
primul născut între toate creaturile.
16 Căci în el au fost create toate: †
cele din cer şi cele de pe pământ, *
cele văzute şi cele nevăzute: tronurile şi domniile, *
puterile şi stăpânirile. Toate au fost create prin el şi pentru el. †
17 El este înainte de toate *
şi toate există prin el.
18 El este capul trupului, al Bisericii; †
el este începutul, primul născut dintre cei morţi; *
ca să fie cel dintâi în toate.
19 Căci i-a plăcut lui Dumnezeu *
ca toată plinătatea să locuiască în el.
20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, †
cele de pe pământ şi cele din cer, *
aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Ant. El este primul născut, mai înainte de toată făptura, ca să fie cel dintâi în toate.

Lectura scurtă (1Cor 4,5)
Aşadar, să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până când va veni Domnul. El va lumina cele ascunse de întu- neric şi va descoperi planurile inimilor, şi atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda cuvenită.

Responsoriul scurt
R. Vino şi ne eliberează, *Doamne, Dumnezeul puteri- lor! Vino.
V. Arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţi, * Doamne, Dumnezeul puterilor! Slavă Tatălui. Vino.

Ant. la Magnificat Din Sion va ieşi Legea şi cuvântul Domnului, din Ierusalim.

Cântarea din Evanghelie – Magnificat Lc 1,46-55
Tresăltarea de bucurie a sufletului în Domnul

46 Sufletul meu *
îl preamăreşte pe Domnul
47 şi duhul meu tresaltă de bucurie *
în Dumnezeu, mântuitorul meu,
48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. *
Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,
49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, *
şi numele lui e sfânt.
50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam *
peste cei ce se tem de el.

51 A arătat puterea braţului său, *
i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor,
52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici *
şi i-a înălţat pe cei smeriţi;
53 pe cei flămânzi i-a copleşit cu bunuri, *
iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale.

54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul său, *
amintindu-şi de îndurarea sa,
55 după cum a promis părinţilor noştri, *
lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului *
şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea *
şi în vecii vecilor. Amin.

Ant. Din Sion va ieşi Legea şi cuvântul Domnului, din Ierusalim.

Rugăciunea universală
Să-l implorăm pe Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis pe Fiul său ca să ne aducă pacea fără de hotar:
Vie împărăţia ta, Doamne!
Priveşte, Părinte sfânt, la Biserica ta,
– vino şi cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta.
Adu-ţi aminte, Dumnezeule credincios, de toţi fiii lui Abraham
– şi împlineşte făgăduinţa făcută părinţilor lor.
Priveşte, Dumnezeule preamilostiv, la toate popoarele pământului,
– ca să te cinstească pentru îndurarea ta.
Vizitează, păstorule veşnic, oile turmei tale
– şi adună-le pe toate în păşunea ta.
Adu-ţi aminte de toţi aceia care în pacea ta au plecat din această lume:
– primeşte-i în slavă alături de Fiul tău.
Tatăl nostru.

Rugăciunea de încheiere
Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm să ne pregăteşti inimile cu puterea ta divină, pentru ca, la venirea lui Cristos, Fiul tău, să ne învrednicim de ospăţul ceresc şi să putem primi din mâna lui hrana vieţii veşnice. Prin Domnul.

Vizualizări: 23

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al altmarius !

Alătură-te reţelei altmarius

STATISTICI

Free counters!
Din 15 iunie 2009

199 state 

(ultimul: Sint Maarten)

Numar de steaguri: 263

Record vizitatori:    8,782 (3.04.2011)

Record clickuri:

 16,676 (3.04.2011)

Tari lipsa: 43

1 stat are peste 600,000 clickuri (Romania)

1 stat are peste 90.000 clickuri (USA)

1 stat are peste 40,000 clickuri (Moldova)

1 stat are peste 20,000  clickuri (Italia)

2 state au peste 10.000 clickuri (Franta,  Germania)

6 state au peste 5.000 clickuri (Olanda, Belgia, Marea Britanie, Canada, UngariaSpania )

10 state au peste 1,000 clickuri (Polonia, Rusia,  Australia, IrlandaIsraelGreciaElvetia ,  Brazilia, Suedia, Austria)

50 state au peste 100 clickuri

24 state au un click

Rating for altmarius.ning.com 

altmarius.ning.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

DE URMĂRIT

1. ANTICARIAT ALBERT

http://anticariatalbert.com/

2. ANTICARIAT ODIN 

http://anticariat-odin.ro/

3. TARGUL CARTII

http://www.targulcartii.ro/

4. PRINTRE CARTI

http://www.printrecarti.ro/

5. MAGAZINUL DE CARTE

http://www.magazinul-de-carte.ro/

6 ANTICARIAT PLUS

http://www.anticariatplus.ro/

7. DEPOZITUL DE CARTI 

http://www.calinblaga.ro/

8. CARTEA DE CITIT

http://www.carteadecitit.ro/

9. ANTICARIAT ON-LINE
http://www.carti-online.com/

10. ANTICARIATUL DE NOAPTE

 http://www.anticariatuldenoapte.ro/

11. ANTICARIATUL NOU

http://www.anticariatulnou.ro

12. ANTICARIAT NOU

https://anticariatnou.wordpress.com/

13. ANTICARIAT ALEPH

https://www.anticariataleph.ro/

14. ANTIKVARIUM.RO

http://antikvarium.ro

15.ANTIKVARIUS.RO

https://www.antikvarius.ro/

16. ANTICARIAT LOGOS

http://www.anticariat-logos.ro/

17. ANTICARIAT.NET

http://www.anticariat.net/informatii-contact.php

18. TIMBREE

www.timbree.ro

19. FILATELIE

 http://www.romaniastamps.com/

20 MAX

http://romanianstampnews.blogspot.com

21. STAMPWORLD

http://www.stampworld.com

22. LIBMAG

https://www.libmag.ro/oferta-carti-polirom/?utm_source=facebook-ads-7-99-polirom&utm_medium=banner-facebook&utm_campaign=7-99-polirom-facebook&utm_content=new-3

23. DAFFI'S BOOKS

https://www.daffisbooks.ro/

24. MAGIA MUNTELUI

http://magiamuntelui.blogspot.com

25. RAZVAN CODRESCU
http://razvan-codrescu.blogspot.ro/

26.RADIO ARHIVE

https://www.facebook.com/RadioArhive/

27.EDITURA UNIVERSITATII CUZA - IASI

http://www.editura.uaic.ro/produse/colectii/documenta/1

28. EDITURA ISTROS

https://www.muzeulbrailei.ro/editura-istros/

29 ORIZONTURI CULTURALE

http://www.orizonturiculturale.ro/ro_home.html

30. SA NU UITAM

http://sanuuitam.blogspot.ro/

31. MIRON MANEGA
http://www.certitudinea.o

32. NATIONAL GEOGRAPHIC ROMANIA

https://www.natgeo.ro/revista

33. KORUNK

http://ideakonyvter.ro/53-korunk

Insignă

Se încarcă...

Anunturi

Licenţa Creative Commons Această retea este pusă la dispoziţie sub Licenţa Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România Creativ

Note

Erfolgsgeschichte Taunusbahn

Creat de altmariusclassic Sep 13, 2013 at 11:02am. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Sep 13, 2013.

Schnell und Steiner

Creat de altmariusplus Iun 19, 2013 at 1:59pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Iun 19, 2013.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell &Steiner

Creat de altmariusclassic Dec 21, 2012 at 6:55pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Dec 21, 2012.

Hermann Hesse -bucher

Creat de altmariusscience Nov 7, 2012 at 5:47pm. Actualizat ultima dată de altmariusscience Nov 7, 2012.

Grosse Kunstfuehrer zum Schnell & Steiner - 1

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:52pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell &Steiner - 3

Creat de altmariusclassic Oct 8, 2012 at 7:50pm. Actualizat ultima dată de altmariusclassic Oct 8, 2012.

Neuerscheinungen zum Bohlau - 1

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:30am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner - 2

Creat de altmarius Aug 29, 2012 at 7:26am. Actualizat ultima dată de altmarius Aug 29, 2012.

Neuerscheinungen zum Schnell & Steiner

Creat de altmariusplus Mar 14, 2012 at 3:01pm. Actualizat ultima dată de altmariusplus Mar 14, 2012.

Grosse Kunstfuhrer: Maribor

Creat de altmariusconcurs Feb 22, 2012 at 1:08pm. Actualizat ultima dată de altmariusconcurs Feb 22, 2012.

© 2020   Created by altmarius.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor